Szukaj

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny - kontrahenci

Obowiązek informacyjny – kontrahenci

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Centrum Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7 (61-894 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000477231, NIP 777-00-02-843, REGON 630770227

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: ecn.iod@enea.pl.

  1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,  jak też możliwej oceny jakości realizowanej umowy przez Wykonawcę ( art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).
  2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
  3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej ENEA, Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń.
  2. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

  1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane  Inspektorowi Ochrony Danych, na wskazany w punkcie 1 adres e-mail.
  2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Obowiązek informacyjny - monitoring wizyjny

Administratorem Państwa danych osobowych, w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery wizyjne, jest ENEA Centrum Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7 (61-894 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000477231, NIP 777-00-02-843, REGON 630770227

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: ecn.iod@enea.pl.

Monitoring prowadzony jest w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora w celu zapewnienia ochrony osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy  upoważnione na podstawie przepisów prawa,  które  wystąpią z wnioskiem do administratora o  udostępnienie nagrania obrazu  stanowiącego dowód w prowadzonym postępowaniu.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez administratora przez okres nie dłuższy niż to niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu, tj. maksymalnie przez okres 30 dni od dnia zrejestrowania Państwa wizerunku.

Mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych (w granicach art. 15 RODO), ich sprostowania (w granicach art. 16 RODO), ich usunięcia (w granicach art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w granicach art. 18 RODO), przenoszenia danych (w granicach art. 20 RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.