Szukaj

Enea Wytwarzanie zakład zwiększonego ryzyka

Wypełniając zapis Art. 261a ustawy Prawo Ochrony Środowiska Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (Elektrownia Kozienice) informuje, że jest zakładem zwiększonego ryzyka zagrożenia awarią przemysłową.

 

 1. Oznaczenie prowadzącego zakład.

 

Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

Zakład prowadzi Zarząd Spółki funkcjonującej w ramach Grupy Kapitałowej Enea pod nazwą Enea Wytwarzanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Adres siedziby spółki:

Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1

Świerże Górne, 26-900 Kozienice

Internet: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie

NIP  812-00-05-470

REGON 670908367

tel. (48) 614 24 14

fax (48) 614 35 16

 

 1. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

 

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (Elektrownia Kozienice) podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Prowadzący zakład wypełnił zobowiązanie, o którym mowa w art. 250 ust. 1. ustawy Prawo Ochrony Środowiska, dokonał odpowiedniego zgłoszenia do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu i przekazał im program zapobiegania awariom

 

Powyższe dokumenty są aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian w zakładzie.

 

 

 1. Opis działalności zakładu.

 

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (Elektrownia Kozienice), jest największą w Polsce parową, kondensacyjną elektrownią blokową opalaną węglem kamiennym.

Podstawowym przedmiotem działalności Enea Wytwarzanie sp. z o.o. (Elektrownia Kozienice) jest:

 • wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji, przy wspólnym spalaniu paliw konwencjonalnych (węgiel kamienny i olej opałowy),
 • obrót energią elektryczną,
 • przesyłanie i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody).

Z wykonywaniem w/w podstawowej działalności związane jest prowadzenie poszczególnych faz procesu technologicznego oraz działalność pomocnicza mająca wpływ na bezpieczeństwo jej przebiegu, polegające między innymi na realizacji:

 • gospodarki paliwowej węgla i biomasy,
 • gospodarki olejami: opałowym (ciężkim mazutem i lekkim), napędowym, transformatorowym, turbinowym,
 • gospodarki wodnej,
 • gospodarki ściekowej,
 • gospodarki magazynowo-transportowej,
 • konserwacji i remontów instalacji technologicznych.

W trakcie prowadzenia działalności podstawowej i pomocniczej stosowane są surowce, substancje i materiały, które w określonych sytuacjach ich stosowania w procesach technologicznych: transportu i magazynowania, przetwarzania, oczyszczania i utylizacji mogą stworzyć w sytuacjach awaryjnych powstanie nadzwyczajnego zagrożenia naturalnego środowiska: gruntów, wody i atmosfery.

W Elektrowni istnieją ściśle określone instrukcje postępowania w zakresie:

 • prowadzenia czynności, operacji i procesów technologicznych z zapewnieniem niezbędnych elementów bezpieczeństwa,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ochrony środowiska,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • zasad postępowania w przypadku powstania awarii technologicznej w różnych sytuacjach,
 • zasad postępowania w przypadku powstania pożaru, wybuchu, zapłonu, itp.,
 • obsługi i eksploatacji urządzeń mechanicznych, energetycznych i technologicznych,
 • przeglądu, konserwacji i remontów poszczególnych urządzeń, zespołów i instalacji technologicznych.

 

W Elektrowni obowiązuje struktura organizacyjna z zakresem zadań, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym także w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 

 1. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

 

Substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie występujące na terenie zakładu

 

Lp.

Nazwa

substancji

Stopień zagrożeń

1

2

3

 1. .

Olej opałowy ciężki -mazut

H350 (Carc. 1B) może powodować raka

H332 (Acute Tox. 4) działa szkodliwie w następstwie wdychania

H373 (STOT Rep.Exp.2) może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie

H361 (Repr.2) podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub dziecko w łonie matki

H400 (Aquatic Acute 1) działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 (Aquatic Chronic 1) działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 1.  

Olej opałowy lekki (ciecz)

H304 (Asp. Tox.1) połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

H315 (Skin Irrit.2) działa drażniąco na skórę

H332 (Acute Tox. 4) działa szkodliwie w następstwie wdychania

H351 (Carc. 2) podejrzewa się, że powoduje raka

H373 (STOT Rep.Exp.2) może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie

H411 (Aquatic Chronic 2) działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

       3.

Olej napędowy

H226 (Flam Liquid 3) łatwopalna ciecz i pary

H351 (Carc. 2) podejrzewa się, że powoduje raka

H304 (Asp. Tox.1) połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

H315 (Skin Irrit.2) działa drażniąco na skórę

H332 (Acute Tox. 4) działa szkodliwie w następstwie wdychania

H373 (STOT Rep.Exp.2) może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie

H411 (Aquatic Chronic 2) działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

       4.

Wodór

H220 (Flam.Gas 1) skrajnie łatwopalny gaz

H280 (Press.Gas Diss.) zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

       5.

Acetylen

H220 (Flam.Gas 1) skrajnie łatwopalny gaz

H230 (Chem. Unst. Gas.A) może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza

H280 (Press.Gas Diss.) zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

       6.

Podchloryn sodu 16%

H290 (Met.Corr.1) może powodować korozję metali

H314 (Skin Irrit.1B) powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H335 (STOT SE3) może powodować podrażnienie dróg oddechowych

H400 (Aquatic Acute 1) działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

 1.  

Środek przeciwpieniący (np.: Ladiper, Kurita FC-6167)

H314 (Skin Irrit.1B) powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H318 (Causes serious eye damage) powoduje poważne uszkodzenie oczu

H400 (Aquatic Acute 1) działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

 1.  

Biocyd (np.: Turbanion M 101 lub Hydos C303)

H302 (Acute Tox. 4) toksyczność ostra (droga pokarmowa)

H312 (Acute Tox. 4) działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

H314 (Skin Irrit.1B) powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H317 (Skin Irrit.1) może powodować reakcję alergiczną skóry

H318 (Causes serious eye damage) powoduje poważne uszkodzenie oczu

H332 (Acute Tox. 4) działa szkodliwie w następstwie wdychania

H400 (Aquatic Acute 1) działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 (Aquatic Chronic 1) działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 1.  

Nafta

H225 (Flam.Liq.2) wysoce łatwopalna ciecz i pary

H304 (Asp.Tox.1) połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

H315 (Skin Irrit.2) działa drażniąco na skórę

H336 (May causes drowsiness or dizziness) może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H373 (Acute Tox.4) może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie

H411 (Aquatic Chronic 2) działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 1.  

Tlen

H270 (Ox.gas 1) Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz

H280 (Press Gas Diss.) zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

 1.  

Propan

H220 (Flam.Gas 1) skrajnie łatwopalny gaz

H280 (Press Gas Diss.) zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

 1.  

Woda amoniakalna 25%

H314 (Skin Irrit.1B) powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H335 (STOT SE3) może powodować podrażnienie dróg oddechowych

H400 (Aquatic Acute 1) działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

 1.  

Mikrobiocyd Biosperse 250 NL

H272 (Ox.Lig.2) może intensyfikować pożar; utleniacz

H301 (Toxic if swallwed) toksyczne po połknięciu

H310 (Acute Tox.2) grozi śmiercią w kontakcie ze skórą

H314 (Skin Irrit.1B) powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H315 (Skin Irrit.1B) działa drażniąco na skórę

H317 (Skin Irrit.1) może powodować reakcję alergiczną skóry

H330 (Acute Tox.2) wdychanie grozi śmiercią

H400 (Aquatic Acute 1) działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H413 (Aquatic Chronic 2) działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

 

Możliwości wystąpienia awarii przemysłowej na terenie Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Elektrownia Kozienice – zgodnie z dokumentacją zakładu zwiększonego ryzyka powstaniem awarii przemysłowej w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Elektrownia Kozienice (dalej Spółka):

 1. Zasięg prognozowanych stref zagrożenia skażeniem substancjami niebezpiecznymi stosowanymi w Spółce nie wykracza poza jej teren, za wyjątkiem ewentualnego wycieku powstałego poza terenem Spółki na drodze dojazdowej od szosy Kozienice-Warszawa do bramy głównej Spółki oraz na ok. 3 km toru kolejowego od stacji towarowej PKP Świerże Górne do torów bocznicy kolejowej Spółki, jak również w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych do rzeki Wisły.
 2. Na terenie Spółki istnieje możliwość wystąpienia dużego pożaru, którego zwalczanie będzie wymagało udziału sił i środków spoza Spółki (jednostek Państwowej Straży Pożarnej).
 3. Pozostałe możliwe przypadki awaryjne, które mogłyby powstać są pominięte z uwagi na nieznaczne skutki lokalne, ograniczone zamkniętymi przestrzeniami wewnątrz obiektów budowlanych lub na otwartych przestrzeniach Spółki, o stosunkowo małym zasięgu.

Przedstawione powyżej możliwości wystąpienia w Spółce awarii przemysłowej, w tym dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa po wystąpieniu w/w zagrożenia są stale dostępne na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie .

 

Sposoby ostrzegania o awarii przemysłowej pracowników Spółki.

Ostrzeżenie pracowników Spółki o wystąpieniu awarii przemysłowej lub innego niebezpieczeństwa następuje za pomocą syren alarmowych (także poprzez przewodową i bezprzewodową sieć telefoniczną, rozgłośnię zakładową, zradiofonizowany samochód z nagłośnieniem, tuby akustyczne, gońców).

 

Ogłoszenie alarmu o awarii chemicznej:

 • za pomocą syren alarmowych – sygnał przerywany nadawany przez 3 minuty tj. 10 sek. nadawania i 15-20 sek. przerwy,
 • głosem lub za pomocą tuby nagłaśniającej – 3-y krotne powtórzenie: „uwaga, uwaga, ogłaszam alarm chemiczny o skażeniu (czym) w miejscu (gdzie)”.

       /Przy ogłoszeniu głosem, należy podać miejsce ewakuacji, gdzie muszą udać się wszystkie osoby znajdujące się na zagrożonym terenie/

Odwołanie alarmu:

 • syreną – sygnał ciągły nadawany przez 3 minuty,
 • głosem – 3-y krotne powtórzenie „odwołuję alarm chemiczny dla obiektu …”.

 

Ogłoszenie alarmu o pożarze, wybuchu i innym zagrożeniu:

 • za pomocą syreny alarmowej – sygnał ciągły nadawany przez 3 minuty,
 • głosem lub za pomocą tuby nagłaśniającej – 3-y krotne powtórzenie: „uwaga, uwaga, ogłaszam alarm o: ........... w miejscu ..........”.

       /Przy ogłoszeniu głosem, należy podać miejsce ewakuacji, gdzie muszą udać się wszystkie osoby znajdujące się na zagrożonym terenie/

Odwołanie alarmu:

 • syreną – sygnał ciągły nadawany przez 3 minuty,
 • głosem – 3-y krotne powtórzenie „odwołuję alarm dla obiektu ...".

 

Sposoby ostrzegania o awarii przemysłowej społeczeństwa, w szczególności okolicznych mieszkańców.

Po wystąpieniu w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Elektrownia Kozienice w Świerżach Górnych awarii przemysłowej, wraz z uruchomieniem w/w systemów ostrzegania pracowników Spółki następuje niezwłoczne zaalarmowanie o w/w zdarzeniu Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, a w następnej kolejności zawiadomienie:

 • Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kozienicach (PCZK),
 • Starostwa Powiatowego w Kozienicach,
 • Urzędu Miejskiego w Kozienicach,
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) - w przypadku zdarzenia z udziałem niebezpiecznych substancji,

a w przypadku wystąpienia awarii w korycie i tarasie zalewowym Wisły, dodatkowe powiadomienie:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska II Oddział Terenowy Radom
 • Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Polskiego Związku Wędkarski Okręg PZW Radom
 • Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego (pełni nadzór przyrodniczy terenów Spółki)

/po zawiadomieniu następuje przekazanie wymaganych informacji o zdarzeniu i ich bieżąca aktualizacja/

 

Po zaalarmowaniu i zawiadomieniu o awarii przemysłowej w/w instytucji państwowych oraz władz samorządowych następuje ukazanie się odpowiednich komunikatów w lokalnych mediach (telewizji kablowej „Kronika Kozienicka” i telewizji internetowej „Nasz Powiat”) oraz poinformowanie o zdarzeniu społeczeństwa poprzez sołtysów (na obszarach wiejskich) lub przewodniczących zarządu  osiedli/dzielnic.  W dalszej kolejności informacja o zagrożeniu zostaje przekazana poprzez media publiczne (telewizja i prasa).

Należy pamiętać, że ewentualna decyzja o konieczności ewakuacji okolicznych mieszkańców pozostaje w gestii Kierującego Działaniem Ratowniczym z ramienia Państwowej Straży Pożarnej, której należy się bezwzględnie podporządkować. Informacje o zagrożeniu jak również o konieczności ewakuacji może wydać również Stanowisko Kierowania Policji w Kozienicach.

 

Sposób postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej.

Zasady ogólne postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie Spółki w przypadku pozyskania informacji o wystąpieniu awarii przemysłowej.

 

Przebywając w domu, pomieszczeniu pracy, biurze, sklepie, itp.: 

 • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
 • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
 • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 • wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (piece, kotły, ogniska, itp.), a w razie potrzeby uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi,
 • przygotować się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę, itp.),
 • po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe, zabrać przygotowany bagaż,
 • zamknąć mieszkanie/dom i udać się we wskazane miejsce.

 

W przypadku intensywnego zadymienia, należy: 

 • unikać kontaktu z produktami rozkładu termicznego,
 • nie zbliżać się do rejonu zagrożenia, nie wchodzić w obszar występowania zadymienia, zwrócić uwagę na kierunek wiatru,
 • zamknąć i uszczelnić okna oraz otwory, którymi dym mógłby wniknąć do mieszkań i pomieszczeń,
 • zachować spokój i oddalić się od miejsca zadymienia w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru,
 • stosować się do poleceń i instrukcji ogłaszanych przez prowadzących działania ratowniczo ‐ gaśnicze i porządkowe,
 • w przypadku braku osób wydających polecenia i instrukcje – postępować zgodnie z poleceniami przekazywanymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
 • nie utrudniać dojazdu ekipom ratowniczym.

 

Wychodząc z domu – zabrać ze sobą: 

 • telefon komórkowy (jeżeli takim dysponujemy),
 • zestaw pierwszej pomocy i inne niezbędne środki medyczne (w przypadku szczególnej choroby zabierz leki),
 • przybory toaletowe,
 • okulary lub soczewki kontaktowe,
 • latarki, baterie, przenośne radioodbiorniki,
 • wodę butelkowaną,
 • odzież na zmianę, śpiwory, koce, materace,
 • klucze do domu/mieszkania i samochodu,
 • ważne dokumenty: polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akta notarialne, dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery wartościowe (pieniądze, akcje, obligacje, karty kredytowe), książeczki szczepień, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp.,
 • dla małych dzieci: preparaty mleko zastępcze, pieluszki, butelki, mleko w proszku, zabawki,
 • inne środki szczególnej potrzeby.

 

Uwaga!

Szczegółowe zasady postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia uwolnieniem/wyciekiem substancji niebezpiecznych zawierają „karty charakterystyki” substancji niebezpiecznych.

 

Wykaz telefonów i adresów ważnych instytucji państwowych i służb ratowniczych

 

 

Nazwa instytucji

Adres

Telefon

Uwagi

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kozienicach

ul. Jana Kochanowskiego 28

26-900 Kozienice

48 611 73 55

Starostwo Powiatowe w Kozienicach 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach

(Starosta)

ul. Jana Kochanowskiego 28

26-900 Kozienice

48 611 73 00

centrala

Sekretariat

tel. 48 611 73 65

Urząd Miasta i Gminy Kozienice

(Burmistrz)

ul. Parkowa 5

26-900 Kozienice

48 611 71 00

centrala

Sekretariat

tel. 48 614 27 06

tel. 48 611 71 01

Państwowa

Straż Pożarna

(PSP)

Działa na danym terenie

administracyjnym

998 lub 112

Numery alarmowe działają na terenie całego kraju

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ)

ul. Kazimierza Pułaskiego 9A

26-600 Radom

48 364 00 46,

48 364 00 47

48 366 97 11 (fax)

e-mail:

radom@wios.warszawa.pl

całodobowo: 692495847

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

Policja

Działa na danym terenie administracyjnym

997 lub 112

Numery alarmowe działają na terenie całego kraju

Komenda Powiatowa PSP w Kozienicach

ul. Nowy Świat 3

26-900 Kozienice

48 611 78 98

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

II Oddział Terenowy Radom

ul 25 Czerwca 68

26-600 Radom

48 36 00 860, e-mail: wst.radom@rdos.gov.pl

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

22 58 70 211

22 58 70 204 (fax)

e-mail: warszawa@wody.gov.pl  

 

 

Polski Związek Wędkarski

Okręg PZW Radom

 

ul. Bławatna 10

26-600 Radom

48 363 04 66,

48 363 42 52 (fax)

e-mail: sekretariat@pzwradom.pl

 

Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne (MŚTO);

ul. Radomska 7;

26-670 Pionki,

tel./fax 48 612 34 41

601 393 036; 605 251 150

 

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.