Szukaj

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dla osób kontaktujących się ze spółką Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się ze spółką
Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

 

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053769, NIP: 866-00-01-429, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 713 500 000 zł. (dalej: Administrator).
   
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pana Mariusza Janowskiego, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dostępne kanały kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:
 • poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: eep.iod@enea.pl,
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, z dopiskiem ‘IOD’.
 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w  celu:
 • prowadzenia korespondencji dotyczącej relacji biznesowych, dokumentowania ustaleń dokonywanych w formie elektronicznej, w tym udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani pytania przesłane drogą elektroniczną, pisemnie lub zgłaszane telefonicznie - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • ustalenia, rozpatrywania, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • archiwizacji prowadzonej korespondencji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, w celach o których mowa w punkcie 3 powyżej, jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić prowadzenie korespondencji, w tym udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

  Jednocześnie Pana/Panią informujemy, że zawartość otrzymanej i prowadzonej korespondencji traktujemy jako dane nieustrukturyzowane, a więc jeśli korespondencja zawiera jakiekolwiek dane osobowe - inne niż dane osoby z którą prowadzimy korespondencję - to uznajemy przetwarzanie takich danych za przetwarzanie niewymagające identyfikacji zgodnie z art. 11 RODO.
   
 2. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom:
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną i administracyjną, w tym: usługi prawne, IT, serwisowe, ochrony mienia, archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji,  a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

  W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych Administratora. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 4. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.
   
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
 • dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator  może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia),
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.​
 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec.
   
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administrator narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Wniesienie skargi możliwe jest w formie tradycyjnej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe informacje o formach/sposobach złożenia skargi można znaleźć pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/134/233).

 

Obowiązek informacyjny dla osób których dane są przetwarzane w związku z monitoringiem i ewidencją osób wchodzących na teren Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z monitoringiem i ewidencją osób wchodzących/wjeżdżających 
na teren 
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Szanowni Państwo.
celem zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić naszą Spółkę na szkodę, uprzejmie informujemy, że:
 • na terenie, na którym zlokalizowana jest siedziba Enea Elektrownia Połaniec S.A. (m.in. w budynkach administracyjnych, na bramach wjazdowych, niektórych ciągach technologicznych i instalacjach, obszarze parkingów, składowisk), stosowany jest monitoring wizyjny (w związku z tym rejestrujemy Państwa wizerunek a także numer rejestracyjny pojazdu, którym Państwo wjeżdżają),
 • weryfikujemy tożsamość osób wchodzących na teren Elektrowni i prowadzimy ewidencję wejść/wyjść na/z terenu zakładu (zgodnie z wymaganiami m.in. ‘Instrukcji przepustkowej dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasad poruszania się po terenie chronionym’ dostępnej do wglądu na stronie Internetowej naszej Spółki).
W związku z powyższym przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Obowiązek informacyjny Administratora dla osób wchodzących/wjeżdżających na teren
Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, informujemy że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053769, NIP: 866-00-01-429, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 713 500 000 zł., (dalej: Administrator).
   
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pana Mariusza Janowskiego, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dostępne kanały kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:
  • poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: eep.iod@enea.pl,
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, z dopiskiem ‘IOD’.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. zapewnienia bezpieczeństwa osobowego na terenie obiektów, w których prowadzona jest działalność przez Administratora, celem ograniczenia zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu osób przebywających na terenie obszaru monitorowanego [podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO],
  2. zapewnienia bezpieczeństwa mienia na terenie obiektów, w których prowadzona jest działalność przez Administratora, celem zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu a także przeciwdziałania powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych do obiektów chronionych [podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO],
  3. ochrony informacji [podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO],
  4. kontroli produkcji i kluczowych procesów biznesowych w zakresie zachowania m.in. wymaganych parametrów i norm przy realizowanych procesach technologicznych [podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
  5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem [podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO].
    
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:
  1. w zakresie Państwa wizerunku, przez okres 1 miesiąca od dnia zarejestrowania nagrania. Po upływie tego okresu nagrania są automatycznie nadpisywane co oznacza, że ich odtworzenie nie jest możliwe a zapis ulega zniszczeniu,
  2. w zakresie pozostałych danych zebranych w związku z weryfikacją Państwa tożsamości i prowadzonej przez nas ewidencji wejść/wyjść na/z terenu zakładu, przez okres pięciu lat od daty Pana/Pani wejścia na teren Elektrowni.
             W przypadku, w którym ww. dane (nagrania z systemu CCTV, ewidencja wejść/wyjść z systemu Kontroli Dostępu) stanowią dowód w postępowaniu                           prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu lub są niezbędne do                 dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, ww. terminy ulegają przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia                   postępowania lub rozstrzygnięcia roszczeń.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wstęp/wjazd na teren Elektrowni. Pani/Pana dane pozyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana lub pośrednio od naszego Kontrahenta/Wykonawcy z którym łączy nas zawarta umowa.
   
 2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  2. dostawcy usług lub produktów działający na rzecz Administratora, w szczególności podmioty świadczące Administratorowi usługi ochrony mienia i zakładu, usługi IT w tym usługi serwisu systemu monitoringu i urządzeń z nim związanych, księgowo-finansowe, serwisowe i inne.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 1. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosowanie do art. 22 RODO.
   
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
   
 3. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.
   
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
  1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
    
 5. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych kanałami kontaktu określonymi w pkt. 2.
   
 6. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
   
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Wniesienie skargi możliwe jest w formie tradycyjnej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe informacje o formach/sposobach złożenia skargi można znaleźć pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/134/233).

Obowiązek informacyjny  dla osób których dane są przetwarzane w celu zawarcia, rozliczenia i realizacji zawartej Umowy z Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

Obowiązek informacyjny Administratora związany z realizacją zawartej Umowy
(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Kontrahenta/Wykonawcy wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy)

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Enea Elektrownia Połaniec S.A. przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.)  z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053769, NIP: 866-00-01-429, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 713 500 000 zł. (dalej: Administrator).
   
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pana Mariusza Janowskiego, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dostępne kanały kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:
 • poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: eep.iod@enea.pl,
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, z dopiskiem ‘IOD’.
 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, rozliczenia i realizacji Umowy, realizacji obowiązków podatkowych / rachunkowych i innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową.
   
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c/f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
   
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji  Umowy.
   
 4. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Wykonawcy lub osoby oddelegowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy. Zakres pozyskanych danych obejmuje dane kontaktowe w tym m.in. imię (imiona), nazwisko, stanowisko lub pełnioną funkcję, adres e-mail, numer telefonu oraz dodatkowo PESEL w przypadku gdy jest Pan/Pani pełnomocnikiem.
 5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom:
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną, finansową,  administracyjną, w tym m.in.: usługi prawne, IT, księgowe, serwisowe, konsultingowe, doradcze, audytowe, ochrony mienia i zakładu, archiwizacji i niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

  W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej zobowiązań Wykonawcy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
   
 2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosowanie do art. 22 RODO.
   
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
   
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
  1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator  może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub numeru Umowy),
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
    
 5. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu i przesłanie ich Inspektorowi Ochrony Danych dostępnymi kanałami kontaktu wyszczególnionymi w pkt. 2.
   
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Wniesienie skargi możliwe jest w formie tradycyjnej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe informacje o formach/sposobach złożenia skargi można znaleźć pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/134/233).

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.