Szukaj

Dane osobowe

Obowiązek informacyjny przy kontakcie telefonicznym z Klientem Enei S.A.

 1. [dane administratora danych] Enea S.A. informuje, że jest administratorem danych osobowych osób dzwoniących na infolinię Enea S.A. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego w Enei S.A.: pani Joanna Haussa, adres e-mail: esa.iod@enea.pl, adres ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. [cele i podstawy przetwarzania danych] Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • udzielenia informacji i realizacji zgłoszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • badań poziomu satysfakcji ze świadczonych przez Eneę S.A. usług i jej produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • za zgodą wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez Eneę S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. [odbiorcy danych] Enea S.A. może ujawnić dane osobowe  podmiotom świadczącym na rzecz Enei S.A. usługi prawne.

         Enea S.A. może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych:

 • dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Enei S.A., w szczególności podmiotom świadczącym Enei S.A. usługi IT, księgowe,  obsługowe, sprzedażowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie oraz partnerom ENEA S.A., z którymi ENEA S.A. współpracuje łącząc produkty lub usługi.
 1.  [okres przechowywania danych] Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizacji zgłoszenia, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa.  W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej wycofania.
 2. [realizacja praw osób] Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu – w granicach art.21 RODO.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody) – osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Enea S.A. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Informacja dla Klienta dotycząca ochrony danych osobowych w Enea S.A. 

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Enea S.A. z siedzibą  w Poznaniu, 60-198 przy Pastelowej 8.

W Enei S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się pod  adresem e-mail: esa.iod@enea.pl lub korespondencyjnie pisząc na adres: Enea S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

a.       wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b.       wykonania obowiązków prawnych ciążących na Enei S.A. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c.       ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Eneą S.A. - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d.       marketingu bezpośredniego produktów lub usług Enei S.A. oraz jej partnerów  - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

e.       badania poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych usług i  produktów przez Eneę S.A. oraz jej partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

f.        zapraszania Klienta do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Eneę S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); badań rynkowych, marketingowych, tworzenia analiz, zapraszania do udziału w innych wydarzeniach oraz informowania o  prowadzonych przez Eneę S.A. akcjach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu;

g.       za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Eneę S.A. w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu prowadzenia działań marketingowych w formie rozmowy telefonicznej oraz SMS/MMS lub poprzez przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail, dotyczących w szczególności:

produktów lub usług Enei S.A. oraz jej partnerów;

badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych usług i  produktów przez Eneę S.A. oraz jej partnerów;

zapraszania Klienta do wzięcia udziału w konkursach;

badań rynkowych, marketingowych, tworzenia analiz przez Eneę S.A.;

zapraszania do udziału w innych wydarzeniach;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

a.         podmioty, które prowadząc działalność pocztową lub kurierską, działalność płatniczą współpracują z nami (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz, podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne),

b.         podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, windykacyjnych,  podmioty z Grupy ENEA S.A. oraz spółki zależne lub spółki powiązane, których pełną listę możecie Państwo znaleźć w linku: https://www.enea.pl/bip/grupa-kapitalowa-enea,

c.          podmioty, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne i świadczą dla nas usługi IT,

d.         podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

e.         podmioty, które świadczą nam usługi agencyjne, reklamowe, drukarskie oraz magazynowe i logistyczne,

f.           podmioty, które świadczą nam usługi archiwizacji dokumentów,

g.         partnerzy handlowi, którzy pozyskują Klientów i zawierają umowy w imieniu Enei S.A.,

h.         podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczają usługi lub towary objęte Umową bądź umowami z naszymi Klientami, z których realizacją związana jest Umowa,

i.           w przypadku akcji marketingowych odbiorcami Państwa danych mogą być Portale społecznościowe, za pomocą których prowadzone są wydarzenia, konkursy, akcje promocyjne; np. Facebook, Instagram itp. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami, Enea S.A. wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu Enei S.A.,

j.           Państwa dane mogą być udostępniane organom państwowym na ich uzasadnione prawnie żądanie,

k.          wolontariusze Fundacji Enea w kontekście akcji dotyczących społecznej odpowiedzialności Biznesu.

6. Okres przechowywania danych.

a.         Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.

b.         We wszystkich przypadkach - przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie  4, a po ich realizacji -  przez czas niezbędny do usprawiedliwionej prawnie archiwizacji do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

         a.         dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

         b.         ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

         c.          ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

         d.         ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

         e.         przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,

         f.           prawo do wniesienia sprzeciwu – w granicach art. 21 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych Inspektorowi Ochrony Danych drogą mailową na adres e-mail: esa.iod@enea.pl lub w kanałach kontaktu z Eneą S.A. wskazanych na stronie https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/kontakt.

Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Enea S.A. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Informacja dla Pełnomocnika Klienta dotycząca ochrony danych osobowych w Enea S.A.

Skierowana jest do pełnomocnika Klienta i ma zastosowanie do sytuacji, kiedy umowa podpisywana jest przez pełnomocnika Klienta.

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Pełnomocnika jest Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-198 przy Pastelowej 8.

W Enei S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym Pełnomocnik może skontaktować się pod adresem e-mail: esa.iod@enea.pl, lub korespondencyjnie pisząc adres: Enea S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.

Dane osobowe Pełnomocnika będziemy  przetwarzali w celu:

realizacji pełnomocnictwa  udzielonego  przez  Klienta,  w  szczególności  dotyczącego  zawarcia  Umowy  z  Klientem lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy z Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

wykonania obowiązków prawnych ciążących na Enei S.A. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO);

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Pełnomocnikiem a Eneą S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Enei S.A.).

Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych Pełnomocnika będą:

podmioty, które prowadząc działalność pocztową lub kurierską, działalność płatniczą współpracują z nami,

podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, windykacyjnych,  podmioty z Grupy ENEA S.A. oraz spółki zależne lub spółki powiązane, których pełną listę możecie Państwo znaleźć w linku: https://www.enea.pl/bip/grupa-kapitalowa-enea,

podmioty, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne i świadczą dla nas usługi IT,

podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

podmioty, które świadczą nam usługi agencyjne, reklamowe, drukarskie oraz magazynowe i logistyczne,

podmioty, które świadczą nam usługi archiwizacji dokumentów,

partnerzy handlowi, którzy pozyskują Klientów i zawierają umowy w imieniu Enei S.A.,

podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczają usługi lub towary objęte Umową bądź umowami, z których realizacją związana jest Umowa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Pełnomocnika będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.

We wszystkich przypadkach - przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 4, a po ich realizacji -  przez czas niezbędny do usprawiedliwionej prawnie archiwizacji do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Pełnomocnik ma prawo:

dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

w przypadku przetwarzania przez Eneę S.A. danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - Pełnomocnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie tego przepisu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Pełnomocnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl  lub w kanałach kontaktu z Eneą S.A. wskazanych na stronie https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/kontakt.

Pełnomocnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Enea S.A. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Informacja o administratorze danych osobowych dla pracowników Kontrahenta, innych przedstawicieli i reprezentantów ze strony Kontrahenta

 1. Administratorem danych osobowych osoby realizującej umowę Kontrahenta jest Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-198 przy Pastelowej 8.
 2. W Enei S.A wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym osoba realizująca umowę ze strony Kontrahenta może skontaktować się pod adresem e-mail: esa.iod@enea.pl, lub korespondencyjnie pisząc adres: Enea S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
 3. ENEA S.A pozyskała dane osoby realizującej umowę ze strony Kontrahenta od Kontrahenta
 4. Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 5. Kategorie przetwarzanych danych: w zależności od rodzaju współpracy, dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, służbowe dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez osobę realizujące umowę ze strony Kontrahenta dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie.
 6. Dane osobowe osoby realizującej umowę ze strony Kontrahenta będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Enei S.A., tj. w celu umożliwienia Administratorowi zawarcia i wykonania Umowy zawartej z Kontrahentem - art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO), jak również mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, gdy będzie wynikało to z obowiązujących norm prawnych (art. 6 ust.1 lit c RODO). Jeżeli Kontrahent wyrazi zgodę, to dane osobowe osoby realizującej umowę ze strony Kontrahenta mogą być przetwarzane przez Eneę S.A. w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu prowadzenia działań marketingowych w formie rozmowy telefonicznej oraz SMS/MMS lub poprzez przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail, dotyczących w szczególności:
 • produktów lub usług Enei S.A. oraz jej partnerów;
 • badań poziomu satysfakcji ze świadczonych usług i  produktów przez Eneę S.A. oraz jej partnerów;
 • zapraszania do wzięcia udziału w konkursach;
 • badań rynkowych, marketingowych, tworzenia analiz przez Eneę S.A.;
 • zapraszania do udziału w innych wydarzeniach;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 1. Enea S.A., jeżeli będzie to uzasadnione realizacją  celu przetwarzania oznaczonego w punkcie 4 powyżej, może udostępnić lub powierzyć - w zależności o charakteru czynności prawnej - dane osobowe osoby realizującej umowę ze strony Kontrahenta podmiotom świadczącym na rzecz Enei S.A. usługi prawne, podmiotom Grupy Kapitałowej ENEA, dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Enei S.A., w szczególności podmiotom świadczącym Enei S.A. usługi IT, księgowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie oraz drukarskie.
 2. Dane osobowe osoby realizującej umowę ze strony Kontrahenta mogą zostać ujawniane organom państwowym, gdy ujawnienie danych jest konieczne z mocy prawa.
 3. Okres przechowywania danych.
 • dane osobowe osoby realizującej umowę ze strony Kontrahenta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi,
 • we wszystkich przypadkach - przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie  4, a po ich realizacji -  przez czas niezbędny do usprawiedliwionej prawnie archiwizacji do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 1. Osoba realizująca umowę ze strony Kontrahenta ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO
 • w przypadku przetwarzania przez Eneę S.A. danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - osoba realizująca umowę ze strony Kontrahenta ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie tego przepisu.
 1.  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba realizująca umowę ze strony Klienta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl lub w kanałach kontaktu z Eneą S.A. wskazanych na stronie https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/kontakt.
 3. Osoba realizująca umowę ze strony Kontrahenta ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Enea S.A. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

* Kontrahenta  oświadcza, że poinformuje osoby wskazane do kontaktu o udostępnieniu ich danych Enei S.A. i o treści Informacji o administratorze danych osobowych dla pracowników Kontrahenta, innych przedstawicieli i reprezentantów ze strony Kontrahenta.

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z Ofertą Fotowoltaika+

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych, przekazanych nam za pośrednictwem formularza kontaktowego dotyczącego Oferty Fotowoltaika+, jest w zależności od lokalizacji inwestycji zgodnie z mapą nr 1:

 1. ENEA S.A. (obsługuje obszar oznaczony na  mapie kolorem niebieskim) z siedzibą  w Poznaniu, 60-198 przy ul. Pastelowej 8. ENEA S.A. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować się można we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przesyłając wiadomość na adres e-mail esa.iod@enea.pl lub pocztą tradycyjną na adres ENEA z dopiskiem „dane osobowe”.
 2. ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. ( obsługuje obszar  oznaczony na  mapie kolorem szarym) z siedziba w Radomiu, 26-604, przy ul. Kaszubskiej 2.
  ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przesyłając wiadomość na adres e-mail ene.iod@enea.pl lub pocztą tradycyjną na adres ENEA z dopiskiem „dane osobowe”.

ENEA S.A. oraz ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. w dalszej części niniejszej informacji określane będą jako ENEA.

Poniższa klauzula zawiera informacje na temat sposobów i celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, stosownie do wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej jako: RODO).

Pani/Pana dane obejmujące podany w treści zgłoszenia adres inwestycji i planowany jej zakres, będą podlegały profilowaniu, które jest niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty, a w konsekwencji do zawarcia umowy. Zależnie bowiem od treści Pani/Pana zgłoszenia, Pani/Pana dane zostaną udostępnione jednemu z poniższych Partnerów:

a)Enea Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Gronówku 30, 64-111 Lipno
b) HelioExpert Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-342, przy ul. Topiel 23
c) Energia Taniej Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, 86-300, przy ul. Włodka 16F

d) Heaters Marcin Bentkowski, z siedzibą w Poznaniu, 60-511, przy ul. Maksymiliana Jackowskiego 22

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz administratorów usługi prawne, dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz administratorów w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe, agencyjne, pocztowe, lub kurierskie.

ENEA przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. udostępnienia Pani/Pana zgłoszenia dokonanego z wykorzystaniem formularza kontaktowego właściwemu Partnerowi, na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. badania stopnia skuteczności podejmowanych działań i satysfakcji klientów, co stanowi uzasadniony interes ENEA o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do udostępnienia danych i przedstawienia Oferty Fotowoltaika+ przez Partnera.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do ich udostępnienia i realizacji uzasadnionych interesów ENEA, nie dłużej niż przez okres 4 lat od dnia przekazania zgłoszenia Partnerowi.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych (w granicach art. 15 RODO), ich sprostowania (w granicach art. 16 RODO), ich usunięcia (w granicach art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w granicach art. 18 RODO), przenoszenia danych (w granicach art. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (w granicach  art. 21 RODO). Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań właściwemu Inspektorowi Ochrony Danych ENEA w sposób wskazany powyżej.

Ma Pani/Pan Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że ENEA przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Kontakt ze spółkami Grupy ENEA w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

W celu skontaktowania się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym skorzystania z przysługujących Tobie zgodnie z obowiązującymi przepisami praw, prosimy o przesyłanie informacji do Inspektora Ochrony Danych w odpowiedniej Spółce GK Enea.

Przypominamy, że jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawach innych niż dotyczące danych osobowych (np. związanych z obsługą umowy), wybierz tutaj sposób kontaktu najbardziej dogodny dla Ciebie.

 Enea S.A.

​ esa.iod@enea.pl

​ Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

​ ewsa.iod@enea.pl

​ Enea Elektrownia Połaniec Sp. z o.o.

​ eep.iod@enea.pl

​​ Enea Bioenergia Sp. z o.o.

​ ebe.iod@enea.pl

​ Enea Ciepło Sp. z o.o.

​ eco.iod@enea.pl

 ​Enea Trading Sp. z o.o.

​ etr.iod@enea.pl

​ Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

​ eosw.iod@enea.pl

​ Enea Pomiary Sp. z o.o.

​ epo.iod@enea.pl

​ Enea Serwis Sp. z o.o.

​ ese.iod@enea.pl

 ​Enea Logistyka Sp. z o.o.

​ elog.iod@enea.pl

​ MEC Piła Sp. z o.o.

​ mec.iod@enea.pl

​ PEC Oborniki Sp. z o.o.

​ pec.iod@enea.pl

 Enea Połaniec  Serwis Sp. z o.o.

 eps.iod@enea.pl

 Enea Nowa  Energia Sp. z o.o.

 ene.iod@enea.pl

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.