Szukaj

W drodze do neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r.

Strategia rozwoju GK ENEA wpisuje się w założenia transformacji energetycznej Polski, której ramy wyznacza Polityka energetyczna Polski do 2040 r., przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na zreformowane założenia wspólnej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, zawarte przede wszystkim w dokumencie pn. Europejski Zielony Ład, wyznaczającym Unii Europejskiej cel osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. Dokument uwzględnia ponadto cele i ustalenia trzech zawartych w 2021 r. porozumień sektorowych, mających na celu wzmocnienie krajowych korzyści ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych, energetycznych i społecznych z rozwoju branż: morskiej energetyki wiatrowej, energetyki wodorowej i fotowoltaiki.

Istotny wpływ na europejską i polską transformację energetyczną ma inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczęta w lutym 2022 r., która była m.in. bodźcem do opracowania planu REPowerEU. Ta oraz inne zmiany w otoczeniu GK ENEA mają istotny wpływ na przyjęte przez nas cele strategiczne i kierunki rozwoju. Z tego powodu ewentualna aktualizacja strategii rozwoju będzie odpowiednio odzwierciedlać wspomniane zmiany.

Podczas prac nad aktualizacją strategii założono poniższy spadek intensywności emisji CO2, uwzględniający zarówno planowane wydzielenie wybranych aktywów wytwórczych opartych na węglu kamiennym do NABE, jak i inwestycje w nowe instalacje OZE oraz w bloki gazowo-parowe na terenie Elektrowni Kozienice:

 

 

 

 

 

Wskaźnik jednostkowej emisji CO2 [kg CO2/MWh] wynikający ze strategii rozwoju Grupy ENEA

 

Model przeniesienia aktywów konwencjonalnych do NABE

Głównym założeniem realizowanego procesu reorganizacji GK ENEA jest wyodrębnienie elektrowni węglowych do NABE, przy jednoczesnym pozostawieniu w strukturze Grupy jednostek ciepłowniczych i kogeneracyjnych, które będą stopniowo zastępowane jednostkami gazowymi dostosowanymi do zasilania w przyszłości paliwami nisko- i zeroemisyjnymi. Założenia transformacji polskich koncernów energetycznych przewidują m.in. integrację aktywów zasilanych węglem kamiennym w ramach jednego podmiotu, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – spółki zależnej PGE S.A., która będzie docelowo działała pod firmą NABE.

 

W ramach procesu reorganizacji w 2022 r. kontynuowane były prace doradcy strategicznego, działającego na zlecenie grup kapitałowych PGE, ENEA i TAURON oraz PGE GiEK, obejmujące doradztwo w obszarze strategii, modelu finansowego, strukturyzacji transakcji i opracowania modelu operacyjnego oraz w zakresie koncentracji i notyfikacji potencjalnej pomocy publicznej. Równolegle Grupa realizowała prace związane z wewnętrznymi zmianami własnościowymi oraz reorganizacyjnymi. Jednym z takich działań było przyjęcie planu podziału ENEA Trading. Zgodnie z nim, część majątku (aktywów i pasywów) tej spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie przeniesiona na zarejestrowaną 23 maja 2022 r. spółkę ENEA Power&Gas Trading sp. z o.o.

 

W 2022 r. GK ENEA realizowała zadania związane z wydzieleniem aktywów węglowych na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem utworzenia NABE.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.