Szukaj

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna Administratora dla Kontrahenta związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia i realizacją Umowy.

Klauzula informacyjna Administratora dla Kontrahenta związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia i realizacją Umowy

(dla Pełnomocników, Reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów i realizacji umowy):

 W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. z siedzibą
  w Świerżach Górnych, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, Świerże Górne (dalej: Administrator), na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się - drogą elektroniczną na adres e-mail: eeg.iod@enea.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych ENEA ELKOGAZ sp. z.o.o., ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, Świerże Górne.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
  w postępowaniu i późniejszej realizacji usługi bądź umowy.
 6. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych podmiotom z Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakładu, operatorom pocztowym a także bankom w zakresie realizacji płatności.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rękojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
  1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w granicach art. 21 RODO.
 5. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie żądań/sprzeciwu Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eeg.iod@enea.pl lub pisemnie na adres: ENEA ELKOGAZ sp. z.o.o., ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, Świerże Górne.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się ze spółką ENEA Elkogaz sp. z o.o.:

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, Świerże Górne (dalej: Administrator). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się - drogą elektroniczną na adres e-mail: eeg.iod@enea.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych ENEA ELKOGAZ sp. z.o.o., ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, Świerże Górne. . 

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w  celu:
 1. prowadzenia korespondencji dotyczącej relacji biznesowych, dokumentowania ustaleń dokonywanych w formie elektronicznej, w tym udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani pytania przesłane drogą elektroniczną, pisemnie lub zgłaszane telefonicznie - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. ustalenia, rozpatrywania, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią
  a Administratorem - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. archiwizacji prowadzonej korespondencji - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, w celach o których mowa w punkcie 1 powyżej, jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić prowadzenie korespondencji, w tym udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. 
 2. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych podmiotom z Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakładu, operatorom pocztowym, a także bankom w zakresie realizacji płatności.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji,
  a następnie przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych Administratora. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych. 
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających. 
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator  może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia),
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie żądań/sprzeciwu Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eeg.iod@enea.pl lub pisemnie na adres: ENEA ELKOGAZ sp. z.o.o., ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, Świerże Górne.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administrator narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna Administratora dla Kontrahenta związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Klauzula informacyjna Administratora dla Kontrahenta związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

(dla jego Pełnomocników, Reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów i realizacji umowy):

 1.  W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, informujemy że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

ENEA ELKOGAZ sp. z o.o. z siedzibą Świerżach Górnych, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, Świerże Górne (dalej: Administrator), na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się - drogą elektroniczną na adres e-mail: eeg.iod@enea.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych ENEA ELKOGAZ sp. z.o.o., ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, Świerże Górne.

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr…………………… prowadzonym w trybie przetargu ………………………… (wypełnić w odniesieniu do prowadzonego postępowania).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74  ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych podmiotom z Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakładu, operatorom pocztowym a także bankom
w zakresie realizacji płatności.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosowanie do art. 22 RODO.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 5. Posiada Pan/Pani:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych *;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Nie przysługuje Panu/Pani:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie żądań/sprzeciwu Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eeg.iod@enea.pl lub pisemnie na adres:
  ENEA ELKOGAZ sp. z.o.o., ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, Świerże Górne.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

---------------------------------------

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.