Szukaj

Enea S.A.

Enea S.A. zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej gospodarstwom domowym i firmom na terenie całego kraju. Ma ok. 2,5 mln Klientów. Od 2008 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu WIG30, skupiającego największe spółki na parkiecie. Jest wiodącą spółką Grupy Enea, która jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej.

Zarząd Enei

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu Enea S.A.

 

Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu

Pan Paweł Szczeszek jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie dyplomacji. Od grudnia 2018 r. do 26 maja 2020 był prezesem zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja. W latach 2017-2018 zastępca prezesa zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Od 2016 r. do sierpnia 2017 r. prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, wcześniej wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, gdzie realizował kilkanaście projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w administracji publicznej oraz Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”, gdzie był odpowiedzialny za kontrolę majątku portu lotniczego Warszawa Okęcie. Uczestniczył w licznych konferencjach o tematyce energetycznej i środowiskowej, m.in. w 55. sesji plenarnej ONZ dotyczącej zmiany klimatu. Uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., SEJ-Serwis, Jelcz oraz Geotermia Podhalańska S.A. Paweł Szczeszek w skład Rady Nadzorczej Enea S.A. został powołany 27 maja 2020 r. i zasiadał w niej do wygaśnięcia jego mandatu z chwilą powołania na stanowisko prezesa Enea S.A. Od 6 do 30 czerwca 2020 r. był delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa Enea S.A. 

 

Tomasz Siwak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

 

Jarosław Ołowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Pan Jarosław Ołowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Polityka Gospodarcza i Finanse. Ukończył studia podyplomowe na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie w zakresie Prawo podatkowe, Finanse,  Prawo gospodarcze, MSSF. Pan Jarosław Ołowski ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym   zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, zarządzaniu finansami w środowisku międzynarodowym. Jest certyfikowanym księgowym, ekspertem z dziedzin: rachunkowości zarządczej i kontrolingu, międzynarodowych standardów rachunkowości, prawa podatkowego, zarządzania strategicznego oraz handlu międzynarodowego. W trakcie kariery zawodowej był między innymi: wiceprezesem zarządu Enea Wytwarzanie ds. Ekonomiczno- Finansowych, prezesem zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., prezesem zarządu Optimus S.A., członkiem zarządu PKS Polonus w Warszawie S.A., zastępcą prezesa Agencji Rynku Rolnego, dyrektorem finansowym Grupy (CFO) Courtaulds-Packaging Division/ Betts Poland. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Jarosław Ołowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Enea S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Jarosław Ołowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Tomasz Szczegielniak - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Enea S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki oraz Kodeksie Spółek Handlowych.

 

Izabela Felczak-Poturnicka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Izabela Felczak-Poturnicka jest absolwentką ekonomii w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ukończyła także studia doktoranckie z zakresu zarządzania i finansów oraz studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe, związane m.in. z nadzorem korporacyjnym nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz transakcjami na rynku kapitałowym. Obecnie pełni funkcje dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Wcześniej piastowała funkcję zastępcy dyrektora w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także członek dwóch zespołów eksperckich przy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Wiceprzewodnicząca Komisji Rozpatrującej Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnianie Osób, które Pełniły Funkcje Publiczne. Laureatka konkursu Brylanty Łazarskiego.

 

Roman Stryjski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Roman Stryjski jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego Ilmenau. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał tamże, a doktora habilitowanego – na Uniwersytecie w Halle/Wittenberg. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektorem Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją. Wcześniej, przez wiele lat związany był zawodowo z Wyższą Szkołą Inżynierską oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze, gdzie pełnił m.in. funkcję prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni. Członek międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów doradczych, Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii oraz Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania O/PAN w Poznaniu. Od 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Enea S.A.

 

Michał Dominik Jaciubek - Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Michał Dominik Jaciubek jest absolwentem Politechniki Radomskiej. Ukończył studia na kierunku elektrotechnika, specjalność elektroenergetyka, uzyskując tytuł magistra inżyniera, a także studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na kierunku eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych. Od 1991 r. był zatrudniony w Elektrowni Kozienice; od 2008 r. na stanowisku dyżurnego inżyniera ruchu elektrowni. Od 2013 r. członek Rady Nadzorczej Enea Wytwarzanie wybrany przez pracowników (w tym od 2016 r. sekretarz Rady Nadzorczej Enea Wytwarzanie). 

Wybrane szkolenia i kursy: Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych – Komunikacja, audyt finansowy i prawo spółek dla Związków Zawodowych; MatEdukacja – Negocjacje, rozwiązywanie konfliktów oraz wywieranie wpływu; IBD Business School – kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych, zakończony zdanym egzaminem w 2017 r.

 

Mariusz Fistek - Członek Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Fistek jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Komisji ds. Wykonywania Zawodu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Mec. Fistek uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration (MBA) w Apsley Business School of London i Collegium Humanum Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego. W 2011 r. ukończył studia prawnicze (Master in Law and IT) na Uniwersytecie w Sztokholmie z prawa międzynarodowego i technologii informatycznych, uzyskując stopień naukowy LL.M. Mec. Fistek jest wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców Rzeczoznawców (SIDiR) oraz na listę mediatorów SIDiR. Prowadzi szkolenia jako trener oraz zajęcia edukacyjne dla studentów studiów podyplomowych, środowisk prawniczych oraz kadry zarządzającej.

Mec. Mariusz Fistek od 2014 r. jest zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Biurze Prawnym i Nadzoru Właścicielskiego Poczty Polskiej S.A. Ponadto reprezentuje podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w postępowaniach cywilnych i administracyjnych przed sądami i organami państwowymi, doradza w zakresie prawa budowlanego, energetycznego, odpowiedzialności odszkodowawczej. Posiada doświadczenie procesowe przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Specjalizuje się w sporach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz cywilnego. Jest uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych (m.in. brał udział w Grupie Roboczej UNCITRAL przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku).

 

Paweł Andrzej Koroblowski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Andrzej Koroblowski w 1991 r. ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej na kierunku elektrotechnika, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 1997 r. obronił pracę doktorską, uzyskując dyplom doktora nauk technicznych. W 2002 r. ukończył studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2018 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Enea S.A. W latach 1992-2018 pracował w p.p. PKP (od 2001 r. w spółce PKP Energetyka), zajmując stanowiska dyrektora Biura Strategii, dyrektora Biura Zarządzania Ryzykiem oraz dyrektora ds. analiz systemowych, kierującego Wydziałem Analiz Rynku. Od 12 września 2018 r. Pan Paweł Andrzej Koroblowski był zastępcą dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii. Od 21 marca 2020 r. pełni tę funkcję w Ministerstwie Klimatu. Pan Paweł Andrzej Koroblowski był członkiem rad nadzorczych spółek: Telekomunikacja Kolejowa, PKP Informatyka, Elester-PKP.

 

Ireneusz Kulka - Członek Rady Nadzorczej

Pan Ireneusz Kulka jest doświadczonym menedżerem posiadającym wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Jego specjalizacją jest szeroko rozumiany obszar kliencki, obejmujący rozwój produktów, sprzedaż oraz utrzymanie świadczonych klientom usług w branżach telekomunikacyjnej i energetycznej. Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych, a ponadto ukończył „IESE Advanced Management Program” na Uniwersytecie Navarra. Ponadto w 2013 r. ukończył na INSEAD program menedżerski dla członków organów nadzorczych takich jak: rady nadzorcze czy komitety audytu, uzyskując „INSEAD Certificate in Corporate Governance”. Od 2018 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Enea S.A.

Przebieg jego kariery zawodowej obejmuje między innymi doświadczenie jako: wiceprezes zarządu TP Teltech (Grupa Orange) od 2014 r.; wiceprezes zarządu Energa Obrót S.A. (2008-2013); dyrektor marketingu w Dell (2007-2008);  dyrektor Departamentu Zarządzania Kanałami Sprzedaży w Telekomunikacji Polskiej S.A. (2004-2008) oraz dyrektor Regionu w Netia S.A. (1998-2004).

 

Maciej Mazur - Członek Rady Nadzorczej

Pan Maciej Mazur jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, kierunek: górnictwo i geologia, w zakresie: wiertnictwo i geoinżynieria. W 2016 r. ukończył także studia podyplomowe w zakresie górnictwa podziemnego, również na AGH. Od ponad 13 lat związany jest z branżą górniczą. W latach 2005-2006 pracował na stanowisku stażysty inżyniera wiertnika pod ziemią w Śląskim Towarzystwie Wiertniczym „Dalbis”. W 2006 r. podjął pracę w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. na stanowisku stażysty, następnie nadgórnika, sztygara zmianowego, a obecnie pełni obowiązki sztygara oddziałowego w Oddziale Wierceń Dołowych i Kotwienia. Od listopada 2010 r. jest czynnym ratownikiem górniczym. W 2016 r. uzyskał kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. W listopadzie 2015 r. został wybrany na członka zarządu Związku Zawodowego „Kadra” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

 

Piotr Mirkowski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Mirkowski od 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Enea S.A., w tym w latach 2018 i 2019 pełnił funkcję jej sekretarza. W latach 2009-2015 był członkiem Rady Nadzorczej w Radpec S.A. W latach 2007-2015 związany był z RTBS „Administrator”. Od 1998 r. do 1999 r. był zatrudniony w Zakładzie Usług Technicznych Energetyki Cieplnej w Radomiu na stanowisku dyrektora ds. eksploatacji. W latach 1989-1998 pracował jako kierownik Wydziału Sieci Cieplnych w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Radomiu. Pan Piotr Mirkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, specjalność technologia budowy maszyn. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa z audytingiem energetycznym. Posiada uprawnienia audytora ISO i pełnomocnika ISO.

 

Mariusz Pliszka - Członek Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Pliszka ukończył studia magisterskie na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki (kierunek: elektrotechnika), a także Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 1986 r. zatrudniony w strukturach Grupy Kapitałowej Enea i jej poprzednikach prawnych na stanowiskach kierowniczych i dozoru. Aktualnie zatrudniony w Enea Operator na stanowisku kierownika Działu Majątku Sieciowego w Rejonie Dystrybucji Chojnice.

Ważniejsze uprawnienia, szkolenia i kursy: 2013 r. – szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w Enea Operator; 2010 r. – kurs przygotowujący do złożenia egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa w Instytucie Rozwoju Biznesu, zakończony zdanym egzaminem państwowym w Ministerstwie Skarbu Państwa; 2002 r. – Zawieranie umów handlowych w Centrum Kształcenia Kadr ALFA-CONSULTING.

 

Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza powoływane są na kadencje trwające trzy lata.

 

Enea S.A.

ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

www.enea.pl

 

Dane KRS:

Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul Górecka 1, Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS 0000012483, NIP 777-00-20-640, Regon 630139960, Kapitał zakładowy 441 442 578 zł, Kapitał wpłacony 441 442 578 zł

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.