Szukaj

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna Administratora danych dla Kontrahenta związana z postępowaniem o udzielenie Zamówienia Publicznego

(dla jego pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów)

 

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych dalej zwany jako „Administrator” podanych przez Pana/Panią jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,
  26-900 Kozienice.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych: Arkadiusz Zalewski, adres e-mail: ewsa.iod@enea.pl.

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ........................................................., oznaczenie sprawy: …………………………….. .
 2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wskazany powyżej okres przechowywania danych może zostać przedłużony o czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
 4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 5. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego.
 7. Posiada Pan/Pani::
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. Nie przysługuje Panu/Pani:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Klauzula informacyjna Administratora danych dla Kontrahenta związana z postępowaniem o udzielenie Zamówienia Podprogowego

(dla jego pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów i realizacji umowy)

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,

na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Arkadiusz Zalewski, adres email: ewsa.iod@enea.pl

 

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 

 1. realizacji postępowania przetargowego (art. 6 ust.1 lit c RODO);
 2. realizacji oraz rozliczenia usługi  bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. nawiązywania kontaktów handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.

 

 1. Administrator danych może ujawnić Pana/Pani dane osobowe: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, a w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, ochrony. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator danych wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora danych.

 

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.

 

 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

 

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań   Inspektorowi Ochrony Danych na adres: ewsa.iod@enea.pl.

 

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.