Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu na podstawie ustawy z dnia 05.02.1993 r. o przekształceniu własnościowych niektórych przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 69 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13.07.1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot działalności

Głównym przedmiotem działalności spółki jest:

 

 • Wytwarzanie energii elektrycznej,

 • Dystrybucja energii elektrycznej,

 • Handel energią elektryczną,

 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

 

Powyższa działalność objęta jest koncesjami udzielanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, tj.:

 1. na wytwarzanie energii elektrycznej na okres do dnia 01.11.2025 r. – decyzja Prezesa URE Nr WEE/16/1273/U/OT-7/98/DL z dnia 20.10.1998 r.;

 2. na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 01.11.2025 r. – decyzja Prezesa URE Nr WCC/49/1273/U/OT-7/98/DL z dnia 16.09.1998 r.;

 3. na obrót energią elektryczna okres do dnia 31.12.2030 r. – decyzja Prezesa URE Nr OEE/332/1273/W/I/2002/BT z dnia 10.12.2002 r.;

 4. na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do dnia 01.11.2025 r. – decyzja Prezesa URE Nr PCC/53/1273/U/OT-7/98/DL z dnia 16.09.1998 r.;

 5. na obrót gazem z zagranicą na okres do dnia 31.12.2030 r. – decyzja Prezesa URE Nr OGZ/41/1273/W/2/2012/BT z dnia 03.02.2012 r.

 6. na obrót paliwami gazowymi na okres do dnia 31.12.2030 r. – decyzja Prezesa URE Nr OPG/196/1273/W/2/2012/BT z dnia 03.02.2012 r. 

Struktura własności

Kapitał zakładowy spółki stanowi 713 500 000 złotych (słownie złotych: siedemset      trzynaście milionów pięćset tysięcy) i dzieli się na 7 135 000 (słownie: siedem milionów sty trzydzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 100,00 zł ( słownie: sto złotych, zero groszy) każda.
Właścicielem 100% akcji Enei Połaniec S.A. jest Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Organy spółki

 • Zgromadzenie Wspólników         

 • Zgromadzenie Wspólników stanowi Spółka Enea S.A., jako jedyny udziałowiec 
 • Rada Nadzorcza 

 • Zarząd

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu Enea Bioenergia Sp. z o.o.

Uzasadnienie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna jako podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych, dla uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Enea Bioenergia Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego. 

Spełniając obowiązek informacyjny, Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna uzasadnia oddanie głosów za uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (dalej: NZW) spółki Enea Bioenergia Sp. z o.o. (dalej także jako „Enea Bioenergia”) ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego w wysokości wyższej niż określona zgodnie z Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej jako „Ustawa”).

NZW spółki Enea Bioenergia należącej do Grupy Kapitałowej Enea podjęło w dniu 31.03.2017 r. Uchwałę nr 8 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Enea Bioenergia, przyjmując, że kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu zostanie określona przez Radę Nadzorczą i zostanie ustalona w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Górna granica tak ustalonego przedziału jest wyższa wobec górnej granicy przedziału przynależnego Enea Bioenergia zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 4 Ustawy.   

Podstawową działalnością spółki Enea Bioenergia sp. z o.o. jest obsługa urządzeń, instalacji oraz infrastruktury służącej do przygotowania, magazynowania i transportu biomasy dla Zielonego Bloku i  Współspalania (bloki 1-7) na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna, obsługa serwisowa maszyn oraz gospodarka magazynowa i logistyka zapasów biomasy, węgla, kamienia wapiennego, gipsu oraz mułów węglowych. Tym samym, realizując powyższe, Enea Bioenergia sp. z o.o. optymalizuje koszty Grupy ENEA redukując do minimum konieczność ich zlecania na zewnątrz.

Ponadto, Enea Bioenergia sp. z o.o. jest jedną z kluczowych spółek Grupy ENEA, odpowiedzialną za przeprowadzenie strategicznego projektu „Przejęcia obsługi elektrofiltrów oraz składowiska Pióry wraz z zagospodarowaniem odpadów w latach 2019-2022 przez Spółkę Enea Bioenergia sp. z o.o.”. W tym miejscu warto podkreślić, że uboczne produkty spalania stanowią cenny surowiec, stający się alternatywą dla kruszyw. Wykorzystanie tych materiałów jest istotne nie tylko ze względu na oszczędności finansowe płynące z ich zagospodarowania, ale również z uwagi na kurczące się zasoby kruszyw naturalnych, które mogą być przez nie zastąpione. W Enea Bioenergia sp. z o.o. koncentrują się umiejętności oraz doświadczenie dotyczące zarządzania procesem zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Osoby zarządzające spółką muszą cechować się umiejętnościami w dziedzinie negocjacji handlowych, pozyskiwania nowych obszarów zbytu dla ubocznych produktów spalania oraz koniecznością bieżącej kontroli przestrzegania surowych norm środowiskowych związanych zarówno           z zagospodarowaniem odpadów jak i sprzedażą produktów. Są to wysoko cenione umiejętności menadżerskie, wymagające rozległej wiedzy.

Równolegle z wyżej wymienionym projektem, Enea Bioenergia sp. z o.o. realizuje proces optymalizacji kosztów w zakresie realizacji usług sprzętowych i logistyki biomasy. Enea Bioenergia sp. z o.o. dokonała zakupu sprzętu ciężkiego i samochodów załadowczych, planowane są również dalsze inwestycje w tym obszarze.    

Z uwagi na realizację wyżej wymienionych zadań, w 2019 r. Enea Bioenergia sp. z o.o. podwoiła stan zatrudnienia. Na chwilę obecną wielkość zatrudnienia w Enea Bioenergia sp. z o.o. wynosi 318 osób.

Powyższe fakty pozwalają przyjąć, że Spółka w najbliższych latach zdecydowanie zwiększy  przychody,  co wprost przełoży się na lepszy wynik finansowych całej Grupy ENEA.

Uchwała Zarządu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

 

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu Enea Połaniec Serwis Sp. z o.o.

Uzasadnienie dotyczące wynagradzania członków Zarządu Enea Połaniec Serwis Sp. z o.o.

 

Uzasadnienie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna jako podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych, dla uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Enea Połaniec Serwis Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

 

Spełniając obowiązek informacyjny, Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna uzasadnia oddanie głosów za uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (dalej; NZW) spółki Enea Połaniec Serwis Sp. z o.o. (dalej także jako „Enea Połaniec Serwis”) ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego w wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami (dalej jako „Ustawa”).

 

NZW spółki Enea Połaniec Serwis podjęło w dniu 5 marca 2020 r. uchwałę Nr 1 w sprawie zasad kształtowania  wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Enea Połaniec Serwis przyjmując, że kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu zostanie ustalona w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3-krotności do  5- krotności trzykrotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.

 

Na uzasadnienie wysokości wynagrodzenia wskazać należy, że Enea Połaniec Serwis świadczy kluczowe usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem procesu produkcji energii elektrycznej w Enea Połaniec S.A. Enea Połaniec Serwis świadczy bowiem usługi zakresie serwisu oraz utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych, AKPiA oraz  Cieplno–Mechanicznych.

Enea Połaniec Serwis została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.07.2019 r., funkcjonuje zatem krócej niż rok. W związku z powyższym na Zarządzie Spółki ciąży obowiązek takiego zorganizowania działalności Spółki, który będzie zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przepisami wewnętrznymi, a także zapewni sprawne realizowanie usług, w szczególności usługi na rzecz Enea Połaniec S.A.

Ponadto przed Zarządem stoi zadanie związane z  włączeniem Spółki do ładu korporacyjnego Grupy Enea.

Od menedżerów zarządzających Spółką wymagana jest specyficzna, unikalna wiedza rynkowa oraz duża wiedza specjalistyczna z obszaru szeroko rozumianej energetyki. Grono osób, dysponujących niezbędną wiedzą merytoryczną i doświadczeniem w profesjonalnym prowadzeniu tego rodzaju działalności jest ograniczone.

Protokół NZW Enea Połaniec Serwis sp. z o.o. z 5 marca 2020 roku

Skład Zarządu Enea Połaniec Serwis Sp. z o.o.

Z dniem 5 marca 2020 r. do składu Zarządu Enea Połaniec Serwis Sp. z o.o. zostali powołani:
Pan Krzysztof Pawełek- Prezes Zarządu,
Pani Aleksandra Głowniak- Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.
 

Skład Zarządu Enea Bioenergia Sp. z o.o.

Od dnia 1 maja 2021 r. skład  Zarządu Enea Bioenergia Sp. z o.o. jest następujący:
Pan Tadeusz Żmuda- Prezes Zarządu,
Pan Karol Frieman - Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Skład Rady Nadzorczej Enea Bioenergia sp. z o.o.

Dnia 2 kwietnia 2020 roku dokonano zmiany składu Rady Nadzorczej Enea Bioenergia sp. z o.o.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Enea Bioenergia Sp. z o.o. jest następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Dariusz Tomasz Piwoński

Sekretarz Rady Nadzorczej – Janusz Dziedzic

Członek Rady Nadzorczej – Adrianna Diana Cieciorowska

Autor dokumentu: system

19-05-2021Publikacja dokumentu
03-04-2020Publikacja dokumentu
20-03-2020Publikacja dokumentu
13-03-2020Publikacja dokumentu
06-03-2020Publikacja dokumentu
06-03-2020Publikacja dokumentu
06-09-2019Publikacja dokumentu
11-09-2018Publikacja dokumentu
29-08-2018Publikacja dokumentu
12-04-2017Publikacja dokumentu
23-03-2017Publikacja dokumentu
17-03-2017Publikacja dokumentu
16-03-2017Publikacja dokumentu
15-03-2017Publikacja dokumentu
15-03-2017Publikacja dokumentu
15-03-2017Publikacja dokumentu
15-03-2017Publikacja dokumentu
15-03-2017Publikacja dokumentu
01-03-2017Publikacja dokumentu
01-03-2017Publikacja dokumentu
01-03-2017Publikacja dokumentu
01-03-2017Zmiana redakcyjna dokumentu
01-03-2017Utworzenie dokumentu
Informacje o dokumencie
Utworzył:system,  data: 01-03-2017
Opublikował:dawid.sliwinski,  data: 01-03-2017
Ostatnio modyfikował:dawid.sliwinski,  data: 01-03-2017

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.