Szukaj

Emisje i ślad węglowy

W Grupie ENEA dążymy do minimalizacji emisji CO2, aż do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Wpisujemy się przez to w realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej oraz oczekiwania społeczne. W tym celu rozwijamy odnawialne źródła energii przygotowując się do rezygnacji z konwencjonalnych jednostek wytwórczych. Zamierzamy także wykorzystywać gaz jako niskoemisyjne paliwo przejściowe.

Produkcja energii z OZE [GWh]

2019

2020

2021

Zmiana 2021/2020

Łączna produkcja z odnawialnych źródeł energii, w tym:

2 279

2 392

2 415

1,0%

ENEA Nowa Energia: elektrownie wodne1

130

130

114

-12,0%

ENEA Nowa Energia: farmy wiatrowe1

185

183

157

-14,4%

ENEA Nowa Energia: biogazownie1

5

9

9

-

ENEA Ciepło: spalanie biomasy

204

255

227

-11,0%

ENEA Elektrownia Połaniec: współspalanie biomasy

314

371

326

-12,2%

ENEA Elektrownia Połaniec: spalanie biomasy

1 441

1 442

1 582

9,7%

1W poprzednich latach: ENEA Wytwarzanie – Segment OZE.

Przyłączone źródła OZE na terenie działania ENEA Operator w okresie 2016-2021

 

Liczba przyłączonych  źródeł OZE,   zakwalifikowanych do II i  III grupy   przyłączeniowej,  narastająco [szt.] 

Liczba przyłączonych    mikroinstalacji  wynikająca ze   złożonych zgłoszeń i  wniosków    narastająco [szt.]  

Suma mocy   przyłączonych źródeł   OZE, zakwalifikowanych   do II i III grupy   przyłączeniowej,  narastająco  [MW]  

Suma mocy  przyłączonych   mikroinstalacji   wynikająca ze   złożonych zgłoszeń i   wniosków   narastająco [MW]  

 2016 

350 

2 479 

1 220 

17 

 2017 

360 

4 302 

1 240 

31 

 2018

400 

6 910  

1 280 

50 

 2019

493 

18 900 

1 369 

136 

 2020

593 

61 990 

1 614 

435 

 2021

785 

108 873 

2 066 

830 

 

Emisje gazów cieplarnianych w Grupie ENEA

 Spółka

Zakres 1 

[t CO2e] 

Zakres 2 

[t CO2e] 

ENEA S.A.

Brak danych10

Brak danych10

ENEA Ciepło – Centrala

18 314

4 040 

ENEA Ciepło – Oddział Białystok

338 100

ENEA Elektrownia Połaniec

6 030 838

Brak danych10

ENEA Bioenergia

Brak danych10

Brak danych10

ENEA Nowa Energia

9 235

923 

ENEA Wytwarzanie

15 855 536

34 816

PEC Oborniki

Brak danych10

Brak danych10

MEC Piła

92 024

Brak danych10

ENEA Połaniec Serwis

Brak danych10

Brak danych10

ENEA Ciepło Serwis

211

64

ENEA Operator

7 580

Brak danych10

ENEA Trading

Brak danych10

Brak danych10

ENEA Innowacje

Brak danych10

Brak danych10

ENEA Serwis

1 258

Brak danych10

ENEA Centrum

Brak danych10

Brak danych10

ENEA Pomiary

68

183

ENEA Logistyka

999

505

ENEA Oświetlenie

26

251

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka”

61 763

251 628

Łącznie

22 415 951

292 410

10Spółka prowadzi działalność o charakterze administracyjno-biurowym.

 

Spółka

Emisja biogenicznego CO2   [t]

 ENEA Elektrownia Połaniec

2 148 476

 Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka”

283

 Łącznie

2 148 759

 

Emisja CO2 związana z wytwarzaniem energii

Emisja CO2 związana z wytwarzaniem energii [Mg]

       2019

2020  

2021  

Zmiana 2021/2020 

Elektrownia Kozienice

14 883 264

13 786 235

15 855 535 

+15%

Elektrownia Połaniec

6 751 791

4 555 879

6 030 838 

+32%

Elektrociepłownia Białystok

253 522

174 755

312 696 

+79%

Ciepłownia „Zachód” (Białystok)

12 254

14 588

18 138 

+24%

MEC Piła

80 450

81 089

89 811 

+11%

PEC Oborniki

13 597

13 490

15 443 

+14%

Łęczyńska Energetyka

44 697

45 263

53 083 

+17%

Elektrownie biogazowe (ENEA Nowa Energia)

5 647

10 287

9 235 

-10%

 

 

Bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 przyznane Grupie ENEA

 

 

Emisja CO2 [t]

Przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 [t]

Koszty z tytułu uprawnień [tys. zł]

Elektrownia Kozienice

2020

13 786 235

55 833

1 455 082

2021

15 855 535

2 195

2 229 638

MEC Piła

2020

81 089

11 827*

6 670**

2021

89 811

9 083***

16 740**

Białystok – Elektrociepłownia

2020

174 755

70 157

11 525

2021

312 696

45 587

31 741

Białystok – Ciepłownia Zachód

2020

14 588

668*

1 546

2021

18 138

2 487***

1 809

Elektrownia Połaniec

2020

4 555 879

1 241 357*

398 681

2021

6 030 838

8 9956***

598 697

Łęczyńska Energetyka

2020

45 263

6 535

3 902

2021

53 083

10 632

9 413

Razem 2020

18 657 809

1 386 377

1 877 405

Razem 2021

22 360 101

159 940

2 888 038

 

*Jednorazowy przydział bezpłatnych uprawnień na rok 2020

**Ujęcie księgowe

***Jednorazowy przydział bezpłatnych uprawnień na rok 2021

 

Intensywność emisji gazów cieplarnianych z jednostek wytwórczych Grupy ENEA

 

 Jednostkowa emisja CO2 związana z      wytwarzaniem energii elektrycznej [kg/ ]11

2019

2020

2021

 

774

757

772

11Iloraz emisji CO2 bezpośrednio związanej z produkcją energii elektrycznej i całkowitej produkcji energii elektrycznej brutto. W przypadku elektrowni w Kozienicach i Połańcu oraz Elektrociepłowni Białystok i MEC Piła do obliczeń wykorzystano łączną emisję CO2 z procesów generacji energii elektrycznej i ciepła, tj. dla źródeł produkujących wyłącznie energię elektryczną lub produkujących jednocześnie energię elektryczną i ciepło. Stąd, do wyliczeń wskaźnika nie uwzględniono emisji CO2 pochodzących z jednostek wytwórczych produkujących wyłącznie ciepło, ponieważ ta emisja nie jest związana z produkcją energii elektrycznej.

 

Poziom emisji dwutlenku siarki (SO2), pyłu i tlenków azotu (NOx) spółek z Segmentu Wytwarzanie w 2021 r.

 

Nazwa spółki

Poziom emisji [Mg]

SO2

Pył

NOx

2020

2021

2020

2021

2020

2021

 ENEA Wytwarzanie12

10 433,3  

8 792,10

523,2

447

10 450,7

10 728,60

 ENEA Elektrownia Połaniec

7 272,5

4 518,2

378,7

384,4

5 184,7

5 060,6

Elektrociepłownia Białystok

101

217

41

37

443

495,6

Ciepłownia „Zachód”(Białystok)

13,6

17,8

1,0

0,6

12,8

15,3

12Uwzględniono emisje dla kotłowni rozruchowej bloku nr 11 Elektrowni Kozienice.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.