Szukaj

Zielone inwestycje

Wzrost mocy zainstalowanej w OZE będzie się odbywać poprzez akwizycje, rozwój własnych projektów (zwłaszcza na terenach wiejskich), a także przy współudziale partnerów biznesowych. Będziemy także przyłączać do naszej sieci dystrybucyjnej tego rodzaju instalacje należące do innych podmiotów.

Produkcja energii z poszczególnych źródeł odnawialnych GK ENEA

Wyszczególnienie

2021

2022

Zmiana %

GK ENEA

 

 

 

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej (netto) [GWh]]

26 393

26 214

-0,7%

Produkcja netto ze źródeł konwencjonalnych [GWh]

23 978

24 265

1,2%

Produkcja z OZE [GWh]

2 415

1 949

-19,3%

ENEA Nowa Energia

 

 

 

Produkcja z OZE [GWh], w tym:

280

286

2,1%

elektrownie wodne

114

108

-5,3%

farmy wiatrowe

157

167

6,4%

Biogazownie

9

9

-

farma PV1)

-

3

100%

ENEA Elektrownia Połaniec

 

 

 

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej (netto) [GWh]

7 780

8 376

7,7%

Produkcja z OZE (spalanie biomasy – Zielony Blok) [GWh]

1 582

1 128

-28,7%

Produkcja z OZE (współspalanie biomasy) [GWh]

326

309

-5,2%

ENEA Ciepło

 

 

 

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej (netto) [GWh]

426

383

-10,1%

Produkcja z OZE – spalanie biomasy [GWh]

227

224

-1,3%

1Od dnia 22 marca 2022 r. rozpoczęła się produkcja energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej Jastrowie o mocy 3 MW.

 

Łączna produkcja z OZE GK ENEA

GWh

2020

2021

2022

 

2 392

2 415

1 949

Inwestycje ENEA Nowa Energia

Nazwa inwestycji

Wartość [mln zł]

Inwestycje zrealizowane w 2022 r.:

 

- PV Likowo – moc 1 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz

3,1

- PV Jastrowie I – 3 MW, projekt samodzielny, budowa realizowana przez ENEA Serwis

2,8

- Automatyzacja elektrowni, projekt modernizacyjny, monitoring technologiczny elektrowni

0,1

Inwestycje planowane do realizacji w 2023 r.:

 

- PV Dygowo I – moc 8 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz

27,6

- PV Krzęcin – moc 6,6 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz

23,5

- PV-FW Lubno I – 3 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz

7,4

- PV Darżyno – moc 2 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz

7,1

- PV Lubno I i II – 2x1MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz

5,7

- PV Dobrzyca – moc 0,2 – 0,3 MW, projekt samodzielny, realizacja budowy zlecana na zewnątrz

1,0

- Automatyzacja elektrowni, projekt modernizacyjny, monitoring technologiczny elektrowni

0,2

 

ENEA S.A. uczestniczy w kilku procesach akwizycyjnych dotyczących farm fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych na lądzie. Procesy te znajdują się na różnym poziomie zaawansowania. Jednocześnie ENEA Nowa Energia prowadzi wiele projektów (zarówno własnych, jak i akwizycyjnych) dotyczących: budowy/kupna farm wiatrowych na lądzie, budowy/kupna farm fotowoltaicznych, modernizacji biogazowni należących do GK ENEA.

W 2022 r. pracę rozpoczęły pierwsze w Grupie elektrownie fotowoltaiczne: w Jastrowiu (woj. wielkopolskie), Likowie
(woj. zachodniopomorskie) oraz Lubnie (woj. lubuskie). Kolejne projekty PV osiągnęły gotowość do rozpoczęcia prac inwestycyjnych w 2023 r.

Na początku 2022 r. spółki celowe będące przedmiotem wspólnego przedsięwzięcia z PGE złożyły wnioski o wydanie PSZW, czyli pozwolenia (decyzji lokalizacyjnej) na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp. 3 sierpnia 2022 r. ENEA S.A. nabyła od PGE udziały w tych spółkach, tj. Elektrowni Wiatrowej Baltica-4, Elektrowni Wiatrowej Baltica-5 i Elektrowni Wiatrowej Baltica-6, stając się ich współwłaścicielem. W lutym 2023 r. Minister Infrastruktury opublikował ogłoszenie wyników jednego z postępowań rozstrzygających, zgodnie z którym Elektrownia Wiatrowa Baltica-5 uzyskała największą liczbę punktów, co zwiększa szanse na otrzymanie przez tę spółkę PSZW.

Energię ze źródeł odnawialnych produkujemy także na własne potrzeby. Panele fotowoltaiczne są użytkowane m.in. w lokalizacjach ENEA Pomiary w Poznaniu i Maszewie.

W 2022 r. trwały prace projektowe, uzyskano wymagane pozwolenia i decyzję, a następnie ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę farmy fotowoltaicznej na terenach LW „Bogdanka”. W grudniu 2022 r. został wyłoniony wykonawca. Końcowy termin realizacji przedmiotu umowy został wyznaczony na 30 lipca 2023 r.

Poza rozwojem własnych odnawialnych źródeł energii, włączamy się w transformację energetyczną kraju:

 • przyłączając OZE do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator,
 • wspierając merytorycznie przedsiębiorców posiadających OZE, m.in. w formie udostępniania im Portalu Wytwórcy – darmowego autorskiego narzędzia informatycznego, które ułatwia wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych dotyczących wytwarzania i wprowadzania energii elektrycznej do sieci (zgodnie z Wytycznymi SOGL).

OZE przyłączone na terenie działania ENEA Operator w latach 2016-2022

 

Liczba przyłączonych źródeł OZE, zakwalifikowanych do
II i III grupy przyłączeniowej,
narastająco [szt.]

Liczba przyłączonych mikroinstalacji wynikająca ze złożonych zgłoszeń i wniosków,
narastająco [szt.]

Suma mocy przyłączonych źródeł OZE, zakwalifikowanych do II i III grupy przyłączeniowej,
narastająco [MW]

Suma mocy przyłączonych mikroinstalacji wynikająca ze złożonych zgłoszeń i wniosków,
narastająco [MW]

2016

350

2 479

1 220

17

2017

360

4 302

1 240

31

2018

400

6 910

1 280

50

2019

493

18 900

1 369

136

2020

593

61 990

1 614

435

2021

785

108 873

2 066

830

2022

1 207

150 283

2 751

1 257

W zestawieniu nie uwzględnia się źródeł wchodzących w skład elektrociepłowni oraz OZE przyłączonych w ramach taryf C1x oraz C2x.

 

 

Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 r. z perspektywą 2040 r. przewiduje inicjatywy nakierowane na rozwój innowacji w zakresie:

 • magazynów energii, w tym magazynowania wodoru,
 • nisko- i bezemisyjnych źródeł wytwarzania energii, technologii wodorowych, agrofotowoltaiki,
 • OZE (w tym energetyka wiatrowa, fotowoltaika, biomasa, biogazownie, instalacje hybrydowe),
 • energetyki konwencjonalnej w oparciu o źródła niskoemisyjne,
 • rozwiązań z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • inteligentnej sieci energetycznej,
 • elektromobilności,
 • cyfryzacji, automatyzacji i nowych technologii,
 • innowacyjnych usług i produktów dla Klientów,
 • nowoczesnej komunikacji i modeli współpracy z Klientem.

 

W 2022 r. GK ENEA realizowała m.in. następujące programy badawczo-rozwojowe o potencjalnie istotnym znaczeniu dla gospodarki:

 • H2eBuffer – projekt mający na celu stworzenie systemu magazynującego energię i stabilizującego sieć energetyczną przy wykorzystaniu wodoru wytworzonego w instalacjach OZE. Inicjatywa prowadzona przez ENEA Operator, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Szczeciński;
 • DRES2Market– projekt mający na celu opracowanie kompleksowego i opłacalnego podejścia w celu ułatwienia skutecznego udziału generacji rozproszonej opartej na energii odnawialnej na rynkach energii elektrycznej oraz umożliwienie świadczenia usług bilansowania i magazynowania zgodnie z kryteriami rynkowymi. Inicjatywa prowadzona przez ENEA Operator, Instytut Energetyki w Warszawie oraz podmioty zagraniczne;
 • eNEURON– ogólnoeuropejski program, mający na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi do optymalnego projektowania i działania lokalnych systemów energetycznych integrujących rozproszone zasoby energii i wiele nośników energii. Inicjatywa prowadzona przez ENEA Operator, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, miasto Bydgoszcz oraz podmioty zagraniczne;
 • VR – zakończony w 2022 r. projekt mający na celu budowę elastycznego, innowacyjnego systemu wirtualnej rzeczywistości do prowadzenia szkoleń Pracowników służb technicznych, zawierającego interaktywne wirtualne scenariusze szkoleniowe dla wybranych Głównych Punktów Zasilania, stacji średniego napięcia oraz ośrodka szkoleniowego prac pod napięciem. Inicjatywa prowadzona przez ENEA Operator we współpracy z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu;
 • MobiSys– zakończony w 2022 r. projekt, którego celem było zbudowanie systemu bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej w ramach sieci dystrybucyjnej ENEA Operator. Inicjatywa prowadzona przez ENEA Operator we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
 • W wyniku podejmowania działań innowacyjnych i realizacji projektów badawczo-rozwojowych, ENEA S.A. oraz spółki z Grupy Kapitałowej ENEA współpracują z wieloma jednostkami badawczymi. ENEA S.A. 7 września 2022 r. podpisała list intencyjny o współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. W styczniu 2023 r. podpisano także list intencyjny o współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki.

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.