Zdjęcie ze strażakami

Program grantowy dla KGW i OSP

600 000 zł dla Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych!

Szczegóły w regulaminie. Zgłoś się, korzystając z formularza na dole strony.

Fundacja w liczbach

czyli co udało się zrealizować w ciągu ostatnich siedmiu lat

Fundacja w liczbach

czyli co udało się zrealizować w ciągu ostatnich siedmiu lat

Blisko społeczności lokalnych, ich potrzeb i oczekiwań

to motto, którym się kierujemy:

wspierając projekty
i programy społeczne

realizując własne projekty
wspierające kampanie
i akcje społeczne, programy
edukacyjnei inne inicjatywy

wspierając osoby fizyczne,
głównie obecnych i byłych
pracowników Grupy Enea
oraz ich bliskich

Siedem lat wspólnych inicjatyw prospołecznych oraz działań na rzecz integracji i zaangażowania ludzi w działania dla wspólnego dobra

Materiały do pobrania

KRS

NIP

REGON

Statut

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2023

Errata do Sprawozdania merytorycznego za rok 2023

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Regulamin grantowy dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich

Regulamin Programu Grantowego „Szlakiem lokalnej historii”

Regulamin Programu Grantowego „Lokalnie, aktywnie, sportowo”

Logo Enea fundacja białe pdf

Logo Enea fundacja eps

Logo Enea fundacja jpg

Logo Enea fundacja png

Logo Enea fundacja pdf

Informacja o darowiznach otrzymanych przez Fundację Enea w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w art. 18 ust. 1e* Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800 ze zmianami), Fundacja Enea z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej  8 podaje do publicznej wiadomości informacje o ogólnej kwocie jednostkowych darowizn otrzymanych w okresie 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r. oraz celu, na który zostały przeznaczone:

        I.            Ogólna kwota otrzymanych darowizn: 22 555 741,70 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 70/100);

      II.            Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 138,80 zł;

   III.            Wykaz darowizn (finansowe i rzeczowe) otrzymanych przez Fundację Enea od osób prawnych: 

Darowizny finansowe i rzeczowe

Lp.

Nazwa (firmy) darczyńcy

Siedziba darczyńcy

Kwota

1

Enea S.A.

ul. Pastelowa 8
60-198 Poznań

16 500 000,00 zł

2

Enea Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

2 251 599,00 zł

3

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

Świerże Górne
ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1
26-900 Kozienice

1 562 394,90 zł

4

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26
28-230 Połaniec

605 000,00 zł

5

Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku

ul. Warszawska 27
15-062 Białystok

500 000,00 zł

6

Enea Centrum Sp. z o.o.

Pl. Władysława Andersa 7
61-894 Poznań

438 854,00 zł

7

Enea Nowa Energia Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2
26-604 Radom

265 000,00 zł

8

Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Ku Słońcu 34
71-080 Szczecin

248 505,00 zł

9

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.

ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

155 500,00 zł

 10

Enea Pomiary Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

15 000,00 zł

 11

Enea Elkogaz Sp. z o.o.

Świerże Górne
ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1
26-900 Kozienice

10 000,00 zł

12

Enea Serwis Sp. z o.o.

Gronówko 30

64-111 Lipno

3 750,00 zł

 

 

IV.     Otrzymane darowizny przeznaczone zostały na cele statutowe Fundacji ENEA:

1)        działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2)        działalności charytatywnej;

3)        ochrony i promocji zdrowia;

4)        działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie;

5)        działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

6)        działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

7)        działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

8)        działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

9)        nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

10)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

11)   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

12)   upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także  działań wspomagających rozwój demokracji;

13)   ratownictwa i ochrony ludności;

14)   pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

15)   promocji i organizacji wolontariatu;

16)   przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

17)   wspierania kultury fizycznej i sportu amatorskiego;

18)   obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

19)   porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

*  18 ust. 1e. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1h, otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, są obowiązani:

1)  w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł;

2)  w terminie składania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zł.

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Wsparcie zostaje przyznane zgodnie z "Regulaminem udzielania wsparcia przez Fundację ENEA".

 

W celu zaaplikowania o wsparcie Fundacji Enea należy wypełnić poniższy formularz.

 

Formularz zgłoszeniowy nie dotyczy osób fizycznych.

 

* - Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku prosimy o przygotowanie niezbędnych materiałów: m.in. danych organizacji (KRS, NIP, REGON), opisu jej działalności czy opisów zgłaszanych projektów do Fundacji Enea. Czas na wypełnienie formularza to maksymalnie 4 godziny.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Google Polityka Prywatności oraz Warunki Świadczenia Usług uwzględnione.

Kontakt

 

Fundacja Enea, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

Fundacja Enea z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Pastelowej 8 (60-198 Poznań) wpisana jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505487, NIP: 7792421429, REGON: 302710647.

 

 

 

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Google Polityka Prywatności oraz Warunki Świadczenia Usług uwzględnione."

Informujemy, że:

 

1. [dane administratora danych]
Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest Fundacja Enea z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, 60-201 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000505487, NIP: 7792421429 (dalej: Fundacja Enea) – dane kontaktowe: adres e-mail: fundacja@fundacja.enea.pl.

 

2. [cel i podstawy przetwarzania danych]
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia aplikacji i udzielenia na nią odpowiedzi oraz prowadzenia korespondencji, tj. w celu udzielania informacji oraz kontaktu na życzenie osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO.

 

3. Podanie przez Pana/Panią następujących danych osobowych:
a) imienia i nazwiska,
b) adresu e-mail,

jest warunkiem rozpatrzenia aplikacji i udzielenia na nią odpowiedzi oraz prowadzenia korespondencji. Jest Pan/Pani zobowiązany(-a) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie aplikacji bez rozpoznania. Podanie danej osobowej w postaci numeru telefonu jest dobrowolne i nie jest warunkiem rozpatrzenia aplikacji i udzielenia na nią odpowiedzi ani prowadzenia korespondencji.

 

4. [odbiorcy danych]
Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych Enea Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań (dalej: Enea Centrum), jako dostawcy usług dla Fundacji Enea w zakresie usług IT oraz finansowo-księgowych, a także wyrazić zgodę na ich dalsze powierzenie przez Enea Centrum do przetwarzania dostawcom usług dla Enea Centrum, w zakresie niezbędnym do wykonania dla Fundacji Enea usług IT oraz finansowo-księgowych. Zgodnie z zawartymi z tym podmiotem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych Administrator wymaga zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora, a dalsze powierzenie tych danych do przetwarzania wymaga zgody Administratora.

 

5. [okres przechowywania danych]
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia otrzymania danych przez Administratora.

 

6. [Pana/Pani prawa]
Posiada Pan/Pani prawo żądania: a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b ) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c ) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e ) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: 
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/dzialalnosc-fundacji/kontakt

7. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Administratorowi na adres e-mail: fundacja@fundacja.enea.pl

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

9. [przekazywanie do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej]
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

10. [automatyczne podejmowanie decyzji]
Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Aktualności