Szukaj

Zrównoważona gospodarka zasobami

W możliwie najbardziej oszczędny i bezpieczny dla środowiska sposób gospodarujemy wykorzystywanymi w naszej działalności surowcami i materiałami. W tym celu dążymy do stałego wzrostu efektywności realizowanych procesów. Służy temu wprowadzanie rozwiązań zgodnych z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym oraz inwestycje w nowe technologie , a zwłaszcza modernizacje instalacji. Dbamy także o odpowiednie postępowanie z odpadami i ściekami.

Surowce energetyczne

Produkując energię elektryczną i cieplną, zużywamy znaczące ilości surowców energetycznych: węgla kamiennego, gazu, biomasy oraz olejów opałowych. Podstawowym paliwem używanym przez nas do wytwarzania energii elektrycznej jest węgiel kamienny w asortymencie miału. Spalana przez nas biomasa to głównie zrębki z drewna energetycznego, zrębki z wierzby i topoli energetycznej oraz pozostałości z produkcji rolnej i przemysłu przetwarzającego produkty rolne.

Główne surowce wykorzystywane przez Segment Wytwarzanie

 

 Typ paliwa

 Obszar Wytwarzania

 2020

  2021

 Ilość [tys. ton]

 Koszt [mln zł]

 Ilość  [tys. ton]

 Koszt [mln zł]

 Węgiel kamienny

8 719 

2 143 

10 484 

2 539 

 Biomasa

1 957 

515 

2 033 

465 

 Olej opałowy (ciężki)1

13 

16 

15 

30 

 Olej opałowy (lekki)2

15 

23 

 Gaz (tys. m3)3

21 518 

25 

15 342 

20 

 Razem

 

2 714 

 

3 077 

 

1Paliwo rozpałkowe w blokach nr 1-10 Elektrowni Kozienice i blokach nr 1-7 Elektrowni Połaniec.

2Paliwo rozpałkowe w bloku nr 11 Elektrowni Kozienice i bloku nr 9 Elektrowni Połaniec.

3Używany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w MEC Piła oraz energii cieplnej w PEC Oborniki i Ciepłowni „Zachód”.

 
 

Woda

Woda jest niezbędna do produkcji energii elektrycznej. Wykorzystujemy ją m.in. w układach chłodzenia elektrowni w Kozienicach i Połańcu. Stosujemy szereg rozwiązań technologicznych, które pozwalają nam zwracać ją do rzeki Wisły z zachowaniem ilości i jakości.

 Pobór wody [Ml]1,2

2019   

2020   

2021   

 Łączny pobór wody przez spółki Grupy ENEA  

 2 851 675 

  2 521 563   

  3 582 082   

1Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat zużycia wody (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu). Dla spółek RG „Bogdanka” i MR „Bogdanka” brak danych.

299% poboru wody przez Elektrownię Kozienice i Elektrownię Połaniec stanowi pobór zwrotny wody z Wisły na cele chłodnicze.

W odniesieniu do gospodarowania wodą, nasze spółki rozwijają rozwiązania wpisujące się w ideę GOZ. Przykładem dobrej praktyki są tutaj działania realizowane w związku z wydobyciem węgla, takie jak wykorzystanie wody dołowej do celów przeciwpożarowych i technologicznych.


 

Odpady

Prowadzona przez nas działalność, przede wszystkim wydobywcza i wytwórcza, nierozerwalnie wiąże się z powstawaniem różnego rodzaju odpadów. Dokładamy wszelkich starań, by było ich jak najmniej. Każdego roku udaje nam się obniżać ich ilość.

 

 Wygenerowane odpady [Mg]1

2019  

2020  

2021  

 Całkowita waga wygenerowanych w Grupie ENEA odpadów:

 7 486 683 

 6 328 559  

 5 973 746   

 w tym odpady niebezpieczne2

5 464 

833 

976 

 w tym odpady inne niż niebezpieczne

  7 481 219 

6 327 726 

5 972 769  

1Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat wytworzonych odpadów (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu). Dla spółek RG „Bogdanka” i MR „Bogdanka” brak danych.

2Uwzględniono odpady zbierane przez ENEA Logistyka od innych jednostek Grupy ENEA oraz wynikające z przepisów Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

Dbamy nie tylko o minimalizację ilości odpadów, ale także o ich wykorzystanie:

  • elektrownia w Połańcu sprzedaje gips powstający podczas odsiarczania spalin oraz popioły i żużle będące produktami ubocznymi spalania,
  • Lubelski Węgiel „Bogdanka” używa odpadów górniczych do rekultywacji terenów, utwardzania dróg i placów oraz produkcji cementu, a odpady przemysłowe (m.in. drewno, złom, oleje przepracowane, tworzywa sztuczne) przekazuje uprawnionym jednostkom do zagospodarowania.
  • ENEA Bioenergia na bazie mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych produkuje pełnowartościowe kruszywo budowlane.
 

Papier

Rozwijamy działania na rzecz ograniczenia zużycia papieru. Największa odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na spółce ENEA Centrum, świadczącej na rzecz pozostałych spółek Grupy ENEA usługi w zakresie m.in. księgowości, kadr, obsługi Klienta, windykacji, zakupów oraz administracji. Realizowane przez nią działania to m.in. rozszerzanie możliwości elektronicznego podpisywania umów, umożliwienie przesyłania dokumentów przez e-mail, czat oraz Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (tj. bez konieczności wydruku i wysyłki pocztą tradycyjną), łączenie dokumentów (wysyłka w jednej kopercie faktur, korekt i not odsetkowych dla kontrahenta posiadającego ten sam adres do korespondencji na kilku umowach) czy promocja e-faktur.

 

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.