Szukaj

Raportowanie ESG

W 2012 roku Grupa Enea rozpoczęła proces raportowania CSR i opublikowała, pierwszy w branży, "Raport CSR Grupy Kapitałowej ENEA za 2011 rok" przyjmując roczny cykl raportowania. Odtąd, Grupa kontynuuje nieprzerwanie dane pozafinansowe z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego.

2023

W maju 2023 roku opublikowany został „Raport ESG Grupy Enea za 2023 rok”. Jednym z kluczowych działań Grupy Enea w 2023 r. było opracowanie i przyjęcie „Polityki klimatycznej Grupy Kapitałowej ENEA”, która jest uzupełnieniem „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 r. z perspektywą 2040 r.”. W raporcie można znaleźć również informacje dotyczące śladu węglowego. W 2023 r. w Grupie Enea podjęto działania, aby kompleksowo zinwentaryzować i zaraportować pełne dane o wielkości emisji gazów cieplarnianych zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol. Zgromadzono i zaraportowano dane Zakresów 1 i 2 oraz wybrane kategorie Zakresu 3.

ZOBACZ WIĘCEJ

2022

Z końcem maja 2023 roku został opublikowany „Raport ESG Grupy ENEA za 2022 rok”. Ponieważ był to rok wojny za naszą wschodnią granicą, która wywołała nie tylko zawirowania na rynku energii, ale także kryzys humanitarny – z raportu można się dowiedzieć, jak ENEA, dowodząc trwałych fundamentów zrównoważonego rozwoju Grupy, zareagowała na oba wyzwania. W raporcie opisano nasze dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., rozwoju własnych OZE, rozbudowy i modernizacji sieci dystrybucyjnych, ale także szerszy kontekst „Zielonej zmiany ENEI” – m.in. realizowane programy badawczo-rozwojowe, zarządzanie ryzykami i szansami związanymi ze zmianami klimatu. Opisom prowadzonych działań i przyjętych celów towarzyszą szczegółowe dane liczbowe, m.in. dotyczące emisji gazów cieplarnianych, które pierwszy raz częściowo obliczono także dla tzw. Zakresu 3.”

ZOBACZ WIĘCEJ

 

2021

Z końcem maja 2022 roku został opublikowany „Raport ESG Grupy ENEA za 2021 rok”, który jest nie tylko sprawozdaniem z już osiągniętych rezultatów jej wysiłków, ale także informacją o planowanych przedsięwzięciach strategicznych oraz przyjętych celach krótko-, średnio- i długoterminowych. W raporcie znajdują się m.in. wieloletnie harmonogramy: ograniczenia emisji CO2 do zera oraz zmian w strukturze wytwarzania energii. Inne ważne przejawy transparentności komunikacji Grupy Enea z otoczeniem to znaczące poszerzenie sekcji poświęconej zarządzaniu ryzykami związanymi ze zmianami klimatu, prezentacja analizy szans klimatycznych czy rozpoczęcie raportowania danych o pośrednich energetycznych emisjach gazów cieplarnianych (tzw. Zakres 2).

ZOBACZ WIĘCEJ

2020

Z końcem maja 2021 roku Grupa Enea opublikowała pierwszy raport ESG za 2020 rok, przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania GRI Standards, w którym kompleksowo zostały przedstawione działania w sferze ochrony środowiska, zaangażowania społecznego oraz odpowiedzialnego zarządzania podejmowane w 2020 r. Raport prezentuje nie tylko osiągnięte wyniki, ale także zobowiązania Grupy na przyszłość, m.in. w zakresie transformacji w kierunku koncernu zeroemisyjnego.

ZOBACZ WIĘCEJ

2019

9. raport zrównoważonego rozwoju Grupy Enea został opublikowany 12 sierpnia 2020 roku. Raport jest podsumowaniem działań na rzecz równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym i bezpieczeństwem energetycznym, zwiększaniem jakości życia oraz dbałością o środowisko. Publikacja, przygotowana zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania niefinansowego GRI Standards, jest dostępna wyłącznie w wersji online, co wynika z troski Grupy o środowisko naturalne.

ZOBACZ WIĘCEJ

2018

8 raport zrównoważonego rozwoju  jest on dostępny tylko w wersji online. Raport po raz pierwszy odnosi realizowane przez Eneę projekty do 5 zobowiązań, które podjęła na rzecz realizacji 17 SDGs Agendy 2030 ONZ: nr 4 „Dobra jakość edukacji”, nr 5 „Równość płci”, nr 7 „Czysta i dostępna energia”, nr 8 „Wzrost gospodarczy i godna praca” i nr 11 „Zrównoważone miasta i społeczności".

ZOBACZ WIĘCEJ

2017

Siódmy raport zrównoważonego rozwoju jest dostępny jedynie w wersji elektronicznej. Raport został przygotowany w zgodzie z wytycznymi najnowszej wersji międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative: GRI Standards, na poziomie aplikacji CORE i prezentuje on wyniki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne Grupy, do której w marcu 2017 roku dołączyła nowa spółka z Obszaru Wytwarzanie: Enea Połaniec i obejmuje  okres od 1 stycznia 2017 roku  do 31 grudnia 2017 roku.

ZOBACZ WIĘCEJ

2016

Raport opisuje podejmowane na przestrzeni 2016 roku, działania i inicjatywy, które wynikają z celów strategicznych Grupy Enea. Przedstawia też dane dotyczące inwestycji zmniejszających wpływ na środowisko oraz wskaźniki mówiące o skali i charakterze tego wpływu, informacje o relacji pracodawca-pracownicy oraz wdrażane zmiany systemowe, które będą miały bezpośrednie przełożenie na jakość obsługi i poziom satysfakcji naszych Klientów.

ZOBACZ WIĘCEJ

2015

Piątemu Raportowi Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea towarzyszy animacja przedstawiająca kompletny, już po przejęciu w 2015 roku przez Grupę Enea kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., łańcuch dostaw, który został uzupełniony o ostatnie ogniwo – wydobycie.

ZOBACZ WIĘCEJ

2014

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy ENEA za 2014 rok” został przygotowany w zgodzie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative G4, na poziomie aplikacji Core.

ZOBACZ WIĘCEJ

2013

Raport CSR Grupy Kapitałowej ENEA za 2013 rok" jest kontynuacją takiego podejścia i raz wybranej formy (online). Daje ona możliwość porównywania wskaźników z tymi z poprzednich raportów, gdy będzie ona zachowana przez kolejne lata.

ZOBACZ WIĘCEJ

2012

Dla wygody naszych Interesariuszy, większej dostępności oraz zgodnie z proekologicznym podejściem "Raport CSR Grupy Kapitałowej Enea za 2012 rok" był pierwszym raportem opublikowanym wyłącznie online, w postaci interaktywnej platformy. To również jeden z dwóch w tym czasie w Polsce, który został przygotowany zgodnie z ogłoszonymi w maju 2013 w Amsterdamie, najnowszymi wówczas, międzynarodowymi wytycznymi raportowania CSR: GRI G4 (poziom aplikacji „Core”).

ZOBACZ WIĘCEJ

2011

W 2012 roku Grupa Enea rozpoczęła proces raportowania CSR i opublikowała, pierwszy w branży, "Raport CSR Grupy Kapitałowej ENEA za 2011 rok" przyjmując roczny cykl raportowania. Odtąd, Grupa kontynuuje nieprzerwanie dane pozafinansowe z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego.

ZOBACZ WIĘCEJ (Wersja polska)

ZOBACZ WIĘCEJ(Wersja angielska)

2007-2009

Zanim Enea rozpoczęła raportowanie zgodnie ze standardem GRI opublikowany został „Przegląd zaangażowania społecznego ENEA S.A. w latach 2007 – 2009 – Blisko społeczności", który prezentuje szerokiemu gronu odbiorców działania społeczne Enea SA.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.