Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Przedsiębiorstwo Państwowe Elektrownia „Kozienice” z siedzibą w Świerżach Górnych na podstawie ustawy z dnia 05.02.1993 r. o przekształceniu własnościowych niektórych przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 69 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13.07.1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 z późniejszymi zmianami).
Akt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod firmą: Elektrownia „Kozienice” Spółka Akcyjna sporządzony został dnia 24.09.1996 r. w formie aktu notarialnego (Repertorium A nr 16714/96).
W dniu 25.05.2012 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział KRS, dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego polegającego na zmianie dotychczasowej nazwy i adresu Spółki na następującą:

Enea Wytwarzanie Spółka Akcyjna
Świerże Górne 
26-900 Kozienice

W dniu 31.12.2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział KRS, dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o przekształceniu Spółki Enea Wytwarzanie spółka akcyjna w Spółkę Enea Wytwarzanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka może posługiwać się skrótem: Enea Wytwarzanie sp. z o.o.). Spółce Enea Wytwarzanie sp. z o.o. przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółki Enea Wytwarzanie spółka akcyjna, dotychczasowe zasady współpracy z nie ulegają zmianie, a wszystkie zawarte do tej pory przez Enea Wytwarzanie S.A. umowy pozostają w mocy.

Obecna nazwa i adres Spółki:
Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Świerże Górne

ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1
26-900 Kozienice

Obecny numer KRS Spółki: 0000536267.
Nie ulegają zmianie dotychczasowe numery NIP i REGON.

Struktura organizacyjna

Poglądowy Schemat Organizacyjny Enei Wytwarzanie sp. z o.o. - (PDF)

Przedmiot działalności

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. prowadzi w celach zarobkowych i na własny rachunek działalność gospodarczą polegającą na:

a) wytwarzaniu energii elektrycznej, w zależności od źródła w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, wiatr, wodę i biogaz;
b) obrocie energią elektryczną;
c) wytwarzaniu ciepła w kogeneracji;
d) przesyłaniu i dystrybucji ciepła.

Powyższa działalność objęta jest koncesjami udzielanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, tj.:

a) na wytwarzanie energii elektrycznej na okres do dnia 31.12.2030 r. – decyzja Prezesa URE Nr WEE/115-ZTO-F/1271/W/DSW/2013/TW z dnia 31.12.2013 r.;
b) na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 31.12.2025 r. – decyzja Prezesa URE Nr WCC/256-ZTO-H/1271/W/DSW/2013/TW z dnia 31.12.2013 r.;
c) na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do dnia 31.12.2025 r. – decyzja Prezesa URE Nr PCC/269-ZTO-C/1271/W/DRE/2013/RK z dnia 31.12.2013 r.;
d) na obrót energią elektryczną na okres do dnia 31.12.2030 r. – decyzja Prezesa URE Nr OEE/702/1271/W/2/2012/KL z dnia 21.12.2012 r.

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

 

1. Zgromadzenie Wspólników Enea Wytwarzanie sp. z o.o.:

Zgromadzenie Wspólników stanowi Spółka Enea S.A. jako jedyny udziałowiec Enei Wytwarzanie sp. z o.o.

 

2. Rada Nadzorcza Enei Wytwarzanie sp. z o.o. - skład osobowy:

Rafał Mucha                    - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Benedykt Czarnecki      – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Marcin Kaczmarek         – Członek Rady Nadzorczej,
Sebastian Kot                  – Członek Rady Nadzorczej,
Paweł Łącki                      – Członek Rady Nadzorczej,
Remigiusz Wójcik           – Członek Rady Nadzorczej,
Sławomir Zielony           – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Hawerczuk             – Członek Rady Nadzorczej.

 

 

 

3. Zarząd Enei Wytwarzanie sp. z o.o. - skład osobowy:

Antoni Józwowicz        - Prezes Zarządu,
Agnieszka Kruk                - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
Grzegorz Kotte              - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych,
Jan Mazurkiewicz        - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,
Marcin Łukasiewicz    - Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych,

 

Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Enei Wytwarzanie sp. z o.o. wynosi 2.046.049.500,00 złotych i dzieli się na 20.460.495 udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy. Udziały Spółki są równe i niepodzielne.

Jedynym Udziałowcem Enei Wytwarzanie sp. z o.o. jest Spółka Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Majątek

Wartość majątku Enei Wytwarzanie sp. z o.o. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r., tj. na dzień bilansowy wynosi: 10.306.066 tys. zł, z tego: aktywa trwałe 8.029.462 tys. zł, a aktywa obrotowe 2.276.604 tys. zł.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W Enei Wytwarzanie sp. z o.o. sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie z obowiązującą w Spółce „Instrukcją Kancelaryjną”. Sprawy przesyłane pod adres Spółki są rejestrowane przez Kancelarię Ogólną, a następnie przekazywane do sekretariatów Członków Zarządu (zgodnie z przyjętym podziałem kompetencji) lub właściwych komórek organizacyjnych Spółki.

Realizowane są także sprawy wpływające do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również telefonicznie. Przyjmowanie interesantów odbywa się w dniach i godzinach pracy, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji o numerach telefonów i adresach e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych można uzyskać pod numerem
tel. (48) 614 24 14
fax: (48) 614 35 16

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Enei Wytwarzanie sp. z o.o. wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Spółki albo jednego Członka Zarządu Spółki łącznie z Prokurentem.

Komunikaty i ogłoszenia

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o.

 

Uzasadnienie ENEA Wytwarzanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych, dla uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. dot. zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

 

Spełniając obowiązek informacyjny, ENEA Wytwarzanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzasadnia oddanie głosów za uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (dalej: NZW) spółki Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. (dalej jako MEC Piła sp. z o.o.) ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego w wysokości wyższej niż określona zgodnie
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej jako „Ustawa”).

NZW spółki Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. podjęło w dniu 10 czerwca 2021 r. uchwałę Nr 1 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki MEC Piła sp. z o.o. przyjmując, że kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalona w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do  8 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.

Grupa Kapitałowa ENEA założyła w obowiązującej strategii rozwoju, że działalność poszczególnych obszarów będzie prowadzona w oparciu o wyodrębnione struktury organizacyjne, zdolne
do realizowania zadań w zakresie inwestowania w określonych segmentach, z uwzględnieniem specyficznych wymagań dla danego rodzaju działalności. Do podjęcia wiążących korporacyjnych decyzji o realizowaniu takich zadań niezbędne jest wykonanie starannego i wszechstronnego rozpoznania.

Czynnikiem koniecznym do skutecznej realizacji planowanych projektów jest dokonywanie trafnych ocen w zakresie akwizycji, technologii, perspektyw rozwoju oraz związanych z nimi kosztów i czynników ryzyka.

MEC Piła sp. z o.o. jest w Grupie Kapitałowej ENEA od 2008 roku i zajmuje się przedsięwzięciami, które mają szansę stać się w przyszłości realnymi, nowoczesnymi produktami i generować w niej dodatkowe strumienie przychodów. Spółka aktywnie uczestniczy w realizacji istotnych i kluczowych projektów akwizycyjnych Grupy Kapitałowej ENEA (m.in. związanych z opracowaniem koncepcji  wyodrębnienia segmentu CIEPŁO, pozyskiwania kolejnych podmiotów do tego segmentu i ich integracji z już istniejącym obszarem oraz dywersyfikacji źródeł wytwórczych z uwzględnieniem kogeneracji). MEC Piła sp. z o.o. jest jedną z wiodących spółek sektora ciepłowniczego w Grupie, która poza produkcją, przesyłem
i sprzedażą energii cieplnej, produkuje i sprzedaje wytwarzaną w procesie kogeneracji gazowej - energię elektryczną. MEC Piła sp. z o.o. prowadzi obecnie jedną z większych inwestycji wykorzystując przy tym środki pozyskane z NFOŚiGW:

  • „Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”  nr POIS.01.06.01-00-0008/19  w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I ,
  • „Przebudowa sieci ciepłowniczej dla efektywnej dystrybucji ciepła w Pile” nr POIS.01.05.00-0032/19 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I.

Od menedżerów zarządzających firmami wdrażającymi strategię Grupy Kapitałowej ENEA wymagana jest duża wiedza specjalistyczna i doświadczenie z obszaru szeroko rozumianej energetyki.

Należy nadmienić że zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników Zarząd Spółki może liczyć od jednej do trzech osób. Aktualnie Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Wszystkie zadania związane z realizacją projektów inwestycyjnych realizuje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu MEC Piła sp. z o.o. kieruje równocześnie jednoosobowo spółką Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach
(dalej jako PEC sp. z o.o.) – funkcję Prezesa PEC sp. z o.o. pełni bez wynagrodzenia, co służy optymalizacji kosztów funkcjonowania MEC Piła sp. z o.o. oraz PEC sp. z o.o.

 

Autor dokumentu: system

15-10-2021Publikacja dokumentu
15-10-2021Publikacja dokumentu
06-09-2021Publikacja dokumentu
10-06-2021Publikacja dokumentu
06-05-2021Publikacja dokumentu
15-12-2020Publikacja dokumentu
06-11-2020Publikacja dokumentu
06-11-2020Publikacja dokumentu
06-11-2020Publikacja dokumentu
06-11-2020Publikacja dokumentu
01-10-2020Publikacja dokumentu
26-08-2020Publikacja dokumentu
25-08-2020Publikacja dokumentu
25-08-2020Publikacja dokumentu
24-08-2020Publikacja dokumentu
17-08-2020Publikacja dokumentu
12-08-2020Publikacja dokumentu
06-02-2020Publikacja dokumentu
03-10-2019Publikacja dokumentu
26-09-2019Publikacja dokumentu
01-07-2019Publikacja dokumentu
01-07-2019Publikacja dokumentu
18-06-2019Publikacja dokumentu
17-06-2019Publikacja dokumentu
08-01-2019Publikacja dokumentu
31-08-2018Publikacja dokumentu
24-08-2018Publikacja dokumentu
20-07-2018Publikacja dokumentu
29-06-2018Publikacja dokumentu
22-06-2018Publikacja dokumentu
22-06-2018Publikacja dokumentu
06-06-2018Publikacja dokumentu
05-06-2018Publikacja dokumentu
05-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
15-05-2018Publikacja dokumentu
09-05-2018Publikacja dokumentu
07-05-2018Publikacja dokumentu
19-03-2018Publikacja dokumentu
19-03-2018Publikacja dokumentu
26-02-2018Publikacja dokumentu
16-02-2018Publikacja dokumentu
02-02-2018Publikacja dokumentu
02-02-2018Publikacja dokumentu
16-01-2018Publikacja dokumentu
16-01-2018Publikacja dokumentu
14-12-2017Publikacja dokumentu
08-11-2016Publikacja dokumentu
07-11-2016Publikacja dokumentu
17-08-2016Publikacja dokumentu
12-08-2016Publikacja dokumentu
06-07-2016Publikacja dokumentu
14-03-2016Publikacja dokumentu
14-03-2016Publikacja dokumentu
14-03-2016Publikacja dokumentu
14-03-2016Publikacja dokumentu
08-12-2015Publikacja dokumentu
08-12-2015Publikacja dokumentu
07-12-2015Publikacja dokumentu
09-09-2015Utworzenie dokumentu
Informacje o dokumencie
Utworzył:system,  data: 09-09-2015
Opublikował:Sebastian Petrus,  data: 07-12-2015
Ostatnio modyfikował:Sebastian Petrus,  data: 07-12-2015

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.