Szukaj

Enea S.A.

Enea S.A. zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej gospodarstwom domowym i firmom na terenie całego kraju. Ma ok. 2,5 mln Klientów. Od 2008 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu WIG30, skupiającego największe spółki na parkiecie. Jest wiodącą spółką Grupy Enea, która jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej.

Zarząd Enea S.A.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu Enea S.A.

 

Grzegorz Kinelski - Prezes Zarządu

Manager z trzydziestoletnim doświadczeniem w sektorze energetycznym, zdobywanym m.in. w spółkach publicznych. Ekspert w dziedzinie energetyki, ekonomii oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Inżynier elektryk, doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w obszarze handlu energią i gazem.

Karierę zawodową w branży energetycznej rozpoczął w 1994 r. w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym. Później pracował na kluczowych stanowiskach menedżerskich w firmach i grupach kapitałowych: Vattenfall (2000-2010), Tauron (2010-2013), Enea (2013-2016), PKP Energetyka (2017-2018) oraz Grupa Veolia (2018-2024), w tej ostatniej pełniąc funkcję m.in. członka zarządu Veolia Energy Contracting Poland. Posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw, wdrażaniu strategii oraz zarządzaniu złożonymi projektami i organizacjami. Do jego najważniejszych osiągnięć należy m.in.: wdrożenie strategii obszaru handlu i obsługi klienta oraz utworzenie i centralizacja obrotu energią i gazem w Grupie Veolia, centralizacja handlu energią i paliwami oraz stworzenie centrum usług wspólnych i organizacja strategicznych akwizycji w Grupie Enea, utworzenie struktur obrotu i sprzedaży energii w PKP Energetyka (obecnie PGE Energetyka Kolejowa), a także szereg projektów z zakresu wdrażania produktów handlowych w obszarze energii i gazu, optymalizacji oraz tworzenia zróżnicowanych kanałów sprzedaży i obsługi klienta.

Absolwent studiów inżynierskich w zakresie elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów magisterskich na Wydziale Organizacji i Zarządzania tej uczelni, na kierunku zarządzanie i marketing (specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem). Ukończył ponadto studia Master of Business Administration (MBA) w programie Uniwersytetu Dominikańskiego w Chicago, międzynarodowe studia menadżersko-marketingowe na Uniwersytecie Technologicznym w Brnie, studia menadżersko- finansowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami oraz projektami. Stopień Doktora Nauk Ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Szczecińskim.

Praktyk, łączący wieloletnie doświadczenie zawodowe z nauką. Nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Zarządzania na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor ponad 50 publikacji naukowych w dziedzinie ekonomii oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Do jego zainteresowań badawczych należą m.in. procesy związane ze zrównoważonym rozwojem i dekarbonizacją w kontekście zmian efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych, a także zarządzanie organizacją z wykorzystaniem technologii kognitywnych, sieciowości i mobilności.

Prezes Zarządu PAEE – Polskiej Afiliacji IAEE (Międzynarodowego Stowarzyszenia Gospodarki Energetycznej (International Association for Energy Economics, z siedzibą w Cleveland) – organizacji zrzeszającej ekspertów z sektora energetyki. Należy do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, z siedzibą w Nowym Jorku) – międzynarodowej organizacji naukowo-technicznej skupiającej osoby zawodowo związane z branżą elektryczną i elektroniczną oraz dziedzinami pokrewnymi.

Jest członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Towarzystwa Obrotu Energią, Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 

Dalida Gepfert - Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

Dalida Gepfert to menadżerka z solidnym doświadczeniem w zarządzaniu budową i restrukturyzacją organizacji, wdrażaniem systemów IT oraz podnoszeniem jakości usług dla klientów w całym łańcuchu wartości branży energetycznej (produkcja, dystrybucja, handel hurtowy i detaliczny).

Odpowiedzialna za procesy organizacyjne, budowanie kompetencji współpracowników, kultury organizacyjnej opartej na wiedzy i odpowiedzialności oraz za projekty, których wynikiem jest zwiększenie efektywności biznesowej i transformacja ekologiczna.

Doświadczona liderka z praktyczną wiedzą o finansach, znana z budowania transparentnych i trwałych relacji biznesowych i społecznych, zarówno w środowisku polskim, jak i międzynarodowym.

Karierę zawodową rozpoczęła w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym. Doświadczenie zdobywała w Grupie Vattenfall (odpowiadając w latach 2000-2010 m.in. za finanse i controlling spółek z Grupy), w Grupie PZU (zarządzając w latach 2010-2013 finansowo-księgowym centrum usług wspólnych, jako Dyrektor Jednostki Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU) oraz w Grupie Enea (pełniąc w latach 2013-2016 funkcję wiceprezeski ds. finansowych, odpowiedzialnej za finanse i controlling, zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia i IT).

Od 2017 r. nadzorowała obszar finansów w Veolii Energii Poznań, a między 2019 i2022 r. była prezeską tej spółki, nadzorując projekty strategiczne i zarządzanie zmianą. W latach 2022-2023 prezeska spółki Veolia Energy Contracting Poland, nadzorująca m.in. sprzedaż energii, gazu i ciepła oraz logistykę paliw dla Grupy Veolia.

Absolwentka Finansów i Bankowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła Executive MBA w Stockholm University Business School oraz na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada również dyplom Ernst & Young Academy of Business, MSSF oraz tytuł Certified Public Accountant (CPA).

 

Bartosz Krysta - Członek Zarządu ds. Handlowych

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert z 27-letnim doświadczeniem w zakresie rozwoju handlu i sprzedaży w spółkach energetycznych. Specjalista w obszarze ciepłownictwa, optymalizacji aktywów, zarządzania portfelem, hurtowej sprzedaży energii elektrycznej i instrumentów z nią związanych, a także controllingu oraz zarządzania ryzykiem.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym. Przez całe życie zawodowe wyznaczał kierunki rozwoju handlu i sprzedaży w kluczowych przedsiębiorstwach na rynku energii, takich jak Vattenfall, Tauron i Enea oraz Veolia.

W latach 2001-2012 pracował w Vattenfall Sales Poland, pełniąc funkcje menadżerskie w obszarze controllingu oraz portfela sprzedaży i cenotwórstwa. Od 2012 do 2014 r. był szefem Biura Wycen i Pomiaru Ryzyka w koncernie Tauron Polska Energia, gdzie odpowiadał za wdrożenie i rozwój nowatorskiego systemu pomiaru i kontroli ryzyka handlowego.

W latach 2014-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania Portfelem, a następnie Prezesa Zarządu w Enei Trading, odpowiadając za zarządzanie strategiczne i operacyjne spółką. W spółce Zarmen Energia od 2017 do 2018 r., jako Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający, stworzył od podstaw organizację zajmującą się hurtowym handlem energią elektryczną i instrumentami powiązanymi.

W latach 2019-2024 związany z Grupą Veolia. W spółce Veolia Energia Warszawa pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Handlowego. Odpowiadał tam m.in. za stworzenie koncepcji i realizację integracji obszarów handlowych w całej Grupie Veolia, organizację i automatyzację procesu przyłączeniowego oraz wdrożenie narzędzi zarządzania ryzykiem i rozwój działalności komercyjnej w obszarze projektów i produktów ciepłowniczych.

Absolwent Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem zajmującym się obrotem i dystrybucją energii elektrycznej. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2010 r. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada krajowe i zagraniczne certyfikaty programów szkoleniowych z zakresu praktyk energetycznych, finansowych i zarządczych.

Pełni funkcję wiceprezesa zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska oraz wiceprezesa zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

 

Marek Lelątko - Członek Zarządu ds. Finansowych

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie strategii, finansów i controllingu. Praktyk zarządzania dużymi i zróżnicowanymi zespołami oraz złożonymi strukturami organizacyjnymi; ekspert w zakresie księgowości, finansów i controllingu, a także opracowywania i wdrażania strategii, budowania systemów informacji zarządczej, restrukturyzacji, reorganizacji, automatyzacji procesów i zarządzania projektami.

Doświadczenie zdobywał pracując dla międzynarodowego koncernu Vattenfall, podczas współpracy z funduszem inwestycyjnym CVC Capital Partners (inwestycja w PKP Energetyka), a także pełniąc kluczowe stanowiska w polskich grupach energetycznych.

Od 1998 r. przez ponad 10 lat związany ze spółką Vattenfall Distribution Poland, w której m.in. zarządzał controllingiem. W latach 2009-2014 pracował w spółce Tauron Dystrybucja – jako dyrektor Departamentu Controllingu, a także p.o. dyrektor Departamentu Finansów i Rachunkowości. Od 2014 do 2016 r. Członek Zarządu ds. Finansowych w Enei Operator, gdzie zarządzał m.in. obszarem finansowym, ubezpieczeń, zarządzania ryzykiem, IT i logistyki. W latach 2016-2024 pracował w PKP Energetyka (aktualnie PGE Energetyka Kolejowa), gdzie przez ponad 6 lat był dyrektorem Departamentu Controllingu, a następnie odpowiadał za obszar sprzedaży energii i wdrażanie strategii Zielonej Kolei.

Absolwent finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (specjalność: rachunkowość) oraz programu Executive MBA na Stockholm University School of Business i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz szkolenie CGMA Finance Leadership Program (w ramach certyfikacji CIMA).

 

Rada Nadzorcza Enea S.A.

Rada Nadzorcza Enea S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki oraz Kodeksie Spółek Handlowych.

Skład Rady Nadzorczej Enea S.A. XI kadencji:

 

Ewa Bagińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Ukończyła prawo na UMK w Toruniu, uzyskała doktorat i habilitację w zakresie prawa cywilnego, a w 2015 r. – tytuł profesora nauk prawnych. W 1997 r. ukończyła aplikację sądową. W 1995 r. rozpoczęła pracę naukowo-badawczą w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego UMK w Toruniu – kolejno jako asystent, adiunkt i profesor nadzwyczajny. Od 1 kwietnia 2007 r. pracuje w Katedrze Prawa Cywilnego UG, którą kieruje od 2012 r. Odbyła półroczne studia na Uniwersytecie w Utrechcie (1994), stypendium Fundacji Fulbright’a (1998/1999), stypendium NATO Advance Science Fellowship (2000/2001) na Columbus School of Law, Catholic University of America w Waszyngtonie.

Specjalizuje się m.in. w prawie odpowiedzialności odszkodowawczej, prawie ubezpieczeniowym, prawie konsumenckim. W dziedzinie odpowiedzialności Skarbu Państwa posiada znaczący dorobek naukowy i praktyczny. Ma doświadczenie jako biegły na rzecz Skarbu Państwa w międzynarodowych sporach arbitrażowych, a także jako ekspert w sporach międzynarodowych i krajowych. Współpraca ekspercka z Polską Izbą Ubezpieczń, w 2012 r. wybrana do Rady Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Członkini b. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, a wcześniej zespołów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (2007-2010). Członkini Państwowych Komisji ds. prawniczych egzaminów zawodowych, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2010-2013), Komitetu Nauk Prawnych PAN (2015-2019).

Redaktor naczelna „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, członek redakcji „Państwa i Prawa”. Członek Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego (wiceprezes zarządu), Europejskiej Grupy Prawa Deliktowego, Europejskiego Instytutu Prawa (członek Rady Naukowej), Europejskiego Centrum Prawa Deliktowego i Ubezpieczeniowego, Stowarzyszenia Europejskiego Prawa Kontraktowego.

Ma duże doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej. Autorka ponad 200 polskich i zagranicznych publikacji z zakresu prawa cywilnego polskiego i porównawczego, w tym siedmiu polskich i zagranicznych monografii. Opiekun młodej kadry naukowej (12 doktoratów pod jej kierunkiem, recenzje w kilkunastu przewodach habilitacyjnych, ponad dwudziestu przewodach doktorskich, recenzje w postępowaniach o nadanie tytułu profesora).

Uczestniczyła w latach 2001- 2023 w kilkunastu projektach międzynarodowych finansowanych przez Austriacką Akademię Nauk, Szwajcarską Fundację Narodową (SNF), Komisję UE, zakończonych publikacjami zagranicznymi; kierowała lub wykonywała projekty badawcze w grantach NCN oraz projekt wdrożeniowy pn. Rozwój Innowacji Drogowych (NCBiR i GDDKiA, lider – Politechnika Gdańska).

 

Monika Starecka - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Od roku 2019 r. jest Dyrektorem Pionu Finansów w Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Sprawuje nadzór nad obszarem księgowości, kontrolingu oraz pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych. Uczestniczy w działaniach mających na celu poprawę efektywności działania spółki oraz jej rozwój. Od 2019 r. prowadzi firmę doradczą Equinox Consulting zajmującą się doradztwem finansowym i operacyjnym, prowadzeniem szkoleń z zakresu umiejętności miękkich oraz sesji coachingowych i mentoringowych dla przedsiębiorców oraz członków organów zarządzających spółek.

W latach 2014-2018 pełniła funkcję członka Zarządu i Dyrektora ds. Operacyjnych EY Polska (dawniej Ernst & Young). Była odpowiedzialna za wszystkie obszary wsparcia biznesu, czyli za finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, IT, aspekty prawne, zakupy, zarządzanie majątkiem oraz administrację. Uczestniczyła również w projektach mających na celu podniesienie efektywności działania, pobudzenie inkluzywności, wsparcie rozwoju kobiet, zwiększenie satysfakcji pracowników oraz poprawę jakości obsługi klienta wewnętrznego.

W latach 2010-2014 pełniła funkcję członka Zarządu, Dyrektora Finansowego Grupy SMYK. Sprawowała nadzór nad 15 spółkami położonymi na terenie 10 krajów. Była odpowiedzialna za obszar finansów, kwestie prawne oraz kontrolę wewnętrzną we wszystkich podmiotach SMYK położonych na terenie m.in. Polski, Niemiec, Rosji, Turcji, Ukrainy, Rumunii, Czech, Szwajcarii itd. Uczestniczyła w projektach akwizycyjnych na terenie Europy.

W latach 2008-2010 pracowała jako Dyrektor Finansowy Telepizza Poland. Była odpowiedzialna za obszar finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, IT, inwestycje oraz BHP w restauracjach własnych i franczyzowych oraz fabrykach Telepizza.

W latach 2002-2008 pracowała jako Dyrektor Departamentu Finansowego Vattenfall Heat Poland (dawniej Elektrociepłownie Warszawskie). Była ponadto członkiem zespołu projektowego zajmującego się restrukturyzacją obszarów: zakupów, sprzedaży, planowania strategicznego, zarządzania majątkiem nieprodukcyjnym, finansów, zarządzania gotówką.

W latach 2001-2002 pełniła funkcję Dyrektora Finansowego w RTC Poland – niszowej agencji reklamowej. W latach 1996-2000 pracowała jako Doświadczony Konsultant – Kierownik Projektów w Arthur Andersen w działach Audytu oraz Doradztwa Gospodarczego. Większość jej klientów stanowiły firmy z sektora energetycznego i paliwowego.

Od 2003 r. jest biegłym rewidentem. Posiada certyfikat Międzynarodowego Coacha organizacji ICC (International Coaching Community). Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Advanced Leadership and Management Programme na Uniwersytecie Oxford.

 

Mariusz Pliszka - Sekretarz Rady Nadzorczej

Ukończył studia magisterskie na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Politechnika Bydgoska) na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki (kierunek: elektrotechnika), a także Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od 1986 r. zatrudniony w strukturach Grupy Kapitałowej Enea i jej poprzednikach prawnych na stanowiskach kierowniczych i dozoru. Aktualnie zatrudniony w Enea Operator na stanowisku dyrektora Rejonu Dystrybucji Chojnice. Od 2019 r. członek Rady Nadzorczej Enea S.A. – z wyboru załogi.

Ważniejsze uprawnienia, szkolenia i kursy: 2013 r. – szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w Enea Operator; 2010 r. – kurs przygotowujący do złożenia egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa w Instytucie Rozwoju Biznesu, zakończony zdanym egzaminem państwowym w Ministerstwie Skarbu Państwa; 1998 r. – uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Mariusz Damasiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej w zakresie fizyki komputerowej). W 2014 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie energetyki cieplnej, a w 2017 r. – studia podyplomowe w zakresie przemysłowych systemów sterowania. Od 2008 r. jest zatrudniony w Elektrowni Połaniec, gdzie pracował na stanowiskach: obchodowego bloku, operatora bloku, specjalisty ds. eksploatacji, kierownika Działu Strategii i Rozwoju. Obecnie pracuje na stanowisku kierownika Biura ds. Eksploatacji. Od 2021 r. jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej w zakresie wydawania Świadectw Kwalifikacyjnych Uprawniających do zajmowania się Eksploatacją Urządzeń i Sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Od 2022 r. członek Rady Nadzorczej Enea S.A. – z wyboru załogi.

 

Michał Gniatkowski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska: „Umorzenie akcji i udziałów”, napisana pod kierunkiem prof. S. Sołtysińskiego).

Radca prawny (od 2006 r.), z doświadczeniem zebranym w renomowanych kancelariach i firmach konsultingowych („Wielka Czwórka”), działach prawnych korporacji z udziałem kapitału zagranicznego (branża spożywcza, branża drzewna), aktywny w działalności izb gospodarczych (członek organu nadzoru jednej z izb) oraz klubów biznesu. Arbiter Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.

Absolwent Podyplomowego Studium Marketingu Sportu na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie następnie prowadził zajęcia. Członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz Komisji Licencji Klubowych PZPN. Członek Rady Programowej Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

Współpracował z sektorem publicznym, w tym w zakresie: szkoleń, przepisów dot. pomocy publicznej oraz przekształceń podmiotowych. Autor i współautor publikacji naukowych.

 

Agata Ewa Michalska-Olek - Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie również zdobyła tytuł doktora nauk prawnych z zakresu działania zarządów i rad nadzorczych spółdzielni. Od 2001 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, będąc członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Znana ze swojej aktywności w działaniach na rzecz adwokatury, takich jak organizacja konferencji i szkoleń; była również członkiem Komisji Medycznej przy Wojewodzie Wielkopolskim w I kadencji, od 2012 r. Jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Posiada uprawnienia Mediatora. Jako wykładowca prowadzi zajęcia z prawa cywilnego, prawa podatkowego i prawa pracy. Wykazuje się zaangażowaniem społecznym w rodzinnym Poznaniu. Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach prawniczych.

Posiada doświadczenie w opracowywaniu opinii prawnych oraz umów handlowych dla Urzędów Gmin i różnych sektorów, także sektora energetycznego. Jej praktyka obejmuje obsługę prawną dla przedsiębiorstw z zakresu branży budowlanej, spożywczej i IT, w szerokich aspektach związanych z działalnością gospodarczą, w tym dotyczących regulowania stanów prawnych. Specjalizuje się także w sporządzaniu i opiniowaniu umów handlowych oraz umów z zakresu obrotu nieruchomościami. Pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Rema S.A.

 

Tomasz Lis - Członek Rady Nadzorczej

Profesor Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, doktor nauk ekonomicznych, we władzach uczelni Pełnomocnik Rektora ds. Korelacji Nauki z Praktyką Gospodarczą; specjalista, naukowiec i praktyk w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, twórca Rady Biznesu Uczelni.

Wykładowca akademicki na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z takich przedmiotów jak: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość skonsolidowana, controlling, prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada duże doświadczenie w kształceniu kadry naukowej i specjalistów menagerów, wypromował kilka tysięcy absolwentów uczelni wyższych oraz zrealizował kilka tysięcy szkoleń dla jednostek publicznych i prywatnych. Uczestniczył w projektach naukowo-badawczych i wdrożeniowych dla kilkunastu podmiotów z GPW.

Aktywności w innych ośrodkach akademickich: staże krajowe i zagraniczne z odczytami oraz wykłady lub szkolenia na Brno University of Technology, studia MBA Politechniki Śląskiej, SGGW w Warszawie, WSM w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także uczestnictwo w kilkuset konferencjach i kongresach.

Jest wieloletnim członkiem organów spółek lub sztabów doradczych w obszarach energetycznym, wodnokanalizacyjnym, komunalnym. Zasiadał w radach nadzorczych oraz zespołach doradczych spółek prywatnych i publicznych, ostatnio w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., gdzie był Członkiem Zespołu Monitorującego Transport, Członkiem Zespołu Audytu oraz Członkiem Zespołu Strategii. Przeprowadzał i realizuje w ramach działalności gospodarczej zlecenia dotyczące produktów księgowych, doradczych, organizacyjnych dla kilkuset podmiotów gospodarczych, w tym dla m.in. PGE, Energa, Orange, Bełchatów, Elektrownia Połaniec, Białystok PGE Dystrybucja, Tauron, Elektrociepłownia Kraków, PKP, sądów w Polsce, PIP, URE, MF, KPRM, KAS. Współpracował w projektach z największymi spółkami consultingowymi, włączając w to projekty dla międzynarodowych grup kapitałowych. Stały doradca spółek sieciowych, gdzie wdrażał systemy raportowania i polityki rachunkowości. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za Długoletnią Służbę.

 

Mariusz Romańczuk - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii); inżynier, kierunek: eksploatacja złóż surowców mineralnych; magister inżynier, kierunek górnictwo podziemne. Ukończone studia podyplomowe; Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w 2019 r. oraz „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa górniczego” w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2020 r. Cała kariera zawodowa od 1989 r. związana z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A., od 2019 r. na stanowisku kierownika Działu Techniki Strzałowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał na wszystkich stanowiskach – od szeregowego pracownika do kierownika działu. W latach 2017-2020 członek Rady Nadzorczej LW „Bogdanka” S.A. z wyboru załogi.

 

Zbigniew Szymczak - Członek Rady Nadzorczej

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami usługowymi i produkcyjno-handlowymi w branży energetycznej, chemii budowlanej, drzewnej i komunalnej, w tym z udziałem Skarbu Państwa. Posiada ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania kompleksowych strategii rozwoju, restrukturyzacji przedsiębiorstw, jak i optymalizacji procesów w celu poprawy ich rentowności. Tworzył i wdrażał strategie w zakresie rozwoju biznesu, sprzedaży na nowe rynki, innowacyjności technologicznej czy pozyskiwania funduszy unijnych.

Jako Prezes Zarządu Wielkopolskich Elektrowni Wiatrowych i Wodnych sp. z o. o. nadzorował business development projektów budowy farm wiatrowych o mocy 22 MW i 96 MW. W ostatnim czasie zaangażowany w doradztwo strategiczne w zakresie energetyki i odnawialnych źródeł energii m.in. dla spółek zaangażowanych w budowy farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, jak i biogazowni komunalnych.

Inicjator powołania i wieloletni koordynator Klastra Energii „Zielona Energia - Konin”. Autor i realizator koncepcji komunalnego przedsiębiorstwa multienergetycznego, którego efektem było wybudowanie m.in. największej farmy fotowoltaicznej w branży wod.-kan. w Polsce o mocy 2,18 MW w PWiK sp. z o. o. w Koninie (studium wykonalności, montaż finansowy, realizacja i rozliczenie projektu).

Współtwórca rozwiązania i współautor wniosku patentowego „Zastosowanie popiołu lotnego z Elektrowni „Pątnów” do mieszanek mineralno-asfaltowych z przeznaczeniem na warstwę wiążącą oraz warstwę podbudowy nawierzchni asfaltowej”.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zdobył tytuł magistra nauk politycznych, specjalność dziennikarstwo. Ukończył również Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie w ramach studiów podyplomowych poszerzył wiedzę w zakresie ekonomii, jak i strategicznego planowania biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

---

 

Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza powoływane są na kadencje trwające trzy lata.

 

Enea S.A.

ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

www.enea.pl

 

Dane KRS:

Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000012483, NIP: 777-00-20-640, REGON: 630139960, kapitał zakładowy 529 731 093 zł, kapitał wpłacony 529 731 093 zł.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.