Szukaj

Enea S.A.

Enea S.A. zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej gospodarstwom domowym i firmom na terenie całego kraju. Ma ok. 2,5 mln Klientów. Od 2008 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu WIG30, skupiającego największe spółki na parkiecie. Jest wiodącą spółką Grupy Enea, która jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej.

Zarząd Enei

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu Enea S.A.

 

Paweł Majewski - Prezes Zarządu

Paweł Majewski - Prezes Zarządu Enea S.A.

 

Pan Paweł Majewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA) Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, w tym także z udziałem Skarbu Państwa. Do 8 kwietnia 2022 r. sprawował funkcję prezesa zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). Wcześniej pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy LOTOS, wiceprezesa zarządu Huty Stalowa Wola S.A., członka zarządu w DO & CO Poland oraz prezesa zarządu Airport Cleaning Service. Posiada również długoletnie doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach m.in. w PETROLOT (obecnie ORLEN Aviation), a także jako dyrektor Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją w PGNiG TERMIKA.

 

Rafał Mucha - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Rafał Mucha - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

 

Pan Rafał Marek Mucha jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami europejskimi, rachunkowości oraz rynku nieruchomości, kursy i seminaria w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstw, ochrony środowiska oraz prawa. Posiada certyfikat księgowy. Ukończył również studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Od 2016 r. do 2020 r. związany był z Grupą Kapitałową PGE. W 2020 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., w latach 2016-2020 był zastępcą dyrektora oddziału i jednocześnie dyrektorem ekonomiczno-finansowym w PGE GiEK S.A. Zespół Elektrowni Dolna Odra.

W latach 2002-2016 zarządzał Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Gryfinie, a od sierpnia do grudnia 2012 r. pełnił obowiązki dyrektora Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w sektorze bankowym, gdzie zajmował się głównie oceną sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw na potrzeby udzielania kredytów, w tym także restrukturyzacją zadłużenia. Prowadził działalność gospodarczą i współpracował zawodowo z kancelarią adwokacką.

W latach 2015-2020 prowadził zajęcia z przedmiotów ekonomicznych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, dzieląc się swoim doświadczeniem z przyszłymi pracownikami administracji publicznej. Od czerwca do listopada 2019 r. sprawował funkcję posła na Sejm.

 

Tomasz Siwak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Tomasz Siwak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Pan Tomasz Siwak ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości.

W latach 2005-2007 pełnił funkcję szefa nieruchomości biurowych i mieszkalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie był dyrektorem warszawskiego Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego (2007-2009). Dyrektor Departamentu Logistyki i Administracji Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2009-2010. W latach 2010-2015 Prezes Zarządu Portu Lotniczego Radom S.A. W latach 2015-2017 wiceprezes BGK Nieruchomości. Prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A. (2017-2018).

Od 2018 r. wiceprezes Enea Wytwarzanie ds. Strategii Rozwoju, jednocześnie pełniący obowiązki wiceprezesa ds. finansowych. Odpowiedzialny za funkcjonowanie, rozwój oraz strategię Grupy Enea w zakresie OZE. Autor koncepcji zamiany w przyszłości w Grupie Enea wyeksploatowanych węglowych bloków energetycznych na niskoemisyjne źródła gazowe. Członek Rady Programowej OZE Power. Wiceprezes w Instytucie Gospodarki Narodowej (2020 r.). Prezes Zarządu Enea Nowa Energia (2020 r.).

 

Dariusz Szymczak - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Dariusz Szymczak - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

 

Pan Dariusz Szymczak jest absolwentem Wydziału Prawa UAM, Podyplomowego Studium Bankowości Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu oraz Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim. Posiada bogate doświadczenie w obszarze branży energetycznej, w tym funkcjonowania regulowanego rynku energii elektrycznej i związanych z tym trendów rynkowych. W latach 2018-2022 był członkiem zarządu Enei Centrum, od stycznia 2020 r. do czerwca 2022 r. - jako prezes spółki.

Jest specjalistą z zakresu zarządzania, o bogatym dorobku w zakresie przeprowadzania procesów restrukturyzacyjnych jak i rozwojowych. Posiada też wieloletnie doświadczenie związane z wykonywaniem obowiązków nadzorczych; członek wielu rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa i samorządowych. Jako radca prawny prowadził też liczne postępowania przed organami regulacyjnymi (URE, UOKiK), a także przed Sądem Arbitrażowym International Court of Arbitration w Paryżu.

Jako poznaniak zawsze dostrzegał i starał się podnosić walor społecznej odpowiedzialności biznesu nakierowanej na rozwój regionalnych potrzeb i inwestycji.

 

Marcin Pawlicki - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Marcin Pawlicki - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

 

Pan Marcin Pawlicki posiada wykształcenie bezpośrednio związane z zarządzaniem. Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie, a także uzyskał tytuł Master of Business Administration Oxford Brookes University. Biegle posługuje się językiem angielskim. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich, w tym w branży energetycznej. W ramach dotychczasowej pracy zawodowej wykonywał wiele czynności związanych z analizą i oceną sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową spółek handlowych.

W swojej karierze zawodowej sprawował m.in. funkcję Zastępcy Prezydenta Szczecina, związaną z pełnieniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami, co przełożyło się na rozwinięcie umiejętności w kierowaniu złożonymi i dużymi zespołami pracowników. Nadzór ten obejmował w szczególności zagadnienia racjonalnego wykorzystywania zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych gminy oraz skuteczne wykonywanie praw właścicielskich do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane ww. spółki.

Ponadto pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. (od marca 2019 r.) i Komitetu Audytu w tej radzie. Nadzorował procesy w sprawie kluczowych inwestycji branży chemicznej. Prace te realizowane były w głównej mierze poprzez analizę sprawozdawczości finansowej i zarządczej nadzorowanych podmiotów. Od 2017 do 2019 r. był również członkiem Rady Nadzorczej spółki Inwestycje Miejskie Stadion. Od blisko dwóch lat pracuje jako Doradca Zarządu Enea Operator, dzięki czemu nabył szeroką wiedzę o branży energetycznej i jej funkcjonowaniu.

Od 2021 r. w Grupie Enea jest odpowiedzialny za zarządzanie kwestiami związanymi z wpływem na klimat.

 

Lech Żak - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Lech Żak - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

 

Pan Lech Żak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (specjalność: Sieci Systemy Energetyczne). Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Uczestniczył w warsztatach badawczych w Dolinie Krzemowej USA na Uniwersytecie Stanforda oraz Zarządzania projektami, Washington University, USA.

Przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego, od zadań inżynierskich po menedżerskie, obejmując cały biznesowy obszar energetyki - od dystrybucji po wytwarzanie. Był m.in. pierwszym prezesem Enei Operator, a ostatnio - prezesem Enei Elektrowni Połaniec.

Uzyskał dyplom Ministra Przemysłu potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek z branży energetycznej. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Centrum Akredytacji.

Posiada wszelkie uprawnienia zawodowe niezbędne w branży, jest autorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania projektów oraz wzorów użytkowych z dziedziny energetyki.

Umiejętności zawodowe przekłada także na społeczną pracę w fundacjach i stowarzyszeniach branżowych, m.in. w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, jako Prezes Oddziału Pilskiego i przewodniczący komisji ds. legislacji przy ZG SEP; jest członkiem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwa Gospodarczego Elektrowni.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Enea S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki oraz Kodeksie Spółek Handlowych.

Skład Rady Nadzorczej Enea S.A. XI kadencji:

 

Rafał Włodarski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Rafał Włodarski to radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w korporacyjnej oraz regulacyjnej obsłudze prawnej spółek sektora energetycznego, polegającej na wsparciu spółek zarówno w ich bieżącej działalności, transakcjach, jak i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz reprezentowaniu spółek w precedensowych postępowaniach. Posiada wieloletnie doświadczenie transakcyjne związane ze sprzedażą spółek (share deal) oraz aktywów (asset deal), jak również z ustalaniem zasad współpracy wspólników (joint venture) oraz przeprowadzaniu kompleksowych analiz due diligence polegających na identyfikowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzoną przez spółki działalnością.

Do obszaru jego specjalizacji należy również doradztwo prawne na rzecz spółek sektora energetycznego oraz odbiorców energii elektrycznej w zakresie obecnej, jak i planowanej legislacji, w szczególności w związku z autoprodukcją z OZE/CHP, Corporate PPA oraz aukcjami OZE.

Pan Rafał Włodarski jest obecnie zastępcą dyrektora Departamentu Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a przed dołączeniem do Ministerstwa Aktywów Państwowych współpracował z czołowymi kancelariami prawniczymi w Polsce, gdzie jako członek zespołów Energy & Natural Resources, Corporate/M&A oraz Banking&Finance uczestniczył w szeregu kluczowych transakcji na polskim rynku, przekraczających łączną wartość 10 mld zł.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 r., po ukończeniu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, został wpisany na listę radców prawnych.

 

Roman Stryjski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Roman Stryjski jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego Ilmenau. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał tamże, a doktora habilitowanego – na Uniwersytecie w Halle/Wittenberg. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, od 2019 r. – dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej. Poprzednio wiele lat kierował Instytutem Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wcześniej związany był zawodowo z Wyższą Szkołą Inżynierską oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze, gdzie pełnił m.in. funkcję prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni. Członek międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów doradczych, Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii oraz Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania O/PAN w Poznaniu. Od 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Enea S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Roman Stryjski jest również prezesem Pro Tip sp. z o.o., natomiast nie jest to działalność konkurencyjna dla Enea S.A.

 

Mariusz Pliszka - Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Pliszka ukończył studia magisterskie na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Politechnika Bydgoska) na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki (kierunek: elektrotechnika), a także Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 1986 r. zatrudniony w strukturach Grupy Kapitałowej Enea i jej poprzednikach prawnych na stanowiskach kierowniczych i dozoru. Aktualnie zatrudniony w Enea Operator na stanowisku dyrektora Rejonu Dystrybucji Chojnice. Od 2019 r. członek Rady Nadzorczej Enea S.A. – z wyboru załogi.

Ważniejsze uprawnienia, szkolenia i kursy: 2013 r. – szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w Enea Operator; 2010 r. – kurs przygotowujący do złożenia egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa w Instytucie Rozwoju Biznesu, zakończony zdanym egzaminem państwowym w Ministerstwie Skarbu Państwa; 1998 r. – uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Łukasz Ciołko - Członek Rady Nadzorczej

Pan Łukasz Ciołko jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Karierę menadżerską rozpoczął od prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Od 2015 r. związany z administracją publiczną. Pełnił funkcję członka zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, zastępcy dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a aktualnie jest zastępcą dyrektora Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Praktykę zawodową regularnie uzupełnia licznymi szkoleniami z zakresu finansów przedsiębiorstw, prawa oraz zarządzania.

W ramach swoich obecnych obowiązków służbowych zajmuje się wykonywaniem uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz koordynowaniem procesu transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce.

 

Mariusz Damasiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Damasiewicz jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej w zakresie fizyki komputerowej). W 2014 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie energetyki cieplnej, a w 2017 r. – studia podyplomowe w zakresie przemysłowych systemów sterowania. Od 2008 r. jest zatrudniony w Elektrowni Połaniec, gdzie pracował na stanowiskach: obchodowego bloku, operatora bloku, specjalisty ds. eksploatacji, kierownika Działu Strategii i Rozwoju. Obecnie pracuje na stanowisku kierownika Biura ds. Eksploatacji. Od 2021 r. jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej w zakresie wydawania Świadectw Kwalifikacyjnych Uprawniających do zajmowania się Eksploatacją Urządzeń i Sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Od 2022 r. członek Rady Nadzorczej Enea S.A. – z wyboru załogi.

 

Aneta Kordowska - Członek Rady Nadzorczej

 

Tomasz Lis - Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Lis jest profesorem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, doktor nauk ekonomicznych, we władzach uczelni Pełnomocnik Rektora ds. Korelacji Nauki z Praktyką Gospodarczą; specjalista, naukowiec i praktyk w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, twórca Rady Biznesu Uczelni.

Wykładowca akademicki na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z takich przedmiotów jak: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość skonsolidowana, controlling, prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada duże doświadczenie w kształceniu kadry naukowej i specjalistów menagerów, wypromował kilka tysięcy absolwentów uczelni wyższych oraz zrealizował kilka tysięcy szkoleń dla jednostek publicznych i prywatnych. Uczestniczył w projektach naukowo-badawczych i wdrożeniowych dla kilkunastu podmiotów z GPW.

Aktywności w innych ośrodkach akademickich: staże krajowe i zagraniczne z odczytami oraz wykłady lub szkolenia na Brno University of Technology, studia MBA Politechniki Śląskiej, SGGW w Warszawie, WSM w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także uczestnictwo w kilkuset konferencjach i kongresach.

Pan Tomasz Lis jest wieloletnim członkiem organów spółek lub sztabów doradczych w obszarach energetycznym, wodnokanalizacyjnym, komunalnym. Zasiadał w radach nadzorczych oraz zespołach doradczych spółek prywatnych i publicznych, ostatnio w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., gdzie był Członkiem Zespołu Monitorującego Transport, Członkiem Zespołu Audytu oraz Członkiem Zespołu Strategii. Przeprowadzał i realizuje w ramach działalności gospodarczej zlecenia dotyczące produktów księgowych, doradczych, organizacyjnych dla kilkuset podmiotów gospodarczych, w tym dla m.in. PGE, Energa, Orange, Bełchatów, Elektrownia Połaniec, Białystok PGE Dystrybucja, Tauron, Elektrociepłownia Kraków, PKP, sądów w Polsce, PIP, URE, MF, KPRM, KAS. Współpracował w projektach z największymi spółkami consultingowymi, włączając w to projekty dla międzynarodowych grup kapitałowych. Stały doradca spółek sieciowych, gdzie wdrażał systemy raportowania i polityki rachunkowości. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Długoletnią Służbę.

 

Paweł Łącki - Członek Rady Nadzorczej

 

Mariusz Romańczuk - Członek Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Romańczuk jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii); inżynier, kierunek: eksploatacja złóż surowców mineralnych; magister inżynier, kierunek górnictwo podziemne. Ukończone studia podyplomowe; Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w 2019 r. oraz „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa górniczego” w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2020 r. Cała kariera zawodowa od 1989 r. związana z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A., od 2019 r. na stanowisku kierownika Działu Techniki Strzałowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał na wszystkich stanowiskach – od szeregowego pracownika do kierownika działu. W latach 2017-2020 członek Rady Nadzorczej LW „Bogdanka” S.A. z wyboru załogi.

 

Piotr Zborowski - Członek Rady Nadzorczej

 

---

Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza powoływane są na kadencje trwające trzy lata.

 

Enea S.A.

ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

www.enea.pl

 

Dane KRS:

Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000012483, NIP: 777-00-20-640, REGON: 630139960, kapitał zakładowy 529 731 093 zł, kapitał wpłacony 529 731 093 zł.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.