Szukaj

Emisje i ślad węglowy

Dążymy do minimalizacji emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości, aż do osiągnięcia neutralności klimatycznej

w 2050 r. Wpisujemy się przez to w realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej oraz oczekiwania społeczne. Najważniejsze kierunki działań na rzecz neutralności klimatycznej GK ENEA to, poza odchodzeniem od spalania paliw kopalnych, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz zwiększanie efektywności energetycznej.

Nasza strategia dekarbonizacyjna opiera się na założeniach porozumienia paryskiego, które stanowi, iż gospodarka UE stanie się jako pierwsza neutralna klimatycznie do 2050 r., co umożliwi realizację celu, jakim jest ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury tak, by wyniósł on nie więcej niż 1,5°C względem poziomu z czasów przedprzemysłowych.

 

Emisje gazów cieplarnianych w GK ENEA w 2022 r.

Spółka

Zakres 1

[w tonach CO2e]

Zakres 2
metoda location-based
[w tonach CO2e]

Zakres 3

[w tonach CO2e]

ENEA S.A.

500

Brak danych

Brak danych

ENEA Ciepło – Centrala

13 018

3 132

2 957

ENEA Ciepło – Oddział Białystok

282 020

126

83 167

ENEA Elektrownia Połaniec

7 089 617

Brak danych

Brak danych

ENEA Bioenergia

Brak danych

Brak danych

Brak danych

ENEA Nowa Energia

6 250

983

83

ENEA Wytwarzanie

15 537 632

37 029

32 014

PEC Oborniki

15 516

Brak danych

Brak danych

MEC Piła

84 230

Brak danych

Brak danych

ENEA Połaniec Serwis

Brak danych

Brak danych

Brak danych

ENEA Ciepło Serwis

Brak danych

Brak danych

Brak danych

ENEA Operator

7 973

Brak danych

Brak danych

ENEA Trading

Brak danych

Brak danych

Brak danych

ENEA Innowacje

Brak danych

Brak danych

Brak danych

ENEA Serwis

Brak danych

Brak danych

Brak danych

ENEA Centrum

Brak danych

Brak danych

Brak danych

ENEA Pomiary

45

121

Brak danych

ENEA Logistyka

929

4231)

Brak danych

ENEA Oświetlenie

20

238

0

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka”

46 275

228 192

19 176 537

Łącznie

23 084 025

270 244

19 294 758

1) Obliczone metodą market-based.

 

Emisje biogenicznego CO2 w GK ENEA w 2022 r.

Spółka

Emisja biogenicznego CO2 [w tonach]

ENEA Elektrownia Połaniec

1 620 595

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel „Bogdanka”

202

ENEA Ciepło – Oddział Białystok

26 743

Łącznie

1 647 5401)

1)Dokonano korekty omyłki rachunkowej względem informacji opublikowanej w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r.

 

Emisje CO2 z poszczególnych jednostek wytwórczych GK ENEA

 

Emisja CO2 [Mg]

Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh]

Wskaźnik emisji [kg/MWh]

Elektrownia Kozienice bloki 1-10

 

 

 

2021

11 593 312,0

13 694 800,6

847,0

2022

11 876 117,0

13 818 432,1

859,0

Zmiana %

2,4%

0,9%

1,4%

Elektrownia Kozienice blok 11

 

 

 

2021

4 262 224,0

5 681 541,2

750,0

2022

3 664 595,0

4 764 590,2

769,0

Zmiana %

-14,0%

-16,1%

2,5%

ENEA Elektrownia Połaniec

 

 

 

2021

6 029 838,01)

8 553 965,9

704,9

2022

7 088 659,0

9 223 962,8

768,5

Zmiana %

17,6%

7,8%

9,0%

Elektrociepłownia Białystok

 

 

 

2021

312 696,0

517 388,3

188,8

2022

255 232,0

470 410,3

165,5

Zmiana %

-18,4%

-9,1%

-12,3%

Ciepłownia Zachód Białystok 2)

 

 

 

2021

18 138,0

-

-

2022

12 851,0

-

-

Zmiana %

-29,1%

-

-

MEC Piła

 

 

 

2021

83 881,01)

49 494,8

1 694,7

2022

41 667,0

55 359,4

752,7

Zmiana %

-50,3 %

11,8%

-55,6%

 

1)Korekta ilości w wyniku audytu w stosunku do sprawozdania za 2021 r.

2)W tabeli dla Ciepłowni Zachód Białystok nie wskazano danych dotyczących produkcji energii elektrycznej i wskaźnika emisji, gdyż Ciepłownia Zachód wytwarza tylko energię cieplną.

Intensywność emisji gazów cieplarnianych z jednostek wytwórczych Grupy ENEA

Jednostkowa emisja CO2 związana z wytwarzaniem energii elektrycznej [kg/MWh]1)

2020

2021

2022

 Łączna intensywność emisji gazów cieplarnianych z jednostek       wytwórczych Grupy ENEA

752

764

793

1)Iloraz emisji CO2  związanej z produkcją energii elektrycznej i całkowitej produkcji energii elektrycznej brutto. W przypadku elektrowni w Kozienicach i Połańcu do obliczeń wykorzystano łączną emisję CO2  dla źródeł produkujących wyłącznie energię elektryczną lub jednocześnie energię elektryczną i nieznaczne ilości ciepła, gdyż dla drugiego typu instalacji rozdzielenie emisji związanych z produkcją poszczególnych rodzajów energii nie jest możliwe. W przypadku spółek MEC Piła i ENEA Ciepło zaprezentowane dane dotyczą wyłącznie emisji CO2 bezpośrednio związanych z produkcją energii elektrycznej, tj. nie obejmują emisji związanych z produkcją energii cieplnej. Jednostkowa emisja dla lat 2020 i 2021 została skorygowana względem wcześniej publikowanych wartości dzięki dostępowi do bardziej precyzyjnych danych dla MEC Piła i ENEA Ciepło.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.