Szukaj

Działalność fundacji

Rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja obszaru edukacji, sportu i promocja zdrowego trybu życia – to kluczowe obszary działania Fundacji Enea.

Fundacja realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea, m.in., poprzez:

  • wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną, przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, jak i polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów,
  • wsparcie pracowników Grupy Enea, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Fundacja Enea to jedyny podmiot w Grupie Enea udzielający wsparcia na cele społeczne.

W 2016 roku Grupa Enea kontynuowała program „ENEA Akademia Sportu”, który kierowany jest do dzieci i młodzieży  z czterech województw działających na terenie dystrybucyjnym Grupy Enea.

W jego ramach:

  • 73 szkoły z woj. wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego były objęte działaniami Akademii,
  • 3100 dzieci skorzystało z zajęć sportowych (pozalekcyjnych lub realizowanych na terenie partnerskich klubów sportowych).

W maju 2016 roku Fundacja wsparła projekt mający na celu przeszkolenie pracowników zatrudnionych w Departamencie Sprzedaży Enea S.A. w zakresie pełnego wykorzystania sprzętu ratowniczego, w tym korzystania z  półautomatycznych defibrylatorów (AED), w które zostały wyposażone wszystkie budynki w Grupie Enea. Szkolenia realizowały zespoły Wolontariuszy Ratowników. Przeszkolono 47 osób które na co dzień pracują w 4 lokalizacjach (Zielonej Górze, Gorzowie, Bydgoszczy i Szczecinie).

 

Informacja-darowizny otrzymane przez Fundację Enea w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w art. 18 ust. 1e* ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2018, poz. 1036 ze zmianami), Fundacja Enea z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1 podaje do publicznej wiadomości informacje o ogólnej kwocie jednostkowych darowizn otrzymanych w okresie 01.01.2018-31.12.2018 oraz celu, na który zostały przeznaczone:

I. Ogólna kwota otrzymanych darowizn – 1 929 100,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych 00/100)

II. Wykaz darowizn otrzymanych przez Fundację Enea od osób prawnych 

Lp.

Nazwa (firmy) Darczyńcy

Siedziba Darczyńcy

Kwota

Darowizny finansowe

1

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

600 000,00 zł

2

Enea S.A.

ul. Górecka 1

61-201 Poznań

600 000,00 zł

3

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Świerże Górne

ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1

26 - 900 Kozienice

400 000,00 zł

4

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26

28 - 230 Połaniec

246 600,00 zł

5

Enea Pomiary Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60 - 479 Poznań

20 000,00 zł

6

Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Ku Słońcu 34

71-080 Szczecin

50 000,00 zł

7

Enea Trading Sp. z o.o.

Świerże Górne

26-900 Kozienice 1

12 500,00 zł

III. Cele na które przeznaczone zostały otrzymane darowizny:

1.            Działalność charytatywna;

2.            Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

3.            Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

4.            Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

5.            Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

6.            Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

7.            Ochrona i promocja zdrowia;

8.            Działalność charytatywno-opiekuńcza;

9.            Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

10.          Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

11.          Ratownictwo i ochrona ludności;

*”18 ust.1e. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1h, otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, są obowiązani są obowiązani:

1) w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł;

2) w terminie składania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku z tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20.000 zł.”

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.