Szukaj

Raportowanie ESG

W 2012 roku Grupa Enea rozpoczęła proces raportowania CSR i opublikowała, pierwszy w branży, "Raport CSR Grupy Kapitałowej Enea za 2011 rok" przyjmując roczny cykl raportowania. Odtąd, Grupa kontynuuje nieprzerwanie dane pozafinansowe z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego.

Raport CSR GK Enea 2011 - do pobrania

CSR Enea Capital Group 2011 - download

W 2013 roku Grupa Enea jako pierwsza i jedyna w branży opublikowała "Raport CSR Grupy Kapitałowej Enea za rok 2012" wg najnowszego, międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative: GRI G4, na poziomie aplikacji „Core”. Proces raportowania został przeprowadzony w zgodzie z czterema zasadami standardu: uwzględniania Interesariuszy, istotności, kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kompletności. Raport ten został przygotowany jedynie w wersji online na specjalnie dedykowanej, interaktywnej stronie internetowej. To nieczęsta jeszcze w Polsce forma raportowania i w branży energetycznej Enea jest tu liderem. Wybierając formę raportowana online, Enea kierowała się wpływem środowiskowym tej decyzji , tj.: oszczędnością papieru i zasobów leśnych oraz w dużej mierze  wygodą Interesariuszy zapewnioną poprzez łatwość dotarcia do publikacji dla użytkowników na całym globie.

Strona z raportem CSR za 2012 rok została stworzona w zgodzie z międzynarodowymi standardami dostępności stron internetowych określonymi w raporcie W3C, którego zaktualizowana wersja nosi nazwę WCAG 2.0. (Web Conetent Accessibility Guidlines). Przedstawia on szereg rekomendacji mających na celu zwiększenie dostępności zawartości witryn internetowych. Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień, w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń oraz wykorzystywanego przez nich sprzętu. WCAG gwarantuje dostęp do niej osobom niepełnosprawnym, posiadającym  problemy ze wzrokiem, słuchem czy zaburzenia mowy. Zastosowanie tych międzynarodowych kryteriów zwiększa również użyteczność samej strony jak i polepsza jakość jej nawigacji.

Zobacz Raport CSR GK Enea 2012

 

 

"Raport CSR Grupy Kapitałowej Enea za 2013 rok" jest kontynuacją takiego podejścia i raz wybranej formy (online). Daje ona możliwość porównywania wskaźników z tymi z poprzednich raportów, gdy będzie ona zachowana przez kolejne lata.

Zobacz Raport CSR GK Enea 2013

 

 

W maju 2015 roku Enea opublikowała czwarty już interaktywny  Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy za 2014 rok. Podobnie jak w roku ubiegłym, raport został przygotowany w zgodzie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative G4, na poziomie aplikacji Core. Innowacją jest opublikowanie raportu CSR online równolegle z raportem rocznym Grupy za 2014 rok również w wersji online.

 

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea za 2014 rok

 

 

 

W czerwcu 2016 roku opublikowany został najnowszy, piąty Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea za 2015 rok. Towarzyszy mu animacja przedstawiająca kompletny, już po przejęciu w 2015 roku przez Grupę Enea kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., łańcuch dostaw, który został uzupełniony o ostatnie ogniwo – wydobycie.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea za 2015 rok

 

W połowie lipca 2017 r. Grupa Enea opublikowała szósty raport zrównoważonego rozwoju, który po raz kolejny dostępny jest wyłącznie w wersji elektronicznej. Taka interaktywna forma umożliwia samodzielne zestawianie dowolnych grup danych, ich analizowanie i porównywanie oraz czytanie na wiele sposobów. Konsekwentnie jak poprzednie edycje, platforma została stworzona w zgodzie z międzynarodowymi standardami dostępności stron WCAG 2.0.
Raport opisuje podejmowane na przestrzeni 2016 roku, działania i inicjatywy, które wynikają z celów strategicznych Grupy Enea. Przedstawia też dane dotyczące inwestycji zmniejszających wpływ na środowisko oraz wskaźniki mówiące o skali i charakterze tego wpływu, informacje o relacji pracodawca-pracownicy oraz wdrażane zmiany systemowe, które będą miały bezpośrednie przełożenie na jakość obsługi i poziom satysfakcji naszych Klientów. 

Grupa Enea opublikowała siódmy raport zrównoważonego rozwoju i podobnie jak poprzednie jest on dostępny jedynie w wersji elektronicznej. Raport został przygotowany w zgodzie z wytycznymi najnowszej wersji międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative: GRI Standards, na poziomie aplikacji CORE i prezentuje on wyniki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne Grupy, do której w marcu 2017 roku dołączyła nowa spółka z Obszaru Wytwarzanie: Enea Połaniec i obejmuje  okres od 1 stycznia 2017 roku  do 31 grudnia 2017 roku.

W tegorocznym raporcie zrównoważonego rozwoju opisane są cele strategiczne Grupy Enea oraz ich przełożenie na podjęte przez spółki Grupy działania i inicjatywy. Raport zawiera m.in. informacje o podejściu Grupy Enea do budowania relacji z jej kluczowymi interesariuszami w kontekście zarządzania ryzykami pozafinansowymi i budowania trwałej wartości firmy. Enea publikuje w nim dane dotyczące inwestycji zmniejszających wpływ środowiskowy Grupy Enea, a także wskaźniki mówiące o skali i charakterze tego wpływu. Wskaźniki zamieszczone w raporcie mówią także o potencjale Grupy Enea w perspektywie relacji pracodawca-pracownicy. Z kolei w rozdziale dedykowanym klientom omawiamy m.in. zakres i charakter wdrażanych przez nas zmian systemowych, które będą miały bezpośrednie przełożenie na jakość obsługi i poziom satysfakcji klientów Grupy Enea. 

Z początkiem sierpnia 2019 roku, Grupa Enea opublikowała 8 raport zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi GRI Standards. Tak jak w latach ubiegłych, w trosce o środowisko naturalne, jest on dostępny tylko w wersji online. Raport po raz pierwszy odnosi realizowane przez Eneę projekty do 5 zobowiązań, które podjęła na rzecz realizacji 17 SDGs Agendy 2030 ONZ: nr 4 „Dobra jakość edukacji”, nr 5 „Równość płci”, nr 7 „Czysta i dostępna energia”, nr 8 „Wzrost gospodarczy i godna praca” i nr 11 „Zrównoważone miasta i społeczności.

 

Kolejny, 9. raport zrównoważonego rozwoju Grupy ENEA został opublikowany 12 sierpnia 2020 roku. Raport jest podsumowaniem działań na rzecz równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym i bezpieczeństwem energetycznym, zwiększaniem jakości życia oraz dbałością o środowisko. Publikacja, przygotowana zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania niefinansowego GRI Standards, jest dostępna wyłącznie w wersji online, co wynika z troski Grupy o środowisko naturalne.

Raport podzielony jest na 8 kluczowych działów. Ważnym obszarem są opisane aktywności wspierające osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jak m.in. dobra jakość edukacji, czysta i dostępna energii, wzrost gospodarczy, godna praca równość płci, oraz zrównoważony rozwój miast i społeczności.

Co istotne, w dokumencie zaprezentowano nie tylko aktualnie prowadzone działania, ale także cele strategiczne oraz konkretne zobowiązania na przyszłość, np. w zakresie zarządzania wpływem na klimat.

Po raz kolejny, równolegle z publikacją raportu zrównoważonego rozwoju za 2019 rok, publikujemy interaktywną odsłonę raportu rocznego Grupy za 2019 rok https://raportroczny2019.csr.enea.pl/ , który został ogłoszony na początku czerwca 2020 roku.

Z końcem maja 2021 roku Grupa Enea opublikowała pierwszy raport ESG, przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania GRI Standards, w którym kompleksowo zostały przedstawione działania w sferze ochrony środowiska, zaangażowania społecznego oraz odpowiedzialnego zarządzania podejmowane w 2020 r. Raport prezentuje nie tylko osiągnięte wyniki, ale także zobowiązania Grupy na przyszłość, m.in. w zakresie transformacji w kierunku koncernu zeroemisyjnego.

Model działania Grupy Enea niezmiennie opiera się na równoprawnym traktowaniu celów gospodarczych, społecznych i ekologicznych, stąd raporty niefinansowe z lat ubiegłych były określane mianem raportów zrównoważonego  rozwoju. Tegoroczna publikacja jest pierwszą, która ukazuje się jako raport ESG, gdyż ramą dla prezentacji informacji stał się podział na sferę środowiskową (environmental), odpowiedzialności społecznej (social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (corporate governance). Grupa wskazuje w nim, w jaki sposób będzie odpowiadać na wyzwania transformacji energetycznej i działać na rzecz ochrony klimatu, uwzględniając Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Wyrazem transparentności komunikacji z rynkiem i wiarygodności informacji zawartych w raporcie ESG  jest m.in. szczegółowy opis ryzyk związanych się z działalnością Grupy oraz sposobów zarządzania nimi, w tym poszerzona analiza ryzyk wynikających z globalnego zjawiska zmian klimatu. Warto ponadto nadmienić, iż najnowszy raport niefinansowy Grupy Enea spełnia jeszcze wyższe standardy dostępności, niż w latach ubiegłych.

Rok 2022 to kontynuacja raportowania niefinansowego w trzech kluczowych sferach: ładu korporacyjnego, środowiskowej i społecznej. Z końcem maja 2022 roku opublikowaliśmy kolejny raport ESG Grupy ENEA - za 2021 rok

Szczególnie dużo miejsca poświęciliśmy w nim najważniejszemu wydarzeniu minionego roku - aktualizacji Strategii Rozwoju w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 roku - czyli „Zielonej zmianie ENEI”. Zadaniem, jakie postawiła przed sobą Grupa, jest zrównoważona transformacja, która umożliwi przedsiębiorstwu wzrost wartości, a jednocześnie całkowitą eliminację negatywnego wpływu na klimat. W tym celu rozwijamy odnawialne źródła energii. Wpisujemy się przez to w realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej, Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz oczekiwania społeczne.

Nasz Raport ESG za 2021 rok to nie tylko sprawozdanie z już osiągniętych rezultatów jej wysiłków, ale także informacja o planowanych przedsięwzięciach strategicznych oraz przyjętych celach krótko-, średnio- i długoterminowych. W raporcie znajdują się m.in. wieloletnie harmonogramy: ograniczenia emisji CO2 do zera oraz zmian w strukturze wytwarzania energii. Inne ważne przejawy transparentności komunikacji Grupy ENEA z otoczeniem to znaczące poszerzenie sekcji poświęconej zarządzaniu ryzykami związanymi ze zmianami klimatu, prezentacja analizy szans klimatycznych czy rozpoczęcie raportowania danych o pośrednich energetycznych emisjach gazów cieplarnianych (tzw. Zakres 2).

Z Raportem ESG Grupy ENEA można się zapoznać pod adresem https://raport2021.esg.enea.pl/
 

Zanim jednak Enea rozpoczęła raportowanie zgodnie ze standardem GRI – w  czerwcu 2010 roku przeprowadziła analizę działań Enea S.A. z zakresu zaangażowania społecznego w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz potrzeb społeczności lokalnych, za które czuje się odpowiedzialna. Wynik analizy został opublikowany w dokumencie "Blisko społeczności. Przegląd zaangażowania społecznego Enea SA w latach 2007 – 2009", który prezentuje szerokiemu gronu odbiorców działania społeczne Enea SA. Obejmowały one wybrane autorskie projekty Enea SA, sponsoring zaangażowany w istotne, z punktu widzenia spółki, obszary życia społecznego oraz darowizny wspierające inicjatywy spójne z kluczowymi dla Enea SA kierunkami społecznego zaangażowania. Przegląd stanowił pierwszy krok w kierunku rozwinięcia komunikacji i sprawozdawczości społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Blisko społeczności - do pobrania

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.