Szukaj

Polityki i regulacje w zakresie ESG

Regulacje w zakresie ochrony środowiska

W Grupie funkcjonuje szereg polityk i procedur odnoszących się do kwestii środowiskowych. WKodeksie Etyki Grupy ENEA zapisano m.in., że firma:

 1. pracując nad nowymi usługami i produktami bierze pod uwagę czynniki środowiskowe,
 2. inwestuje w rozwiązania spełniające rygorystyczne normy ochrony środowiska,
 3. pracuje nad rozwiązaniami technologicznymi umożliwiającymi zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 4. w sposób racjonalny korzysta z energii i zasobów naturalnych oraz dąży do zmniejszania ilości powstających odpadów i zanieczyszczeń,
 5. inicjuje i aktywnie uczestniczy w akcjach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego i budowania świadomości ekologicznej,
 6. zapobiega wystąpieniu awarii zagrażających środowisku.

Dbałość o zrównoważony rozwój i środowisko naturalne uwzględnia również Kodeks Etyki dla GK LW „Bogdanka” S.A. oraz Polityka Compliance Grupy ENEA, która nakazuje nam m.in.:

 1. działania minimalizujące emisję zanieczyszczeń i gwarantujące rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
 2. inicjatywy na rzecz zachowania równowagi pomiędzy działalnością Grupy a środowiskiem naturalnym,
 3. prowadzenie inwestycji uwzględniających technologie przyjazne środowisku,
 4. wspieranie odnawialnych źródeł energii,
 5. współpracę z organizacjami odpowiedzialnymi za dbanie o środowisko naturalne.

Polityka Zakupowa Grupy Kapitałowej ENEA zawiera zasadę uwzględniania przy wyborze dostawców produktów i usług kryteriów pozacenowych, w tym aspektów środowiskowych, takich jak efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia. Kryteria oceny ofert są jednak określane indywidualnie dla każdego postępowania przetargowego, a wybrane aspekty środowiskowe są ich częścią tylko wtedy, gdy zostaną uznane za adekwatne do przedmiotu zamówienia. Jednocześnie umowy ze wszystkimi naszymi dostawcami zawierają zobowiązanie do przestrzegania postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA, w którym zapisaliśmy oczekiwania m.in. w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Polityka komunikacji w Grupie ENEA zawiera zapisy mówiące, że komunikacja Grupy jest prowadzona w sposób promujący wartości proekologiczne, a jej działania sponsoringowe będą się koncentrować m.in. na obszarze ochrony środowiska.

Wybrane polityki, standardy i procedury należytej staranności obszaru zarządzania środowiskowego w spółkach Grupy ENEA

ENEA S.A.

 1. Polityka środowiskowa ENEA S.A.

ENEA Wytwarzanie

 1. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
 2. Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP, oparta o wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-N-18001:2004/OHSAS 18001:2007
 3. Procedura „Nadzór nad wymaganiami prawnymi i innymi”
 4. Procedura „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych”
 5. Procedura „Monitorowanie środowiska”
 6. Procedura „Identyfikacja potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne”
 7. Plan działań ratowniczych na wypadek zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia lub środowiska w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych (Elektrownia Kozienice)
 8. Procedura gotowości i reagowania na awarie w lokalizacji Koronowo
 9. Procedura „Zarządzanie celami”
 10. Procedura „Przegląd zarządzania, analiza i doskonalenie”
 11. Pozostałe szczegółowe procedury i instrukcje postępowania określające zasady prowadzenia działań oddziaływujących na środowisko, a także monitorowania, prowadzenia pomiarów oraz sprawowania nadzoru metrologicznego nad urządzeniami służącymi do monitorowania efektów działalności środowiskowej

ENEA Ciepło,

ENEA Ciepło Serwis

 1. Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego, a także oparte o nią procedury:
 • Nadzór nad dokumentacją (SZŚ)
 • Nadzór nad zapisami (SZŚ)
 • Monitorowanie procesu (SZŚ)
 • Zarządzanie celami (SZŚ)
 • Audity wewnętrzne (SZŚ)
 • Postępowanie z niezgodnością – działania korygujące (SZŚ)
 • Okresowa ocena z wymaganiami prawnymi i innymi (SZŚ)
 • Przegląd zarządzania (SZŚ)
 1. Procedura PŚ-4.3-01 „Identyfikacja aspektów środowiskowych”
 2. Procedura PŚ-4.4-01 „Reagowanie na sytuacje niebezpieczne i awarie”
 3. Procedura PŚ-4.4-02 „Gospodarka odpadami”
 4. Procedura PŚ-4.5-01 „System monitorowania i pomiarów parametrów mających wpływ na środowisko”
 5. Instrukcja jakości QI-7.5-11 „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym związanych z    magazynowaniem  i użytkowaniem substancji i materiałów niebezpiecznych na terenie Ciepłowni Zachód”
 6. Instrukcje wewnętrzne dotyczące monitorowania i raportowania emisji CO2:
 • Instrukcja I-OŚ-01 „Zarządzanie zapisami i dokumentacją”
 • Instrukcja I-OŚ-02 „Określenie zmian mających wpływ na przydział uprawnień do emisji dla instalacji”
 • Instrukcja I-OŚ-03 „Obliczanie emisji CO2”
 • Instrukcja I-OŚ-04 „Jakość systemu informatycznego wykorzystywanego w działaniach w zakresie przepływu danych”
 • Instrukcja I-OŚ-05 „Szacunkowe określenie zużycia paliwa w czasie uszkodzenia wagi taśmowej i przepływomierza gazowego”
 • Instrukcja I-OŚ-06 „Kontrolowanie procesów zlecanych na zewnątrz”
 • Instrukcja I-OŚ-07 „Identyfikacja zainstalowanych przyrządów służących do wyznaczania wartości danych”
 • Instrukcja I-OŚ-08 „Zarządzanie personelem dla celów ETS”
 • Instrukcja I-OŚ-09 „Ocena odpowiedniości planu metodyki monitorowania/Ocena adekwatności planu monitorowania”
 • Instrukcja I-OŚ-10 „Zarządzanie działaniami w zakresie przepływu danych”
 • Instrukcja I-OŚ-11 „Przeprowadzanie korekt i działań naprawczych”
  Instrukcja I-OŚ-12 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym do monitorowania CO2”
 • Instrukcja I-OŚ-13 „Wewnętrzne przeglądy i walidacja danych”
 • Instrukcja I-OŚ-14 „Ocena niepewności”
 • Instrukcja I-OŚ-15 „Analiza ryzyka monitorowania emisji CO2”
 • Instrukcja I-OŚ-16 „Analiza ryzyka planu metodyki monitorowania PMM”
 • Instrukcja I-OŚ-17 „Monitorowanie danych podstawowych i działania kontrolne do wniosku o bezpłatny przydział uprawnień do emisji CO2”
   

ENEA Ciepło – Oddział Białystok

 1. Polityka zakupu biomasy
 2. Księga Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR)
 3. Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego, a także oparte o nią procedury:
  • Nadzór nad dokumentacją (SZŚ),
  • Nadzór nad zapisami (SZŚ),
  • Monitorowanie procesu (SZŚ),
  • Zarządzanie celami (SZŚ),
  • Audity wewnętrzne (SZŚ),
  • Postępowanie z niezgodnością – działania korygujące (SZŚ)
  • Okresowa ocena z wymaganiami prawnymi i innymi (SZŚ)
  • Przegląd zarządzania (SZŚ)
  • Procedura „Monitorowanie emisji CO2 w Elektrociepłowni Białystok”
  • Instrukcja organizacji działań ratowniczych na terenie ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok
  • Procedura „Identyfikacja zagrożeń i ustalanie sposobów reakcji na awarie środowiskowe ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok”
  • Procedura „Zapobieganie i zmniejszanie wpływu sytuacji awaryjnych na środowisko ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok”
  • Procedura „Działania w przypadku awarii środowiskowych Elektrociepłownia Białystok” 
  • Instrukcja gospodarki substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi i stwarzającymi zagrożenie
  • Instrukcja postępowania z odpadami na terenie Elektrociepłowni Białystok

Miejska Energetyka Cieplna Piła

 1. Instrukcja „Postępowanie z odpadami”
 2. Procedury wymienione w planie monitorowania emisji CO2

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

 1. Polityka środowiskowa

ENEA Operator

 1. Program Zakładowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska SOZAT
 2. Procedura wypełniania obowiązków wobec podmiotów finansujących inwestycje ENEA Operator sp. z o.o.
 3. Procedura ewidencjonowania urządzeń elektroenergetycznych zawierających gaz SF6 w ilości co najmniej 6 kg oraz czynności na nich wykonywanych
 4. Procedura prowadzenia gospodarki materiałami z demontażu i odpadami w ENEA Operator sp. z o.o.

ENEA Oświetlenie

 1. Gospodarka odpadami w ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

ENEA

Elektrownia Połaniec,

ENEA Bioenergia

 1. Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych 
 2. Procedura monitorowania środowiska 
 3. Program zarządzania środowiskowego 

Lubelski Węgiel „Bogdanka”

 1. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP oraz związane
   z nią procedury środowiskowe

Trwają prace nad przygotowaniem kompleksowej, wspólnej dla całej Grupy ENEA polityki klimatycznej. Dokument będzie identyfikował najważniejsze ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu, określał sposoby i zasady zarządzania nimi, a także wyznaczał firmie cele klimatyczne i wskaźniki ich realizacji.

Regulacje dotyczące kwestii pracowniczych

Zagadnienia pracownicze na poziomie Grupy regulują przede wszystkim:

 • zakładowe układy zbiorowe pracy,
 • Kodeks Etyki Grupy ENEA, określający m.in. wartości Grupy, a także Kodeks Etyki dla GK LW „Bogdanka” S.A.,
 • Polityka Compliance Grupy ENEA, która opisuje m.in. pożądane zachowania i postawy Pracowników, a także Polityka Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka" S.A.,
 • Procedura realizacji działań rozwoju kapitału ludzkiego w Grupie ENEA, ujednolicająca postępowanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników,
 • Preliminarze Wspólnej Działalności Socjalnej w Grupie ENEA, wyznaczające zakres i zasady udzielania świadczeń socjalnych na rzecz Pracowników w danym roku,
 • Procedura Komitetu Zarządzania Grupy ENEA dotycząca polityki personalnej w zakresie obsady Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek.

 

Ważniejsze regulacje wewnętrzne z zakresu zagadnień pracowniczych obowiązujące w wybranych spółkach Grupy ENEA

ENEA S.A.
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu
 • Regulamin Pracy w ENEA S.A.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA S.A.
 • Regulamin Premiowania Pracowników ENEA S.A.
 • Regulamin premiowania Pracowników ENEA S.A. w oparciu o System Zarządzania przez Cele
 • Model Kompetencji ENEA S.A.
 • Procedura Rekrutacji w ENEA S.A.
 • Procedura realizacji działań rozwojowych Pracowników ENEA S.A.
 • Zasady Adaptacji w ENEA S.A.
 • Zasady postępowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z Pracownikami w ENEA S.A.
ENEA Operator
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu
 • Regulamin Pracy Pracowników ENEA Operator sp. z o.o.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Procedura Rekrutacji
 • Regulamin funkcjonowania systemu Zarządzanie Przez Cele w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Regulamin organizacji podróży służbowych w ENEA Operator sp. z o.o.
 • Regulamin Zarządzania Ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników Enea Operator sp. z o.o.
Lubelski Węgiel „Bogdanka”
 • Regulamin Pracy
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Polityka postępowania w procesie rekrutacji i selekcji pracowników Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dla stanowisk produkcyjnych oraz dla stanowisk menadżerskich i specjalistycznych
 • Kodeks Etyki dla GK LW „Bogdanka” S.A.
 • Polityka Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka" S.A.
 • Procedura zgłaszania naruszeń w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.
 • Polityka postępowania dotycząca programów rozwojowych dla pracowników LW „Bogdanka” S.A.
ENEA Centrum
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu1
 • Regulamin Pracy w ENEA Centrum sp. z o.o.
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Centrum sp. z o.o.
 • Regulamin Premiowania Pracowników ENEA Centrum sp. z o.o. w oparciu o System Zarządzania przez Cele
 • Zasady realizacji rozstań z Pracownikami w ENEA Centrum sp. z o.o.
ENEA Elektrownia Połaniec
 • Regulamin Pracy dla Pracowników ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Regulamin Wynagradzania Kadry Menedżerskiej
 • Program Ochrony Zdrowia oraz porozumienie w sprawie jego wykonywania
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Porozumienie ze Związkami Zawodowymi z dnia 30 grudnia 1999 r. dotyczące zasad współpracy
 • Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z działalnością związkową zawarta ze Spółkami wydzielonymi w procesie restrukturyzacji
 • Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z prowadzeniem PKZP zawarta ze Spółkami wydzielonymi w procesie restrukturyzacji
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Umowa o wspólnej działalności socjalnej
 • Instrukcja w sprawie przeprowadzania oceny Pracowników
 • Umowa zakładowa dotycząca Pracowniczego Programu Emerytalnego
 • Regulamin przyznawania odznaczeń i wyróżnień w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
ENEA Wytwarzanie
 • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.; Umowa Społeczna dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Regulamin pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Procedura zarządzania personelem ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Regulamin premiowania Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Regulamin premii rocznej dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Procedura Rekrutacji

1Obowiązuje na podstawie porozumienia o stosowaniu ZUZP dla Pracowników ENEA S.A., co oznacza, że spółka może go samodzielnie zmieniać (jest jednak związana wykładnią jego interpretacji).

Regulacje w zakresie bezpieczeństwa danych klientów

Wdrożone wewnętrzne regulacje zapewniające właściwą ochronę danych Klientów:

 • Polityka Bezpieczeństwa Grupy ENEA,
 • Polityka Ochrony Danych Osobowych w Grupie ENEA,
 • Zasady Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Grupie ENEA,
 • Zasady przetwarzania informacji w Grupie ENEA,
 • Zasady przetwarzania danych osobowych w Grupie ENEA,
 • Metodyka Zarządzania Ryzykiem Cyberbezpieczeństwa Usług Kluczowych w Grupie ENEA,
 • Metodyka zarządzania ryzkiem przetwarzania danych osobowych w Grupie ENEA.

Ponadto Grupa opracowała:

 • Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych w obszarze sprzedaży – zbiór praktycznych zasad dotyczących marketingu bezpośredniego, przetwarzania danych osobowych oraz realizacji obowiązków wynikających z RODO, Prawa telekomunikacyjnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powstał we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i obowiązuje wszystkich sprzedawców;
 • Politykę Zrównoważonego Marketingu Bezpośredniego ENEA S.A., która ma charakter publicznej deklaracji w zakresie przestrzegania przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych i prywatności Klientów. Zapisano w niej zapewnienie należytej staranności po stronie ENEA S.A. w działaniach marketingowych kierowanych do Klientów.

Dodatkowo spółki Grupy przyjmują własne regulacje, czego przykładem może być Polityka Bezpieczeństwa Informacji w systemach teleinformatycznych w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Kodeksy etyczne

W Grupie ENEA funkcjonuje Kodeks Etyki Grupy Enea, definiujący wartości, którymi powinni się kierować Pracownicy, wyłonione przez nich w badaniu, a także wskazujący wzorce postępowania dla wszystkich Pracowników oraz określający standardy dla relacji z Klientami, partnerami biznesowymi, akcjonariuszami, społecznościami lokalnymi i współpracownikami.

W Lubelskim Węglu „Bogdanka” obowiązuje Kodeks Etyki dla GK LW „Bogdanka” S.A., spójny z zasadami przyjętymi dla całej Grupy.

Do 6 stycznia 2022 r. w Grupie ENEA funkcjonowała Komisja Etyki, która rozstrzygała zgłaszane przez Pracowników wątpliwości etyczne oraz bezstronnie wyjaśniała zidentyfikowane przypadki prawdopodobnego złamania postanowień Kodeksu Etyki. Komisja działała w oparciu o swój regulamin, określający m.in. procedury w zakresie zgłaszania wątpliwości i naruszeń oraz prowadzenia czynności wyjaśniających. Z dniem 7 stycznia 2022 r. Komisja Etyki została zlikwidowana; jej kompetencje przejęła działająca od 15 lipca 2021 r. Komisja Compliance Grupy ENEA – dedykowany zespół rozpatrujący w Grupie ENEA zgłoszenia w sprawie naruszeń prawa powszechnie obowiązującego, aktów wewnętrznych Grupy ENEA oraz norm etycznych.

Regulacje antykorupcyjne

Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem korupcji zostały unormowane w Polityce Compliance Grupy ENEA oraz w Kodeksie Etyki Grupy ENEA, a także w analogicznych dokumentach obowiązujących w GK LW „Bogdanka” S.A.

Aktem regulującym kwestie związane z przyjmowaniem, a także wręczaniem korzyści majątkowych i osobistych przez Pracowników Grupy ENEA są Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA. Określają one, w jakich okolicznościach przyjęcie bądź wręczenie upominku jest możliwe oraz jakie ewentualne czynności należy przedsięwziąć, aby móc go przyjąć lub wręczyć. Każde przyjęcie bądź wręczenie upominku jest traktowane jako wyjątek od ogólnej reguły i winno nastąpić w trybie określonym we wspomnianej regulacji.

Postanowienia odnoszące się do przeciwdziałania korupcji zawierają ponadto m.in. następujące dokumenty:

 • Polityka zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie ENEA, której głównym założeniem było zapewnienie, aby sygnały o naruszeniach wpływające do organizacji zostały przyjęte, poddane wnikliwej analizie, zidentyfikowane w zakresie ewentualnych naruszeń, oszacowane z punktów widzenia ryzyka i właściwie zarządzone, a osoba sygnalizująca je w przekonaniu co do ich prawdziwości, uzyska ochronę przed ewentualnymi działaniami odwetowymi za zgłoszenie naruszenia;
 • Kodeks Kontrahentów Grupy ENEA, określający podstawowe wymagania względem kontrahentów w zakresie zgodności ich działań z prawem oraz standardami etycznymi i rynkowymi. Określone w nim warunki współpracy zostały udostępnione kontrahentom w postaci broszury umieszczonej na witrynie internetowej Grupy ENEA, a szczegółową implementację wynikających z nich zasad zawarto w aktach Grupy regulujących w szczególności sferę kształtowania umów, udzielania zamówień, przyjmowania i wręczania upominków i weryfikacji kontrahentów.

Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji

Kwestie związane z różnorodnością są uwzględnione w:

 • Kodeksie Etyki Grupy ENEA, zakładowych układach zbiorowych pracy,
 • Polityce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom
 • Polityce Compliance Grupy ENEA.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.