Korupcja to żądanie, proponowanie, przyjmowanie lub wręczanie w sposób bezpośredni lub pośredni jakiejkolwiek nienależnej korzyści lub jej obietnicy w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu obowiązków służbowych. np. łapówki za pozytywne załatwienie sprawy przez urzędnika czy łapówki za niewystawienie mandatu za przekroczenie prędkości.

Korzyść osobista Korzyść,  która nie ma określonej wartości ekonomicznej i wiąże się z polepszeniem sytuacji osoby, która ją otrzymuje. Przykłady:

"Załatwienie" pracy

Poparcie, protekcja, obietnica awansu

Świadczenie medyczne np. poza kolejnością

Odznaczenie, tytuł honorowy

Udział w specjalistycznym szkoleniu

Zagraniczny staż, stypendium

Korzyść majątkowa Korzyść, która związana jest z przysporzeniem sobie majątku albo uniknięciem w nim  strat.
Przykłady:

Pieniądze

Prezenty, rzeczy

Pożyczka na preferencyjnych warunkach

Zwolnienie z długu

Preferencyjne warunki zakupu

Opłacona wycieczka, hotel

       

Korupcja to zawsze działanie niezgodne z prawem i szeroko rozumianą sprawiedliwością społeczną:

 

•    prowadzi do marnotrawienia środków publicznych,

•    narusza zasadę wolności rynkowej,

•    realizuje cele jakiejś osoby lub grupy wbrew prawu i dobru
      ogólnemu,

•    pozbawia obywateli poczucia bezpieczeństwa, że chroni ich
      czytelne i przejrzyste prawo,

•    ogranicza inwestycje,

•    hamuje rozwój,

•    skutkuje podejmowaniem złych decyzji gospodarczych.


Przekupstwo, czyli łapownictwo

Udzielanie korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną, wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego do celów prywatnych lub osobistych korzyści

Nadużywanie uprawnień

Przestępne wykorzystanie uprawnień z racji zajmowanego stanowiska. Polega ono na wykorzystaniu pewnych praw, które posiadane są z racji zajmowanego przez siebie stanowiska lub nawet przypisaniu sobie praw w celu osiągnięcia zazwyczaj osobistego celu bądź zdobycia dóbr

Nepotyzm

Faworyzowanie i nagradzanie krewnych i bliskich w sytuacjach zawodowych: przyznawanie stanowisk, tytułów, wyróżnień i awansów

Kumoterstwo

Wzajemne popieranie się ludzi związanych przynależnością do jakiejś grupy czy pokrewieństwem, zwykle dla osiągnięcia pozycji społecznej lub korzyści materialnych, nieopierające się na ocenie wartości tych osób, lecz na fakcie znajomości

Udaremnienie przetargu

Stworzenie takich przeszkód, które zakłócają procedurę przetargową i są niekorzystne z punktu widzenia ekonomicznego przetargu; przykładem może być opóźnienie rozstrzygnięcia. Zarówno udaremnienie, jak i utrudnianie odbycia się przetargu musi mieć na celu osiągnięcie przez sprawcę korzyści majątkowej oraz musi być działaniem na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany

Najważniejszymi regulacjami z zakresu przeciwdziałania korupcji w Grupie Enea są:


•    Polityka Compliance Grupy Enea
•    Kodeks Etyki Grupy Enea
•    Kodeks Kontrahentów Grupy Enea
•    Polityka zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie Enea
•    Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Enea

W Grupie Enea nie tolerujemy jakichkolwiek przejawów korupcji, ani nie podejmujemy decyzji w oparciu o takie działania. Jednocześnie zapewniamy mechanizmy umożliwiające zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie.


Pracownicy Grupy Enea nie proponują, nie wręczają, ani nie przyjmują żadnych korzyści materialnych czy osobistych, które – z uwagi na swój charakter, wartość lub kontekst sytuacyjny – mogłyby wpłynąć na obiektywność i rzetelność wykonywania obowiązków służbowych.
Więcej szczegółów dotyczących systemu compliance w Grupie Enea znajdziecie
tutaj

Każdy kto powziął informację o naruszeniu związanym z wystąpieniem korupcji lub nawet
jej podejrzeniem – niezależnie od tego czy takie naruszenie dotyczy pracowników Grupy
Enea, czy też udziału osób trzecich – zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia.

 

Zgłoszenia można dokonać w sposób imienny lub anonimowy. 


Zgłoszenie wystąpienia lub podejrzenia korupcji w Grupie Enea, można dokonać poprzez:

  •     wysłanie wiadomości w formie papierowej na adres: Komisja Compliance Grupy Enea
        (ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań) z dopiskiem: „Zgłoszenie”,

  •     wysłanie wiadomości e-mail na adres: uczciwybiznes@enea.pl,

  •     wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Enei: 
       

Nie dajemy i nie przyjmujemy łapówek


Wszystkie obowiązki zawodowe wykonujemy zgodnie z prawem oraz zasadami i wartościami obowiązującymi w Grupa Enea. Nie oferujemy i nie przyjmujemy ani korzysci majątkowych, ani osobistych w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonaniu swoich obowiązków służbowych.

Co do zasady, nie wręczamy i nie przyjmujemy upominków


Przestrzegamy zasad i wartości Grupy Enea. Odróżniamy sytuacje, w których przyjęcie lub wręczenie upominku jest dozwolone, np. w ramach zwykłych stosunków koleżeńskich pomiędzy pracownikami (przy okazji świąt, urodzin itp.) od zachowań niedozwolonych, np. przyjęcia upominku za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych.

Reagujemy na zachowania korupcyjne


W takiej sytuacji nie odwracamy wzroku, podejmujemy działania mające na celu uniknięcie nieuczciwego zachowania – zgodnie z prawem i regulacjami wewnętrznymi.

Weryfikujemy kontrahentów


Kierujemy się zasadami i wartościami Grupy Enea, zgodnie z którymi tego, czego wymagamy od siebie, oczekujemy również od podmiotów, z którymi współpracujemy. Wymagamy od wszystkich kontrahentów działań zgodnych z prawem, standardami rynkowymi oraz etycznymi.

Zgłaszamy naruszenia


Nie milczymy; gdy dochodzi do sytuacji korupcyjnej – zgłaszamy naruszenia do Komisji Compliance Grupy Enea.

Dajemy przykład innym


Jesteśmy asertywni; wykonujemy swoje obowiązki służbowe zgodnie z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi.

Uświadamiamy współpracowników


Jesteśmy aktywni; w rozmowach z koleżankami i kolegami mówimy jak unikać sytuacji korupcyjnych i jak należy się zachować, gdy jesteśmy jej świadkiem.