Szukaj

Laboratorium chemiczne

O nas słów kilka…

 

Początek naszej działalności sięga 1973 roku, kiedy powołano Oddziału Gospodarki Wodno-Chemicznej. W roku 1981 decyzją Dyrektora Elektrowni Kozienice wyodrębniono Wydział Chemiczny. Natomiast w roku 2014 decyzją Zarządu Enea Wytwarzanie S.A. utworzono Wydział Laboratoriów Chemicznych ENEA Wytwarzanie. Długoletnia działalność pozwoliła nam na zebranie wielu doświadczeń w zakresie chemii energetycznej.

Wydział pracuje zgodnie z wymaganiami normy PN- EN ISO/IEC 17025 oraz prowadzi swoją działalność według zasad dobrej praktyki profesjonalnej, określonych w Polityce Jakości, Księdze Systemu Zarządzania oraz w innych dokumentach systemowych.

Wydział Laboratoriów Chemicznych posiada od 25-04-2008 r. certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji AB nr 883 w zakresie poboru i analiz: paliw stałych, biomasy stałej, biomasy ciekłej, odpadów paleniskowych, wód, ścieków, gipsu i mąki kamienia wapiennego, olejów smarowych.

Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się na stronie internetowej PCA http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20883,plik.html

Jesteśmy również członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych LABIOMEN.

Zgodnie z funkcjonującym systemem zarządzania główne cele naszej pracy to:

 • wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym wg metod określonym w aktualnym zakresie akredytacji, które spełniają oczekiwania Klientów;
 • dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań;
 • zapewnienie Klientom ochrony poufnych informacji i praw własności
 • budowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Naszych Klientów
 • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania.

Laboratoria dysponują nowoczesną aparaturą kontrolno-pomiarową renomowanych firm oraz wykwalifikowaną kadrą, regularnie podnoszącą swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych, zapewniając wysoką jakość świadczonych usług.

Prawidłowość funkcjonowania systemu zarządzania weryfikowana jest w cyklu audytów wewnętrznych oraz ocen w nadzorze wykonywanych przez audytorów i ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

 

Polityka jakości …  

 

Polityką Wydziału Laboratoriów Chemicznych jest profesjonalne wykonywanie badań w celu zapewnienia realizacji wymagań Klientów oraz wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Dla realizacji tej polityki ustalono następujące ogólne cele jakości:

 • wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym, które spełnią oczekiwania Klientów,
 • dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań,
 • zapewnienie Klientom ochronę poufnych informacji i praw własności,
 • zbudowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Wydziałem Laboratoriów Chemicznych,
 • utrzymanie i ciągłe doskonalenia skuteczności systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącymi laboratoriów badawczych
 • identyfikacja oraz monitorowanie ryzyka i szans

Prezes Zarządu zapewnia ustanowienie właściwych procesów komunikacyjnych, w tym dotyczących skuteczności systemu zarządzania.

Gwarancją realizacji wyznaczonych celów jest znajomość, stosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania i Polityki Jakości oraz zobowiązań z niej wynikających przez cały personel Wydziału, jak również profesjonalizm Pracowników adekwatny do rosnących wymagań klientów.

Realizacja polityki jakości jest możliwa dzięki:

 • doświadczonemu i wykwalifikowanemu personelowi, który zna i stosuję Politykę Jakości oraz przyczynia się do osiągania wyznaczonych celów systemu zarządzania,
 • utrzymaniu wymaganych kwalifikacji personelu poprzez systematyczne szkolenia,
 • zapewnieniu pracownikom dostępności dokumentów opisujących system zarządzania,
 • systemowi zarządzania, podlegającemu nadzorowi poprzez audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania.

Zarząd Enea Wytwarzanie sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić Wydziałowi Laboratoriów Chemicznych niezbędne środki do utrzymania i doskonalenia skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania.

Wydział Laboratoriów Chemicznych prowadząc swoją działalność postępuje zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Systemu Zarządzania, Procedurach Ogólnych i pozostałych dokumentach systemu zarządzania. 

Integralność systemu zarządzania jest utrzymywana podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania.

Decyzje w sprawie odstępstw podejmują osoby zatwierdzające odpowiednie dokumenty systemu zarządzania.

Decyzje o odstępstwach podejmowane są w sytuacjach wyjątkowych po uprzednim upewnieniu się, że nie wpływają one na rzetelność i wiarygodność prowadzonych badań i nie powodują powstania niezgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Wszystkie odstępstwa są dokumentowane.

Wydział Laboratoriów Chemicznych działa bezstronnie i niezależnie w zakresie wykonywanych badań. Wynagrodzenie personelu nie zależy od liczby wykonywanych badań oraz nie jest w żaden sposób związane z ich wynikami.

Stosując niniejszą politykę jakości zobowiązujemy się do dobrej praktyki profesjonalnej i do zapewnienia jakości badań w usługach świadczonych Klientom.

 

Nasza działalność

 

 • w ramach Pracowni Wodno-Ściekowa realizuje pobieranie i wykonuje badania fizykochemiczne próbek:
 •  wód technologicznych
 • wód powierzchniowych i ścieków z IOS oraz ścieków deszczowo-przemysłowych i bytowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi harmonogramami
 • wykonuje pomiary porównawcze do sprawdzania aparatury kontrolno pomiarowej służącej do ciągłych pomiarów technologicznych.

 

 • w ramach Laboratorium Pobierania i Przygotowania Próbek Paliw oraz Pracowni Paliw realizuje pobieranie i wykonuje badania fizykochemiczne próbek:
 • paliw stałych
 • biopaliw stałych i ciekłych
 • odpadów paleniskowych
 • oleju opałowego

Uzyskane wyniki służą do rozliczeń: handlowych, emisji CO2, „zielonej energii” oraz wyliczeń wskaźników produkcyjnych i informacji technicznej.

 

 • w ramach Pracowni Odsiarczania i Odpadów realizuje pobieranie i wykonuje badania fizykochemiczne próbek:
 • zawiesin procesowych
 • surowców (mączki kamienia wapiennego) i (produktów) gipsu
 • wód procesowych i ścieków

 

 • w ramach Pracowni Olejowej realizuje pobieranie i wykonuje badania fizykochemiczne próbek:
 • oleju opałowego
 • przemysłowych olejów smarowych
 • olejów hydraulicznych
 • olejów elektroizolacyjnych

 

Poza tym Wydział Laboratoriów Chemicznych:

 • organizuje, nadzoruje/wykonuje badania dla określania zakresu prac remontowych,
 • wykonuje dodatkowe badania dla potrzeb eksploatacji i/lub sytuacji awaryjnych
 • nadzoruje specjalistyczne prace z zakresu chemii wykonywane przez firmy zewnętrzne na rzecz Elektrowni.

 

KONTAKT

Marlena Wawrzak

Kierownik Wydziału Laboratoriów Chemicznych

tel. kom. 887 450 046

tel. 48 614 18 71

marlena.wawrzak@enea.pl

sekretariat: 48 614 18 85

 

Pracownia Wodno-Ściekowa

Agnieszka Baranowska

tel.  48 614 18 75

agnieszka.baranowska@enea.pl

 

Laboratorium Pobierania i Przygotowania Próbek Paliw

Katarzyna Wit

tel. 48 614 18 82

katarzyna.wit@enea.pl

 

Pracownia Paliw

Anna Grzelczak

tel.  48 611 58 35

anna.grzelczak@enea.pl

 

Pracownia Odsiarczania i Odpadów

Elżbieta Ilewska

tel. 48 611 58 36

elzbieta.ilewska@enea.pl

 

Pracownia Olejowa

Aneta Zawodnik

tel. 48 614 18 76

aneta.zawodnik@enea.pl

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.