Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Przedsiębiorstwo Państwowe Elektrownia „Kozienice” z siedzibą w Świerżach Górnych na podstawie ustawy z dnia 05.02.1993 r. o przekształceniu własnościowych niektórych przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 69 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13.07.1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 z późniejszymi zmianami).
Akt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod firmą: Elektrownia „Kozienice” Spółka Akcyjna sporządzony został dnia 24.09.1996 r. w formie aktu notarialnego (Repertorium A nr 16714/96).
W dniu 25.05.2012 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział KRS, dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego polegającego na zmianie dotychczasowej nazwy i adresu Spółki na następującą:

Enea Wytwarzanie Spółka Akcyjna
Świerże Górne 
26-900 Kozienice

W dniu 31.12.2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział KRS, dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o przekształceniu Spółki Enea Wytwarzanie spółka akcyjna w Spółkę Enea Wytwarzanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka może posługiwać się skrótem: Enea Wytwarzanie sp. z o.o.). Spółce Enea Wytwarzanie sp. z o.o. przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółki Enea Wytwarzanie spółka akcyjna, dotychczasowe zasady współpracy z nie ulegają zmianie, a wszystkie zawarte do tej pory przez Enea Wytwarzanie S.A. umowy pozostają w mocy.

Obecna nazwa i adres Spółki:
Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Świerże Górne

ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1
26-900 Kozienice

Obecny numer KRS Spółki: 0000536267.
Nie ulegają zmianie dotychczasowe numery NIP i REGON.

Struktura organizacyjna

Poglądowy Schemat Organizacyjny Enei Wytwarzanie S.A. - listopad 2018 podgląd schematu (PDF)

Przedmiot działalności

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. prowadzi w celach zarobkowych i na własny rachunek działalność gospodarczą polegającą na:

a) wytwarzaniu energii elektrycznej, w zależności od źródła w oparciu o węgiel kamienny, biomasę, wiatr, wodę i biogaz;
b) obrocie energią elektryczną;
c) wytwarzaniu ciepła w kogeneracji;
d) przesyłaniu i dystrybucji ciepła.

Powyższa działalność objęta jest koncesjami udzielanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, tj.:

a) na wytwarzanie energii elektrycznej na okres do dnia 31.12.2030 r. – decyzja Prezesa URE Nr WEE/115-ZTO-F/1271/W/DSW/2013/TW z dnia 31.12.2013 r.;
b) na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 31.12.2025 r. – decyzja Prezesa URE Nr WCC/256-ZTO-H/1271/W/DSW/2013/TW z dnia 31.12.2013 r.;
c) na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do dnia 31.12.2025 r. – decyzja Prezesa URE Nr PCC/269-ZTO-C/1271/W/DRE/2013/RK z dnia 31.12.2013 r.;
d) na obrót energią elektryczną na okres do dnia 31.12.2030 r. – decyzja Prezesa URE Nr OEE/702/1271/W/2/2012/KL z dnia 21.12.2012 r.

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

 

1. Zgromadzenie Wspólników Enea Wytwarzanie sp. z o.o.:

Zgromadzenie Wspólników stanowi Spółka Enea S.A. jako jedyny udziałowiec Enei Wytwarzanie sp. z o.o.

 

2. Rada Nadzorcza Enei Wytwarzanie sp. z o.o. - skład osobowy:

Piotr Adamczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Marcin Lew – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Benedykt Czarnecki – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Danuta Berndt – Członek Rady Nadzorczej,

Marcin Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej,

Maciej Kostrzewa – Członek Rady Nadzorczej,

Remigiusz Wójcik – Członek Rady Nadzorczej,

Sławomir Zielony – Członek Rady Nadzorczej.

 

3. Zarząd Enei Wytwarzanie sp. z o.o. - skład osobowy:

 

Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu,

Grzegorz Kotte – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych,

Tomasz Siwak – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju,

Jan Mazurkiewicz – Wiceprezes ds. Korporacyjnych,

Marcin Łukasiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych.

 

Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Enei Wytwarzanie sp. z o.o. wynosi 2.046.049.500,00 złotych i dzieli się na 20.460.495 udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy. Udziały Spółki są równe i niepodzielne.

Jedynym Udziałowcem Enei Wytwarzanie sp. z o.o. jest Spółka Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Majątek

Wartość majątku Enei Wytwarzanie sp. z o.o. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r., tj. na dzień bilansowy wynosi: 9.596.260 tys. zł, z tego: aktywa trwałe 8.076.112 tys. zł, a aktywa obrotowe 1.520.148 tys. zł.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W Enei Wytwarzanie sp. z o.o. sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie z obowiązującą w Spółce „Instrukcją Kancelaryjną”. Sprawy przesyłane pod adres Spółki są rejestrowane przez Kancelarię Ogólną, a następnie przekazywane do sekretariatów Członków Zarządu (zgodnie z przyjętym podziałem kompetencji) lub właściwych komórek organizacyjnych Spółki.

Realizowane są także sprawy wpływające do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również telefonicznie. Przyjmowanie interesantów odbywa się w dniach i godzinach pracy, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji o numerach telefonów i adresach e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych można uzyskać pod numerem
tel. (48) 614 24 14
fax: (48) 614 35 16

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Enei Wytwarzanie sp. z o.o. wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Spółki albo jednego Członka Zarządu Spółki łącznie z Prokurentem.

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia Prezesa Zarządu Enea Badania i Rozwój sp. z o.o.

Uzasadnienie ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.  jako podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych, dla uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Enea Badania i Rozwój sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Spełniając obowiązek informacyjny, ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. uzasadnia oddanie głosów za uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (dalej: NZW) spółki Enea Badania i Rozwój sp. z o.o. (dalej: Enea Badania i Rozwój) ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego  w wysokości wyższej  niż określona zgodnie z Art. 4 ust 2 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa) (Dz. U. 2016 poz. 1202 z dnia 09.08.2016 r.).

NZW spółki Enea Badania i Rozwój należącej do Grupy Kapitałowej ENEA  podjęło w dniu 05.12.2018 r. Uchwałę nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu przyjmując, że kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu zostanie określona przez Zgromadzenie Wspólników i zostanie ustalona w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Z powodów wyjaśnionych poniżej NZW spółki Enea Badania i Rozwój podjęło w dniu 30.08.2019 r. Uchwałę nr 1 zmieniającą postanowienia Uchwały nr 1 z dnia 05.12.2018 r.  w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarząd Spółki przyjmując, że kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu zostanie określona przez Zgromadzenie Wspólników i zostanie ustalona w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 do 4 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość. Górna granica tak ustalonego przedziału jest wyższa wobec górnej granicy przedziału przynależnego spółce zgodnie z Art. 4 ust 2 pkt 1 Ustawy.

Grupa Kapitałowa ENEA założyła w obowiązującej strategii rozwoju, że jako rozwojowy i innowacyjny projekt rozważa budowę elektrowni IGCC w technologii bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym zgazowaniem węgla. Do podjęcia wiążących korporacyjnych decyzji o uruchomieniu takiego projektu niezbędne jest wykonanie starannego i wszechstronnego rozpoznania samej technologii IGCC oraz możliwości i opłacalności jej zastosowania w przedsięwzięciu inwestycyjnym, bezprecedensowym – jak dotąd – w polskiej energetyce. Trafne rozpoznanie ryzyk, ale przede wszystkim oszacowanie – w szerokim tego słowa znaczeniu – korzyści z implementacji technologii IGCC (możliwości nawiązania długofalowej współpracy z dostawcą technologii, zaangażowanie krajowych firm wykonawczych, zapewnienie popytu na węgiel produkowany w LW Bogdanka)  stawiane były i są jako zadania w obszarze przygotowania decyzji inwestycyjnych.

Prace analityczno-rozpoznawcze w zakresie przyszłego projektu IGCC prowadzone były początkowo w Pionie Strategii Rozwoju Enea Wytwarzanie, jednak z uwagi na zakres koniecznych do wykonania analiz przedprojektowych jak również na specyfikę opracowywanego zagadnienia i wstępne plany co do form współpracy z dostawcą technologii zdecydowano o wyodrębnieniu kompleksowo ujmowanego tematu IGCC i poprowadzeniu go przez wyodrębniony podmiot – spółkę zajmującą się działalnością badawczą. W ten sposób podjęta została decyzja o utworzeniu spółki Enea Badania i Rozwój.

Enea Badania i Rozwój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana przez Enea Wytwarzanie sp. z o.o. i ENEA S.A. w dniu 04.08.2017 roku. Celem jej jest prowadzenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej zmierzającej do zwiększenia zasobów wiedzy oraz do wykorzystywania zasobów wiedzy w dziedzinie tworzenia nowych zastosowań przyjaznych dla środowiska technologii energetycznych. W szczególności Spółka zajmuje się przygotowaniem w możliwie najszerszym zakresie analiz i studiów wykonalności projektu elektrowni IGCC, która może powstać w powiecie łęczyńskim, we wsi Stara Wieś, w pobliżu LW Bogdanka.

Wspomniane studia i analizy dotyczą również części infrastrukturalnej przyszłego projektu, obejmującej budowę linii kolejowej łączącej LW Bogdanka i Elektrownię IGCC (według zaktualizowanych zamierzeń – linię towarowo-pasażerską LW Bogdanka – Łęczna) oraz doprowadzenie wody i odprowadzenie oczyszczonych ścieków. Należy stwierdzić, że przedsięwzięcie IGCC ma nie tylko znaczenie strategiczne dla Grupy Enea, ale jest obiektem życzliwego i intensywnego zainteresowania lokalnych społeczności, wpisując się w plany rozwojowe regionu Lubelszczyzny.

Z uwagi na zmieniające się regulacje prawne w obszarze energetyki projekt IGCC, zamierzony pierwotnie jako oparty o wykorzystanie jedynie węgla, musi obecnie uwzględniać obowiązujące dla nowobudowanych bloków ograniczenie emisji CO2 do poziomu poniżej 550 g/kWh. Spowodowało to przyjęcie do dalszego opracowania koncepcji IGCC współzgazowania biomasy; z jednej strony pociągnie to za sobą konsekwencje technologiczne i ekonomiczne, a z drugiej nada projektowi charakter innowacyjny na skalę europejską. W zależności od zmian w polityce klimatycznej i zainteresowania czystymi technologiami węglowymi technologia IGCC ma szansę stać się w przyszłości realnym, innowacyjnym produktem, oferowanym przez Grupę Kapitałową ENEA.

Mając na celu zapewnienie opłacalności projektu IGCC Spółka rozważa możliwości zastosowania technologii przygotowania różnego rodzaju biomasy. Kierunek ten wpisuje się w realizację strategii gospodarki o cyklu zamkniętym i może generować dodatkowe strumienie przychodów dla Grupy.

Technologie i rozwiązania, nad którymi pracuje Enea Badania i Rozwój wymagają bezpośredniej współpracy z polskimi i zagranicznymi firmami, dysponującymi niezbędnym know-how i rozwijającymi nowoczesne rozwiązania technologiczne. W obszarze technologii IGCC szczególne znaczenie ma dorobek i doświadczenie partnera technologicznego. Dobór doświadczonych doradców technicznych, finansowych i prawnych jest kluczowy dla powodzenia prac Enea Badania i Rozwój.

Spółka wykonuje ważną i złożoną pracę koordynując działania krajowych doradców i projektantów, instytucji badawczych oraz partnera technologicznego i instytucji finansowych. Korzystając ze wsparcia zasobów Grupy, budując własny zespół specjalistów i ze wsparciem zewnętrznych firm doradczych opracowano dotąd materiały pozwalające na ocenę wykonalności i opłacalności planowanego przedsięwzięcia. Stanowi to wartościowy dorobek Spółki i Grupy.

Z powyższych powodów Enea Badania i Rozwój działa na podstawie dedykowanych, elastycznych struktur organizacyjnych.

W Enea Badania i Rozwój alokowane są umiejętności oraz wiedza dotycząca zarządzania projektami energetycznymi i infrastrukturalnymi. Od menedżerów zarządzających Spółką wymagana jest specyficzna, unikalna wiedza rynkowa oraz duża wiedza specjalistyczna z obszaru szeroko rozumianej energetyki. Grono osób, dysponujących niezbędną wiedzą merytoryczną i doświadczeniem w zakładaniu i profesjonalnym prowadzeniu tego rodzaju przedsięwzięć jest w Polsce ograniczone.  Osoby zarządzające spółką muszą posiadać doświadczenie w ocenie zasadności inwestowania w innowacyjne, a zatem ryzykowne projekty – w szczególności w projekt nowej na polskim rynku technologii IGCC. Są to wysoko cenione umiejętności z uwagi na globalny rynek energii.

Pomimo, że zgodnie z umową spółki, jej Zarząd może liczyć od jednej do pięciu osób, przewidziano zatrudnienie wyłącznie Prezesa Zarządu. Powyższe służy optymalizacji kosztów funkcjonowania Enea Badania i Rozwój.

Autor dokumentu: system

06-02-2020Publikacja dokumentu
03-10-2019Publikacja dokumentu
26-09-2019Publikacja dokumentu
01-07-2019Publikacja dokumentu
01-07-2019Publikacja dokumentu
18-06-2019Publikacja dokumentu
17-06-2019Publikacja dokumentu
08-01-2019Publikacja dokumentu
31-08-2018Publikacja dokumentu
24-08-2018Publikacja dokumentu
20-07-2018Publikacja dokumentu
29-06-2018Publikacja dokumentu
22-06-2018Publikacja dokumentu
22-06-2018Publikacja dokumentu
06-06-2018Publikacja dokumentu
05-06-2018Publikacja dokumentu
05-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
04-06-2018Publikacja dokumentu
15-05-2018Publikacja dokumentu
09-05-2018Publikacja dokumentu
07-05-2018Publikacja dokumentu
19-03-2018Publikacja dokumentu
19-03-2018Publikacja dokumentu
26-02-2018Publikacja dokumentu
16-02-2018Publikacja dokumentu
02-02-2018Publikacja dokumentu
02-02-2018Publikacja dokumentu
16-01-2018Publikacja dokumentu
16-01-2018Publikacja dokumentu
14-12-2017Publikacja dokumentu
08-11-2016Publikacja dokumentu
07-11-2016Publikacja dokumentu
17-08-2016Publikacja dokumentu
12-08-2016Publikacja dokumentu
06-07-2016Publikacja dokumentu
14-03-2016Publikacja dokumentu
14-03-2016Publikacja dokumentu
14-03-2016Publikacja dokumentu
14-03-2016Publikacja dokumentu
08-12-2015Publikacja dokumentu
08-12-2015Publikacja dokumentu
07-12-2015Publikacja dokumentu
09-09-2015Utworzenie dokumentu
Informacje o dokumencie
Utworzył:system,  data: 09-09-2015
Opublikował:Sebastian Petrus,  data: 07-12-2015
Ostatnio modyfikował:Sebastian Petrus,  data: 07-12-2015

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.