Szukaj

Zrównoważona gospodarka zasobami

Chcemy minimalizować zużycie surowców i materiałów. Wdrażamy gospodarkę obiegu zamkniętego i łączymy duże projekty inwestycyjne z mniejszymi zmianami w codziennym funkcjonowaniu organizacji. Wdrażamy sposoby gospodarowania surowcami i materiałami, które są oszczędne i bezpieczne dla środowiska, oraz dbamy o odpowiednie postępowanie z odpadami i ściekami. Prowadzimy projekty, aby zwiększać świadomość ekologiczną naszych Pracowników i chronić przyrodę, i inwestujemy w edukację prośrodowiskową w otoczeniu Grupy.

Paliwa zakupione w 2023 r. w obszarze Wytwarzanie

Typ paliwaIlość [tys. ton]
Węgiel kamienny9 959
Biomasa2 104
Olej opałowy (ciężki)1)13
Olej opałowy (lekki)2)9
Gaz [tys. m3]3), 4)13

1) Paliwo rozpałkowe w B1-10 Elektrowni Kozienice i B1-7 Elektrowni Połaniec.

2) Paliwo rozpałkowe w B11 Elektrowni Kozienice, B9 Elektrowni Połaniec, MEC Piła (kotłownia KO Staszyce, w której jest możliwość zasilania paliwem gazowym i olejem opałowym), Elektrociepłowni Białystok.

3) Używany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w MEC Piła.

4) Używany do produkcji ciepła w Ciepłowni Zachód: jednostka objętości gazu w tys. Nm3.

Woda

Woda jest surowcem niezbędnym do produkcji energii elektrycznej. W Grupie używamy jej m.in. w układach chłodzenia elektrowni w Kozienicach i Połańcu.

W porównaniu z 2021 r. łączny pobór wody przez spółki Grupy Enea zmniejszył się o ponad 30% i w 2023 r. był mniejszy o ponad milion litrów. Jest to m.in. efekt rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz mniejszego wykorzystania źródeł konwencjonalnych.

Pobór wody przez Grupę Enea

Pobór wody [Ml]1)2)3)2021 r.2022 r.2023 r.
Łączny pobór wody przez spółki Grupy Enea3 582 0822 942 1272 490 594

1) Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat zużycia wody (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu).

2) 99% poboru wody przez Elektrownię Kozienice i Elektrownię Połaniec stanowi pobór zwrotny wody z Wisły na cele chłodnicze.

3) Spadek produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych w 2023 roku (o 21,5% w stosunku do 2022 r.) spowodował spadek poboru wody w Grupie Enea

Odpady

Odpady wygenerowane przez Grupę Enea

Wygenerowane odpady [Mg]1)2021 r.2022 r.2023 r.
Całkowita waga odpadów wygenerowanych w Grupie Enea5 973 7456 028 4356 206 448
W tym odpady niebezpieczne976951830
W tym odpady inne niż niebezpieczne5 972 7696 027 4846 205 618

1) Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat wytworzonych odpadów (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu).

Odpady wygenerowane przez Grupę Enea w 2023 r.

Wygenerowane odpady [Mg]1)2023
Całkowita waga odpadów wygenerowanych w Grupie Enea6 206 448
W tym odpady niebezpieczne:830
1. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej2,5
2. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej1,3
3. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich0,3
4. Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19 w BDO)209,2
5. Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08 w BDO)0,4
6. Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach BDO81,6
7. Odpady nieujęte w innych grupach BDO444,8
8. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)89,8
W tym odpady inne niż niebezpieczne:6 205 618
1.Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin5 433 100
2.Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin5 433 100
3.Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury0,4
4. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej0,6
5.Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej48,8
6. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich48,8
7. Odpady z procesów termicznych753 899,3
8. Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych62,6
9. Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach BDO448,5
10. Odpady nieujęte w innych grupach BDO442,1
11. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)16 443,5
12. Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych1 020,4
13. Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie151,8

1) Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat wytworzonych odpadów (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu).

Działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Minimalizujemy ilość odpadów dzięki maksymalnemu wykorzystaniu zasobów. Stosujemy nowe technologie, aby w coraz większym zakresie wdrażać rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego, a tym samym ograniczać nasz wpływ na środowisko. Poniżej kilka przykładów naszych działań.

Enea Elektrownia Połaniec traktuje odpady paleniskowe powstałe ze współspalania węgla z biomasą i gips wytwarzany w instalacji odsiarczania spalin jako pełnowartościowe surowce uboczne, które poddaje procesom odzysku lub unieszkodliwiania innym niż składowanie. Spółka segreguje pozostałe odpady i przekazuje je podmiotom zewnętrznym do zagospodarowania. W spółce obowiązuje „Program gospodarki odpadami w Elektrowni”, stanowiący załącznik do „Procedury monitorowania środowiska”, który reguluje wszystkie kwestie związane z odpadami wytwarzanymi w procesie produkcji energii elektrycznej i jest aktualizowany w przypadku pojawienia się nowych rodzajów odpadów.

Enea Wytwarzanie podejmuje działania w celu maksymalizacji sprzedaży popiołu i gipsu, co przekłada się na zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych i kierowanych do unieszkodliwienia.

Enea Nowa Energia w swoich elektrowniach biogazowych stosuje gospodarkę o obiegu zamkniętym – wykorzystuje odpady pochodzące z innej gałęzi przemysłu i w ten sposób minimalizuje ilość produkowanych odpadów. Do produkcji biogazu spółka stosuje odpady rolnicze, a poferment powstały w wyniku produkcji przekazuje jako nawóz do wykorzystania w rolnictwie.

Enea Operator naprawia i odnawiania m.in. transformatory, liczniki oraz słupy betonowe. W ten sposób wydłuża się cykl życia materiałów, co w praktyce oznacza ograniczenie odpadów.

Enea Logistyka przekazuje zużyte źródła światła i bezpieczniki firmie posiadającej pozwolenia na ich utylizację oraz recykling.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.