Szukaj

Laboratorium Badań Fizykochemicznych Wydziału Pomiarów

Laboratorium Badań Fizykochemicznych Wydziału Pomiarów:

Wydział Pomiarów ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. prowadzi nadzór metrologiczny nad aparaturą kontrolno–pomiarową w Spółce oraz stale rozwijające się laboratoria: badawcze i wzorcujące.

Działalność Wydziału rozpoczęła się 1 lipca 1977r., kiedy powołano Oddział Aparatury Pomiarowej. Na mocy decyzji Dyrektora Elektrowni Kozienice z 1 października 1979r., przekształcono go w Wydział Aparatury Pomiarowej. Decyzją Zarządu ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., w dniu 1 listopada 2015r. zmieniono nazwę Wydziału na Wydział Pomiarów.

Działalność laboratoriów Wydziału Pomiarów, działających w strukturach ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., to kontynuacja i rozwijanie bogatych i długoletnich doświadczeń w eksploatacji i nadzorowaniu metrologicznym aparatury kontrolno-pomiarowej oraz systemów pomiarowych stosowych w Elektrowni. Szczególny akcent kładziemy na prowadzenie wzorcowań, sprawdzeń i badań. Działamy w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ciągłe doskonalenie jego skuteczności jest dla nas podstawą.

Polityka Jakości pozostaje w ścisłym związku z globalną polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

Laboratorium badawcze Wydziału Pomiarów od 13.12.2012 r., posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji AB nr 1382 w zakresie badań chemicznych automatycznych systemów pomiarowych emisji do powietrza.

 

Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się na stronie internetowej PCA:

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201382,plik.html

 

 W związku z prowadzoną działalnością każdy Klient Laboratorium Badań Fizykochemicznych ma prawo zgłosić skargę pisemnie, mailowo lub telefonicznie do Kierownika Laboratoriów pod numer 48 48 614-19-41.

Standardowy czas na rozpatrzenie skargi to 21 dni. Jednak laboratorium zastrzega sobie, że w indywidualnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

Klient ma prawo w każdym momencie skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Kierownikiem Laboratoriów, aby uzyskać informację na jakim etapie rozpatrywania skargi jest laboratorium.

Po zakończeniu procesu analizy Klient jest bezzwłocznie informowany drogą pisemną przez laboratorium o jej uznaniu i proponowanych działaniach naprawczych lub o jej odrzuceniu.

 

Laboratorium Badań Fizykochemicznych nr akredytacji AB 1382

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj dzialalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Cena

Gazy odlotowe

Stężenie CO
Zakres: (4 – 500) mg/m3
Metoda NDIR

PN-EN 15058:2006

koszty stałe 2000 zł. + po 500 zł. za pomiar jednego stężenia

Gazy odlotowe

Stężenie NO/NOx
Zakres: (2 – 1025) mg/m3
Metoda chemiluminescencyjna

PN-EN 14792:2006

koszty stałe 2000 zł. + po 500 zł. za pomiar jednego stężenia

Gazy odlotowe

Stężenie O2
Zakres: (0,2 – 21) %
Metoda paramagnetyczna

PN-EN 14789:2006

koszty stałe 2000 zł. + po 500 zł. za pomiar jednego stężenia

Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS)

Roczne badanie kontrolne (AST)
w zakresie: CO, NO/NOx, O2

PN-EN 14181:2015

5500 zł

Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS)

Stężenie CO
Zakres: (4 – 500) mg/m3
Metoda NDIR

PN-EN 15058:2006 

5500 zł

Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS)

Stężenie NO/NOx
Zakres: (2 – 1025) mg/m3
Metoda chemiluminescencyjna

PN-EN 14792:2006

5500 zł

Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS)

Stężenie O2
Zakres: (0,2 – 21) %
Metoda paramagnetyczna

PN-EN 14789:2006

5500 zł

 

Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2020r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 15675.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.