Szukaj

O nas

Enea Trading jest spółką z Grupy Kapitałowej Enei. Posiada kompetencje w zakresie handlu energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2, węglem oraz biomasą. Enea Trading pozyskuje dla Grupy Enea energię elektryczną oraz podstawowe paliwa produkcyjne,a także zarządza portfelami Spółek Enea S.A., Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., Enea Operator Sp. z o. o. oraz ENEA Elektrownia Połaniec S.A.. Opracowuje również strategię działań biznesowych na hurtowym rynku energii, pozostając wciąż aktywna na wielu rynkach branży energetycznej.

 

Dawid Klimczak – Prezes Zarządu

Dawid Klimczak związany jest z energetyką od 10 lat. Swoją karierę rozpoczął w firmie tradingowej JES Energy Sp. z o.o.. Następnie, przez ponad 2 lata, specjalizował się w obrocie energią elektryczną, prawami majątkowymi oraz handlem spekulacyjnym w niemieckiej Grupie Metro. Od 2012 roku obejmował stanowiska kierownicze w ENEA Trading Sp. z o. o., natomiast od 2015 roku zarządzał całym pionem Prop-Tradingu jako Dyrektor Departamentu Spółki. Funkcję Prezesa Enea Trading Sp. z o. o. objął w marcu 2016 roku. Od 16 marca 2016r. jest również Członkiem Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, w 2019 roku wybrany na ponowną kadencję.

Dawid Klimczak jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uczelni Łazarskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Poznańskiej. Ukończył również studia Management 2014 na Harvard Business Review. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Od 2016 absolwent INSEAD.

Dawid Klimczak posiada liczne licencje maklerskie m. in. European Energy Exchange, Energy Exchange Austria, EUREX Exchange oraz Maklera Giełd Towarowych. Specjalizuje się w dziedzinach: proprietary trading, origination, handel węglem energetycznym oraz obrót gazem ziemnym zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. W GK odpowiedzialny za relacje międzynarodowe. Lider kierujący szeregiem projektów strategicznych. Specjalizujący się w
strategicznych projektach inwestycyjnych (w tym typu Joint Venture), innowacjach, fuzjach i przejęciach (po stronie nabywcy). 

 

Rafał Domaszewski – Członek Zarządu ds. Handlowych

Rafał Domaszewski jest związany z branżą energetyczną od 15 lat. Początki swojej kariery związał z europejskim koncernem energetycznym – Vattenfall, gdzie zajmował się działaniami handlowymi dla obszaru wytwarzania. Następnie współtworzył i rozwijał tradingową spółkę Vattenfalla w Polsce. Jako dyrektor ds. zarządzania portfelem odpowiedzialny był za działalność hedgingową dla aktywów Vattenfalla w Polsce oraz współtworzenie strategii hedgingowych dla aktywów w Niemczech, Holandii i Szwecji.  Rozwijał swoje doświadczenie i poszerzał zakres kompetencji poprzez liczne szkolenia w Polsce i za granicą. W Zarządzie Enea Trading Sp. z o. o. zasiada od roku 2012, gdzie odpowiedzialny jest za działania handlowe. Obecnie w szczególności podlega mu obszar obrotu, zarządzania portfelem oraz origination.

Rafał Domaszewski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ukończył także studia MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (przy udziale uczelni London Business School, HEC w Paryżu i Norwegian School of Economics and Business) oraz Energy Finance Master Course na Uniwersytecie w Oslo.

Rafał Domaszewski ma wieloletnie doświadczenie w zawieraniu umów, transakcji i zarządzaniu zespołami handlowymi. Posiada licencje EPEXSPOT, EEX Spot Market Trading, czy też EEX Derivatives Market Trader. Jest aktywnym uczestnikiem i członkiem grup oraz zespołów roboczych w stowarzyszeniach TOE, TGPE i PKEE.

 

 

Wojciech Jędrzyńśki - Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Wojciech Jedrzyński karierę rozpoczynał w Ministerstwie Finansów, kontynuował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i następnie Ministerstwie Skarbu Państwa gdzie był wicedyrektorem departamentu. 

Do 2015 roku w OPG GAZ-SYSTEM S.A. wykonywał obowiązki dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte między innymi jako partner w ogólnopolskiej kancelarii prawnej wspierając działalność gospodarczą wiodących operatorów telekomunikacyjnych oraz jako dyrektor operacyjny w jednym z największych banków w Polsce biorąc udział w projektach realizowanych min. przez pion bankowości inwestycyjnej.  

Od początku 2016 roku pracuje w Grupie Kapitałowej ENEA, przez ponad trzy lata na stanowisku dyrektora Departamentu Zarządzania Operacyjnego w ENEA S.A.

Wojciech Jędrzyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Radca prawny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarosław Kryński - Przewodniczący Rady

Wiktor Pabich - Sekretarz Rady

Katarzyna Marchelek - Członek Rady

Departament Finansowy

Przemysław Łyczyński - Dyrektor

Do głównych zadań Departamentu Finansowego należy:

Tworzenie budżetów Spółki i monitorowanie ich wykonania:

 • plany

 • analiza wykonania i odchyleń

 • bieżące prognozy

Zarządzanie płynnością:

 • monitorowanie bieżącego poziomu płynności i zapotrzebowania Spółki na gotówkę
 •  
 • monitorowanie poziomów cen towarów w kontekście utrzymania odpowiedniego poziomu zabezpieczeń kontraktów terminowych
 • zapewnienie wymaganego poziomu środków pieniężnych

Raportowanie na potrzeby Grupy Kapitałowej Enea i podmiotów zewnętrznych:                                                         

 • raporty zgodnie ze standardami Grupy

 • raporty wynikające ze zobowiązań Spółki jako uczestnika rynku

Działania związane z instrumentami finansowymi, notowanymi w walutach obcych:

 • formułowanie strategii zabezpieczenia ryzyka walutowego wynikającego z kontraktów na dostawę uprawnień do emisji CO2 oraz paliwa biomasowego

 • zawieranie transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe

 • operacyjne zarządzanie środkami pieniężnymi dla celów handlu na zagranicznych giełdach energii

 • ewidencjonowanie transakcji walutowych w systemie finansowo-księgowym

Rozliczanie kontraktów wynikających z działań handlowych Spółki:

 • ewidencjonowanie i rozliczanie transakcjizwiązanych z handlem energią elektryczną na rynku krajowym jak i na zagranicznych giełdach energii

 • prowadzenie ewidencji rejestru świadectw pochodzenia oraz rozliczeń praw majątkowych

 • rozliczanie transakcji dotyczących paliwa gazowego

 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń wytwórców ze wsparciem OZE

 • współpraca z bankami i instytucjami finansowymi oraz nadzór nad zawieraniem transakcji walutowych na rynkach terminowych i spot;

 • współpraca z komitetami Grupy ENEA, audytorem oraz dostawcami zewnętrznych i wewnętrznych usług w zakresie finansów, podatków, kontroli zarządczej, obowiązków sprawozdawczych, IT (w szczególności systemów SAP i IFS) oraz polityki zakupowej GK

 

Departament Origination

Edward Górniak - Dyrektor

Do głównych zadań Departamentu Origination należy:

Nadzorowanie oraz weryfikacja:

 • procesów opracowania, negocjowania i zawierania umów o współpracy w obszarze handlu energią elektryczna, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia, gazem ziemnym oraz uprawnieniami do emisji i instrumentami do nich pochodnymi  wraz z umowami wykonawczymi;
 •  
 • procesów opracowania, negocjowania i zawieranie transakcji niestandardowych na rzecz GK ENEA w zakresie handlu energią elektryczną, prawami majątkowymi, gazem ziemnym, węglem oraz uprawnieniami do emisji CO2;
 •  
 • możliwości współpracy ze spółkami energetycznymi oraz klientami przemysłowymi, wytwórcami energii elektrycznej w zakresie krótko, średnio i długoterminowym w zakresie produktów niestandardowych
 •  
 • nawiązywania i zarządzanie relacjami biznesowymi z klientami, spółkami energetycznymi, przemysłowymi, wytwórcami energii elektrycznej w zakresie produktów opartych o produkty dedykowane;
 • zarządzania planami rozwoju Wirtualną Elektrownią oraz magazynami energii;

 

Departament Regulacji Rynku Hurtowego

Anna Szczodra - Dyrektor  

Do głównych zadań Departamentu Regulacji Rynku Hurtowego należy:

 • zarządzania ryzykiem regulacyjnym Spółki;

 • wsparcie prawne kluczowych projektów biznesowych Spółki; 

 • pełnienia funkcji koordynatora zagadnień zgodności compliance w zakresie regulacji rynkowych i prawnych mających zastosowanie w odniesieniu do Spółki;

 • nad działaniami dotyczącymi monitorowania, opiniowania i aktywnego udziału w tworzeniu nowych regulacji sektora energetyki na poziomie krajowym i unijnym;

 • koordynacji współpracy Spółki w ramach GK ENEA przy projektach regulacyjnych rynku hurtowego;

 • współpracy ze stowarzyszeniami na arenie międzynarodowej, w których udział posiada ENEA Trading Sp. z o.o.

 • realizacja obowiązku raportowego w ramach regulacji REMIT, w tym na rzecz spółke GK ENEA oraz nadzór nad obowiązkami regulacjami wynikającymi z REMIT i EMIR i MiFID;

 

Departament Operacji Rynkowych

Małgorzata Jędrychowska - Dyrektor

Do głównych zadań Departamentu Operacji Rynkowych należy:

Zapewnianie spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Enea ciągłości dostaw paliw oraz zabezpieczenie usług logistycznych, w tym:  

 • planowanie zapotrzebowania na paliwa produkcyjne (węgiel kamienny, biomasa, olej opałowy) i usługi logistyczne dla potrzeb wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej

 • przeprowadzanie postępowań na dostawy paliw i świadczenie logistycznych

 • nadzór nad realizacją dostaw paliw produkcyjnych w zakresie jakościowym i ilościowym oraz prowadzenie ewidencji przychodu paliw

 • monitorowanie stanu zapasu paliw i utrzymanie stanu wymaganego obowiązującymi przepisami

 • zakup innych usług związanych z realizacją dostaw paliw produkcyjnych (analizy chemiczne, pobór próbek)

 • weryfikacja dokumentacji pochodzenia biomasy zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • monitorowanie rynku paliw i usług transportowych                                                                                                                

 • generowanie danych dla potrzeb zarządzania iraportowania do organów państwowych

Obrót energią elektryczną:

 • handel na Towarowej Giełdzie Energii

 • optymalizacja portfeli Enea S.A. oraz Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

 • opracowywanie strategii długoterminowych

Obrót gazem ziemnym:

 • optymalizacja pozycji Enea S.A. oraz Enea Trading. Sp. z o.o.

 • prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej

 • prowadzenie wymiany informacji z Operatorami Systemu Przesyłowego i Dystrybucyjnego Gazu

Aktywne działanie na rynkach międzynarodowych:

 • handel na giełdach European Energy Exchange oraz EPEX SPOT                                                                                          

 • prowadzenie międzysystemowej wymiany transgranicznej w zakresie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego

 • prognozowanie cen na potrzeby handlu w Polsce oraz poza granicami kraju w ramach optymalizacji krótkoterminowej i długoterminowej

Obrót uprawnieniami do emisji CO2 i Prawami Majątkowym:

 • optymalizacja pozycji Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. i Enea S.A.

 • Handel na Towarowej Giełdzie Energii

 • Obrót OTC

 • Handel na platformie ICE

 • Operacje na rejestrach

Świadczenie usług Operatora Handlowego oraz Operatora Handlowo-Technicznego:

 • uzgadnianie i zgłaszanie do Operatora Systemu Przesyłowego Zgłoszeń Umów Sprzedaży Energii dla obsługiwanych podmiotów

 • optymalizacja pracy jednostek wytwórczych Grupy Kapitałowej Enea

 • tworzenie i zgłaszanie do Operatora Systemu Przesyłowego Ofert Bilansujących jednostek wytwórczych GK Enea     

 

Departament Zarządzania Portfelem

Kamil Krasowski - Dyrektor

Do głównych zadań Departamentu Zarządzania Portfelem należy:

 • planowanie zapotrzebowania na paliwa produkcyjne (węgiel kamienny, biomasa, olej opałowy) i usługi logistyczne dla potrzeb wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej

Tworzenie strategii zabezpieczania portfeli podstawowych:

 • zarządzanie Portfelami Podstawowymi energii elektrycznej

 • zarządzanie Portfelami uprawnień do emisji CO2

 • zarządzanie Portfelami praw majątkowych

Tworzenie planów produkcji źródeł wytwórczych Grupy Kapitałowej Enea:

 • dla Segmentu Elektrownie Systemowe

 • dla Segmentu Odnawialne Źródła Energii

 • dla Segmentu Ciepło (w zakresie energii elektrycznej i praw majątkowych)

Przeprowadzanie wielowariantowych analiz rynku energii elektrycznej i produktów powiązanych:

 • ocena stanu obecnego                                                                                                                                                     

 • analiza skutków zmian w otoczeniu legislacyjnym oraz polityczno-gospodarczym

 • prognoza przyszłych trendów rynkowych

Prognozowanie trendów i cen energii elektrycznej oraz produktów powiązanych na potrzeby wewnętrzne GK Enea:

 • w horyzoncie krótko-, średnio- i długoterminowym

 

 

* dane za rok obrotowy 2016

 

Spółka została zawiązana w październiku 2010 roku pod nazwą Elko Trading Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Świerże Górne (gmina Kozienice) w województwie mazowieckim. Początkowo pełniła rolę usługodawcy w zakresie handlu hurtowego dla Elektrowni „Kozienice” S. A. (oraz Enea S. A). Wówczas głównym celem Elko Trading była integracja handlu energią, prawami majątkowymi i paliwami produkcyjnymi pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej Enea. We wrześniu 2012 roku rozpoczęła się wielopłaszczyznowa reorganizacja, w skutek której uległa zmianie nazwa przedsiębiorstwa na Enea Trading sp. z o. o., od tej pory spółka rozpoczęła również miarowo i błyskawicznie się rozwijać. W roku 2013 Enea Trading całkowicie przejęła kompetencje w zakresie zaopatrzenia i handlu paliwami produkcyjnymi z Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. oraz Enea Ciepło Sp. z o.o.  Stała się odpowiedzialna za optymalizację aktywów handlowych dla całej Grupy Kapitałowej. Wykorzystując podejście portfelowe, rozpoczęła swoją działalność na nowych rynkach krajowych oraz międzynarodowych (rynek gazu ziemnego, rynek origination, rynek produktów pochodnych), a także wszczęła szczególne starania opanowania działalności Prop-Tradingowej. Od 2014 do 2018 roku przedsiębiorstwo pełniło funkcje Animatora Rynku na Towarowej Giełdzie Energii. Ciągły rozwój i dążenie do realizacji kolejnych celów zaowocowało odgrywaniem przez Enea Trading roli Centrum Odpowiedzialności za handel hurtowy w ramach całej Grupy Kapitałowej Enea.

 


Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.