Szukaj

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dla osób prowadzących korespondencję z ENEA Ciepło sp. z o.o.

 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Enea Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 27, 15 -062 Białystok.

[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: eco.iod@enea.pl.

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowej, udzielenia odpowiedzi na pytania, zgłoszenia. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

 1. dobrowolna zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO;
 2. prawnie uzasadniony interes, którym jest obsługa zgłoszonego wniosku, obsługa zgłoszonej awarii, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

[Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne, a także podmiotom Grupy Kapitałowej ENEA.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a)dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;

b)ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;

c)ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;

d)ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;

e)przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;

f)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;

g)cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eco.iod@enea.pl.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Obowiązek informacyjny dla osób uczestniczących w rekrutacjach ENEA Ciepło Sp. z o.o.

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:

 1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczących Pana/Pani zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej .

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

 „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

 Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach (punkt 1 i/lub 2) lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

 

Informacja Administratora danych:

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Enea Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 27, 15 -062 Białystok.

[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: eco.iod@enea.pl.

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

 1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

 2. podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 3. dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub/i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO udzielona w celu przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub/i innych danych osobowych, a niewskazanych w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy;

 4. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

[Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.

[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;

 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;

 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;

 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;

 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;

 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

  Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eco.iod@enea.pl.

  Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Obowiązek informacyjny dla Klientów ENEA Ciepło sp. z o. o

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej: RODO informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Ciepło Sp. z o.o. mailowo: eco.iod@enea.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 1. przeprowadzenia spraw związanych realizacją procesu projektowania i budowy, a także przyłączenia do sieci ciepłowniczej indywidualnego węzła cieplnego w projektowanym budynku na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i c RODO;
 2. realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Stronami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umowy, po czym dane te będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zdaniu, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym w na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi projektowe, budowlane, IT, księgowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
 6. Ma Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21.

 

 1. Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eco.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

 

 

Obowiązek informacyjny dla Kontrahentów ENEA Ciepło sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej: RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Ciepło Sp. z o.o. mailowo: eco.iod@enea.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy lub/i realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. nawiązywania kontaktów handlowych, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
 3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, zakupowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów, a także podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.
 6. Ma Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21.
 1. Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e- mail Inspektora Ochrony Danych (eco.iod@enea.pl).
 2. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

 

Obowiązek informacyjny dla właścicieli obiektów, na których ENEA Ciepło sp. z o.o. przeprowadza prace związane z sieciami cieplnymi

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Enea Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 27, 15 -062 Białystok (dalej: Administrator).

[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: eco.iod@enea.pl

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 1. przeprowadzenia czynności i działań związanych z realizacją procesu projektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących sieci/przyłączy cieplnych na Pana/Pani nieruchomości, co stanowi uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO;
 2. realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w przypadku zawartej z Panem/Panią umowy: podłączenia obiektu do sieci cieplnej w celu dostaw energii cieplnej, a także w celu realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 5. gdy ma to zastosowanie: ustanowienia na Pana/Pani nieruchomości służebności przesyłu dla sieci cieplnej / przyłącza cieplnego (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).

[Odbiorcy danych osobowych] Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom:

 1. którym w związku z realizacją procesu projektowania i wykonania robót budowlanych zostanie udostępniona dokumentacja, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi projektowe, budowlane, itp., a także urzędom i podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa,
 2. świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora:

 1. podmiotom Grupy Kapitałowej ENEA,
 2. dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, HR, księgowe, transportowe, kurierskie, serwisowe.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Prawa budowlanego, zobowiązującego Administratora, będącego właścicielem obiektu budowlanego do przechowywania dokumentacji przez okres istnienia obiektu.

[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;
 2. ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO;
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eco.iod@enea.pl.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Ponadto w przypadku gdy jest Pan/Pani przedstawicielem(ką) właściciela nieruchomości zgodnie z art. 14 RODO informujemy, iż:

[Źródło pochodzenia danych] Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora od właściciela przedmiotowej nieruchomości, który wskazał Pana/Panią jako swojego reprezentanta w związku z zawarciem umowy lub podjęciem działań przed zawarciem umowy, m.in. przeprowadzeniem czynności i działań związanych z realizacją procesu projektowania i wykonania robót budowlanych na przedmiotowej nieruchomości.

[Kategorie odnośnych danych osobowych] dane identyfikacyjne, kontaktowe, dane dotyczące pełnionej funkcji lub uprawnień, ewentualnie PESEL, a w przypadku ustanowienia na nieruchomości służebności także: imiona rodziców, adres zamieszkania, PESEL, numer i seria dowodu osobistego, data ważności dowodu osobistego.

 

Obowiązek informacyjny dla reprezentantów kontrahenta

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO, informuje się, że

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Ciepło z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok (dalej Administrator lub Spółka).
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Ciepło Sp. z o.o. mailowo: eco.iod@enea.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora od naszego kontrahenta, który wskazał Pana/Panią jako swojego reprezentanta lub osobę z nim współpracującą w związku z zawarciem umowy lub podjęciem działań przed zawarciem umowy.
 4. Kategorie odnośnych danych osobowych: dane identyfikacyjne i kontaktowe w tym: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz dane dotyczące pełnionej funkcji lub posiadanego stanowiska, dodatkowo w przypadku gdy jest Pan/Pani pełnomocnikiem również numer PESEL.
 5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:
 1. w celu realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także w celu nawiązywania kontaktów handlowych, w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 2. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, a także podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA.
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Ma Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres: eco.iod@enea.pl.
 2. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

Informacja o wpływie działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i na środowisko

Informacja o wpływie działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1173), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

ENEA Ciepło Sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok

ul. Andersa 15, 15-124 Białystok

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegająca na – stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia.

Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W 2023 roku stwierdzono/nie stwierdzono* przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze,
a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska /nie są* uwalniane substancje promieniotwórcze.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w 2023 roku  nie miała negatywnego/ miała jednostkowy negatywny* wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. 

Informacja o wpływie działalności z wykorzystaniem promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i na środowisko

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.