Szukaj

Dane osobowe

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w różnych sytuacjach dotyczących Państwa kontaktu ze spółką ENEA S.A. oraz dane kontaktowe wraz z odnośnikami do klauzul informacyjnych pozostałych spółek Grupy ENEA.

Jednocześnie informujemy, że w ENEA S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym możecie Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: esa.iod@enea.pl lub korespondencyjnie pisząc na adres: ENEA S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Paweł Szymkowiak. Funkcję Zastępcy Inspektora Ochrony Danych pełni pan Rafał Piasecki.

IOD ENEA S.A. jest właściwy do kontaktu wyłącznie w sprawach dotyczących danych osobowych. W sprawach dotyczących obsługi lub zawarcia umowy, rozliczeń lub reklamacji itp. Prosimy o korzystanie z opcji kontaktu wskazanych tutaj.

Informacja o danych osobowych dla osób korzystających ze stron internetowych w domenie enea.pl

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ENEA S.A. z siedzibą  w Poznaniu, 60-198 przy Pastelowej 8.
 2. W ENEA S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się pod  adresem e-mail: esa.iod@enea.pl lub korespondencyjnie pisząc na adres: ENEA S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z funkcjonalności stron zamieszczonych na portalu enea.pl, w tym do zawarcia i wykonania umowy, jeżeli jesteście Państwo stroną umowy zawartej z ENEA S.A., utworzenia i korzystania z konta eBOK, korzystania z czatu z konsultantem, korzystania z Formularz kontaktowego, rezerwacji wizyty w Biurze Obsługi Klienta i innych funkcjonalności stron.
 4. Strony internetowe w domenie enea.pl wykorzystują dla swojej działalności pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystaniem plików cookies są dostępne pod linkiem https://www.enea.pl/pl/polityka-cookies.
 5. Państwa dane osobowe przekazane w trakcie korzystania ze stron internetowych ENEA S.A. może przetwarzać w szczególności w celu:
  1. wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na ENEA S.A., w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a ENEA S.A. - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług ENEA S.A. oraz jej partnerów - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  5. badania poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych usług i  produktów przez ENEA S.A. oraz jej partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  6. zapraszania do wzięcia udziału w konkursach oraz innych wydarzeniach  organizowanych przez ENEA S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  7. rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na pytania, wnioski, reklamacje i zapytania składane za pośrednictwem funkcjonalności stron na domenie enea.pl
  8. za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez ENEA S.A. w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu prowadzenia działań marketingowych w formie rozmowy telefonicznej oraz SMS/MMS lub poprzez przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail, dotyczących w szczególności produktów lub usług Enei S.A. oraz jej partnerów;
 6. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  1. podmioty, które prowadząc działalność pocztową lub kurierską, działalność płatniczą współpracują z ENEA S.A. (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz, podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne),
  2. podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, windykacyjnych,  podmioty z Grupy ENEA S.A. oraz spółki zależne lub spółki powiązane, których pełną listę możecie Państwo znaleźć w linku: https://www.enea.pl/bip/grupa-kapitalowa-enea,
  3. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczą dla ENEA S.A. usługi IT,
  4. podmioty, które świadczą usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  5. podmioty, które świadczą usługi agencyjne, reklamowe, drukarskie oraz magazynowe i logistyczne,
  6. podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
  7. partnerzy handlowi, którzy pozyskują Klientów i zawierają umowy w imieniu ENEA S.A.,
  8. podmioty, które wykonują w imieniu ENEA S.A. usługę lub dostarczają usługi lub towary objęte Umową bądź umowami z Klientami,
  9. w przypadku akcji marketingowych odbiorcami Państwa danych mogą być Portale społecznościowe, za pomocą których prowadzone są wydarzenia, konkursy, akcje promocyjne; np. Facebook, Instagram itp. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami, ENEA S.A. wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu ENEA S.A.,
  10. wolontariusze Fundacji Enea w kontekście akcji dotyczących społecznej odpowiedzialności Biznesu.
 7. Państwa dane mogą być udostępniane organom państwowym lub innym upoważnionym podmiotom na ich uzasadnione prawnie żądanie.
 8. Okres przechowywania danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 5, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu – w granicach art. 21 RODO.
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych Inspektorowi Ochrony Danych drogą mailową na adres e-mail: esa.iod@enea.pl lub w kanałach kontaktu z ENEA S.A. wskazanych na stronie https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/kontakt.
 12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzą, że ENEA S.A. przetwarza Państwa dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 13. IOD ENEA S.A. jest właściwy do kontaktu wyłącznie w sprawach dotyczących danych osobowych. W sprawach dotyczących obsługi lub zawarcia umowy, rozliczeń lub  reklamacji itp. Prosimy o korzystanie z opcji kontaktu wskazanych tutaj.

Informacja o danych osobowych dla Klienta – strony umowy zawartej z ENEA S.A.

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ENEA S.A. z siedzibą  w Poznaniu,
  60-198 przy Pastelowej 8.
 2. W ENEA S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym możecie Państwo skontaktować się pod  adresem e-mail: esa.iod@enea.pl lub korespondencyjnie pisząc na adres: ENEA S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
 3. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy. Która zawierają lub zawarli Państwo z ENEA S.A. w przypadku, gdy do zawarcia Umowy skorzystali państwo z pełnomocnika, Państwa dane pozyskane zostały od tej osoby.
 4. ENEA S.A. przetwarza Państwa dane w zakresie: imię i nazwisko, PESEL lub seria i  numer dokumentu tożsamości, data urodzenia, adres do korespondencji, adres poboru energii, dane kontaktowe. 
 5. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. wykonania Umowy której są Państwo stroną lub podjęcia działań przed zawarciem takiej Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  2.  wykonania obowiązków prawnych ciążących na ENEA S.A. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a ENEA S.A. - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług ENEA S.A. oraz jej partnerów prowadzonego drogą inną niż telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, badania poziomu satysfakcji Klienta , zapraszania Klienta do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez ENEA S.A., zapraszania do udziału w innych wydarzeniach oraz informowania o  prowadzonych przez ENEA S.A. akcjach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. za Państwa zgodą, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez ENEA S.A. w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu prowadzenia działań marketingowych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, dotyczących w szczególności produktów lub usług Enei S.A. oraz jej partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 6. W miarę potrzeb, przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  1.  podmioty, które prowadząc działalność pocztową lub kurierską, działalność płatniczą współpracują z nami (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz, podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne),
  2. podmioty, które współpracują z ENEA S.A. przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, windykacyjnych,  podmioty z Grupy ENEA S.A. oraz spółki zależne lub spółki powiązane, których pełną listę możecie Państwo znaleźć w linku: https://www.enea.pl/bip/grupa-kapitalowa-enea,
  3. podmioty, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne i świadczą dla ENEA S.A. usługi IT,
  4. podmioty, które świadczą ENEA S.A. usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  5. podmioty, które świadczą ENEA S.A. usługi agencyjne, reklamowe, drukarskie oraz magazynowe i logistyczne,
  6. podmioty, które świadczą ENEA S.A. usługi archiwizacji dokumentów,
  7. partnerzy handlowi, którzy pozyskują Klientów i zawierają umowy w imieniu ENEA S.A.,
  8. podmioty, które wykonują usługę lub dostarczają usługi lub towary objęte Umową bądź umowami z Klientami, z których realizacją związana jest Umowa,
  9. w przypadku akcji marketingowych odbiorcami Państwa danych mogą być Portale społecznościowe, za pomocą których prowadzone są wydarzenia, konkursy, akcje promocyjne; np. Facebook, Instagram itp. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami, ENEA S.A. wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu ENEA S.A.,
  10. wolontariusze Fundacji ENEA w kontekście akcji dotyczących społecznej odpowiedzialności Biznesu.
 7. Państwa dane mogą być udostępniane organom państwowym lub innym upoważnionym podmiotom na ich uzasadnione prawnie żądanie.
 8. Okres przechowywania danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 5, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO
  4. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu – w granicach art. 21 RODO.
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych Inspektorowi Ochrony Danych drogą mailową na adres e-mail: esa.iod@enea.pl  lub w kanałach kontaktu z ENEA S.A. wskazanych na stronie https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/kontakt
 12. Strony internetowe w domenie enea.pl wykorzystują dla swojej działalności pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystaniem plików cookies są dostępne pod linkiem https://www.enea.pl/pl/polityka-prywatnosci.
 13. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że  ENEA S.A. przetwarza Państwa osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 14. IOD ENEA S.A. jest właściwy do kontaktu wyłącznie w sprawach dotyczących danych osobowych. W sprawach dotyczących obsługi lub zawarcia umowy, rozliczeń lub  reklamacji itp. Prosimy o korzystanie z opcji kontaktu wskazanych tutaj.

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ENEA S.A. z siedzibą  w Poznaniu,
  60-198 przy Pastelowej 8.
 2. W ENEA S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym możecie Państwo skontaktować się pod  adresem e-mail: esa.iod@enea.pl lub korespondencyjnie pisząc na adres: ENEA S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
 3. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy. Która zawierają lub zawarli Państwo z ENEA S.A. w przypadku, gdy do zawarcia Umowy skorzystali państwo z pełnomocnika, Państwa dane pozyskane zostały od tej osoby.
 4. ENEA S.A. przetwarza Państwa dane w zakresie: imię i nazwisko, PESEL lub seria i  numer dokumentu tożsamości, data urodzenia, adres do korespondencji, adres poboru energii, dane kontaktowe. 
 5. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. wykonania Umowy której są Państwo stroną lub podjęcia działań przed zawarciem takiej Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  2.  wykonania obowiązków prawnych ciążących na ENEA S.A. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a ENEA S.A. - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług ENEA S.A. oraz jej partnerów prowadzonego drogą inną niż telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, badania poziomu satysfakcji Klienta , zapraszania Klienta do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez ENEA S.A., zapraszania do udziału w innych wydarzeniach oraz informowania o  prowadzonych przez ENEA S.A. akcjach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. za Państwa zgodą, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez ENEA S.A. w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu prowadzenia działań marketingowych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, dotyczących w szczególności produktów lub usług Enei S.A. oraz jej partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 6. W miarę potrzeb, przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  1.  podmioty, które prowadząc działalność pocztową lub kurierską, działalność płatniczą współpracują z nami (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz, podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne),
  2. podmioty, które współpracują z ENEA S.A. przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, windykacyjnych,  podmioty z Grupy ENEA S.A. oraz spółki zależne lub spółki powiązane, których pełną listę możecie Państwo znaleźć w linku: https://www.enea.pl/bip/grupa-kapitalowa-enea,
  3. podmioty, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne i świadczą dla ENEA S.A. usługi IT,
  4. podmioty, które świadczą ENEA S.A. usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  5. podmioty, które świadczą ENEA S.A. usługi agencyjne, reklamowe, drukarskie oraz magazynowe i logistyczne,
  6. podmioty, które świadczą ENEA S.A. usługi archiwizacji dokumentów,
  7. partnerzy handlowi, którzy pozyskują Klientów i zawierają umowy w imieniu ENEA S.A.,
  8. podmioty, które wykonują usługę lub dostarczają usługi lub towary objęte Umową bądź umowami z Klientami, z których realizacją związana jest Umowa,
  9. w przypadku akcji marketingowych odbiorcami Państwa danych mogą być Portale społecznościowe, za pomocą których prowadzone są wydarzenia, konkursy, akcje promocyjne; np. Facebook, Instagram itp. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami, ENEA S.A. wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu ENEA S.A.,
  10. wolontariusze Fundacji ENEA w kontekście akcji dotyczących społecznej odpowiedzialności Biznesu.
 7. Państwa dane mogą być udostępniane organom państwowym lub innym upoważnionym podmiotom na ich uzasadnione prawnie żądanie.
 8. Okres przechowywania danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 5, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO
  4. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu – w granicach art. 21 RODO.
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych Inspektorowi Ochrony Danych drogą mailową na adres e-mail: esa.iod@enea.pl lub w kanałach kontaktu z ENEA S.A. wskazanych na stronie https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/kontakt
 12. Strony internetowe w domenie enea.pl wykorzystują dla swojej działalności pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystaniem plików cookies są dostępne pod linkiem https://www.enea.pl/pl/polityka-prywatnosci.
 13. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że  ENEA S.A. przetwarza Państwa osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 14. IOD ENEA S.A. jest właściwy do kontaktu wyłącznie w sprawach dotyczących danych osobowych. W sprawach dotyczących obsługi lub zawarcia umowy, rozliczeń lub  reklamacji itp. Prosimy o korzystanie z opcji kontaktu wskazanych tutaj.

Informacja o danych osobowych dla Pełnomocnika Klienta – strony umowy zawartej z ENEA S.A.

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ENEA S.A. z siedzibą  w Poznaniu,
  60-198 przy Pastelowej 8.
 2. W ENEA S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym możecie Państwo skontaktować się pod  adresem e-mail: esa.iod@enea.pl lub korespondencyjnie pisząc na adres: ENEA S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy z Państwa mocodawcą.
 4. Dane osobowe Pełnomocnika będziemy  przetwarzali w celu:
  1. realizacji pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta w szczególności dotyczącego zawarcia Umowy z Klientem  lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy z Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na ENEA S.A. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO);
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Pełnomocnikiem a ENEA S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes ENEA S.A.).
 5. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych Pełnomocnika będą:
  1. podmioty, które prowadząc działalność pocztową lub kurierską, działalność płatniczą współpracują z nami,
  2. podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, windykacyjnych,  podmioty z Grupy ENEA S.A. oraz spółki zależne lub spółki powiązane, których pełną listę możecie Państwo znaleźć w linku: https://www.enea.pl/bip/grupa-kapitalowa-enea,
  3. podmioty, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne i świadczą dla nas usługi IT,
  4. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  5. podmioty, które świadczą nam usługi agencyjne, reklamowe, drukarskie oraz magazynowe i logistyczne,
  6. podmioty, które świadczą nam usługi archiwizacji dokumentów,
  7. partnerzy handlowi, którzy pozyskują Klientów i zawierają umowy w imieniu ENEA S.A.,
  8. podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczają usługi lub towary objęte Umową bądź umowami, z których realizacją związana jest Umowa.
 6. Okres przechowywania danych. Dane osobowe Pełnomocnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 5, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
 7. Pełnomocnik ma prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 8. W przypadku przetwarzania przez ENEA S.A. danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - Pełnomocnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie tego przepisu.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Pełnomocnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych Inspektorowi Ochrony Danych drogą mailową na adres e-mail: esa.iod@enea.pl  lub w kanałach kontaktu z ENEA S.A. wskazanych na stronie https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/kontakt
 11. Strony internetowe w domenie enea.pl wykorzystują dla swojej działalności pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystaniem plików cookies są dostępne pod linkiem https://www.enea.pl/pl/polityka-cookies.
 12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że  ENEA S.A. przetwarza Państwa osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 13. IOD ENEA S.A. jest właściwy do kontaktu wyłącznie w sprawach dotyczących danych osobowych. W sprawach dotyczących obsługi lub zawarcia umowy, rozliczeń lub  reklamacji itp. prosimy o korzystanie z opcji kontaktu wskazanych tutaj.

Informacja o danych osobowych dla pracowników przedstawicieli i reprezentantów Kontrahenta

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisem art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osoby realizującej umowę ze strony Kontrahenta jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-198 przy Pastelowej 8.
 2. Pod pojęciem Kontrahenta rozumie się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobę prawną.
 3. W ENEA S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym osoba realizująca umowę ze strony Kontrahenta może skontaktować się pod adresem e-mail: esa.iod@enea.pl, lub korespondencyjnie pisząc adres: ENEA S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
 4. ENEA S.A pozyskała dane osoby realizującej umowę ze strony Kontrahenta od Kontrahenta
 5. Kategorie przetwarzanych danych, w zależności od rodzaju współpracy obejmują dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, służbowe dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez osobę realizującą umowę ze strony Kontrahenta dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie, w tym w szczególności imiona, nazwiska, dane teleadresowe lub inne dane, jeżeli wynika to ze specyfiki umowy z Kontrahentem.
 6. Dane osobowe osoby realizującej umowę ze strony Kontrahenta będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ENEA S.A., tj. w celu umożliwienia Administratorowi zawarcia i wykonania Umowy zawartej z Kontrahentem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także realizacji obowiązku prawnego, gdy będzie wynikało to z obowiązujących norm prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit c RODO). Jeżeli Kontrahent wyrazi zgodę, to dane osobowe osoby realizującej umowę ze strony Kontrahenta mogą być przetwarzane przez Eneę S.A. w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu prowadzenia działań marketingowych w formie rozmowy telefonicznej oraz SMS/MMS lub poprzez przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail, dotyczących w szczególności produktów lub usług Enei S.A. oraz jej partnerów
 7. ENEA S.A., jeżeli będzie to uzasadnione realizacją celu przetwarzania oznaczonego w punkcie 6 powyżej, może udostępnić lub powierzyć - w zależności o charakteru czynności prawnej - dane osobowe osoby realizującej umowę ze strony Kontrahenta podmiotom świadczącym na rzecz ENEAS.A. usługi prawne, podmiotom Grupy Kapitałowej ENEA (https://www.enea.pl/bip/grupa-kapitalowa-enea), dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz ENEA S.A., w szczególności podmiotom świadczącym ENEA S.A. usługi IT, księgowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie oraz drukarskie.
 8. Dane osobowe osoby realizującej umowę ze strony Kontrahenta mogą zostać ujawniane organom państwowym, lub innym upoważnionym podmiotom, na ich uzasadnione prawnie żądanie.
 9. Okres przechowywania danych. Dane osobowe osoby realizującej umowę ze strony Kontrahenta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy oraz realizacji pozostałych celów wskazanych w pkt 6, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
 10. Osoba realizująca umowę ze strony Kontrahenta ma prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO
  4. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu – w granicach art. 21 RODO.
 11.  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba realizująca umowę ze strony Klienta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl lub w kanałach kontaktu z ENEA S.A. wskazanych na stronie https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/kontakt.
 13. Strony internetowe w domenie enea.pl wykorzystują  dla swojej działalności pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystaniem plików cookies są dostępne pod linkiem https://www.enea.pl/pl/polityka-prywatnosci .
 14. Osoba realizująca umowę ze strony Kontrahenta ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że ENEA S.A. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 15. IOD ENEA S.A. jest właściwy do kontaktu wyłącznie w sprawach dotyczących danych osobowych. W sprawach dotyczących obsługi lub zawarcia umowy, rozliczeń lub  reklamacji itp. Prosimy o korzystanie z opcji kontaktu wskazanych tutaj.

Kontrahent  oświadcza, że poinformuje osoby wskazane do kontaktu o udostępnieniu ich danych Enei S.A. i o treści  powyższe informacji.

Informacja o danych osobowych przy kontakcie telefonicznym z Klientem ENEA S.A.

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ENEA S.A. z siedzibą  w Poznaniu,
  60-198 przy Pastelowej 8.
 2. W ENEA S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym możecie Państwo skontaktować się pod  adresem e-mail: esa.iod@enea.pl      lub korespondencyjnie pisząc na adres: ENEA S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przejścia autoryzacji.
 4.  Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. udzielenia informacji i realizacji zgłoszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. badań poziomu satysfakcji ze świadczonych przez ENEA S.A. usług i jej produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. za zgodą wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez ENEA S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. W miarę potrzeb, przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  1. podmioty, które prowadząc działalność pocztową lub kurierską, działalność płatniczą współpracują z nami (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz, podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne),
  2. podmioty, które współpracują z ENEA S.A. przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, windykacyjnych,  podmioty z Grupy ENEA S.A. oraz spółki zależne lub spółki powiązane, których pełną listę możecie Państwo znaleźć w linku: https://www.enea.pl/bip/grupa-kapitalowa-enea  ,
  3. podmioty, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne i świadczą dla ENEA S.A. usługi IT,
  4. podmioty, które świadczą ENEA S.A. usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  5. podmioty, które świadczą ENEA S.A. usługi agencyjne, reklamowe, drukarskie oraz magazynowe i logistyczne,
  6. podmioty, które świadczą ENEA S.A. usługi archiwizacji dokumentów,
  7. partnerzy handlowi, którzy pozyskują Klientów i zawierają umowy w imieniu ENEA S.A.,
  8. podmioty, które wykonują usługę lub dostarczają usługi lub towary objęte Umową bądź umowami z Klientami, z których realizacją związana jest Umowa,
  9. w przypadku akcji marketingowych odbiorcami Państwa danych mogą być Portale społecznościowe, za pomocą których prowadzone są wydarzenia, konkursy, akcje promocyjne; np. Facebook, Instagram itp. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami, ENEA S.A. wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu ENEA S.A.,
  10. wolontariusze Fundacji ENEA w kontekście akcji dotyczących społecznej odpowiedzialności Biznesu.
 6. Państwa dane mogą być udostępniane organom państwowym lub innym upoważnionym podmiotom na ich uzasadnione prawnie żądanie.
 7. Okres przechowywania danych osobowych:  dane osobowe osoby realizującej umowę ze strony Kontrahenta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy oraz realizacji pozostałych celów wskazanych w pkt 4, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
 8.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  4. ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu – w granicach art.21 RODO.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl  lub w kanałach kontaktu z ENEA S.A. wskazanych na stronie https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/kontakt
 11. Strony internetowe w domenie enea.pl wykorzystują dla swojej działalności pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystaniem plików cookies są dostępne pod linkiem https://www.enea.pl/pl/polityka-prywatnosci .
 12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że ENEA S.A. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 13. IOD ENEA S.A. jest właściwy do kontaktu wyłącznie w sprawach dotyczących danych osobowych. W sprawach dotyczących obsługi lub zawarcia umowy, rozliczeń lub  reklamacji itp. Prosimy o korzystanie z opcji kontaktu wskazanych tutaj.

Kontakt ze spółkami Grupy ENEA w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.