Wniosek o współpracę partnerską w zakresie partnerstwa społecznego

PROPONOWANE DZIAŁANIA PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO

Informacja Administratora danych osobowych

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-198 przy Pastelowej 8. (dalej: Administrator).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: esa.iod@enea.pl
  • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Pastelowa 8; 60-198 Poznań.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • rozpatrzenia niniejszego Wniosku, a w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy sponsoringowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f) RODO);
  • realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych oraz realizacji innych obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • ustalenia, rozpatrywania, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach o których mowa w punkcie 3 powyżej jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rozpatrzenia złożonego wniosku a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, późniejszego zawarcia umowy sponsoringowej.
 5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe:

  • podmiotom Grupy Kapitałowej Enea. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Enea dostępne na stronie www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea;
  • organom państwowym lub innym upoważnionym podmiotom na ich uzasadnione prawnie żądanie;
  • świadczącym na rzecz Administratora usługi bankowe, prawne, kurierskie i pocztowe.
 6. Administrator może powierzyć Pana/Pani dane osobowe:

  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi bądź dostawy, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, HR, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne oraz niszczenia dokumentów.
   Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia otrzymania wniosku, natomiast w przypadku zawarcia umowy dane będą przetwarzane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. przepisów podatkowych.
 8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 10. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

  • dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty złożenia wniosku o współpracę partnerską),
  • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
  • prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w granicach art. 21 RODO.
 11. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych kanałami kontaktu określonymi w pkt. 2 powyżej.
 12. Strony internetowe w domenie enea.pl wykorzystują dla swojej działalności pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystaniem plików cookies są dostępne pod linkiem https://www.enea.pl/pl/polityka-cookies
 13. Przysługuje Pana/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Informacja Administratora danych osobowych

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: eep.iod@enea.pl
  • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • rozpatrzenia niniejszego Wniosku, a w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy sponsoringowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f) RODO);
  • realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych oraz realizacji innych obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • ustalenia, rozpatrywania, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach o których mowa w punkcie 3 powyżej jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rozpatrzenia złożonego wniosku a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, późniejszego zawarcia umowy sponsoringowej.
 5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe:

  • podmiotom Grupy Kapitałowej Enea. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Enea dostępne na stronie www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea;
  • organom państwowym lub innym upoważnionym podmiotom na ich uzasadnione prawnie żądanie;
  • świadczącym na rzecz Administratora usługi bankowe, prawne, kurierskie i pocztowe.
 6. Administrator może powierzyć Pana/Pani dane osobowe:

  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi bądź dostawy, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, HR, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne oraz niszczenia dokumentów.
   Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia otrzymania wniosku, natomiast w przypadku zawarcia umowy dane będą przetwarzane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. przepisów podatkowych.
 8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 10. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

  • dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty złożenia wniosku o współpracę partnerską),
  • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
  • prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w granicach art. 21 RODO.
 11. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych kanałami kontaktu określonymi w pkt. 2 powyżej.
 12. Strony internetowe w domenie enea.pl wykorzystują dla swojej działalności pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystaniem plików cookies są dostępne pod linkiem https://www.enea.pl/pl/polityka-cookies
 13. Przysługuje Pana/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Informacja Administratora danych osobowych

Posiada Pan/Pani prawo żądania:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Enea Nowa Energia sp. z o.o. 26-603 Radom, ul. Kaszubska 2 (dalej: Administrator).
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ene.iod@enea.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Wniosku, a w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy współpracy partnerskiej w obszarze społecznej odpowiedzialności (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO). W przypadku gdy dane podaje osoba upoważniona do kontaktu ze strony składającego Wniosek jej dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO ponieważ jest to potrzebne do złożenia Wniosku lub innego rodzaju działania w imieniu Wnioskodawcy.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zawarcia umowy współpracy partnerskiej w obszarze społecznej odpowiedzialności.
 4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom z Grupy ENEA, osobom lub podmiotom, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania.
  Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, HR, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administrator.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia otrzymania wniosku natomiast w przypadku zawarcia umowy dane będą przetwarzane przez czas prawnie uzasadniony.
  • dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  • ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
  • ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych- w granicach art. 20 RODO,
  • prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
 6. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na Inspektora Ochrony Danych adres e-mail: ene.iod@enea.pl
 7. W razie wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pana/ Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja Administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34 (dalej: Administrator). We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oświetlenie sp. z o.o. mailowo eosw.iod@enea.pl.

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Wniosku, a w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy współpracy partnerskiej w obszarze społecznej odpowiedzialności (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO). W przypadku gdy dane podaje osoba upoważniona do kontaktu ze strony składającego Wniosek jej dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO ponieważ jest to potrzebne do złożenia Wniosku lub innego rodzaju działania w imieniu Wnioskodawcy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zawarcia umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia otrzymania wniosku natomiast w przypadku zawarcia umowy dane będą przetwarzane przez czas prawnie uzasadniony.

 

Ma Pan/Pani prawo żądania:

 • dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 • sprostowania swoich danych – w granicach art. 16 RODO,
 • usunięcia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w granicach art. 21.

Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy.

 

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom z Grupy ENEA, osobom lub podmiotom, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, kurierskie, serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentów. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Informacja Administratora danych osobowych

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1 (dalej: Administrator).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: ewsa.iod@enea.pl
  • pisemnie na adres: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, 26-900 Kozienice, Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • rozpatrzenia niniejszego Wniosku, a w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy sponsoringowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f) RODO);
  • realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych oraz realizacji innych obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • ustalenia, rozpatrywania, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach o których mowa w punkcie 3 powyżej jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rozpatrzenia złożonego wniosku a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, późniejszego zawarcia umowy sponsoringowej.
 5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe:

  • podmiotom Grupy Kapitałowej Enea. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Enea dostępne na stronie www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea;
  • organom państwowym lub innym upoważnionym podmiotom na ich uzasadnione prawnie żądanie;
  • świadczącym na rzecz Administratora usługi bankowe, prawne, kurierskie i pocztowe.
 6. Administrator może powierzyć Pana/Pani dane osobowe:

  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi bądź dostawy, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, HR, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne oraz niszczenia dokumentów.
   Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia otrzymania wniosku, natomiast w przypadku zawarcia umowy dane będą przetwarzane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. przepisów podatkowych.
 8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 10. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

  • dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty złożenia wniosku o współpracę partnerską),
  • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
  • prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w granicach art. 21 RODO.
 11. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych kanałami kontaktu określonymi w pkt. 2 powyżej.
 12. Strony internetowe w domenie enea.pl wykorzystują dla swojej działalności pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystaniem plików cookies są dostępne pod linkiem https://www.enea.pl/pl/polityka-cookies
 13. Przysługuje Pana/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Informacja Administratora danych osobowych

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Warszawska 27; 15- 062 Białystok (dalej: Administrator).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: eco.iod@enea.pl
  • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Enea Ciepło sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Warszawska 27; 15- 062 Białystok.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • rozpatrzenia niniejszego Wniosku, a w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy sponsoringowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f) RODO);
  • realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych oraz realizacji innych obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • ustalenia, rozpatrywania, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach o których mowa w punkcie 3 powyżej jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rozpatrzenia złożonego wniosku a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, późniejszego zawarcia umowy sponsoringowej.
 5. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe:

  • podmiotom Grupy Kapitałowej Enea. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Enea dostępne na stronie www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea;
  • organom państwowym lub innym upoważnionym podmiotom na ich uzasadnione prawnie żądanie;
  • świadczącym na rzecz Administratora usługi bankowe, prawne, kurierskie i pocztowe.
 6. Administrator może powierzyć Pana/Pani dane osobowe:

  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi bądź dostawy, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, HR, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne oraz niszczenia dokumentów.
   Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia otrzymania wniosku, natomiast w przypadku zawarcia umowy dane będą przetwarzane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. przepisów podatkowych.
 8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 10. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

  • dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty złożenia wniosku o współpracę partnerską),
  • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
  • prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – w granicach art. 21 RODO.
 11. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych kanałami kontaktu określonymi w pkt. 2 powyżej.
 12. Strony internetowe w domenie enea.pl wykorzystują dla swojej działalności pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystaniem plików cookies są dostępne pod linkiem https://www.enea.pl/pl/polityka-cookies
 13. Przysługuje Pana/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.