Szukaj

Enea S.A.

Enea S.A. zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej gospodarstwom domowym i firmom na terenie całego kraju. Ma ok. 2,5 mln Klientów. Od 2008 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu WIG30, skupiającego największe spółki na parkiecie. Jest wiodącą spółką Grupy Enea, która jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej.

Zarząd Enei

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu Enea S.A.

 

Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu

Pan Paweł Szczeszek jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie dyplomacji. Od grudnia 2018 r. do 26 maja 2020 był prezesem zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja. W latach 2017-2018 zastępca prezesa zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Od 2016 r. do sierpnia 2017 r. prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, wcześniej wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, gdzie realizował kilkanaście projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w administracji publicznej oraz Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za kontrolę majątku portu lotniczego Warszawa Okęcie. Uczestniczył w licznych konferencjach o tematyce energetycznej i środowiskowej, m.in. w 55. sesji plenarnej ONZ dotyczącej zmiany klimatu. Uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., SEJ-Serwis sp. z o.o., Jelcz sp. z o.o. oraz Geotermia Podhalańska S.A. Paweł Szczeszek w skład Rady Nadzorczej Enei S.A. został powołany 27 maja 2020 r. i zasiadał w niej do wygaśnięcia jego mandatu z chwilą powołania na stanowisko prezesa Enei. Od 6 do 30 czerwca 2020 r. był delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa Enei. 

 

Piotr Adamczak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Pan Piotr Adamczak jest związany z branżą energetyczną od ponad 25 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Zakładzie Energetycznym Poznań. Kierował Wydziałem Organizacji Rynku w EnergoPartner Wielkopolska.         W latach 2002-2011 pracował w Energetyce Poznańskiej, a po konsolidacji w Grupie Energetycznej Enea S.A., na stanowiskach kierownika biura, kierownika wydziału i dyrektora pionu, zajmował się centralizacją i realizacją zadań w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną, zadań operatora handlowo- technicznego, operatora handlowego, a także współpracą handlową z OZE. Od 2011 r. pracował na stanowisku kierownika biura, a od 2013 roku dyrektora Departamentu Obrotu w Enea Trading, gdzie zajmował się działalnością handlową na rynkach energii elektrycznej, praw majątkowych do świadectw pochodzenia, uprawnień do emisji  oraz współpracą handlową z OZE na rzecz spółek Grupy Enea. Pan Piotr Adamczak jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym. Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie Ekonomicznych Problemów Transformacji Elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studium Zarządzania obrotem energii elektrycznej w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Od 2016 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Enea S.A. ds. Handlowych. Od 2017 roku pełni również funkcję Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Piotr Adamczak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Enea S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Piotr Adamczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Jarosław Ołowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Pan Jarosław Ołowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Polityka Gospodarcza i Finanse. Ukończył studia podyplomowe na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie w zakresie Prawo podatkowe, Finanse,  Prawo gospodarcze, MSSF. Pan Jarosław Ołowski ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym   zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, zarządzaniu finansami w środowisku międzynarodowym. Jest certyfikowanym księgowym, ekspertem z dziedzin: rachunkowości zarządczej i kontrolingu, międzynarodowych standardów rachunkowości, prawa podatkowego, zarządzania strategicznego oraz handlu międzynarodowego. W trakcie kariery zawodowej był między innymi: wiceprezesem zarządu Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. ds. Ekonomiczno- Finansowych, prezesem zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., prezesem zarządu Optimus S.A., członkiem zarządu PKS Polonus w Warszawie S.A., zastępcą prezesa Agencji Rynku Rolnego, dyrektorem finansowym Grupy (CFO) Courtaulds-Packaging Division/ Betts Poland. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Jarosław Ołowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Enea S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Jarosław Ołowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Zbigniew Piętka - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Pan Zbigniew Piętka z branżą energetyczną związany jest od prawie 40 lat. Od 2016 roku był zastępcą dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. technicznych. W latach 2009-2014 pracował jako oficer elektro-automatyk w Polskiej Żegludze Morskiej, z którą był również związany na początku swojej kariery w latach 1981-1994. W latach 2007-2008 był wiceprezesem Enei ds. Infrastruktury. Doświadczenie menadżerskie zdobywał również w Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, gdzie w latach 1994-2007 był kierownikiem Działu Energetycznego – głównym energetykiem. Pan Zbigniew Piętka jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym w warunkach rozwoju rynków energii. Od 2017 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu Enea S.A. ds. korporacyjnych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Zbigniew Piętka nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Enea S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Zbigniew Piętka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Enea S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki oraz Kodeksie Spółek Handlowych.

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej: 

Pani Izabela Felczak-Poturnicka jest absolwentką ekonomii w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ukończyła także studia doktoranckie z zakresu zarządzania i finansów oraz studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe związane m.in. z nadzorem korporacyjnym nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz transakcjami na rynku kapitałowym. Obecnie pełni funkcje dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Wcześniej piastowała funkcję zastępcy dyrektora w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także członek dwóch zespołów eksperckich przy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Wiceprzewodnicząca Komisji Rozpatrującej Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnianie Osób, które Pełniły Funkcje Publiczne. Laureatka konkursu Brylanty Łazarskiego.

 

Członkowie Rady Nadzorczej:

Pan Michał Jaciubek jest absolwentem Politechniki Radomskiej. Ukończył studia na kierunku elektrotechnika, specjalność elektroenergetyka, uzyskując tytuł mgr. inż., a także studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na kierunku eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo parowych. Od 1991 roku był zatrudniony w Elektrowni „Kozienice”. Od 2008 roku na stanowisku dyżurnego inżyniera ruchu elektrowni.
Od 2013 roku członek Rady Nadzorczej Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. wybrany przez pracowników (w tym od 2016 roku sekretarz Rady Nadzorczej Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.). 

Wybrane szkolenia i kursy: Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych - Komunikacja, audyt finansowy i prawo spółek dla Związków Zawodowych. MatEdukacja - Negocjacje, rozwiązywanie konfliktów oraz wywieranie wpływu. IBD Business School - Kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych zakończony zdanym egzaminem w 2017 roku. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Michał Jaciubek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Enea S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Michał Jaciubek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Maciej Mazur jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, kierunek – Górnictwo i Geologia, w zakresie Wiertnictwo i Geoinżynieria. W 2016 roku ukończył także Studia Podyplomowe w zakresie Górnictwa Podziemnego również na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od ponad 13 lat związany jest z branżą górniczą. W latach 2005-2006 pracował na stanowisku stażysta inżynier wiertnik pod ziemią w Śląskim Towarzystwie Wiertniczym „Dalbis” Sp. z o.o. W 2006 roku podjął pracę w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. na stanowisku stażysty, następnie nadgórnika, sztygara zmianowego, a obecnie pełni obowiązki sztygara oddziałowego w Oddziale Wierceń Dołowych i Kotwienia. Od listopada 2010 jest czynnym ratownikiem górniczym.
W 2016 roku uzyskał kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. W listopadzie 2015 roku został wybrany na członka zarządu Związku Zawodowego „Kadra” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

 

Pan Paweł Andrzej Koroblowski w 1991 r. ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej na kierunku elektrotechnika, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 1997 r. obronił pracę doktorską, uzyskując dyplom doktora nauk technicznych. W 2002 r. ukończył studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2018 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Enea S.A. W latach 1992-2018 pracował w p.p. PKP (od 2001 r. w spółce PKP Energetyka), zajmując stanowiska dyrektora Biura Strategii, dyrektora Biura Zarządzania Ryzykiem oraz dyrektora ds. analiz systemowych, kierującego Wydziałem Analiz Rynku. Od 12 września 2018 r. Pan Paweł Andrzej Koroblowski był zastępcą dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii. Od 21 marca 2020 r. pełni tę funkcję w Ministerstwie Klimatu. Pan Paweł Andrzej Koroblowski był członkiem rad nadzorczych spółek: Telekomunikacja Kolejowa, PKP Informatyka, Elester-PKP.

 

Pan Piotr Mirkowski od 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Enea S.A., w tym w latach 2018 i 2019 pełnił funkcję jej sekretarza. W latach 2009-2015 był członkiem Rady Nadzorczej w Radpec S.A. W latach 2007-2015 związany był z RTBS „Administrator” sp. z o.o. Od 1998 r. do 1999 r. był zatrudniony w Zakładzie Usług Technicznych Energetyki Cieplnej w Radomiu na stanowisku dyrektora ds. eksploatacji. W latach 1989-1998 pracował jako kierownik Wydziału Sieci Cieplnych w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Radomiu. Pan Piotr Mirkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, specjalność technologia budowy maszyn. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa z audytingiem energetycznym. Posiada uprawnienia audytora ISO i pełnomocnika ISO.

 

Pan Roman Stryjski jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego Ilmenau. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Uniwersytecie Technicznym Ilmenau, a doktora habilitowanego na Uniwersytecie w Halle/Wittenberg. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektorem Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją. Wcześniej, przez wiele lat związany był zawodowo z Wyższą Szkołą Inżynierską oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze, gdzie pełnił m. in. funkcję prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni. Członek międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów doradczych, Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii oraz Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania O/PAN w Poznaniu. Od 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Enea S.A.

 

Pan Ireneusz Kulka jest doświadczonym menedżerem posiadającym wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Jego specjalizacją jest szeroko rozumiany obszar kliencki obejmujący rozwój produktów, sprzedaż oraz utrzymanie świadczonych klientom usług w branżach telekomunikacyjnej i energetycznej. Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych, a ponadto ukończył „IESE Advanced Management Program” na Uniwersytecie Navarra. Ponadto w roku 2013 ukończył na INSEAD program menedżerski dla członków organów nadzorczych takich jak: rady nadzorcze czy komitety audytu uzyskując „INSEAD Certificate in Corporate Governance”. Od 2018 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Enei S.A.

Przebieg jego kariery zawodowej obejmuje między innymi doświadczenie jako:
2014 – obecnie wiceprezes zarządu - TP Teltech Sp. z o.o. (Grupa Orange)
2008 – 2013 wiceprezes zarządu - Energa Obrót S.A.
2007 – 2008 dyrektor marketingu - Dell Sp. z o.o.
2004 – 2008 dyrektor Departamentu Zarządzania Kanałami Sprzedaży – Telekomunikacja Polska S.A.
1998 – 2004 dyrektor Regionu - Netia S.A.

 

Pan Mariusz Pliszka ukończył studia magisterskie na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki o kierunku Elektrotechnika, a także Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 1986 roku zatrudniony w strukturach Grupy Kapitałowej Enea i jej poprzednikach prawnych na stanowiskach kierowniczych i dozoru. Aktualnie zatrudniony w Enei Operator Sp. z o.o. na stanowisku kierownika Działu Majątku Sieciowego w Rejonie Dystrybucji Chojnice.

Ważniejsze uprawnienia, szkolenia i kursy: 10.2013 r. – szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w Enei Operator Sp. z o.o., 10.2010 r. – kurs przygotowujący do złożenia egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa – Instytut Rozwoju Biznesu  Sp. z o.o. – kurs zakończony zdanym egzaminem państwowym w Ministerstwie Skarbu Państwa, 03.2002 r. – Zawieranie umów handlowych – Centrum Kształcenia Kadr ALFA-CONSULTING.

 
Pan Mariusz Fistek jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Komisji ds. Wykonywania Zawodu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Mec. Fistek uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration (MBA) w Apsley Business School of London i Collegium Humanum Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego. W 2011 roku ukończył studia prawnicze (Master in Law and IT) na Uniwersytecie w Sztokholmie z prawa międzynarodowego i technologii informatycznych, uzyskując stopień naukowy LL.M. Mec. Fistek jest wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców Rzeczoznawców (SIDiR) oraz na listę mediatorów SIDiR. Prowadzi szkolenia jako trener oraz zajęcia edukacyjne dla studentów studiów podyplomowych, środowisk prawniczych oraz kadry zarządzającej.

Mec. Mariusz Fistek od 2014 roku jest zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego Poczty Polskiej S.A. Ponadto, reprezentuje podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w postępowaniach cywilnych i administracyjnych przed sądami i organami państwowymi, doradza w zakresie prawa budowlanego, energetycznego, odpowiedzialności odszkodowawczej. Posiada doświadczenie procesowe przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Specjalizuje się w sporach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz cywilnego. Jest uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych (m.in. brał udział w Grupie Roboczej UNCITRAL przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku).

 
Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza powoływane są na kadencje trwające trzy lata. 

Enea S.A.

ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

www.enea.pl

 

Dane KRS:

Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul Górecka 1, Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS 0000012483, NIP 777-00-20-640, Regon 630139960, Kapitał zakładowy 441 442 578 zł, Kapitał wpłacony 441 442 578 zł

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.