Szukaj

Polityki i regulacje w zakresie ESG

Regulacje w zakresie ochrony środowiska

Kodeks Etyki Grupy ENEAKodeks Etyki GK LW Bogdanka oraz Polityka Compliance Grupy ENEAPolityka Zakupowa Grupy Kapitałowej ENEA
 • praca nad nowymi usługami i produktami z uwzględnieniem czynników środowiskowych,
 • inwestycje w rozwiązania spełniające rygorystyczne normy ochrony środowiska,
 • praca nad rozwiązaniami technologicznymi umożliwiającymi zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • racjonalne korzystanie z energii i zasobów naturalnych
 • dążenie do zmniejszania ilości powstających odpadów i zanieczyszczeń,
 • inicjowanie i aktywne uczestnictwo w akcjach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego i budowanie świadomości ekologicznej,
 • zapobieganie wystąpieniu awarii zagrażających środowisku.
 • minimalizacja emisji zanieczyszczeń
 • rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
 • inicjatywy na rzecz zachowania równowagi pomiędzy działalnością Grupy a środowiskiem naturalnym,
 • prowadzenie inwestycji uwzględniających technologie przyjazne środowisku,
 • wspieranie odnawialnych źródeł energii,
 • współpraca z organizacjami odpowiedzialnymi za dbanie o środowisko naturalne.
 • uwzględnianie kryteriów środowiskowych przy wyborze dostawców usług i produktów1) – w tym m.in. efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia.

1) Jeżeli zostaną one uznane za adekwatne do przedmiotu zamówienia

Obligatoryjne dla wszystkich dostawców są też zapisy „Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA”, który zawiera m.in. oczekiwania Grupy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Do wybranych zasad, np. określających sposób postępowania z wytworzonymi odpadami, muszą dostosować się firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie i na rzecz spółek Grupy.

Dodatkowo, „Polityka komunikacji w Grupie ENEA” jest prowadzona w sposób promujący wartości proekologiczne, a działania sponsoringowe koncentrują się m.in. na obszarze ochrony środowiska.

Spółki Grupy monitorują i dokumentują czynniki wpływające na środowisko oraz efekty działań podejmowanych na rzecz ekologii. Stosują przy tym własne, dopasowane do obszarów działania polityki, procedury, instrukcje oraz regulaminy, które zobowiązują je do ochrony i zrównoważonego korzystania ze środowiska.

Wybrane regulacje środowiskowe w spółkach Grupy Enea

SpółkaPolityki, standardy i procedury należytej staranności z obszaru zarządzania środowiskowego
Enea SA
 • „Polityka klimatyczna Grupy Kapitałowej ENEA”,
 • „Polityka środowiskowa ENEA S.A.”
Enea Bioenergia
 • „Procedura rozliczania zagospodarowania UPS na podstawie umowy zawartej z Elektrownią Połaniec S.A.”,
 • „Procedura rozliczania UPS z odbiorcami zewnętrznymi”,
 • „Instrukcja obsługi systemu BDO (Baza Danych Odpadowych) w zakresie ewidencji odpadów”,
 • „Instrukcja średniej gęstości objętości i wilgotności mieszanki popiołowo-żużlowej”,
 • „Instrukcja prowadzenia magazynu w ENEA Bioenergia”,
 • Ponadto spółkę obowiązują Instrukcje Elektrowni Połaniec:
  • „Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów paleniskowych „Pióry””
  • „Instrukcja sposobu rozliczania i zagospodarowania gipsu wytworzonego w Elektrowni”.
Enea Elektrownia Połaniec
 • „Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych”,
 • „Procedura monitorowania środowiska”,
 • „Program Zarządzania Środowiskowego”.
Enea Nowa Energia
 • „Instrukcja gospodarki odpadami w ENEA Nowa Energia sp. z o.o.”,
 • „Procedura dotycząca stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych”,
 • „Procedura w sprawie zasad postępowania przy usuwaniu drzew lub krzewów z terenów stanowiących własność lub znajdujących się w wieczystym użytkowaniu ENEA Nowa Energia sp. z o.o.”,
 • „Instrukcja gospodarki substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi i stwarzającymi zagrożenie”,
 • „Procedura gotowości i reagowania na awarie”,
 • „Instrukcja gospodarowania wodą dla kaskady elektrowni wodnych na rzece Brdzie (Koronowo, Tryszczyn, Smukała)”,
 • „Instrukcja gospodarowania wodą dla elektrowni wodnych na rzece Wdzie (Żur i Gródek)”,
 • „Instrukcje gospodarowania woda dla wszystkich elektrowni wodnych na rzece Redze”,
 • „Instrukcja gospodarowania wodą dla EW Oborniki”,
 • „Instrukcja gospodarowania wodą dla kaskady elektrowni wodnych na rzece Gwdzie”.
Enea Operator
 • „Procedura ewidencjonowania urządzeń elektroenergetycznych zawierających gaz SF6 w ilości co najmniej 6 kg oraz czynności na nich wykonywanych”,
 • „Procedura prowadzenia gospodarki materiałami z demontażu i odpadami w ENEA Operator sp. z o.o.”
Enea Oświetlenie
 • Procedura „Gospodarka odpadami w ENEA Oświetlenie sp. z o.o.”
Enea Ciepło
Oddział Elektrociepłownia
Białystok
 • „Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego”, a także oparte o nią procedury,
 • Procedura „Identyfikacja zagrożeń i ustalanie sposobów reakcji na awarie środowiskowe ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok”,
 • Procedura „Zapobieganie i zmniejszanie wpływu sytuacji awaryjnych na środowisko ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok”,
 • Procedura „Działania w przypadku awarii środowiskowych Elektrociepłownia Białystok”,
 • „Księga Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju” (KZR).
Enea Ciepło Centrala
 • „Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego”, a także oparte o nią procedury:
 • Procedury wewnętrzne:
  • Procedura „Identyfikacja aspektów środowiskowych”,
  • Procedura „Reagowanie na sytuacje niebezpieczne i awarie”,
  • Procedura „Gospodarka odpadami”,
  • Procedura „System monitorowania i pomiarów parametrów mających wpływ na środowisko”,
  • Instrukcja jakości „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym związanych z magazynowaniem
  • i użytkowaniem substancji i materiałów niebezpiecznych na terenie Ciepłowni Zachód”,
  • Instrukcja „Instrukcja wywozu ubocznych produktów spalania z Ciepłowni Zachód”,
  • Instrukcja „Kontrole wewnętrzne i szkolenie Pracowników w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami na terenie Ciepłowni Zachód i na terenie węzłów i sieci cieplnej”,
  • Instrukcja „Instrukcja postępowania przy usuwaniu wycieku substancji ropopochodnych lub substancji chemicznych”,
  • Instrukcja „Instrukcja zagospodarowania ziemi z wykopów”,
  • Instrukcje wewnętrzne dotyczące monitorowania i raportowania emisji CO2.
EkoTRANS Bogdanka
 • „Polityka Jakości i Środowiska”,
 • Procedura „Gospodarowanie odpadami wytworzonymi w Łęczyńskiej Energetyce w Bogdance”,
 • Procedura „Identyfikacja celów Środowiskowych”,
 • Procedura „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych i wpływów środowiskowych”.
Łęczyńska Energetyka
 • „Polityka Jakości i Środowiska”,
 • Procedura „Gospodarowanie odpadami wytworzonymi w Łęczyńskiej Energetyce w Bogdance”,
 • Procedura „Identyfikacja celów Środowiskowych”,
 • Procedura „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych i wpływów środowiskowych”.
Miejska Energetyka Cieplna Piła
 • „Instrukcja postępowanie z odpadami”
 • „Procedury wymienione w planie monitorowania emisji CO2
 • „Procedury wymienione w planie metodyki monitorowania CO2
LW Bogdanka
 • „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP” oraz związane z nią procedury środowiskowe

Regulacje dotyczące kwestii pracowniczych

Kwestie pracownicze w Grupie Enea regulują przed wszystkim:

 • regulaminy pracy w spółkach Grupy Enea,
 • zakładowe układy zbiorowe pracy,
 • „Kodeks Etyki Grupy ENEA” oraz „Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka”,
 • „Polityka Compliance Grupy ENEA” i „Polityka Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.”, określające m.in. pożądane zachowania i postawy Pracowników,
 • procedury realizacji działań rozwojowych Pracowników w spółkach Grupy,
 • „Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej Grupy Kapitałowej ENEA”, wyznaczający zakres i zasady udzielania świadczeń socjalnych na rzecz Pracowników w danym roku,
 • polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w spółkach Grupy,
 • „Procedura Komitetu Zarządzania Grupy ENEA”, dotycząca polityki personalnej w zakresie obsady Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek.

Wprowadziliśmy polityki i procedury dostosowane do specyfiki poszczególnych spółek. Określają one m.in. proces rekrutacji, zasady adaptacji, zasady premiowania, zasady realizacji działań rozwojowych, ewidencjonowanie czasu pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie podróży służbowych czy zasady realizacji rozstań z Pracownikami. Przyjęte regulacje wewnętrzne zapewniają zgodność funkcjonowania z przepisami prawa.

Ważniejsze regulacje wewnętrzne z zakresu zagadnień pracowniczych obowiązujące w spółkach GK Enea (kluczowych z punktu widzenia kwestii pracowniczych)
Enea SA
 • „Kodeks Etyki Grupy ENEA”,
 • „Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego”,
 • „Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu”,
 • „Regulamin Pracy w ENEA S.A.”,
 • „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA S.A.”,
 • „Regulamin Premiowania Pracowników ENEA S.A.”,
 • „Regulamin premiowania Pracowników ENEA S.A. w oparciu o System Zarządzania Przez Cele”,
 • „Model Kompetencji ENEA S.A.”,
 • „Procedura Rekrutacji w ENEA S.A.”,
 • „Procedura realizacji działań rozwojowych Pracowników ENEA S.A.”,
 • „Zasady Adaptacji Pracowników ENEA S.A.”,
 • „Zasady postępowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z Pracownikami w ENEA S.A.”,
 • „Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej Grupy Kapitałowej ENEA”,
 • „Polityka Compliance Grupy ENEA”.
Enea Operator
 • „Kodeks Etyki Grupy ENEA”,
 • „Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego”,
 • „Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku nr 10 do Układu”,
 • „Regulamin Pracy w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura Rekrutacji”,
 • „Procedura Adaptacji Pracowników w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Regulamin funkcjonowania systemu Zarządzanie Przez Cele w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Regulamin organizacji podróży służbowych w ENEA Operator sp. z o.o.”,
 • „Procedura realizacji działań rozwojowych dla Pracowników ENEA Operator Sp. z o.o.”,
 • „Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej Grupy Kapitałowej ENEA”,
 • „Polityka Compliance Grupy ENEA”.
LW Bogdanka
 • „Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy”,
 • „Regulamin Pracy”,
 • „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”,
 • „Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka”,
 • „Polityka kadrowa Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.”,
 • „Procedura postępowania w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na stanowiska produkcyjne”,
 • „Procedura postępowania w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na stanowiska menadżerskie i specjalistyczne”,
 • „Polityka Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka" S.A.”,
 • „Procedura Zgłaszania Naruszeń w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.”,
 • „Polityka podnoszenia kwalifikacji i rozwoju pracowników Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.”,
 • W spółkach zależnych GK LWB obowiązują dokumenty odpowiadające wymienionym powyżej.
Enea Centrum
 • „Kodeks Etyki Grupy ENEA”,
 • „Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy Dla Pracowników Przemysłu Energetycznego”,
 • „Porozumienie o Stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ENEA Centrum sp. z o.o.”, „Protokół dodatkowy nr 1”, „Protokół Dodatkowy nr 2”,
 • „Porozumienie Załącznik Nr 1 Zasady stabilizacji zatrudnienia pracowników i wypłaty odpraw dodatkowych”,
 • „Regulamin Pracy w ENEA Centrum Sp. z o.o.”,
 • „Regulamin Pracy Zdalnej ENEA Centrum Sp. z o.o.”,
 • „Regulamin Premiowania Pracowników ENEA Centrum sp. z o.o. na podstawie Systemu Zarządzania Przez Cele”,
 • „Regulamin Premiowania Pracowników w Departamencie Bezpośredniej Obsługi Klientów ENEA Centrum sp. z o.o.”,
 • „Zasady realizacji rozstań z Pracownikami w Enea Centrum sp. z o.o.”,
 • „Regulamin Konkursu „Pracownik z Energią””,
 • Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Centrum sp. z o.o.”,
 • „Procedura realizacji działań rozwojowych dla Pracowników ENEA Centrum sp. z o.o.”,
 • „Zasady Adaptacji Pracowników w ENEA Centrum Sp. z o.o.”,
 • „Procedura Rekrutacji”,
 • „Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej Grupy Kapitałowej ENEA”,
 • „Polityka Compliance Grupy ENEA”.
Enea Elektrownia Połaniec
 • „Kodeks Etyki Grupy ENEA”,
 • „Regulamin Pracy dla Pracowników ENEA Elektrownia Połaniec S.A.”,
 • „Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA Elektrownia Połaniec S.A.”,
 • „Regulamin Wynagradzania Kadry Menedżerskiej”,
 • „Program Ochrony Zdrowia oraz porozumienie w sprawie jego wykonywania”,
 • „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.”,
 • „Porozumienie ze Związkami Zawodowymi z dnia 30 grudnia 1999 r. dotyczące zasad współpracy”,
 • „Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z działalnością związkową zawarta ze Spółkami wydzielonymi w procesie restrukturyzacji”,
 • „Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z prowadzeniem PKZP zawarta ze Spółkami wydzielonymi w procesie restrukturyzacji”,
 • „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Umowa o wspólnej działalności socjalnej”,
 • „Instrukcja w sprawie przeprowadzania oceny Pracowników”,
 • „Umowa zakładowa dotycząca Pracowniczego Programu Emerytalnego”,
 • „Regulamin przyznawania odznaczeń i wyróżnień w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.”,
 • „Procedura rekrutacji”,
 • „Instrukcja kadrowa”,
 • „Instrukcja w sprawie badań lekarskich”,
 • „Polityka Compliance Grupy ENEA”.
Enea Wytwarzanie
 • „Kodeks Etyki Grupy ENEA”,
 • „Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego”,
 • „Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Umowa Społeczna Dotycząca Transformacji Sektora Elektroenergetycznego i Branży Górnictwa Węgla Brunatnego,
 • w tym wydzielenia Wytwórczych i Wydobywczych Aktywów Węglowych ze Spółek z Udziałem Skarbu Państwa zawarta w dniu 22.12.2022 r. w Warszawie”,
 • „Regulamin pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Procedura zarządzania personelem ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Regulamin premiowania Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Regulamin premii rocznej dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,
 • „Procedura Rekrutacji”,
 • „System Wynagradzania dla Menadżerów oraz osób wskazanych przez Zarząd jako pracowników posiadających szczególne kompetencje”,
 • „Polityka Compliance Grupy ENEA”,
 • Zasady adaptacji pracowników w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

Regulacje w zakresie bezpieczeństwa danych klientów

Wewnętrzne regulacje zapewniające właściwą ochronę danych naszych Klientów:

 • „Polityka Bezpieczeństwa Grupy ENEA”,
 • „Polityka Ochrony Danych Osobowych w Grupie ENEA”,
 • „Zasady Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Grupie ENEA”,
 • „Zasady przetwarzania informacji w Grupie ENEA”,
 • „Zasady przetwarzania danych osobowych w Grupie ENEA”,
 • „Metodyka Zarządzania Ryzykiem Cyberbezpieczeństwa Usług Kluczowych w Grupie ENEA”,
 • „Metodyka zarządzania ryzkiem przetwarzania danych osobowych w Grupie ENEA”.

Spółki naszej Grupy mogą też wprowadzać własne, dodatkowe zalecenia w zakresie prywatności i danych, czego przykładem może być „Polityka Bezpieczeństwa Informacji w systemach teleinformatycznych” wdrożona w spółce LW Bogdanka.

Kodeksy etyczne

Nasze zasady postępowania i wartości etyczne wyznacza „Kodeks Etyki Grupy ENEA”. Kodeks określa fundamentalne wartości, którymi kierujemy się jako nowoczesna, innowacyjna grupa energetyczna w naszej codziennej pracy, w relacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dokument ten wskazuje także zasady postępowania w często spotykanych sytuacjach, których nie uregulowano prawnie. Przestrzeganie zapisów Kodeksu Etyki podczas wykonywania obowiązków służbowych nie tylko pomaga realizować wizję oraz misję Grupy, lecz także gwarantuje Pracownikom bezpieczeństwo i daje im pewność, że ich zachowanie i postawy będą godne oraz etyczne.

Regulacje antykorupcyjne

Sposoby zapobiegania korupcji w Grupie Enea zostały doprecyzowane w bardziej technicznych regulacjach takich jak: 

 • Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA”, które zawierają szczegółowe wytyczne i ograniczenia dotyczące przyjmowania i wręczania upominków, określają upominki, progi wartościowe, stosowne zgody oraz niezwykle istotną „ocenę własną” – zestaw pytań, na które Pracownik powinien odpowiedzieć, zanim przyjmie lub wręczy upominek, aby ustalić, czy nie będzie to niestosowne nawet w przypadku, gdy prawo tego nie zabrania.
 • „Polityka Zgłaszania Naruszeń i Ochrony Sygnalistów w Grupie ENEA”, która kompleksowo reguluje zgłaszanie podejrzeń naruszeń, w tym korupcji. Polityka ma przede wszystkim zapewnić, że sygnały o możliwych naruszeniach będą przyjmowane, wnikliwie analizowane i właściwie zarządzone, a osoba zgłaszająca je w dobrej wierze uzyska ochronę przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.
 • „Polityka Antykorupcyjna Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.”, która wskazuje standardy prawne i etyczne pozwalające prowadzić działalność gospodarczą w sposób odpowiedzialny i transparentny. Przeciwdziałanie korupcji stanowi również ważny element takich dokumentów jak: „Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka”, „Procedura Zgłaszania Naruszeń w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A.”, „Wytyczne w Sprawie Przyjmowania i Wręczania Upominków w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A.” oraz „Polityka Compliance Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.”.

Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji

Kodeksie Etyki Grupy ENEA, zakładowych układach zbiorowych pracy,

 • Polityce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom
 • Polityce Compliance Grupy ENEA.
 • „Polityka Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.” i „Procedura zgłaszania naruszeń w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.”

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.