Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Przedsiębiorstwo Państwowe Elektrownia „Kozienice” z siedzibą w Świerżach Górnych na podstawie ustawy z dnia 05.02.1993 r. o przekształceniu własnościowych niektórych przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 69 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13.07.1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 z późniejszymi zmianami).
Akt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod firmą: Elektrownia „Kozienice” Spółka Akcyjna sporządzony został dnia 24.09.1996 r. w formie aktu notarialnego (Repertorium A nr 16714/96).
W dniu 25.05.2012 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział KRS, dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego polegającego na zmianie dotychczasowej nazwy i adresu Spółki na następującą:

Enea Wytwarzanie Spółka Akcyjna
Świerże Górne 
26-900 Kozienice

W dniu 31.12.2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział KRS, dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o przekształceniu Spółki Enea Wytwarzanie spółka akcyjna w Spółkę Enea Wytwarzanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka może posługiwać się skrótem: Enea Wytwarzanie sp. z o.o.). Spółce Enea Wytwarzanie sp. z o.o. przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółki Enea Wytwarzanie spółka akcyjna, dotychczasowe zasady współpracy z nie ulegają zmianie, a wszystkie zawarte do tej pory przez Enea Wytwarzanie S.A. umowy pozostają w mocy.

Obecna nazwa i adres Spółki:
Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Świerże Górne

ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1
26-900 Kozienice

Obecny numer KRS Spółki: 0000536267.
Nie ulegają zmianie dotychczasowe numery NIP i REGON.

Struktura organizacyjna

Poglądowy Schemat Organizacyjny Enei Wytwarzanie sp. z o.o. - (PDF)

Przedmiot działalności

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. prowadzi w celach zarobkowych i na własny rachunek działalność gospodarczą polegającą na:

a) wytwarzaniu energii elektrycznej, w zależności od źródła w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, wiatr, wodę i biogaz;
b) obrocie energią elektryczną;
c) wytwarzaniu ciepła w kogeneracji;
d) przesyłaniu i dystrybucji ciepła.

Powyższa działalność objęta jest koncesjami udzielanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, tj.:

a) na wytwarzanie energii elektrycznej na okres do dnia 31.12.2030 r. – decyzja Prezesa URE Nr WEE/115-ZTO-F/1271/W/DSW/2013/TW z dnia 31.12.2013 r.;
b) na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 31.12.2025 r. – decyzja Prezesa URE Nr WCC/256-ZTO-H/1271/W/DSW/2013/TW z dnia 31.12.2013 r.;
c) na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do dnia 31.12.2025 r. – decyzja Prezesa URE Nr PCC/269-ZTO-C/1271/W/DRE/2013/RK z dnia 31.12.2013 r.;
d) na obrót energią elektryczną na okres do dnia 31.12.2030 r. – decyzja Prezesa URE Nr OEE/702/1271/W/2/2012/KL z dnia 21.12.2012 r.

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

 

1. Zgromadzenie Wspólników Enea Wytwarzanie sp. z o.o.:

Zgromadzenie Wspólników stanowi Spółka Enea S.A. jako jedyny udziałowiec Enei Wytwarzanie sp. z o.o.

 

2. Rada Nadzorcza Enei Wytwarzanie sp. z o.o. - skład osobowy:

Marcin Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Benedykt Czarnecki – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Sebastian Kot – Członek Rady Nadzorczej,

Maciej Kostrzewa – Członek Rady Nadzorczej,

Remigiusz Wójcik – Członek Rady Nadzorczej,

Sławomir Zielony – Członek Rady Nadzorczej.

 

3. Zarząd Enei Wytwarzanie sp. z o.o. - skład osobowy:

 

Antoni Józwowicz - Prezes Zarządu,
Grzegorz Kotte - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych,
Jan Mazurkiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,
Marcin Łukasiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych.

 

Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Enei Wytwarzanie sp. z o.o. wynosi 2.046.049.500,00 złotych i dzieli się na 20.460.495 udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy. Udziały Spółki są równe i niepodzielne.

Jedynym Udziałowcem Enei Wytwarzanie sp. z o.o. jest Spółka Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Majątek

Wartość majątku Enei Wytwarzanie sp. z o.o. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r., tj. na dzień bilansowy wynosi: 10.306.066 tys. zł, z tego: aktywa trwałe 8.029.462 tys. zł, a aktywa obrotowe 2.276.604 tys. zł.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W Enei Wytwarzanie sp. z o.o. sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie z obowiązującą w Spółce „Instrukcją Kancelaryjną”. Sprawy przesyłane pod adres Spółki są rejestrowane przez Kancelarię Ogólną, a następnie przekazywane do sekretariatów Członków Zarządu (zgodnie z przyjętym podziałem kompetencji) lub właściwych komórek organizacyjnych Spółki.

Realizowane są także sprawy wpływające do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również telefonicznie. Przyjmowanie interesantów odbywa się w dniach i godzinach pracy, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji o numerach telefonów i adresach e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych można uzyskać pod numerem
tel. (48) 614 24 14
fax: (48) 614 35 16

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Enei Wytwarzanie sp. z o.o. wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Spółki albo jednego Członka Zarządu Spółki łącznie z Prokurentem.

Reorganizacja segmentu OZE w GK ENEA

„Zarząd Spółki ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536267 („Spółka Dzielona”), informuje o zamiarze podziału Spółki Dzielonej polegającego na przeniesieniu części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę ENEA NOWA ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (26-603), przy ul. Kaszubskiej numer 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000812626 („Spółka Przejmująca”).

Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie) na warunkach określonych w Planie podziału przyjętym w dniu 25.08.2020 r. przez Zarządy Spółek Przejmującej i Dzielonej.

Zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. Plan podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, lecz zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Dzielonej.”

 

Plan podziału udostępniony jest pod linkiem:

Plan podziału Spółki Enea Wytwarzanie sp. z o.o. z dnia 25.08.2020 r.

Autor dokumentu: system

26-08-2020Publikacja dokumentu
25-08-2020Publikacja dokumentu
25-08-2020Publikacja dokumentu
24-08-2020Publikacja dokumentu
17-08-2020Publikacja dokumentu
12-08-2020Publikacja dokumentu
06-02-2020Publikacja dokumentu
03-10-2019Publikacja dokumentu
26-09-2019Publikacja dokumentu
01-07-2019Publikacja dokumentu
01-07-2019Publikacja dokumentu
18-06-2019Publikacja dokumentu
17-06-2019Publikacja dokumentu
08-01-2019Publikacja dokumentu
31-08-2018Publikacja dokumentu
24-08-2018Publikacja dokumentu
20-07-2018Publikacja dokumentu
29-06-2018Publikacja dokumentu
22-06-2018Publikacja dokumentu
22-06-2018Publikacja dokumentu
06-06-2018Publikacja dokumentu
05-06-2018Publikacja dokumentu
05-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
15-05-2018Publikacja dokumentu
09-05-2018Publikacja dokumentu
07-05-2018Publikacja dokumentu
19-03-2018Publikacja dokumentu
19-03-2018Publikacja dokumentu
26-02-2018Publikacja dokumentu
16-02-2018Publikacja dokumentu
02-02-2018Publikacja dokumentu
02-02-2018Publikacja dokumentu
16-01-2018Publikacja dokumentu
16-01-2018Publikacja dokumentu
14-12-2017Publikacja dokumentu
08-11-2016Publikacja dokumentu
07-11-2016Publikacja dokumentu
17-08-2016Publikacja dokumentu
12-08-2016Publikacja dokumentu
06-07-2016Publikacja dokumentu
14-03-2016Publikacja dokumentu
14-03-2016Publikacja dokumentu
14-03-2016Publikacja dokumentu
14-03-2016Publikacja dokumentu
08-12-2015Publikacja dokumentu
08-12-2015Publikacja dokumentu
07-12-2015Publikacja dokumentu
09-09-2015Utworzenie dokumentu
Informacje o dokumencie
Utworzył:system,  data: 09-09-2015
Opublikował:Sebastian Petrus,  data: 07-12-2015
Ostatnio modyfikował:Sebastian Petrus,  data: 07-12-2015

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.