Szukaj

Władze Spółki

Zarząd

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu Enea SA.

 

Skład Zarządu:

 

Mirosław Kowalik - Prezes Zarządu Enea SA.Mirosław Kowalik - Prezes Zarządu

Pan Mirosław Kowalik od ponad 20 lat związany jest z branżą energetyczną, pełniąc funkcje zarządcze na szczeblu operacyjnym i strategicznym. W 2015 r. kierował firmą SNC Lavalin Sp. z o.o. Polska w randze Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu. W latach 1999-2015 pracował na różnych stanowiskach menedżerskich dla Grupy ALSTOM Power, ostatnio jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 1995-1998
związany z koncernem ABB. Pan Mirosław Kowalik jest absolwentem WydziałuElektrycznego Akademii Morskiej  w Gdyni. Ukończył studia menedżerskie MBA (program Rotterdam School of Management we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów) uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration. Jest absolwentem studiów podyplomowych Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw       w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbył również wiele specjalistycznych szkoleń produktowych oraz w zakresie zarządzania, w tym ostatnio czteroletnie niestacjonarne studia doktoranckie oraz dwuletnie podyplomowe studia Executive Doctor of Business Administration na Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu ENEA S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mirosław Kowalik nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Mirosław Kowalik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Piotr Adamczak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Enea SA.Piotr Adamczak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

 

Pan Piotr Adamczak jest związany z branżą energetyczną od ponad 25 lat. Karierę zawodową rozpoczął                  w Zakładzie Energetycznym Poznań. Kierował Wydziałem Organizacji Rynku w EnergoPartner Wielkopolska.         W latach 2002-2011 pracował w Energetyce Poznańskiej, a po konsolidacji w Grupie Energetycznej ENEA S.A.,   na stanowiskach Kierownika Biura,Kierownika Wydziału i Dyrektora Pionu, zajmował się centralizacją i realizacją zadań w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną, zadań operatora handlowo- technicznego,
operatora handlowego, a także współpracą handlową z OZE. Od 2011 r. pracował nastanowisku Kierownika Biura, a od 2013 roku Dyrektora Departamentu Obrotu w ENEATrading, gdzie zajmował się działalnością handlową na rynkach energii elektrycznej, praw majątkowych do świadectw pochodzenia, uprawnień do emisji  oraz współpracą handlową z OZE na rzecz spółek Grupy ENEA. Pan Piotr Adamczak jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym. Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie Ekonomicznych Problemów Transformacji Elektroenergetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studium Zarządzania obrotem energii elektrycznej w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Od 2016 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych. Od 2017 roku pełni również funkcję Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Adamczak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Piotr Adamczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

 

 

Jarosław Ołowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Pan Jarosław Ołowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Polityka Gospodarcza i Finanse. Ukończył studia podyplomowe na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie w zakresie Prawo podatkowe, Finanse,  Prawo gospodarcze, MSSF. Pan JarosławOłowski ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym   zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, zarządzaniu finansami w środowisku międzynarodowym. Jest certyfikowanym księgowym, ekspertem z dziedzin: rachunkowości zarządczej i kontrolingu,
międzynarodowych standardów rachunkowości, prawa podatkowego, zarządzania strategicznego oraz handlu międzynarodowego. W trakcie kariery zawodowej był międzyinnymi: Wiceprezesem Zarządu ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. ds. Ekonomiczno- Finansowych, Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Prezesem Zarządu
Optimus S.A., Członkiem Zarządu PKS Polonus w Warszawie S.A., Zastępcą Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Dyrektorem Finansowym Grupy (CFO) Courtaulds-Packaging Division/ Betts Poland.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Ołowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Jarosław Ołowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

 

 

Zbigniew Piętka - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Enea SA.Zbigniew Piętka - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Pan Zbigniew Piętka z branżą energetyczną związany jest od prawie 40 lat. Od 2016 roku był zastępcą Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. technicznych. W latach 2009-2014 pracował jako oficer elektro-automatyk w Polskiej Żegludze Morskiej, z którą był również związany na początku swojej kariery w latach 1981-1994. W latach 2007-2008 był Wiceprezesem ENEA ds. Infrastruktury. Doświadczenie menadżerskie zdobywał również
w Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, gdzie w latach 1994-2007 był kierownikiem Działu Energetycznego – Głównym Energetykiem. Pan Zbigniew Piętka jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Ukończył również studiapodyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym w warunkach rozwoju rynków energii. Od 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Zbigniew Piętka nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Zbigniew Piętka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

 

 

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Enea SA sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu jej kompetencji należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Statucie Spółki oraz Kodeksie Spółek Handlowych.

 

Pan Michał Jaciubek jest absolwentem Politechniki Radomskiej. Ukończył studia na kierunku elektrotechnika, specjalność elektroenergetyka, uzyskując tytuł mgr inż., a także studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa o kierunku eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo parowych.

Doświadczenie zawodowe:
• Od 1991 roku zatrudniony w Elektrowni „Kozienice”. Od 2008 roku na stanowisku Dyżurnego Inżyniera Ruchu Elektrowni.
• Od 2013 roku Członek Rady Nadzorczej ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. wybrany przez pracowników (w tym od 2016 roku Sekretarz Rady Nadzorczej ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.).

Wybrane szkolenia i kursy:
Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych - Komunikacja, audyt finansowy i prawo spółek dla Związków Zawodowych. MatEdukacja - Negocjacje, rozwiązywanie konfliktów oraz wywieranie wpływu. IBD Business School - Kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych zakończony zdanym egzaminem w 2017 roku. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Jaciubek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Michał Jaciubek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Maciej Mazur jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, kierunek – Górnictwo i Geologia, w zakresie Wiertnictwo i Geoinżynieria. W 2016 roku ukończył także Studia Podyplomowe w zakresie Górnictwa Podziemnego również na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od ponad 13 lat związany jest z branżą górniczą. W latach 2005-2006 pracował na stanowisku stażysta inżynier wiertnik pod ziemią w Śląskim Towarzystwie Wiertniczym „Dalbis” Sp. z o.o. W 2006 roku podjął pracę w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. na stanowisku stażysty, następnie nadgórnika, sztygara zmianowego, a obecnie pełni obowiązki sztygara oddziałowego w Oddziale Wierceń Dołowych i Kotwienia. Od listopada 2010 jest czynnym ratownikiem górniczym.
W 2016 roku uzyskał kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. W listopadzie 2015 roku został wybrany na Członka Zarządu Związku Zawodowego „Kadra” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Maciej Mazur nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Maciej Mazur nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Mariusz Pliszka ukończył studia magisterskie na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki o kierunku Elektrotechnika, a także Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Doświadczenie zawodowe: Od 1986 roku zatrudniony w strukturach Grupy Kapitałowej ENEA i jej poprzednikach prawnych na stanowiskach kierowniczych i dozoru. Aktualnie zatrudniony w ENEA Operator Sp. z o.o. na stanowisku kierownika Działu Majątku Sieciowego w Rejonie Dystrybucji Chojnice.

Ważniejsze uprawnienia, szkolenia i kursy:
10.2013 r.- Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w ENEA Operator Sp. z o.o.
10.2010 r.- Kurs przygotowujący do złożenia egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa – Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. – kurs zakończony zdanym egzaminem państwowym w Ministerstwie Skarbu Państwa.
03.2002 r.- Zawieranie umów handlowych – Centrum Kształcenia Kadr ALFA-CONSULTING.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Pliszka nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Mariusz Pliszka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 

Pan Paweł Jabłoński jest adwokatem wpisanym na listę prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Warszawie. W 2010 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował m.in. w warszawskim biurze Gide Loyrette Nouel, a następnie od 2015 roku prowadził własną kancelarię adwokacką, świadczącą usługi na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych. W swojej dotychczasowej praktyce zajmował się m.in. prawem nieruchomości, badaniem due diligence spółek energetycznych i ciepłowniczych, postępowaniami regulacyjnymi, a także prowadzeniem sporów cywilnych w sprawach dotyczących służebności przesyłu i prawidłowości pomiarów zużycia energii. Obecnie jest Zastępcą Dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Międzynarodowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2018 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej ENEA S.A., w tym w latach 2018 i 2019 pełnił funkcję jej Wiceprzewodniczącego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Jabłoński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Paweł Jabłoński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Paweł Andrzej Koroblowski w 1991 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej na kierunku elektrotechnika uzyskując tytuł magistra inżyniera, a w 1997 roku obronił pracę doktorską uzyskując dyplom doktora nauk technicznych. W 2002 roku ukończył studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2018 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej ENEA S.A. W latach 1992 - 2018 Pan Paweł Andrzej Koroblowski pracował w p.p. PKP (od 2001 roku w spółce PKP Energetyka) zajmując stanowiska Dyrektora Biura Strategii, Dyrektora Biura Zarządzania Ryzykiem oraz Dyrektora ds. Analiz Systemowych, kierującego Wydziałem Analiz Rynku. Od 12 września 2018 roku Pan Paweł Andrzej Koroblowski jest zastępcą Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii. Pan Paweł Andrzej Koroblowski był Członkiem Rad Nadzorczych spółek: Telekomunikacja Kolejowa, PKP Informatyka, Elester-PKP.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Andrzej Koroblowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Paweł Andrzej Koroblowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Piotr Mirkowski od 2016 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej ENEA S.A., w tym w latach 2018 i 2019 pełnił funkcję jej Sekretarza. W latach 2009-2015 był Członkiem Rady Nadzorczej w Spółce Akcyjnej Radpec S.A. W latach 2007-2015 związany był z RTBS „Administrator” sp. z o.o. Od 1998 r. do 1999 r. był zatrudniony w Zakładzie Usług Technicznych Energetyki Cieplnej w Radomiu na stanowisku Dyrektora ds. eksploatacji. W latach 1989-1998 pracował jako Kierownik Wydziału Sieci Cieplnych w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Radomiu. Pan Piotr Mirkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, specjalność technologia budowy maszyn. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa z audytingiem energetycznym. Posiada uprawnienia Audytora ISO i Pełnomocnika ISO.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Mirkowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Piotr Mirkowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Roman Stryjski jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego Ilmenau. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Uniwersytecie Technicznym Ilmenau, a doktora habilitowanego na Uniwersytecie w Halle/Wittenberg. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dyrektorem Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją. Wcześniej, przez wiele lat związany był zawodowo z Wyższą Szkołą Inżynierską oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze, gdzie pełnił m. in. funkcję prorektora d.s. organizacji i rozwoju uczelni. Członek międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów doradczych, Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii oraz Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania O/PAN w Poznaniu. Od 2016 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Roman Stryjski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Roman Stryjski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Ireneusz Kulka jest doświadczonym menadżerem posiadającym wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Jego specjalizacją jest szeroko rozumiany obszar kliencki obejmujący rozwój produktów, sprzedaż oraz utrzymanie świadczonych klientom usług w branżach telekomunikacyjnej i energetycznej. Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych, a ponadto ukończył „IESE Advanced Management Program” na Uniwersytecie Navarra. Ponadto w roku 2013 ukończył na INSEAD program menadżerski dedykowany dla członków organów nadzorczych takich jak: Rady Nadzorcze czy Komitety Audytu uzyskując „INSEAD Certificate in Corporate Governance”. Od 2018 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Przebieg jego kariery zawodowej obejmuje między innymi doświadczenie jako:
2014 – obecnie Wiceprezes Zarządu - TP Teltech Sp. z o.o. (Grupa Orange)
2008 – 2013 Wiceprezes Zarządu - Energa Obrót S.A.
2007 – 2008 Dyrektor Marketingu - Dell Sp. z o.o.
2004 – 2008 Dyrektor Departamentu Zarządzania Kanałami Sprzedaży – Telekomunikacja Polska S.A.
1998 – 2004 – Dyrektor Regionu - Netia S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Ireneusz Kulka nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Ireneusz Kulka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Stanisław Kazimierz Hebda jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Studiował na Wydziale Ekonomiki Produkcji, specjalizacja Ekonomika i Organizacja Przemysłu. W latach 1992 – 1994 uczestniczył w studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Od 2017 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej ENEA S.A. Ukończył podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Narodowego (Uniwersytet Warszawski), Studia Europejskie (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowe Studia Audyt i Kontrola Wewnętrzna (Akademia Finansów). Obecnie bierze udział w MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Posiada ponad 30 letni staż zawodowy, w tym na stanowiskach kierowniczych W latach 1989 – 1997 nauczyciel akademicki w SGPiS/SGH w Katedrze Ekonomii. Od 1995 r. zawodowo związany z administracją państwową (Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Gospodarki). Jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w służbie dyplomatycznej. Był konsulem ds. handlowych w Konsulacie Generalnym RP w Monachium i Kolonii. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z nadzorem i kontrolą w sektorze publicznym oraz zarządzaniem zmianą. Posiada kilkuletnie doświadczenie związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami Skarbu Państwa. Reprezentował Skarb Państwa w radach nadzorczych spółek m.in.: Huta Zawiercie S.A., PO „Modina” S.A., PN „Diament” Sp. z o.o., Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta” S.A., STOEN S.A., KUKE S.A. Obecnie jest Dyrektorem Generalnym w Ministerstwie Energii.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Stanisław Kazimierz Hebda nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Stanisław Kazimierz Hebda nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

 

 

Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza powoływane są na kadencje trwające trzy lata. 

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.