Szukaj

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dla Kontrahentów ENEA Power&GasTrading Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Power&Gas Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 (dalej: Administrator). We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Power&GasTrading sp. z o.o. mailowo: epg.iod@enea.pl

Ma Pan/Pani prawo żądania:

  1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

  2. sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,

  3. usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,

  4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

  5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

  6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21.

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (epg.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych podmiotom Grupy ENEA, dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi projektowe, IT, księgowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Cel, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych:

W odniesieniu do osób, z którymi Spółka zawarła umowy, których przedmiotem jest nabycie produktu/świadczenie usługi:

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy (nabycia produktu lub świadczenia usługi) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. podatkowego oraz przez czas obowiązywania umowy, a następnie okres obowiązywania gwarancji lub rękojmi oraz okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.