Szukaj

Obowiązek informacyjny

I. Obowiązek informacyjny – kontrahenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Serwis sp. z o. o., z siedzibą w Gronówko 30, 64-111 Lipno, REGON: 1410372840,

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:Krzysztof Hadaś -e-mail ese.iod@enea.pl, Telefon 653152350

 

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz rozliczenia usługi  bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b i c.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

 

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.

 

 1. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

 

 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

 

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane  Inspektorowi Ochrony Danych na adres ese.iod@enea.pl

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

II. Obowiązek informacyjny klienci Stacji Diagnostycznej ENEA Serwis sp. z o.o. w ramach obowiązkowego badania technicznego pojazdu (art.13. RODO):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Serwis sp. z o.o. z siedzibą Gronówko 30, 64-111 Lipno. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych ENEA Serwis sp. z o.o.: Krzysztof Hadaś – ese.iod@enea.pl

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji postanowień art. 71, 72, 80a, 80b, 80ba, 81, 82 i 83 Prawa o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c), f)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).
 2. Administrator Enea Serwis sp. z o.o.  przetwarza tylko dane które, uzyskał od właścicieli pojazdów którzy skorzystali z usług Stacji Diagnostycznej ENEA Serwis sp. z o.o. na okres wprowadzania danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów.
 3. Administratorem Danych Centralnej Ewidencji Pojazdów jest Minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym.
 4. Kategoria przetwarzanych danych – Właściciele pojazdów mechanicznych.
 5. Zakres przetwarzanych danych:
  1. identyfikujące pojazd
   • numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu;
   • numer rejestracyjny pojazdu;
  2. identyfikujące  Właściciela pojazdu:
   • imię i nazwisko;
   • numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
   • datę i miejsce urodzenia;
   • numer identyfikacyjny REGON;
   • adres zamieszkania (siedziby).
 6. Administrator wprowadzając dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów ujawnia Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie art. 80c ust. 1. Prawa o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260). Ponadto dane zgromadzone w ewidencji CEP mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez Organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób udostępniania danych określają ratyfikowane przez RP umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której  RP  jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w Centralnej Ewidencji  Pojazdów przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Pana/ Pani danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych w granicach art. 15 RODO z uwzględnieniem art.80cc Prawa o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260) to jest:
  • dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek właściciela pojazdu, posiadacza pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5 oraz użytkownika pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu), których one dotyczą;
  • dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
 2. ich sprostowania w granicach art. 16 RODO i  usunięcia w granicach art. 17 ust. 1 RODO  z uwzględnieniem art. 80bd Prawa o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260) to jest:
 • Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, wyjaśnia tę niezgodność w zakresie danych, do których przekazania jest obowiązany na podstawie ustawy i wprowadza dane do ewidencji;
 • w przypadku gdy nie jest możliwe wyjaśnienie niezgodności, Podmiot niezwłocznie powiadamia o niezgodności Administratora danych i informacji zgromadzonych w CRP za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego CRP lub za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego zadania realizowane przez ten podmiot;
 • w celu wyjaśnienia niezgodności Administrator danych i informacji zgromadzonych w CRP niezwłocznie powiadamia, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, o niezgodności podmiot, który wprowadził dane, których niezgodność dotyczy:
 • ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane  Inspektorowi Ochrony Danych na adres: ese.iod@enea.pl.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

III. Obowiązek informacyjny – pracownicy, współpracownicy wskazani do kontaktu w ramach realizacji umowy (osoby fizyczne )(art.14. RODO):

Zgodnie z art. 14  ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Serwis sp. z o.o. z siedzibą Gronówko 30, 64-111 Lipno

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych ENEA Serwis sp. z o.o. – Krzysztof Hadaś – ese.iod@enea.pl

 

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji umowy nr ……………………. z ……………………….dotyczącej ………………………………… zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);

 

 1. Kategoria przetwarzanych danych są dane pracowników Stron w zakresie : Imię i Nazwisko, Adres do korespondencji służbowy, numer telefonu służbowego, adres e-mailowy służbowy.

 

 1. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

 

 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

 

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane  Inspektorowi Ochrony Danych na adres: ese.iod@enea.pl.

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

IV. Obowiązek informacyjny – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administrator Danych: Administratorem Danych osobowych jest Enea Serwis sp. z o.o. z siedzibą Gronówko 30, 64-111 Lipno
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD): Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych to: Krzysztof Hadaś e-mail: ese.iod@enea.pl lub pisma kierowanego do IOD Enea Serwis sp. z o.o. na adres siedziby Administratora Danych
 3. Cel  przetwarzania :  Administrator Danych  przetwarza dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz  zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora Danych  na szkodę,
 4. Podstawa przetwarzania:
  1.  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  2. art. 222 Kodeksu pracy (Dz. U. 2018 .917).
 5. Odbiorcy danych :
  1. Administrator Danych w celu realizacji celu przetwarzania określonego w ust. nr. 3 niniejszej klauzuli informacyjnej .
  2. pracownicy Firm Ochraniarskich, którzy w ramach umowy realizują ochronę fizyczną obiektu w celu zapewnienia realizacji ust.  nr. 3. niniejszej klauzuli informacyjnej.
  3. organy  upoważnione na podstawie przepisów prawa,  które  wystąpią z wnioskiem do Administratora Danych o  udostępnienie nagrania obrazu  stanowiącego dowód w prowadzonym postępowaniu.
 6. Obszar prowadzenia monitoringu wizyjnego: Administrator Danych  wprowadził  szczególny nadzór na terenie zakładu pracy oraz  terenem wokół zakładu pracy .
 7. Okres przechowywania danych :
  1. nagrania obrazu Administrator Danych przetwarza przez okres nieprzekraczający 3 (trzy) miesiące od dnia nagrania. Usuwanie obrazu następuje poprzez nadpisywanie obrazu na rejestratorach danych .
  2. czasookres przetwarzania może ulec przedłużeniu w wypadku, kiedy   nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator Danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Termin przetwarzania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  3. po upływie okresu określonego w ust.  7 lit b) niniejszej klauzuli informacyjnej,  nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 1. Dobrowolność/obowiązek podania danych:

Administrator Danych  oznaczył pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.  Przebywanie na terenie i wokół terenu Enea Serwis sp. z o.o. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych (wizerunku)  w celu wskazanym w ust. 3. niniejszej klauzuli informacyjnej.

 1. Twoje uprawnienia:
  1. pragniemy poinformować, że na podstawie samego obrazu z monitoringu Administrator Danych nie jest w stanie zidentyfikować osoby spoza Enea Serwis sp. z o.o., co oznacza, iż na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji, ponadto w związku z cytowanym przepisem art. 11 RODO – zastosowania nie mają art. 15, art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 RODO.
  2. pracownicy  Enea Serwis sp. z o.o. który wizerunek jest znany Administratorowi Danych  posiadają  prawo do : dostępu do treści swoich danych (w granicach art. 15 RODO), ich sprostowania (w granicach art. 16 RODO), ich usunięcia (w granicach art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w granicach art. 18 RODO), przenoszenia danych (w granicach art. 20 RODO),
  3. wszystkie osoby których dane dotyczą,  mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (w granicach art. 21 RODO).
  4. wszystkie osoby których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.