Szukaj

Obowiązek informacyjny

Informacja dotycząca Ustawy z dnia 8 lutego 2023r.

Świerże Górne, dnia 14.02.2043 r.

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz.295) Enea Wytwarzanie sp. z o.o. informuje:

 1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla podmiotów uprawnionych w poszczególnych grupach taryfowych w źródle Elektrownia Kozienice obowiązujące w okresie od dn. 15.02.2024r.:
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla podmiotów uprawnionych w poszczególnych grupach taryfowych
Grupa odbiorcówCena za zamówioną moc cieplnąCena ciepłaCena nośnika ciepłaStawka opłaty stałej za usługi przesyłoweStawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
zł/MW/rokzł/MW/miesiączł/GJzł/tzł/MW/rokzł/MW/miesiączł/GJ
A198 538,008 211,5048,0314,81
A298 538,008 211,5048,0314,8127 749,162 422,2811,19

 

Ustalone ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek od towarów i usług VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja dotycząca Ustawy z dnia 08.02.2023 r. (Dz. U. 2023 poz.295)

Świerże Górne, dnia 02.03.2023 r.

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz.295) Enea Wytwarzanie sp. z o.o. informuje:

 1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup taryfowych dla źródła Elektrownia Kozienice obowiązujące w okresie od dn. 01.03.2023r.:
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup odbiorców
Grupa odbiorcówCena za zamówioną moc cieplnąCena ciepłaCena nośnika ciepłaStawka opłaty stałej za usługi przesyłoweStawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
zł/MW/rokzł/MW/miesiączł/GJzł/tzł/MW/rokzł/MW/miesiączł/GJ
A198 538,058 211,5048,0314,81
A298 538,058 211,5048,0314,8127 749,162 312,4311,19

 

Grupa taryfowanajniższa cena dostawy ciepła zł/GJjednostkowa wysokość wyrównania zł/GJcena dostawy ciepła bez wyrównania wynikająca z obowiązującej taryfy zł/GJ
A151,4015,7467,15
A275,6318,5094,12

 

Ustalone ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek od towarów i usług VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Postępowanie o zmianę decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 79/16/PZ.Z z dnia 10 czerwca 2016 r.

Postępowanie o zmianę decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 79/16/PZ.Z z dnia 10 czerwca 2016 r., znak: PZ-1.7222.10.2016.IP (ze zm.), udzielającej ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Świerże Górne, 26-900 Kozienice, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanych na terenie ww. zakładu, w miejscowości Świerże Górne.

Informacja o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej oraz strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła i wpływie na środowisko. ​

Na podstawie par. 23 ust. 1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych ENEA Wytwarzanie  sp. z o.o. przedstawia informacje o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej oraz strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła i wpływie na środowisko.

Klauzula informacyjna Administratora danych dla Kontrahenta związana z postępowaniem o udzielenie Zamówienia Publicznego

(dla jego pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów)

 

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych dalej zwany jako „Administrator” podanych przez Pana/Panią jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,
  26-900 Kozienice.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych: Arkadiusz Zalewski, adres e-mail: ewsa.iod@enea.pl.

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ........................................................., oznaczenie sprawy: …………………………….. .
 2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wskazany powyżej okres przechowywania danych może zostać przedłużony o czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
 4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 5. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego.
 7. Posiada Pan/Pani::
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. Nie przysługuje Panu/Pani:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Obowiązek informacyjny dla osób prowadzących korespondencję z ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator). We wszystkich sprawach związanych
z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oświetlenie sp. z o.o. mailowo: eosw.iod@enea.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowej, udzielenia odpowiedzi na pytania, zgłoszenia, w tym za pomocą poczty elektronicznej i/lub drogą telefoniczną. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej zgody i art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes, którym jest obsługa zgłoszonej awarii, obsługi zgłoszonego wniosku. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Może Pan/Pani w każdym momencie cofnąć zgodę na komunikację elektroniczną lub telefoniczną, a cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji, a po jej ustaniu do 2 lat od ostatniego kontaktu, w celu zapewnienia sprawnej komunikacji.

Ma Pan/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21.  

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym w na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Obowiązek informacyjny dla osób występujących do ENEA Oświetlenie sp. z o.o. o wydanie warunków, uzgodnienia techniczne, likwidację kolizji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia spraw związanych realizacją procesu projektowania i budowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO i przechowywane przez okres istnienia budowli, której Administrator Danych jest właścicielem. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oświetlenie sp. z o.o. mailowo: eosw.iod@enea.pl.

 

Ma Pan/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,
 3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21.

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

 

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym w na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Klauzula informacyjna Administratora danych dla Kontrahenta związana z postępowaniem o udzielenie Zamówienia Podprogowego

(dla jego pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów i realizacji umowy)

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,

na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Arkadiusz Zalewski, adres email: ewsa.iod@enea.pl

 

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 

 1. realizacji postępowania przetargowego (art. 6 ust.1 lit c RODO);
 2. realizacji oraz rozliczenia usługi  bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. nawiązywania kontaktów handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.

 

 1. Administrator danych może ujawnić Pana/Pani dane osobowe: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, a w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, ochrony. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator danych wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora danych.

 

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

 

 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

 

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań   Inspektorowi Ochrony Danych na adres: ewsa.iod@enea.pl.

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Klauzula informacyjna Administratora danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych w ramach obchodów pn.: "Dzień Energetyka - Pożegnanie Lata 2021"

Obowiązek informacyjny ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych w ramach obchodów pn.: „Dzień Energetyka –Pożegnanie Lata 2021”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, (dalej: Administrator).
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
 1. adres email: ewsa.iod@enea.pl
 2. adres korespondencyjny: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych,
  26-900 Kozienice, Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1
 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) oraz art. 9 ust 2
  pkt g) w celu przekazania listy uczestników wydarzenia pn.: ”Dzień Energetyka–Pożegnanie Lata 2021”, zwanym dalej „Wydarzeniem” Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 podczas Wydarzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz RODO.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do utworzenia listy uczestników Wydarzenia oraz do wzięcia w nim udziału.
 3. Administrator nie będzie przekazywał zgromadzonych danych osobowych innemu podmiotowi, poza Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym, pełniącym nadzór epidemiologiczny na danym terenie w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2  podczas Wydarzenia oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od zakończenia Wydarzenia. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ewsa.iod@enea.pl.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.