Szukaj

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dla osób kontaktujących się ze spółką Enea Bioenergia sp. z o.o.

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się ze spółką

Enea Bioenergia sp. z o.o.

 

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).
   
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się - drogą elektroniczną na adres e-mail: ebe.iod@enea.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Enea Bioenergia sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec. 
   
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w  celu:
  • prowadzenia korespondencji dotyczącej relacji biznesowych, dokumentowania ustaleń dokonywanych w formie elektronicznej, w tym udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani pytania przesłane drogą elektroniczną, pisemnie lub zgłaszane telefonicznie - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • ustalenia, rozpatrywania, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • archiwizacji prowadzonej korespondencji - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, w celach o których mowa w punkcie 3 powyżej, jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić prowadzenie korespondencji, w tym udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
 5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom:
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną i administracyjną, w tym: usługi prawne, IT, serwisowe, ochrony mienia, archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji,  a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

   W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych Administratora. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
   
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.
   
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
   
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
 • dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator  może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia),
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ebe.iod@enea.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Enea Bioenergia sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec.
   
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administrator narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.