Szukaj

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dla osób kontaktujących się ze spółką ENEA Nowa Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się ze spółką ENEA Nowa Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Nowa Energia Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, (dalej: Administrator).
   
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się - drogą elektroniczną na adres e-mail: ene.iod@enea.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. Samociążek ul. Kamienna 71, 86-010 Koronowo. 

 

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w  celu:
 • prowadzenia korespondencji dotyczącej relacji biznesowych, dokumentowania ustaleń dokonywanych w formie elektronicznej, w tym udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani pytania przesłane drogą elektroniczną, pisemnie lub zgłaszane telefonicznie - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • ustalenia, rozpatrywania, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • archiwizacji prowadzonej korespondencji - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, w celach o których mowa w punkcie 3 powyżej, jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić prowadzenie korespondencji, w tym udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
   
 2. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom:
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną i administracyjną, w tym: usługi prawne, IT, serwisowe, ochrony mienia, archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji,  a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

  W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych Administratora. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
   
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.
   
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
   
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
 • dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator  może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia),
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ene.iod@enea.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. Samociążek ul. Kamienna 71, 86-010 Koronowo.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administrator narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna Administratora dla Kontrahenta związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna Administratora dla Kontrahenta związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

(dla jego Pełnomocników, Reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów i realizacji umowy)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, informujemy że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest ENEA Nowa Energia Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom,  (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

a. Inspektor Ochrony Danych - e-mail: ene.iod@enea.pl ,

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ……………………prowadzonym w trybie przetargu …………………………(wypełnić w odniesieniu do prowadzonego postępowania).

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakładu. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosowanie do art. 22 RODO.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

8. Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ene.iod@enea.pl.

11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

---------------------------------------

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Klauzula informacyjna Administratora dla Kontrahenta związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia i realizacją Umowy

Klauzula informacyjna Administratora dla Kontrahenta związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia i realizacją Umowy

(dla Pełnomocników, Reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta wskazanych do kontaktów i realizacji umowy)

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest ENEA Nowa Energia Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

a. Inspektor Ochrony Danych - e-mail: ene.iod@enea.pl,

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej realizacji usługi bądź umowy.

5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakładu, operatorom pocztowym a także bankom w zakresie realizacji płatności.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rękojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

      a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

      b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

      c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

      d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

      e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

      f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

10. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ene.iod@enea.pl.

11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Oświadczenie o dokonywaniu w 2021 roku rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.