Szukaj

Obowiązek informacyjny

I. Obowiązek informacyjny – kontrahenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Enea Serwis sp. z o. o., z siedzibą w Gronówko 30, 64-111 Lipno

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail ese.iod@enea.pl

 

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub usługi w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz rozliczenia.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

 

 1. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 

 1. Administrator danych nie przewiduje aby Pana/Pani dane osobowe były przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.

 

 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  2. sprostowania danych– w granicach art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych - w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych - w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  6.   prawa wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

 

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane  Inspektorowi Ochrony Danych na adres ese.iod@enea.pl.

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

II. Obowiązek informacyjny – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Enea Serwis sp. z o. o., z siedzibą w Gronówko 30, 64-111 Lipno

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail ese.iod@enea.pl

 

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora Danych na szkodę w oparciu o art. 6 ust.1 lit. f) w związku z art. 222 Kodeksu pracy (Dz. U. 2018 .917).

 

 1. Odbiorcy danych:
  1. Administrator Danych,
  2. pracownicy Firm Ochraniarskich, którzy w ramach umowy realizują ochronę fizyczną obiektu,
  3. organy upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Administrator Danych wprowadził szczególny nadzór na terenie zakładu pracy oraz wokół zakładu pracy.

 

 1. Okres przechowywania danych:
  1. Administrator Danych przetwarza nagrania obrazu przez okres nieprzekraczający 3 (trzy) miesiące od dnia nagrania. Usuwanie obrazu następuje poprzez nadpisywanie obrazu na rejestratorach danych.
  2. czasookres przetwarzania może ulec przedłużeniu w wypadku, kiedy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator Danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Termin przetwarzania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  3. po upływie okresu określonego w ust. 5 lit a) nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

 

 1. Administrator Danych oznaczył w sposób widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich znaków pomieszczenia i teren monitorowany.  Przebywanie na terenie i wokół terenu Enea Serwis sp. z o.o. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku)  w celu wskazanym w ust. 2.

 

 1. Administrator danych nie przewiduje aby Pana/Pani dane osobowe były przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

 1. Administrator Danych na podstawie obrazu z monitoringu nie jest w stanie zidentyfikować osoby spoza Enea Serwis sp. z o.o. co oznacza, iż na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji w związku z powyższym nie mają zastosowania art. 15, art. 16, art. 17 art. 18, art. 19, art. 20 RODO.

 

 1. Osoby fizyczne, które można zidentyfikować na podstawie obrazu z monitoringu wizyjnego prawa żądania:
  1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  2. sprostowania danych– w granicach art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych - w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych - w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  6. prawa wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

 

 

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres ese.iod@enea.pl

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

III. Obowiązek informacyjny – pracownicy, współpracownicy wskazani do kontaktu w ramach realizacji Postępowania

Zgodnie z art. 14  ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Enea Serwis sp. z o. o., z siedzibą w Gronówko 30, 64-111 Lipno

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail ese.iod@enea.pl

 

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Postępowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

 

 1. Kategoria przetwarzanych danych:
 1. Członków Zarządu reprezentujących osobę prawną,
 2. Pełnomocników osób prawnych,
 3. Pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej.
 1. Zakres przetwarzanych danych:
 1. Imię i Nazwisko,
 2. Adres do korespondencji służbowy,
 3. numer telefonu służbowego,
 4. stanowisko służbowe,
 5. adres e-mailowy służbowy.

 

 1. Źródło pochodzenia danych:
 1. osoby wskazane w Postępowaniu.

 

 1. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 

 1. Administrator danych nie przewiduje aby Pana/Pani dane osobowe były przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

 

 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych - w granicach art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

 

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie  swoich żądań przesłane  Inspektorowi Ochrony Danych na adres ese.iod@enea.pl.

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

IV. Obowiązek informacyjny – pracownicy, współpracownicy wskazani do kontaktu w ramach realizacji umowy

Zgodnie z art. 14  ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Enea Serwis sp. z o. o., z siedzibą w Gronówko 30, 64-111 Lipno

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail ese.iod@enea.pl

 

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

 

 1. Kategoria przetwarzanych danych:
 1. Członków Zarządu reprezentujących osobę prawną,
 2. Pełnomocników osób prawnych,
 3. Pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej.
 1. Zakres przetwarzanych danych:
 1. Imię i Nazwisko,
 2. Adres do korespondencji służbowy,
 3. numer telefonu służbowego,
 4. stanowisko służbowe,
 5. adres e-mailowy służbowy.

 

 1. Źródło pochodzenia danych:
 1. osoby wskazane w umowie.

 

 1. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 

 1. Administrator danych nie przewiduje aby Pana/Pani dane osobowe były przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

 

 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych - w granicach art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

 

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie  swoich żądań przesłane  Inspektorowi Ochrony Danych na adres ese.iod@enea.pl.

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

V. Obowiązek informacyjny – fotowoltaika – osoby fizyczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

 

ENEA Serwis sp. z o. o., z siedzibą w Gronówko 30, 64-111 Lipno

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ese.iod@enea.pl

 

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy w oparciu o  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnych reklamacji w oparciu o  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

 

 1. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 

 1. Administrator danych nie przewiduje aby Pana/Pani dane osobowe były przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi realizację umowy.

 

 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  2. sprostowania danych– w granicach art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych - w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych - w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  6. prawa wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

 

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres ese.iod@enea.pl

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

VI. Obowiązek informacyjny Klienci Stacji Diagnostycznej ENEA Serwis sp. z o.o. w ramach obowiązkowego badania technicznego pojazdu (art.13. RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

ENEA Serwis sp. z o.o. z siedzibą Gronówko 30, 64-111 Lipno 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych ENEA Serwis sp. z o.o.: ese.iod@enea.pl

 

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień art. 71, 72, 80a, 80b, 80ba, 81, 82 i 83 Prawa o ruchu drogowym Dz.U.2017.1260 w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b), c), f)  RODO.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w Centralnej Ewidencji Pojazdów przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Administrator danych czyli ENEA Serwis sp. z o.o. przetwarza tylko dane, które uzyskał od właścicieli pojazdów na okres wprowadzania danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

 

 1. Administratorem Danych Centralnej Ewidencji Pojazdów jest Minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym.

 

 1. Kategoria przetwarzanych danych – Właściciele pojazdów mechanicznych.

 

 1. Zakres przetwarzanych danych:
  1. identyfikujące pojazd
   • numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu,
   • numer rejestracyjny pojazdu.
  2. identyfikujące Właściciela pojazdu
   • imię i nazwisko,
   • numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
   • datę i miejsce urodzenia,
   • adres zamieszkania (siedziby).

 

 1. Administrator danych wprowadzając dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów ujawnia Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie art. 80c ust. 1. Prawa o ruchu drogowym Dz.U.2017.1260. Ponadto dane zgromadzone w ewidencji CEP mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez Organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób udostępniania danych określają ratyfikowane przez RP umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez Organizację międzynarodową, której  RP jest członkiem lub Porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pana/ Pani danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO oraz art.80cc Prawa o ruchu drogowym Dz.U.2017.1260,
 2. sprostowania danych - w granicach art. 16 RODO oraz usunięcia danych w granicach art. 17 ust. 1 RODO  oraz art. 80bd Prawa o ruchu drogowym Dz.U.2017.1260,

 

 1. ograniczenia przetwarzania danych - w granicach art. 18 RODO,

 

 1. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

 

 1. prawa wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

 

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane  Inspektorowi Ochrony Danych na adres ese.iod@enea.pl.

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.