Szukaj

Polityki i regulacje w zakresie ESG

Regulacje w zakresie ochrony środowiska

W Grupie funkcjonuje szereg polityk i procedur odnoszących się do kwestii środowiskowych. W Kodeksie Etyki Grupy ENEA zapisano m.in., że Grupa:

 • pracując nad nowymi usługami i produktami bierze pod uwagę czynniki środowiskowe,
 • inwestuje w rozwiązania spełniające rygorystyczne normy ochrony środowiska,
 • pracuje nad rozwiązaniami technologicznymi umożliwiającymi zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • w sposób racjonalny korzysta z energii i zasobów naturalnych oraz dąży do zmniejszania ilości powstających odpadów i zanieczyszczeń,
 • inicjuje i aktywnie uczestniczy w akcjach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego i budowania świadomości ekologicznej,
 • zapobiega wystąpieniu awarii zagrażających środowisku.

Dbałość o zrównoważony rozwój i środowisko naturalne uwzględnia również Kodeks Etyki GK LW Bogdanka oraz Polityka Compliance Grupy ENEA, która nakazuje nam m.in.:

 • działania minimalizujące emisję zanieczyszczeń i gwarantujące rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
 • inicjatywy na rzecz zachowania równowagi pomiędzy działalnością Grupy a środowiskiem naturalnym,
 • prowadzenie inwestycji uwzględniających technologie przyjazne środowisku,
 • wspieranie odnawialnych źródeł energii,
 • współpracę z organizacjami odpowiedzialnymi za dbanie o środowisko naturalne.

Polityka Zakupowa Grupy Kapitałowej ENEA zawiera zasadę uwzględniania przy wyborze dostawców produktów i usług kryteriów pozacenowych, w tym aspektów środowiskowych, takich jak efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia. Kryteria oceny ofert są jednak określane indywidualnie dla każdego postępowania przetargowego, a wybrane aspekty środowiskowe są ich częścią tylko wtedy, gdy zostaną uznane za adekwatne do przedmiotu zamówienia. Jednocześnie, umowy ze wszystkimi dostawcami zawierają zobowiązanie do przestrzegania postanowień Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA, w którym zapisano oczekiwania m.in. w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Polityka komunikacji w Grupie ENEA zawiera zapisy wskazujące, iż komunikacja Grupy jest prowadzona w sposób promujący wartości proekologiczne, a jej działania sponsoringowe będą się koncentrować m.in. na obszarze ochrony środowiska.

W poszczególnych spółkach obowiązują dopasowane do ich specyfiki polityki, procedury, instrukcje oraz regulaminy obligujące je do ochrony i zrównoważonego korzystania ze środowiska, które są na bieżąco aktualizowane. Ponadto, do wybranych zasad, np. określających sposób postępowania z wytworzonymi odpadami, muszą się dostosować firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie i na rzecz spółek Grupy. Dodatkowo, w spółkach Grupy stosowane są metodyki monitorowania i dokumentowania określonych oddziaływań na środowisko oraz osiąganych efektów działalności prośrodowiskowej.

Wybrane polityki, standardy i procedury należytej staranności z obszaru zarządzania środowiskowego w wybranych spółkach GK ENEA.

ENEA S.A.

 • Polityka Środowiskowa ENEA S.A.

ENEA Wytwarzanie

 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Środowiskowego i BHP, zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018
 • Procedura „Nadzór nad wymaganiami prawnymi i innymi”
 • Procedura „Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi”
 • Procedura „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych”
 • Procedura „Monitorowanie środowiskowych efektów działalności”
 • Procedura „Identyfikacja potencjalnych sytuacji awaryjnych oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”
 • Plan działań ratowniczych na wypadek zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia lub środowiska w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych (Elektrownia Kozienice)
 • Procedura „Zarządzanie celami”
 • Procedura „Przegląd zarządzania, analiza i doskonalenie” oraz pozostałe szczegółowe procedury i instrukcje postępowania określające zasady prowadzenia działań oddziaływujących na środowisko, a także monitorowania, prowadzenia pomiarów oraz sprawowania nadzoru metrologicznego nad urządzeniami służącymi do monitorowania efektów działalności środowiskowej

ENEA Ciepło,
ENEA Ciepło Serwis

 • Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego, a także oparte o nią procedury:
 • Nadzór nad dokumentacją (SZŚ)
 • Nadzór nad zapisami (SZŚ)
 • Monitorowanie procesu (SZŚ)
 • Zarządzenie celami (SZŚ)
 • Audity wewnętrzne (SZŚ)
 • Postępowanie z niezgodnością – działania korygujące (SZŚ)
 • Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi (SZŚ)
 • Przegląd zarządzania (SZŚ)
 • Procedura PŚ-4.3-01 „Identyfikacja aspektów środowiskowych”
 • Procedura PŚ-4.4-01 „Reagowanie na sytuacje niebezpieczne i awarie”
 • Procedura PŚ-4.4-02 „Gospodarka odpadami”
 • Procedura PŚ 4.5-01 „System monitorowania i pomiarów mających wpływ na środowisko”
 • Instrukcja jakości QI-7.5-11 „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym związanych z magazynowaniem i użytkowaniem substancji i materiałów niebezpiecznych na terenie Ciepłowni Zachód”
 • Instrukcje wewnętrzne dotyczące monitorowania i raportowania emisji CO2:
 • Instrukcja I-OŚ-01 „Zarządzanie zapisami i dokumentacją”
 • Instrukcja I-OŚ-02 „Określenie zmian mających wpływ na przydział uprawnień do emisji dla instalacji”
 • Instrukcja I-OŚ-03 „Obliczanie emisji CO2
 • Instrukcja I-OŚ-04 „Jakość systemu informatycznego wykorzystywanego w działaniach w zakresie przepływu danych”
 • Instrukcja I-OŚ-05 „Szacunkowe określenie zużycia paliwa w czasie uszkodzenia wagi taśmowej i przepływomierza gazowego”
 • Instrukcja I-OŚ-06 „Kontrolowanie procesów zlecanych na zewnątrz”
 • Instrukcja I-OŚ-07 „Identyfikacja zainstalowanych przyrządów służących do wyznaczania wartości danych”
 • Instrukcja I-OŚ-08 „Zarządzanie personelem dla celów ETS”
 • Instrukcja I-OŚ-09 „Ocena odpowiedniości planu metodyki monitorowania/Ocena adekwatności planu monitorowania”
 • Instrukcja I-OŚ-10 „ Zarządzanie działaniami w zakresie przepływu danych”
 • Instrukcja I-OŚ-11 „Przeprowadzanie korekt i działań naprawczych”
 • Instrukcja I-OŚ-12 „Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym do monitorowania emisji CO2
 • Instrukcja I-OŚ-13 „Wewnętrzne przeglądy i walidacja danych”
 • Instrukcja I-OŚ-14 „Ocena niepewności”
 • Instrukcja I-OŚ-15 „Analiza ryzyka monitorowania emisji CO2
 • Instrukcja I-OŚ-16 „Analiza ryzyka planu metodyki monitorowania PMM”
 • Instrukcja I-OŚ-17 „Monitorowanie danych podstawowych i działania kontrolne do wniosku o bezpłatny przydział uprawnień do emisji CO2

ENEA Ciepło Oddział Białystok

 • Polityka zakupu biomasy
 • Księga Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR)
 • Polityka Systemu Zarządzania Środowiskowego, a także oparte o nią procedury:
 • Nadzór nad dokumentacją (SZŚ)
 • Nadzór nad zapisami (SZŚ)
 • Monitorowanie procesu (SZŚ)
 • Zarządzanie celami (SZŚ)
 • Audity wewnętrzne (SZŚ)
 • Postępowanie z niezgodnością – działania korygujące (SZŚ)
 • Okresowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi (SZŚ)
 • Przegląd zarządzania (SZŚ)
 • Procedura „Identyfikacja zagrożeń i ustalenie sposobów reakcji na awarie środowiskowe ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok”
 • Procedura „Zapobieganie i zmniejszanie wpływu sytuacji awaryjnych na środowisko ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok”
 • Procedura „Działania w przypadku awarii środowiskowych Elektrociepłownia Białystok”
 • Procedura „Monitorowanie emisji CO2 w Elektrowni Białystok”
 • Instrukcja organizacji działań ratowniczych na terenie ENEA Ciepło sp. z o.o. – Oddział Elektrociepłownia Białystok
 • Instrukcja gospodarki substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi i stwarzającymi zagrożenie
 • Instrukcja postępowania z odpadami na terenie Elektrociepłowni Białystok

Miejska Energetyka Cieplna Piła

 • Instrukcja „Postępowanie z odpadami”
 • Procedury wymienione w planie monitorowania emisji CO2
 • Procedury wymienione w planie metodyki monitorowania CO2

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Obornikach

 • Polityka środowiskowa

ENEA Operator

 • Program Zakładowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska SOZAT
 • Procedura ewidencjonowania urządzeń elektroenergetycznych zawierających gaz SF6 w ilości co najmniej 6 kg oraz czynności na nich wykonywanych
 • Procedura prowadzenia gospodarki materiałami z demontażu i odpadami w ENEA Operator sp. z o.o.

ENEA Oświetlenie

 • Gospodarka odpadami w ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

ENEA Elektrownia Połaniec

 • Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych
 • Procedura monitorowania środowiska
 • Program Zarządzania Środowiskowego

Lubelski Węgiel „Bogdanka”

 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP oraz związane z nią procedury środowiskowe

Regulacje dotyczące kwestii pracowniczych

Zagadnienia pracownicze regulują przede wszystkim:

 • zakładowe układy zbiorowe pracy,
 • Kodeks Etyki Grupy ENEA oraz Kodeks Etyki GK LW Bogdanka,
 • Polityka Compliance Grupy ENEAPolityka Compliance Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., określające m.in. pożądane zachowania i postawy Pracowników,
 • Procedury realizacji działań rozwojowych pracowników,
 • Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej  Grupy Kapitałowej ENEA, wyznaczający zakres i zasady udzielania świadczeń socjalnych na rzecz Pracowników w danym roku,
 • polityki ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym nieakceptowalnym zachowaniom w spółkach Grupy,
 • Procedura Komitetu Zarządzania Grupy ENEA dotycząca polityki personalnej w zakresie obsady Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek.

Ponadto, w poszczególnych spółkach obowiązują polityki i procedury dostosowane do ich specyfiki. Określają one m.in. proces rekrutacji, zasady adaptacji, zasady premiowania, ewidencjonowanie czasu pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie podróży służbowych czy zasady realizacji rozstań z Pracownikami. Przyjęte regulacje wewnętrzne zapewniają zgodność funkcjonowania spółek z przepisami Kodeksu pracy oraz pozostałymi przepisami prawa odnoszącymi się do praw i obowiązków pracowniczych.

Pomimo że GK ENEA nie opracowała osobnej polityki zarządzania różnorodnością, a dane dotyczące różnorodności nie są raportowane do zarządów i rad nadzorczych spółek, Grupa jednak dokłada starań, by w praktyce uwzględniać zróżnicowanie zatrudnionych osób, np. wynikające z posiadanego doświadczenia, wiedzy czy zainteresowań. Przestrzegana jest zasada równego traktowania bez względu na płeć, wiek, status majątkowy czy poglądy polityczne, a poświęcone jej zapisy uwzględniono w Kodeksie Etyki Grupy ENEA i Kodeksie Etyki GK LW Bogdanka, zakładowych układach zbiorowych pracy (ZUZP), Polityce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom oraz Polityce Compliance Grupy ENEA.

Ważniejsze regulacje wewnętrzne z zakresu zagadnień pracowniczych obowiązujące w  spółkach GK ENEA kluczowych
 z punktu widzenia kwestii pracowniczych

ENEA S.A.

-Kodeks Etyki Grupy ENEA

-Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego

-Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku
nr 10 do Układu

-Regulamin Pracy w ENEA S.A.

-Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA S.A.

-Regulamin Premiowania Pracowników ENEA S.A.

-Regulamin premiowania Pracowników ENEA S.A. w oparciu o System Zarządzania przez Cele

-Model Kompetencji ENEA S.A.

-Procedura Rekrutacji w ENEA S.A.

-Procedura realizacji działań rozwojowych Pracowników ENEA S.A.

-Zasady Adaptacji w ENEA S.A.

-Zasady postępowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z Pracownikami w ENEA S.A.

-Instrukcja zawierania przez ENEA S.A. umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej

-Polityka Compliance Grupy ENEA

ENEA Operator

-Kodeks Etyki Grupy ENEA

-Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego

-Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz Spółek zależnych wymienionych w załączniku
nr 10 do Układu

-Regulamin Pracy Pracowników ENEA Operator sp. z o.o.

-Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA
Operator sp. z o.o.

-Procedura Rekrutacji 

-Regulamin funkcjonowania systemu Zarządzanie Przez Cele w ENEA Operator sp. z o.o.

-Regulamin organizacji podróży służbowych w ENEA Operator sp. z o.o.

-Procedura realizacji działań rozwojowych dla Pracowników ENEA Operator sp. z o.o.

-Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej Grupy Kapitałowej ENEA

-Polityka Compliance Grupy ENEA

Lubelski Węgiel „Bogdanka”

-Regulamin Pracy

-Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 

-Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

-Polityka postępowania w procesie rekrutacji i selekcji pracowników Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dla stanowisk produkcyjnych oraz dla stanowisk menadżerskich i specjalistycznych

-Kodeks Etyki GK LW Bogdanka

-Polityka Compliance Lubelskiego Węgla „Bogdanka" S.A.

-Procedura zgłaszania naruszeń w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.

-Polityka postępowania dotycząca programów rozwojowych dla pracowników LW „Bogdanka” S.A.

-Polityka Compliance Grupy ENEA

ENEA Centrum

-Kodeks Etyki Grupy ENEA

-Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy Dla Pracowników Przemysłu Energetycznego

-Porozumienie o Stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ENEA Centrum sp. z o.o., Protokół dodatkowy nr 1, Protokół Dodatkowy nr 2

-Porozumienie Załącznik Nr 1 Zasady stabilizacji zatrudnienia pracowników i wypłaty odpraw dodatkowych

-Regulamin Pracy w ENEA Centrum Sp. z o.o.

-Regulamin Premiowania Pracowników ENEA Centrum sp. z o.o. na podstawie Systemu Zarządzania Przez Cele

-Regulamin Premiowania Pracowników w Departamencie Bezpośredniej Obsługi Klientów ENEA Centrum sp. z o.o.

-Zasady realizacji rozstań z Pracownikami w Enea Centrum sp. z o.o.

-Regulamin Konkursu „Pracownik z Energią”

-Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA
Centrum sp. z o.o.

-Procedura realizacji działań rozwojowych dla Pracowników ENEA Centrum sp. z o.o.

-Zasady Adaptacji Pracowników w ENEA Centrum sp. z o.o.

-Procedura Rekrutacji

-Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej Grupy Kapitałowej ENEA

-Polityka Compliance Grupy ENEA

ENEA
Elektrownia Połaniec

-Kodeks Etyki Grupy ENEA

-Regulamin Pracy dla Pracowników ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

-Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

-Regulamin Wynagradzania Kadry Menedżerskiej

-Program Ochrony Zdrowia oraz porozumienie w sprawie jego wykonywania

-Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

-Porozumienie ze Związkami Zawodowymi z dnia 30 grudnia 1999 r. dotyczące zasad współpracy

-Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z działalnością związkową zawarta ze Spółkami wydzielonymi w procesie restrukturyzacji

-Umowa dotycząca partycypacji w kosztach związanych z prowadzeniem PKZP zawarta ze Spółkami wydzielonymi
w procesie restrukturyzacji

-Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Umowa o wspólnej działalności socjalnej

-Instrukcja w sprawie przeprowadzania oceny Pracowników

-Umowa zakładowa dotycząca Pracowniczego Programu Emerytalnego 

-Regulamin przyznawania odznaczeń i wyróżnień w ENEA Elektrownia Połaniec S.A. 

-Procedura rekrutacji

-Instrukcja kadrowa

-Instrukcja w sprawie badań lekarskich

-Polityka Compliance Grupy ENEA

ENEA
Wytwarzanie

-Kodeks Etyki Grupy ENEA

-Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego

-Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.; Umowa Społeczna dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

-Umowa Społeczna Dotycząca Transformacji Sektora Elektroenergetycznego i Branży Górnictwa Węgla Brunatnego,
w tym wydzielenia Wytwórczych i Wydobywczych Aktywów Węglowych ze Spółek z Udziałem Skarbu Państwa zawarta w dniu 22.12.2022r. w Warszawie

-Regulamin pracy dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

-Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

-Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

-Procedura zarządzania personelem ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

-Regulamin premiowania Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

-Regulamin premii rocznej dla Pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

-Procedura Rekrutacji 

-System Wynagradzania dla Menadżerów oraz osób wskazanych przez Zarząd jako pracowników posiadających szczególne kompetencje

-Polityka Compliance Grupy ENEA

Regulacje w zakresie bezpieczeństwa danych klientów

Wdrożone wewnętrzne regulacje zapewniające właściwą ochronę danych Klientów:

-Polityka Bezpieczeństwa Grupy ENEA,

-Polityka Ochrony Danych Osobowych w Grupie ENEA,

-Zasady Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Grupie ENEA,

-Zasady przetwarzania informacji w Grupie ENEA,

-Zasady przetwarzania danych osobowych w Grupie ENEA,

-Metodyka Zarządzania Ryzykiem Cyberbezpieczeństwa Usług Kluczowych w Grupie ENEA,

-Metodyka zarządzania ryzkiem przetwarzania danych osobowych w Grupie ENEA.

Ponadto, spółki przyjmują własne regulacje, czego przykładem może być Polityka Bezpieczeństwa Informacji w systemach teleinformatycznych w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Kodeksy etyczne

W Grupie ENEA funkcjonuje Kodeks Etyki Grupy ENEA, definiujący wartości, którymi powinni się kierować Pracownicy, wyłonione przez nich w badaniu ankietowym, a także wskazujący wzorce postępowania dla wszystkich Pracowników oraz określający standardy dla relacji z Klientami, partnerami biznesowymi, akcjonariuszami, społecznościami lokalnymi i współpracownikami.

W Lubelskim Węglu „Bogdanka” obowiązuje Kodeks Etyki GK LW Bogdanka, spójny z zasadami przyjętymi dla całej Grupy.

Regulacje antykorupcyjne

Standardy postępowania ograniczające ryzyko korupcji zawarte zostały w Polityce Compliance Grupy ENEAKodeksie Etyki Grupy ENEA oraz Kodeksie Kontrahentów Grupy ENEA. Ponadto, kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych, chcąc wzmacniać i promować transparentne, etyczne i odpowiedzialne praktyki na rynku, opracowaliśmy Kodeks Kontrahentów Grupy ENEA i umieściliśmy go na stronie internetowej Grupy, umożliwiając tym samym kontrahentom zapoznanie się z naszymi oczekiwaniami dotyczącymi ważnych dla nas obszarów funkcjonowania Grupy, w tym kwestii przeciwdziałania korupcji. Akceptacja tych oczekiwań jest każdorazowo potwierdzana przez kontrahentów w postanowieniach zawieranych z nimi umów.

Zagadnienia odnoszące się do zapobiegania korupcji doprecyzowane zostały w regulacjach o bardziej technicznym charakterze, tj. w:

 • Zasadach przyjmowania i wręczania upominków w Grupie ENEA, które określają szczegółowe wytyczne i ograniczenia dotyczące przyjmowania i wręczania upominków, w tym charakter upominków, progi wartościowe, stosowne zgody oraz niezwykle istotną „ocenę własną”, która obejmuje wykaz pytań, na które Pracownik winien odpowiedzieć przed przyjęciem czy wręczeniem upominku w celu ustalenia, czy nie będzie to niestosowne nawet w przypadku, gdy będzie prawnie możliwe. Zasady obowiązują wszystkich Pracowników spółek Grupy, bez względu na podstawę zatrudnienia, zajmowane stanowisko czy pełnioną funkcję;
 • Polityce zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie ENEA, która w sposób kompleksowy uregulowała kwestie związane ze zgłaszaniem podejrzeń w sprawie naruszeń, w tym o charakterze korupcyjnym. Głównym celem przedmiotowej regulacji jest zapewnienie, aby sygnały o możliwych naruszeniach zostały przyjęte, poddane wnikliwej analizie i właściwie zarządzone, a osoba zgłaszająca je w przekonaniu o prawdziwości uzyskała ochronę przed ewentualnymi działaniami odwetowymi;
 • Zasady dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne

Zapobieganie mobbingowi i dyskryminacji

Kwestie związane z różnorodnością są uwzględnione w:

 • Kodeksie Etyki Grupy ENEA, zakładowych układach zbiorowych pracy,
 • Polityce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom
 • Polityce Compliance Grupy ENEA.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.