Dane osobowe

Obowiązek informacyjny dla Klienta

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Enea S.A. z siedzibą  w Poznaniu,
  60-201 przy ul. Góreckiej 1.
 2. W Enei S.A  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się pod  adresem e-mail: esa.iod@enea.pl, lub korespondencyjnie pisząc na adres; Enea S.A. ul.  Górecka 1, 60-201 Poznań.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
 1. wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Enei S.A. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Eneą S.A. - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług Enei S.A. oraz jej partnerów  - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych usług i  produktów przez Eneę S.A. oraz jej partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 6. zapraszania Klienta do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Eneę S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); badań rynkowych, marketingowych, tworzenia analiz, zapraszania do udziału w innych wydarzeniach oraz informowania o  prowadzonych przez Eneę S.A. akcjach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu.
 7. za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Eneę S.A. w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu prowadzenia działań marketingowych w formie rozmowy telefonicznej oraz SMS/MMS lub poprzez przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail, dotyczących w szczególności:
  • produktów lub usług Enei S.A. oraz jej partnerów;
  • badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych usług i  produktów przez Eneę S.A. oraz jej partnerów;
  • zapraszania Klienta do wzięcia udziału w konkursach;
  • badań rynkowych, marketingowych, tworzenia analiz przez Eneę S.A.;
  • zapraszania do udziału w innych wydarzeniach;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.

 1. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  1. podmioty, które prowadząc działalność pocztową lub kurierską, działalność płatniczą współpracują z nami (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz, nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne),
  2. podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, windykacyjnych–,  podmioty z Grupy ENEA S.A. oraz spółki zależne lub spółki powiązane, których pełną listę możecie Państwo znaleźć w linku: https://www.enea.pl/bip/grupa-kapitalowa-enea,
  3. podmioty, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne i świadczące dla nas usługi IT,
  4. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  5. podmioty, które świadczą nam usługi agencyjne, reklamowe, drukarskie oraz magazynowe i logistyczne,
  6. podmioty, które świadczą nam usługi archiwizacji dokumentów,
  7. partnerzy handlowi, którzy pozyskują Klientów i zawierają umowy w imieniu Enei S.A.,
  8. podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczają usługi lub towary objęte Umową bądź umowami z naszymi Klientami, z których realizacją związana jest Umowa,
  9. W przypadku akcji marketingowych  odbiorcami Państwa danych mogą być Portale społecznościowe, za pomocą których prowadzone są wydarzenia, konkursy, akcje promocyjne; np. Facebook, Instagram itp. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami, Enea S.A. wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu Enei S.A.,
  10. Państwa dane mogą być udostępniane organom państwowym na ich uzasadnione prawnie żądanie,
  11. wolontariusze Fundacji Enea w kontekście akcji dotyczących społecznej odpowiedzialności Biznesu.

6. Okres przechowywania danych.

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
 2. We wszystkich przypadkach - przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 5, a po ich realizacji -  przez czas niezbędny do usprawiedliwionej prawnie archiwizacji do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa;

 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu – w granicach art. 21 RODO.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych Inspektorowi Ochrony Danych drogą mailową na adres e- mail: esa.iod@enea.pl lub w kanałach kontaktu z Eneą S.A. wskazanych na stronie: https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/kontakt.
 3. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Enea S.A. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

 

 

Informacja dla pełnomocnika Klienta

(skierowana jest do pełnomocnika Klienta i ma zastosowanie do sytuacji, kiedy umowa podpisywana jest przez pełnomocnika Klienta).

 

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pełnomocnika jest Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-201 przy Góreckiej 1.
 2. W Enei S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym Pełnomocnik może skontaktować się pod adresem e-mail: esa.iod@enea.pl, lub korespondencyjnie pisząc adres: Enea S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 4. Dane osobowe Pełnomocnika będziemy  przetwarzali w celu:
  1. realizacji pełnomocnictwa  udzielonego  przez  Klienta,  w  szczególności  dotyczącego  zawarcia  Umowy  z  Klientem lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy z Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Enei S.A. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO);
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Pełnomocnikiem a Eneą S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Enei S.A.).
 5. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych Pełnomocnika będą:
 1. podmioty, które prowadząc działalność pocztową lub kurierską, działalność płatniczą współpracują z nami,
 2. podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, windykacyjnych,  podmioty z Grupy ENEA S.A. oraz spółki zależne lub spółki powiązane, których pełną listę możecie Państwo znaleźć w linku: https://www.enea.pl/bip/grupa-kapitalowa-enea
 3. podmioty, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne i świadczące dla nas usługi IT,
 4. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 5. podmioty, które świadczą nam usługi agencyjne, reklamowe, drukarskie oraz magazynowe i logistyczne,
 6. podmioty, które świadczą nam usługi archiwizacji dokumentów,
 7. partnerzy handlowi, którzy pozyskują Klientów i zawierają umowy w imieniu Enei S.A.,
 8. podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczają usługi lub towary objęte Umową bądź umowami, z których realizacją związana jest Umowa.
 1. Okres przechowywania danych
  1. Dane osobowe Pełnomocnika będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
  2. We wszystkich przypadkach - przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 4, a po ich realizacji -  przez czas niezbędny do usprawiedliwionej prawnie archiwizacji do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 2. Pełnomocnik ma prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
  6. w przypadku przetwarzania przez Eneę S.A. danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - Pełnomocnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie tego przepisu.
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Pełnomocnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl  lub w kanałach kontaktu z Eneą S.A. wskazanych na stronie: https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/kontakt.
 5. Pełnomocnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Enea S.A. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

 

Obowiązek informacyjny dla Kontrahenta

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul Górecka 1, Poznań, Regon 630139960, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych esa.iod@enea.pl.

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz rozliczenia usługi  bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.
 3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
 2. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail esa.iod@enea.pl.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Obowiązek informacyjny dla osób dzwoniących na infolinię Enei S.A.

 1. [dane administratora danych] Enea S.A. informuje, że jest administratorem danych osobowych osób dzwoniących na infolinię Enea S.A. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego w Enei S.A.: pani Joanna Poprawska, adres e-mail: esa.iod@enea.pl, adres Górecka 1, 60-201 Poznań.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. [cele i podstawy przetwarzania danych] Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • udzielenia informacji i realizacji zgłoszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • badań poziomu satysfakcji ze świadczonych przez Eneę S.A. usług i jej produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • za zgodą wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez Eneę S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. [odbiorcy danych] Enea S.A. może ujawnić dane osobowe  podmiotom świadczącym na rzecz Enei S.A. usługi prawne.

Enea S.A. może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych:

 • dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Enei S.A., w szczególności podmiotom świadczącym Enei S.A. usługi IT, księgowe,  obsługowe, sprzedażowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie oraz partnerom ENEA S.A., z którymi ENEA S.A. współpracuje łącząc produkty lub usługi.
 1.  [okres przechowywania danych] Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizacji zgłoszenia, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa.  W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej wycofania.
 2. [realizacja praw osób] Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu – w granicach art.21 RODO.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody) – osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Enea S.A. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.