Szukaj

Ochrona przyrody i krajobrazu

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Chcemy i potrafimy racjonalnie i odpowiedzialnie zarządzać zasobami przyrody. Dużą wagę przywiązujemy do zachowania różnorodności biologicznej oraz trwałości procesów ekologicznych w naszym otoczeniu. Zależy nam na dobrostanie fauny i flory - pragniemy zachować naturalne walory krajobrazowe terenów, na których działamy. W razie potrzeby przywracamy właściwy stan siedlisk oraz pozostałych składników przyrody.

Sąsiedztwo obszarów chronionych lub wyróżniających się szczególnymi walorami krajobrazowymi traktujemy z należytą odpowiedzialnością. Działalność naszych spółek w pobliżu parków narodowych lub krajobrazowych, jezior i rzek to wyzwanie, ale i szansa na zaangażowanie się w ochronę unikatowych walorów przyrodniczych. Wykorzystujemy możliwości, które wynikają z łańcucha naszych wartości i naturalnych, ekologicznych pobudek. 

  • LW Bogdanka eksploatuje pola wydobywcze w sąsiedztwie terenów objętych programem Natura 2000, w tym Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie oraz Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Rejony te stanowią ekosystem lądowy i słodkowodny wymagający ochrony siedlisk oraz ptaków. Posiadają dużą wartość z uwagi na różnorodność biologiczną, obejmują unikatowe jeziora, stawy, torfowiska i lasy.
  • Enea Elektrownia Połaniec angażuje się m.in. w ekologiczne działania wolontariackie związane z pobliskimi rzekami oraz lasami.
  • Enea Wytwarzanie sąsiaduje w gminie Kozienice z obszarem Natura 2000 i występującym na nim ekosystemem słodkowodnym.
  • Enea Nowa Energia prowadzi działalność wytwórczą na obszarach chronionych, w tym na ternie Drawieńskiego Parku Narodowego, Obszarze Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Obszarze Natura 2000 Dorzecza Regi oraz Ostoi Pilskiej i Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy. Funkcjonujące tam elektrownie wodne działają z poszanowaniem unikatowego, lokalnego ekosystemu, a spółka współpracuje z odpowiedzialnymi organizacjami na rzecz ochrony miejscowej fauny i flory.
  • Obsługiwane przez Eneę Operator energetyczne linie napowietrzne przebiegają przez Park Krajobrazowy oraz obszary objęte programem Natura 2000, wymagające m.in. specjalnej ochrony dziko występujących ptaków i innych zwierząt oraz rzadkich gatunków roślin. 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.