Szukaj

O nas

Enea Trading jest spółką z Grupy Kapitałowej Enei. Posiada kompetencje w zakresie handlu energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2, węglem oraz biomasą. Enea Trading pozyskuje dla Grupy Enea energię elektryczną oraz podstawowe paliwa produkcyjne,a także zarządza portfelami Spółek Enea S.A., Enea Wytwarzanie sp. z o.o., Enea Operator sp. z o. o. oraz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. Opracowuje również strategię działań biznesowych na hurtowym rynku energii, pozostając wciąż aktywna na wielu rynkach branży energetycznej.

Bogusław Białowąs - Prezes Zarządu

Adam Sekściński -  Członek Zarządu ds. Operacyjnych

 

 

Wiktor Pabich - Sekretarz Rady

Katarzyna Marchelek - Członek Rady

Tomasz Kocent - Członek Rady

Tomasz Kulikowski - Członek Rady

Departament Origination

Edward Górniak - Dyrektor

Do głównych zadań Departamentu Origination należy:

 • nadzór i negocjowanie umów związanych z hurtowym handlem energią elektryczna, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia, gazem ziemnym oraz uprawnieniami do emisji i instrumentami do nich pochodnymi, jak również innych umów związanych z  funkcjonowaniem Departamentu Origination,

 • nadzór nad procesem tworzenia projektów rozwojowych, w tym opracowywanie strategii rozwoju działalności origination i produktów dedykowanych,

 • współtworzenie i realizacja polityki Spółki w obszarze działalności prop-tradingowej na rynkach towarowych w Polsce i poza jej granicami,

 • nadzór nad weryfikacją prawidłowości danych związanych z działalnością Departamentu, raportowanych w związku z rozporządzeniem REMIT  i MAR,

 • nadzór nad procesem opracowania, negocjowania i zawierania umów o współpracy w obszarze handlu hurtowego wraz z umowami wykonawczymi,

 • planowanie, organizowanie i koordynowanie wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne,

 • nadzór nad procesem przygotowywania wniosków do Zarządcy Rozliczeń S.A. o pokrycie ujemnego salda w związku z umowami zawartymi przez ENEA S.A.,

 • reprezentowanie Spółki na zewnątrz w sprawach będących w kompetencjach Departamentu Origination, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,

 • współpraca z komitetami i innymi podmiotami Grupy ENEA, audytorami
  oraz dostawcami zewnętrznych i wewnętrznych usług w zakresie działalności Departamentu,

 • tworzenie założeń do budżetu Departamentu i monitorowanie jego wykonania,

 • nadzór nad projektami realizowanymi w Departamencie.

Departament Zarządzania Portfelem

Kamil Krasowski - Dyrektor

Do głównych zadań Departamentu Zarządzania Portfelem należy:

 • współtworzenie polityki Spółki w obszarze handlu hurtowego energią elektryczna, świadectwami pochodzenia energii elektrycznej, uprawnieniami do emisji CO2, gazem ziemnym oraz paliwami produkcyjnymi,

 • nadzór nad procesem opracowania i realizacji działań podejmowanych w zakresie analiz czynników rynkowych, prognoz cen oraz wariantów scenariuszowych dla obszaru handlu hurtowego,

 • koordynowanie prac związanych z prowadzeniem uzgodnień z firmami konsultingowymi w zakresie pozyskiwania długoterminowych ścieżek cen na hurtowym rynku energii elektrycznej, rynku świadectw pochodzenia, uprawnień do emisji CO2 oraz gazu ziemnego i paliw produkcyjnych,

 • nadzór nad procesem zarządzania operacyjnego i optymalizacji portfeli energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2 oraz gazu ziemnego dla obszaru handlu hurtowego,

 • zatwierdzanie długoterminowych i średnioterminowych planów służących do wyznaczania pozycji kontraktowych dla obsługiwanych przez Spółkę uczestników rynku hurtowego Grupy ENEA,

 • nadzór nad procesem wydawania i przekazywania mandatów do handlu hurtowego energią elektryczną, świadectwami pochodzenia energii elektrycznej, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gazem ziemnym,

 • koordynowanie prac związanych z opracowaniem planów handlowych w zakresie zakupu i sprzedaży energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz uprawnień do emisji CO2  oraz paliw i usług transportowych na potrzeby spółek z Grupy ENEA,

 • reprezentowanie Spółki na zewnątrz, w sprawach będących w kompetencjach Departamentu Zarządzania Portfelem, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

 • inicjowanie i koordynowanie prac związanych z opracowaniem strategii handlu energią elektryczną, uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi,  gazem ziemnym oraz paliw i usług transportowych na potrzeby spółek z Grupy ENEA,

 • monitorowanie realizacji strategii zakupu i sprzedaży energii elektrycznej, świadectw pochodzenia, uprawnień do emisji CO2, gazu ziemnego oraz paliw i usług transportowych na potrzeby spółek z Grupy ENEA (w ramach zawartych umów o współpracy),

 • monitorowanie realizacji polityki Spółki w obszarze handlu hurtowego energią, świadectwami pochodzenia energii elektrycznej, uprawnieniami do emisji CO2, gazem ziemnym oraz paliw i usług transportowych,

 • współpraca z Departamentem Operacji Rynkowych i Departamentem Paliw Odnawialnych w zakresie zarządzania zapasem paliw w poszczególnych lokalizacjach,

 • tworzenie założeń do budżetu Departamentu. 

Departament Ryzyka i Regulacji

Piotr Tomaszewicz - Dyrektor  

Do głównych zadań Departamentu Ryzyka i Regulacji należy:

 • planowanie, organizowanie i koordynacja wykonania zadań przez podległe komórki organizacyjne,

 • nadzór nad procesem pomiaru, kontroli i raportowania ryzyka w Spółce,

 • koordynowanie działań wewnętrznych służących realizacji celów założonych przez Zarząd,

 • nadzór nad procesem kontroli transakcji giełdowych i działalności maklerskiej,

 • nadzór nad zarządzaniem ryzykiem regulacyjnym Spółki,

 • nadzór nad działaniami dotyczącymi monitorowania, opiniowania i aktywnego udziału w tworzeniu nowych regulacji sektora energetyki na poziomie krajowym i unijnym,

 • koordynacja współpracy Spółki w ramach Grupy ENEA przy projektach regulacyjnych rynku hurtowego,

 • reprezentowanie Spółki na zewnątrz w sprawach będących w kompetencjach Departamentu, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,

 • współpraca ze stowarzyszeniami na arenie międzynarodowej, w których udział posiada ENEA Trading,

 • sprawowanie nadzoru nad procedurami związanymi z wypełnieniem obowiązków Spółki wynikających z rozporządzenia REMIT, EMIR, MiFID i MAR oraz koordynowanie działań jednostek biznesowych w tym zakresie,

 • sprawowanie nadzoru nad weryfikacją prawidłowości danych związanych z działalnością Departamentu, raportowanych w związku z regulacjami wynikającymi z REMIT, EMIR, MiFID i MAR

 • tworzenie założeń do budżetu Departamentu i monitorowanie jego wykonania.

Departament Controllingu i Finansów

Przemysław Łyczyński - Dyrektor

Do głównych zadań Dyrektora Controllingu i finansów należy nadzór nad całokształtem działalności Departamentu, w szczególności:

 • planowanie, organizowanie i koordynacja wykonania zadań przez podległe komórki organizacyjne,

 • nadzór i udział w tworzeniu, monitorowaniu i analizie odchyleń budżetu, w tym planów  ekonomiczno-finansowych lub inwestycyjnych,

 • nadzór nad procesem sporządzania raportów zarządczych i analiz dla Zarządu Spółki,

 • kreowanie i budowanie narzędzi raportowania zarządczego,

 • współpraca z bankami i instytucjami finansowymi oraz nadzór nad zawieraniem transakcji walutowych (terminowych i SPOT) na rynkach finansowych,

 • nadzór nad prowadzeniem rozliczeń ilościowych i wartościowych zakupu /sprzedaży energii, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, gwarancji pochodzenia energii, gazu ziemnego,

 • nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych w Spółce,

 • opiniowanie umów związanych z obszarem działalności ENEA Trading pod względem finansowym,

 • udział w procesie optymalizacji źródeł finansowania działalności spółki oraz jej płynności, w szczególności  w zakresie funkcjonowania na rynku hurtowym,

 • współpraca z komitetami Grupy ENEA, audytorem oraz dostawcami zewnętrznych i wewnętrznych usług w zakresie finansów, podatków, obowiązków sprawozdawczych, IT (w szczególności systemów SAP i IFS) oraz polityki zakupowej Grupy ENEA,

 • udział w realizacji kluczowych projektów rozwojowych dla Spółki, powierzonych przez Zarząd ENEA Trading,

 • tworzenie założeń do budżetu Departamentu i monitorowanie jego wykonania.

Departament Operacji Rynkowych

Małgorzata Jędrychowska - Dyrektor

Do głównych zadań Departamentu Operacji Rynkowych należy:

 • współtworzenie i realizacja polityki Spółki w obszarze handlu hurtowego paliwami produkcyjnymi (z wyłączeniem paliw odnawialnych) i usługami logistycznymi oraz usługami z nimi związanymi,

 • planowanie, organizowanie i koordynowanie wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne,

 • nadzór nad realizacją planu zakupu paliw produkcyjnych (z wyłączeniem paliw odnawialnych),

 • nadzór nad procesem zakupu paliw produkcyjnych (z wyłączeniem paliw odnawialnych),
  usług logistycznych i innych usług z tym związanych,

 • nadzór nad procesem obrotu paliwami, usługami logistycznymi i innymi związanymi z obrotem paliwami (z wyłączeniem paliw odnawialnych),

 • nadzór nad realizacją umów na dostawy paliw produkcyjnych (z wyłączeniem
  paliw odnawialnych) , usług logistycznych i innych usług związanych z działalnością Departamentu,

 • nadzór nad realizacją handlu hurtowego przez podległe Biura na rynku terminowym i SPOT w zakresie energii elektrycznej, praw majątkowych, gwarancji pochodzenia energii uprawnień do emisji CO2 i gazu ziemnego na potrzeby spółek Grupy ENEA,

 • nadzór nad weryfikacją prawidłowości danych związanych z działalnością Departamentu, raportowanych, w szczególności w związku z rozporządzeniem REMIT i MAR,

 • nadzór nad utrzymaniem zapasów paliw produkcyjnych (z wyłączeniem paliw odnawialnych) Spółek objętych obowiązkiem utrzymania zapasów energetycznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami,

 • nadzór nad procesem tworzenia raportów dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych,

 • nadzór procesu pomiaru i kontroli ryzyka w zakresie dotyczącym zadań Departamentu,

 • akceptacja wniosków kierowanych do Zarządu Spółki,

 • negocjowanie cen i warunków umów związanych z zakupem lub obrotem paliwami produkcyjnymi (z wyłączeniem paliw odnawialnych), świadczeniem usług logistycznych, jak również z funkcjonowaniem Departamentu Operacji Rynkowych,

 • reprezentowanie Spółki na zewnątrz w sprawach będących w kompetencjach Departamentu Operacji Rynkowych w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,

 • tworzenie założeń do budżetu Departamentu i monitorowanie jego wykonania,

 • współpraca z komitetami i innymi podmiotami Grupy ENEA, audytorami oraz dostawcami zewnętrznych i wewnętrznych usług w zakresie działalności Departamentu.

Departament Paliw Odnawialnych

Patryk Dunal - Dyrektor

Główne zadania Departamentu Paliw Odnawialnych:

 • współtworzenie i realizacja polityki Spółki w obszarze handlu hurtowego biomasą oraz usługami logistycznymi i usługami z nimi związanych,

 • planowanie, organizowanie i koordynowanie wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne,

 • nadzór nad procesami realizowanymi w ramach obszaru w tym: procesami zakupowymi biomasy, usług logistycznych i innych usług z tym związanych, procesami raportowania dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych,

 • weryfikacja i składanie wniosków kierowanych na Zarząd Spółki,

 • negocjowanie cen i warunków umów związanych z zakupem lub obrotem biomasą, świadczeniem usług logistycznych (w tym transportu morskiego), jak również z funkcjonowaniem Departamentu,

 • inicjowanie działań rozwojowych, w tym projektów związanych z podległym obszarem, a także nadzór nad ich realizacją inicjowanie działań optymalizujących i udoskonalających procesy funkcjonujące w podległym obszarze, a także nadzór nad ich realizacją,

 • reprezentowanie Spółki na zewnątrz w sprawach będących w kompetencjach Departamentu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,

 • tworzenie założeń do budżetu Departamentu i monitorowanie jego wykonania we współpracy z komórka odpowiedzialna za budżet ,

 • współpraca z komitetami i innymi podmiotami Grupy ENEA, audytorami oraz dostawcami zewnętrznych i wewnętrznych usług w zakresie działalności Departamentu.

Spółka została zawiązana w październiku 2010 roku pod nazwą Elko Trading Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Świerże Górne (gmina Kozienice) w województwie mazowieckim. Początkowo pełniła rolę usługodawcy w zakresie handlu hurtowego dla Elektrowni „Kozienice” S. A. (oraz Enea S. A). Wówczas głównym celem Elko Trading była integracja handlu energią, prawami majątkowymi i paliwami produkcyjnymi pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej Enea. We wrześniu 2012 roku rozpoczęła się wielopłaszczyznowa reorganizacja, w skutek której uległa zmianie nazwa przedsiębiorstwa na Enea Trading sp. z o. o., od tej pory spółka rozpoczęła również miarowo i błyskawicznie się rozwijać. W roku 2013 Enea Trading całkowicie przejęła kompetencje w zakresie zaopatrzenia i handlu paliwami produkcyjnymi z Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. oraz Enea Ciepło Sp. z o.o.  Stała się odpowiedzialna za optymalizację aktywów handlowych dla całej Grupy Kapitałowej. Wykorzystując podejście portfelowe, rozpoczęła swoją działalność na nowych rynkach krajowych oraz międzynarodowych (rynek gazu ziemnego, rynek origination, rynek produktów pochodnych), a także wszczęła szczególne starania opanowania działalności Prop-Tradingowej. Od 2014 do 2018 roku przedsiębiorstwo pełniło funkcje Animatora Rynku na Towarowej Giełdzie Energii. Ciągły rozwój i dążenie do realizacji kolejnych celów zaowocowało odgrywaniem przez Enea Trading roli Centrum Odpowiedzialności za handel hurtowy w ramach całej Grupy Kapitałowej Enea.

 

 


Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.