Szukaj

Zakres działalności

Rola Enea Trading w Grupie Kapitałowej EneaEnea Trading Prop-Trading

 

 

 

Produkty

Plan podziału spółki Enea Trading

Energia elektryczna

Enea Trading jest znaczącym uczestnikiem polskiego rynku energii elektrycznej.  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu energią elektryczną na rynku SPOT i kontraktów terminowych, realizując transakcje na platformach obrotu oraz na rynku OTC. 

Enea Trading oferuje profesjonalną obsługę w zakresie zarządzania portfelami w horyzoncie krótko- i długoterminowym, minimalizując ryzyko rynkowe.

Ponadto wykonuje usługi Operatora Handlowego i Operatora Handlowo – Technicznego na rzecz Spółek z Grupy Kapitałowej Enea. Enea Trading realizuje zadania związane z obowiązkowym zakupem energii elektrycznej. Świadczy również usługi rozliczeń w zakresie transakcji na hurtowym rynku energii elektrycznej.

Enea Trading jest także aktywnym uczestnikiem międzynarodowych rynków energii elektrycznej, będąc członkiem European Energy Exchange oraz biorąc udział w wymianie transgranicznej.

Gaz ziemny

Enea Trading jest aktywnym uczestnikiem hurtowego rynku, prowadząc działalność zarówno na rynku giełdowym (Towarowa Giełda Energii S.A.), jak i rynku pozagiełdowym (OTC).

Spółka odpowiada za kontraktację paliwa gazowego na potrzeby klientów Grupy Kapitałowej Enea S.A., dokonując zabezpieczenia pozycji handlowej klientów w horyzoncie długo- oraz krótkoterminowym.

Posiadając koncesję na import gazu ziemnego z zagranicy oraz będąc uczestnikiem Platformy GAZ-SYSTEM Aukcje, Enea Trading może uczestniczyć w procesie importu gazu ziemnego na teren Polski w ramach wykorzystania dostępnych przydziałów przepustowości.

Prawa majątkowe

Enea Trading prowadzi aktywne działania związane z uczestnictwem na rynku praw majątkowych.

Jest uczestnikiem zarówno rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A., tj. rynku sesyjnego (SPOT) i rynku terminowego, jak i rynku OTC. Spółka zajmuje się zabezpieczaniem portfeli praw majątkowych dla innych spółek Grupy Kapitałowej Enea oraz prowadzi działalność na rachunek własny.

Uprawnienia do emisji CO2

Enea Trading realizuje strategię zabezpieczenia uprawnień do emisji CO2 w Grupie Kapitałowej Enea. Aktywna jest na rynkach międzynarodowych, a od 2014 roku działa na najbardziej płynnym rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2 - giełdzie ICE Futures Europe. Zawiera transakcje na instrumentach finansowych pochodnych oraz na rynku SPOT. 

Enea Trading jest odpowiedzialna za optymalizację zarządzania portfelem uprawnień do emisji CO2 w celu maksymalizacji wartości CDS. Spółka posiada duże doświadczenie w transakcjach hedgingowych i spekulacyjnych. Od niedawna zawiera również transakcje pozagiełdowe OTC współpracując z renomowanymi podmiotami zewnętrznymi.

Paliwa produkcyjne

Enea Trading sp. z o. o. pełni funkcję centrum zarządzania portfelem zakupowym paliw, usług związanych z zakupem paliw oraz usług logistycznych dla podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Enea.

Enea Trading posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji zaopatrzenia w paliwa energetyczne. Spółka zarządza portfelem zakupowym paliw o sumarycznym wolumenie 6 mln ton, w skład którego wchodzi węgiel, biomasa i olej opałowy.

Enea Trading odpowiada także za optymalne planowanie i realizację zakupu paliw i usług logistycznych oraz utrzymanie zapasu paliw na poziomie wymaganym przepisami prawa.

Origination 

Enea Trading oferuje usługi zarządzania energią dla odnawialnych źródeł energii oraz elektrowni charakteryzujących się dużą elastycznością generacji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w optymalizacji wytwarzania własnych źródeł wytwórczych GK Enea, w tym również elektrowni wodnych, wiatrowych i wirtualnych, oraz w handlu nośnikami energii na polskich i zagranicznych giełdach energii.

Kupujemy elastyczność zdolności produkcyjnych i wytwarzaną energię elektryczną producentów energii i wprowadzamy ten zintegrowany portfel na giełdę energii, zapewniając lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych jednostek wytwórczych co przekłada się na optymalizację ich zysku operacyjnego.

Dobieramy rozwiązania optymalizacyjne do konkretnych wymogów Klientów, profili produkcji energii elektrycznej i warunków rynkowych.

Dla Klienta:​

  • Tworzymy dedykowane produkty i usługi oparte o hurtowy handel energią, węglem, gazem ziemnym i prawami majątkowymi o różnym stopniu złożoności.
  • Oferujemy zarówno produkty ze stałą ceną jak i oparte o indeksy giełdowe w zależności od skłonności do podejmowania ryzyka i oczekiwanego zysku.

Przeprowadzamy złożone transakcje handlowe, które pozwalają na wygenerowanie konkretnej wartości dla ich biznesu, a które nie są dostępne dla firm nieposiadających bezpośredniego dostępu do rynku giełdowego.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.