Dane osobowe

Obowiązek informacyjny dla Klienta

 1. [dane administratora danych] Enea S.A. informuje, że jest administratorem danych osobowych Klienta. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego w Enei S.A.: pani Joanna Poprawska, adres e-mail: esa.iod@enea.pl, adres Górecka 1, 60-201 Poznań.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 3. [cele i podstawy przetwarzania danych] Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:
 • w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Enei S.A. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Eneą S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Enei S.A. w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez Eneę S.A. usług i jej produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zapraszania Klienta do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Eneę S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez Eneę S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 1. [odbiorcy danych] Enea S.A. może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Enei S.A. usługi prawne. Enea S.A. w związku z wykonywaniem Umowy ujawnia dane osobowe Operatorowi Sieci Dystrybucyjnej.

Enea S.A. może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta:

 • podmiotom Grupy Kapitałowej Enea,
 • dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Enei S.A., w szczególności podmiotom świadczącym Enei S.A. usługi IT, księgowe,  obsługowe, sprzedażowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie oraz partnerom ENEA S.A., z którymi ENEA S.A. współpracuje łącząc produkty lub usługi.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Enea S.A. wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu Enei S.A.

 1. [okres przechowywania danych] Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.W trakcie obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Enei S.A., badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez Eneę S.A. usług i jej produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Eneę S.A. i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów. Z kolei po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Enei S.A. i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. Enea S.A. pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem lub objętych cofniętą zgodą.
 2. [prawa Klienta] Klient ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Enei S.A. w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem, badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez Eneę S.A. usług i jej produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Eneę S.A. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (np. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Enei S.A. po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem) – Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl.
 3. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Enea S.A. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

 

Obowiązek informacyjny dla Kontrahenta

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul Górecka 1, Poznań, Regon 630139960, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych esa.iod@enea.pl.

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz rozliczenia usługi  bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.
 3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
 2. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail esa.iod@enea.pl.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Obowiązek informacyjny dla osób dzwoniących na infolinię Enei S.A.

 1. [dane administratora danych] Enea S.A. informuje, że jest administratorem danych osobowych osób dzwoniących na infolinię Enea S.A. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego w Enei S.A.: pani Joanna Poprawska, adres e-mail: esa.iod@enea.pl, adres Górecka 1, 60-201 Poznań.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. [cele i podstawy przetwarzania danych] Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • udzielenia informacji i realizacji zgłoszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • badań poziomu satysfakcji ze świadczonych przez Eneę S.A. usług i jej produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • za zgodą wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez Eneę S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. [odbiorcy danych] Enea S.A. może ujawnić dane osobowe  podmiotom świadczącym na rzecz Enei S.A. usługi prawne.

Enea S.A. może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych:

 • dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Enei S.A., w szczególności podmiotom świadczącym Enei S.A. usługi IT, księgowe,  obsługowe, sprzedażowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie oraz partnerom ENEA S.A., z którymi ENEA S.A. współpracuje łącząc produkty lub usługi.
 1.  [okres przechowywania danych] Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizacji zgłoszenia, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa.  W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej wycofania.
 2. [realizacja praw osób] Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu – w granicach art.21 RODO.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody) – osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Enea S.A. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.