Szukaj

W drodze do neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r.

W związku z założeniami obecnej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, państwa członkowskie przygotowują się do stopniowego odwrotu od wytwarzania energii ze źródeł kopalnych na rzecz OZE. Ograniczone możliwości pozyskania finansowania przez spółki posiadające w swoim miksie energetycznym źródła konwencjonalne, powodują konieczność reorganizacji nie tylko poszczególnych grup energetycznych, ale również całego sektora.

 

Kierunek rozwoju

Zgodnie z obowiązującą strategią, kluczowym czynnikiem rozwoju naszej Grupy będzie odejście od energetyki węglowej w kierunku zeroemisyjnych odnawialnych źródeł energii. Proces ten będzie determinowany nie tylko czynnikami ekonomicznymi i technologicznymi, ale również dążeniem Grupy do zrównoważonego rozwoju.

Zamierzamy wdrażać najnowsze rozwiązania uwzględniając opinie interesariuszy. Szczególne miejsce w kontekście rozwoju nowych aktywów wytwórczych będą zajmować lokalne społeczności oraz tereny wiejskie. Realizacja strategii to nie tylko szansa dla Grupy ENEA, ale także możliwość odpowiedzi na kluczowe wyzwania, przed którymi stoją różne sfery społeczeństwa i gospodarki, np. obszary rolnicze, szczególnie wrażliwe na nieplanowane przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz złą jakość powietrza. Planowane działania pozwolą na pobudzenie rozwoju gospodarczego oraz wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, co umożliwi osiągnięcie celów klimatycznych zapisanych w Polityce energetycznej Polski do 2040 r.

 

Główne filary rozwoju Grupy ENEA w obszarze społeczno-klimatycznym

  • readaptacja terenów pogórniczych,
  • synergia terenów nowych inwestycji, w szczególności farm fotowoltaicznych, z rolnictwem,
  • intensyfikacja działań prośrodowiskowych na terenach nowych inwestycji,
  • rozwój OZE w oparciu o magazyny energii,
  • rozwój współpracy ze społecznościami lokalnymi (ruchy miejskie i samorządy),
  • globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju wspierane przez Grupę ENEA,
  • zwiększanie roli Fundacji ENEA w obszarze zrównoważonego rozwoju.

 

Planujemy osiągnąć neutralność klimatyczną dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Wzrost mocy zainstalowanej w OZE będzie się odbywać poprzez akwizycje, rozwój własnych projektów, a także przy współudziale partnerów biznesowych. Równolegle podjęto działania w kierunku wydzielenia ze struktur Grupy aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), przy zachowaniu w strukturze organizacji Lubelskiego Węgla „Bogdanka S.A, .

W początkowej fazie drogi do neutralności klimatycznej, dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego, zamierzamy wykorzystywać gaz jako niskoemisyjne paliwo przejściowe. Inwestycje w tym zakresie będą ograniczały się do odtworzenia części mocy wytwórczych (ok. 1,9 GW) w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Niskoemisyjne źródła konwencjonalne będą stabilizowały rozwijające się moce oparte o OZE.

 

Planowana ewolucja struktury wytwarzania energii w Grupie ENEA

Planowany wzrost mocy zainstalowanej w OZE w Grupie ENEA (w MWe)

 

Zakładany harmonogram dojścia neutralności klimatycznej

Podczas prac nad aktualizacją strategii rozwoju i modelu biznesowego założono poniższy spadek intensywności emisji CO2, uwzględniając przy tym zarówno planowane wydzielenie wybranych aktywów wytwórczych Grupy ENEA opartych na węglu kamiennym do NABE, jak i zaangażowanie Grupy w nowe instalacje OZE oraz inwestycje w bloki gazowo-parowe na terenie Elektrowni Kozienice.

 

Wskaźnik jednostkowej emisji CO2 [kg CO2/MWh] wynikający ze strategii rozwoju Grupy ENEA

 

Model przeniesienia aktywów konwencjonalnych do NABE

Głównym założeniem realizowanego przez nas programu wydzielenia aktywów wytwórczych zasilanych węglem kamiennym jest wyodrębnienie do NABE elektrowni węglowych, przy jednoczesnym pozostawieniu w strukturze Grupy ENEA jednostek ciepłowniczych i kogeneracyjnych, które będą stopniowo zastępowane jednostkami gazowymi dostosowanymi do zasilania w przyszłości paliwami zeroemisyjnymi. Szczegółowa koncepcja wykonawcza reorganizacji Grupy zostanie opracowana w trakcie dalszych prac.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.