Szukaj

Jak zarządzamy wpływem na środowisko

Mamy pełną świadomość tego, w jaki sposób produkcja i dystrybucja energii wpływa na stan środowiska, w tym klimat, a co za tym idzie – na jakość życia wszystkich ludzi. Dlatego w przemyślany sposób wdrażamy kolejne rozwiązania pozwalające monitorować i minimalizować emisje gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz racjonalnie zarządzamy zasobami przyrody. Dbamy również, by prowadzona przez nas działalność wydobywcza i wytwórcza nie zagrażała różnorodności biologicznej oraz trwałości procesów ekologicznych.

 

Główne obszary wpływu Grupy ENEA na środowisko

 • emisje gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń związane ze spalaniem surowców energetycznych
 • pobór zwrotny znaczących ilości wody z Wisły na cele chłodnicze
 • powstawanie odpadów paleniskowych (popiół, żużel)
 • powstawanie dużych ilości odpadów wydobywczych
 • osiadanie terenu w związku z eksploatacją węgla kamiennego metodą na zawał, co może prowadzić do degradacji użytków rolnych
 • oddziaływanie działalności wydobywczej na stosunki wodne (m.in. zrzut zmineralizowanych wód dołowych do rzeki Świnki)
 • wpływ realizowanych inwestycji liniowych na ekosystemy i krajobraz sąsiadujących terenów rolnych i leśnych
 • zakłócenie ciągłości morfologicznej rzek poprzez stosowanie piętrzeń wody na potrzeby hydroelektrowni
 • oddziaływanie związane z transportem surowców (spaliny, hałas, kurz)

 

Wszystkie powyższe oddziaływania są monitorowane i minimalizowane przez jednostki ochrony środowiska spółek wydobywczych i wytwórczych. W razie potrzeby dokonywane są działania naprawcze i lub wypłacane rekompensaty (np. za utracone plony).

W przypadku poważnej awarii elektrowni w Połańcu lub w Kozienicach istnieje ryzyko oddziaływania na lokalną społeczność z uwagi na stosowane w tych zakładach substancje niebezpieczne. Działania ograniczające możliwość wystąpienia awarii to przede wszystkim utrzymywanie we właściwym stanie infrastruktury technicznej oraz przestrzeganie procedur.

W Grupie ENEA funkcjonuje szereg polityk i procedur odnoszących się do kwestii środowiskowych. Wspomniana sfera została także uwzględniona w zasadach postępowania Grupy ENEA, określonych w Kodeksie Etyki Grupy ENEA.

 

Zgodnie z politykami i procedurami:

 • dba o środowisko naturalne i podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu jego ochrony, niezależnie od miejsca i rodzaju wykonywanej pracy,
 • w sposób racjonalny korzysta z zasobów naturalnych i energii,
 • dąży do zapewnienia należytej ochrony środowiska naturalnego stosując się do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także wewnętrznych regulacji,
 • włącza się do działań i aktywnie uczestniczy w akcjach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego i budowania świadomości ekologicznej,
 • podejmuje działania mające na celu zapobieganie wystąpieniu awarii zagrażających środowisku naturalnemu.

 

Więcej na temat ryzyk środowiskowych, w tym ryzyk związanych ze zmianami klimatu, a także sposobów zarządzania nimi.

Dowiedz się więcej

 

Ocena dostawców pod kątem kryteriów środowiskowych

Polityka Zakupowa Grupy Kapitałowej ENEA zawiera zasadę uwzględniania przy wyborze dostawców produktów i usług kryteriów pozacenowych, w tym aspektów środowiskowych, takich jak efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia. Kryteria oceny ofert są jednak określane indywidualnie dla każdego postępowania przetargowego, a wybrane aspekty środowiskowe są ich częścią tylko wtedy, gdy zostaną uznane za adekwatne do przedmiotu zamówienia. Jednocześnie umowy ze wszystkimi naszymi dostawcami zawierają zobowiązanie do przestrzegania postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA, w którym zapisaliśmy oczekiwania m.in. w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.