Szukaj

O nas

Enea Trading jest spółką z Grupy Kapitałowej Enei. Posiada kompetencje w zakresie handlu energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2, węglem oraz biomasą. Enea Trading pozyskuje dla Grupy Enea energię elektryczną oraz podstawowe paliwa produkcyjne,a także zarządza portfelami Spółek Enea S.A., Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., Enea Operator Sp. z o. o. oraz ENEA Elektrownia Połaniec S.A.. Opracowuje również strategię działań biznesowych na hurtowym rynku energii, pozostając wciąż aktywna na wielu rynkach branży energetycznej.

Cezary Szwed - Członek Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Cezary Szwed - Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1993 r. uzyskał tytuł mgr. inż., a w 1999 r. – stopień doktora nauk technicznych. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe w szkole Głównej Handlowej oraz Institut Francis de Gestion.

Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. na Politechnice Warszawskiej, gdzie zajmował się modelowaniem matematycznym i optymalizacją problemów decyzyjnych.

W latach 2000-2016 związany z PSE S.A. i PSE-Operator S.A. W latach 2013-2016 obejmował stanowisko Członka Zarządu i Wiceprezesa PSE S.A. W latach 2017-2020 pracownik naukowy PW, wykładowca Wyższych Uczelni warszawskich.

W działalności zawodowej koncentruje się na działaniu rynku energii elektrycznej i funkcjonowaniu systemów elektroenergetycznym oraz doskonaleniu procesów organizacji. Dodatkowo w działalności naukowo-dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. 

 

Wojciech Jędrzyński - Członek Zarządu ds. Operacyjnych 

Wojciech Jędrzyński karierę rozpoczynał w Ministerstwie Finansów, kontynuował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i następnie Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie był wicedyrektorem departamentu. 

Do 2015 roku w OPG GAZ-SYSTEM S.A. wykonywał obowiązki dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte między innymi jako partner w ogólnopolskiej kancelarii prawnej wspierającej działalność gospodarczą wiodących operatorów telekomunikacyjnych oraz jako dyrektor operacyjny w jednym z największych banków w Polsce, biorąc udział w projektach realizowanych min. przez pion bankowości inwestycyjnej. Od początku 2016 roku pracuje w Grupie Kapitałowej Enea, przez ponad trzy lata na stanowisku dyrektora Departamentu Zarządzania Operacyjnego w Enea S.A.

Wojciech Jędrzyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Radca prawny.

 

Rafał Domaszewski – Członek Zarządu ds. Handlowych

Rafał Domaszewski jest związany z branżą energetyczną od 15 lat. Początki swojej kariery związał z europejskim koncernem energetycznym – Vattenfall, gdzie zajmował się działaniami handlowymi dla obszaru wytwarzania. Następnie współtworzył i rozwijał tradingową spółkę Vattenfalla w Polsce. Jako dyrektor ds. zarządzania portfelem odpowiedzialny był za działalność hedgingową dla aktywów Vattenfalla w Polsce oraz współtworzenie strategii hedgingowych dla aktywów w Niemczech, Holandii i Szwecji.  Rozwijał swoje doświadczenie i poszerzał zakres kompetencji poprzez liczne szkolenia w Polsce i za granicą. W Zarządzie Enei Trading Sp. z o. o. zasiada od roku 2012, gdzie odpowiedzialny jest za działania handlowe. Obecnie w szczególności podlega mu obszar obrotu, zarządzania portfelem oraz origination.

Rafał Domaszewski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ukończył także studia MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (przy udziale uczelni London Business School, HEC w Paryżu i Norwegian School of Economics and Business) oraz Energy Finance Master Course na Uniwersytecie w Oslo. Rafał Domaszewski ma wieloletnie doświadczenie w zawieraniu umów, transakcji i zarządzaniu zespołami handlowymi. Posiada licencje EPEXSPOT, EEX Spot Market Trading, czy też EEX Derivatives Market Trader. Jest aktywnym uczestnikiem i członkiem grup oraz zespołów roboczych w stowarzyszeniach TOE, TGPE i PKEE.

 

Jarosław Kryński - Przewodniczący Rady

Wiktor Pabich - Sekretarz Rady

Katarzyna Marchelek - Członek Rady

Dyrektor ds. Rozwoju i Rynków Finansowych

Przemysław Łyczyński - Dyrektor

Do głównych zadań Dyrektora ds. Rozwoju i Rynków Finansowych należy:

 • Dbałość o zgodność projektów rozwojowych, innowacyjnych i technologicznych ze Strategią Korporacyjną Grupy ENEA,

 • Sprawne i efektywne zarządzanie portfolio projektów rozwojowych, innowacyjnych i technologicznych w Spółce,

 • Współpracę z partnerami biznesowymi przy aliasach strategicznych tworzonych w celu realizacji projektów,

 • Wsparcie metodyczne Kierowników Projektów w zakresie zarządzania projektami rozwojowymi w Spółce,

 • Monitorowanie i raportowanie przebiegu prac w projektach rozwojowych realizowanych w Spółce,

 • Prowadzenie kluczowych projektów rozwojowych dla Spółki, powierzonych przez Zarząd ENEA Trading,

 • Sprawne i efektywne funkcjonowanie procesu przygotowania oraz wdrażania Strategii Obszarowej w Spółce,

 • Nadzorowanie procesu wdrażania strategii przez poszczególne jednostki organizacyjne w Spółce.

 

Departament Origination

Edward Górniak - Dyrektor

Do głównych zadań Departamentu Origination należy:

Nadzorowanie oraz weryfikacja:

 • procesów opracowania, negocjowania i zawierania umów o współpracy w obszarze handlu energią elektryczna, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia, gazem ziemnym oraz uprawnieniami do emisji i instrumentami do nich pochodnymi  wraz z umowami wykonawczymi;

 • procesów opracowania, negocjowania i zawieranie transakcji niestandardowych na rzecz GK ENEA w zakresie handlu energią elektryczną, prawami majątkowymi, gazem ziemnym, węglem oraz uprawnieniami do emisji CO2;

 • możliwości współpracy ze spółkami energetycznymi oraz klientami przemysłowymi, wytwórcami energii elektrycznej w zakresie krótko, średnio i długoterminowym w zakresie produktów niestandardowych

 • nawiązywania i zarządzanie relacjami biznesowymi z klientami, spółkami energetycznymi, przemysłowymi, wytwórcami energii elektrycznej w zakresie produktów opartych o produkty dedykowane;

 • zarządzania planami rozwoju Wirtualną Elektrownią oraz magazynami energii;

 

Departament Ryzyka i Regulacji

Piotr Tomaszewicz - Dyrektor  

Do głównych zadań Departamentu Ryzyka i Regulacji należy:

 • Nadzór nad procesem pomiaru, kontroli i raportowania ryzyka w Spółce,

 • Nadzór i udział w tworzeniu, monitorowaniu i analizie odchyleń budżetu,

 • Kreowanie i budowanie narzędzi raportowania zarządczego,

 • Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi oraz nadzór nad zawieraniem transakcji walutowych na rynkach terminowych i spot,

 • Nadzór nad prowadzeniem rozliczeń ilościowych i wartościowych zakupu /sprzedaży energii, praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, uprawnień do emisji, gazu ziemnego i paliw produkcyjnych,

 • Kontrola nad optymalizacją źródeł finansowania działalności spółki oraz jej płynności w zakresie funkcjonowania na rynku hurtowym,

 • Nadzór nad procesem kontroli transakcji giełdowych,

 • Nadzór nad zarządzaniem ryzykiem regulacyjnym Spółki,

 • Pełnienie funkcji koordynatora zagadnień compliance w zakresie regulacji rynkowych i prawnych mających zastosowanie w odniesieniu do Spółki, w tym nadzór nad raportowaniem zagadnień z zakresu zgodności z regulacjami wewnętrznym i przepisami powszechnie obowiązującymi,

 • Nadzór nad działaniami dotyczącymi monitorowania, opiniowania i aktywnego udziału w tworzeniu nowych regulacji sektora energetyki na poziomie krajowym i unijnym,

 • Współpraca ze stowarzyszeniami na arenie międzynarodowej, w których udział posiada ENEA Trading,

 • Pełnienie funkcji Compliance Officer na zagranicznych giełdach towarowych oraz domach rozliczeniowych.

 

Departament Paliw Odnawialnych

Patryk Dunal - Dyrektor

Główne zadania Departamentu Paliw Odnawialnych:

 • Współtworzenie i realizacja polityki Spółki w obszarze handlu hurtowego biomasą oraz usługami logistycznymi i usługami z nimi związanymi,

 • Nadzór nad procesem zakupu biomasy, usług logistycznych i innych usług z tym związanych,

 • Nadzór nad procesem obrotu biomasą, usługami logistycznymi i innymi związanymi z obrotem biomasą,

 • Negocjowanie cen i warunków umów związanych z zakupem lub obrotem biomasą, świadczeniem usług logistycznych (w tym transportu morskiego), jak również z funkcjonowaniem Departamentu.

 

Departament Operacji Rynkowych

Małgorzata Jędrychowska - Dyrektor

Do głównych zadań Departamentu Operacji Rynkowych należy:

Zapewnianie spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Enea ciągłości dostaw paliw oraz zabezpieczenie usług logistycznych, w tym:  

 • planowanie zapotrzebowania na paliwa produkcyjne (węgiel kamienny, olej opałowy) i usługi logistyczne dla potrzeb wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej

 • przeprowadzanie postępowań na dostawy paliw i świadczenie logistycznych

 • nadzór nad realizacją dostaw paliw produkcyjnych w zakresie jakościowym i ilościowym oraz prowadzenie ewidencji przychodu paliw

 • monitorowanie stanu zapasu paliw i utrzymanie stanu wymaganego obowiązującymi przepisami

 • zakup innych usług związanych z realizacją dostaw paliw produkcyjnych (analizy chemiczne, pobór próbek)

 • weryfikacja dokumentacji pochodzenia biomasy zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • monitorowanie rynku paliw i usług transportowych                                                                                                                

 • generowanie danych dla potrzeb zarządzania iraportowania do organów państwowych

Obrót energią elektryczną:

 • handel na Towarowej Giełdzie Energii

 • optymalizacja portfeli Enea S.A. oraz Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

 • opracowywanie strategii długoterminowych

Obrót gazem ziemnym:

 • optymalizacja pozycji Enea S.A. oraz Enea Trading. Sp. z o.o.

 • prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej

 • prowadzenie wymiany informacji z Operatorami Systemu Przesyłowego i Dystrybucyjnego Gazu

Aktywne działanie na rynkach międzynarodowych:

 • handel na giełdach European Energy Exchange oraz EPEX SPOT                                                                                          

 • prowadzenie międzysystemowej wymiany transgranicznej w zakresie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego

 • prognozowanie cen na potrzeby handlu w Polsce oraz poza granicami kraju w ramach optymalizacji krótkoterminowej i długoterminowej

Obrót uprawnieniami do emisji CO2 i Prawami Majątkowym:

 • optymalizacja pozycji Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. i Enea S.A.

 • Handel na Towarowej Giełdzie Energii

 • Obrót OTC

 • Handel na platformie ICE

 • Operacje na rejestrach

Świadczenie usług Operatora Handlowego oraz Operatora Handlowo-Technicznego:

 • uzgadnianie i zgłaszanie do Operatora Systemu Przesyłowego Zgłoszeń Umów Sprzedaży Energii dla obsługiwanych podmiotów

 • optymalizacja pracy jednostek wytwórczych Grupy Kapitałowej Enea

 • tworzenie i zgłaszanie do Operatora Systemu Przesyłowego Ofert Bilansujących jednostek wytwórczych GK Enea     

 

Departament Zarządzania Portfelem

Kamil Krasowski - Dyrektor

Do głównych zadań Departamentu Zarządzania Portfelem należy:

 • planowanie zapotrzebowania na paliwa produkcyjne (węgiel kamienny, biomasa, olej opałowy) i usługi logistyczne dla potrzeb wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej

Tworzenie strategii zabezpieczania portfeli podstawowych:

 • zarządzanie Portfelami Podstawowymi energii elektrycznej

 • zarządzanie Portfelami uprawnień do emisji CO2

 • zarządzanie Portfelami praw majątkowych

Tworzenie planów produkcji źródeł wytwórczych Grupy Kapitałowej Enea:

 • dla Segmentu Elektrownie Systemowe

 • dla Segmentu Odnawialne Źródła Energii

 • dla Segmentu Ciepło (w zakresie energii elektrycznej i praw majątkowych)

Przeprowadzanie wielowariantowych analiz rynku energii elektrycznej i produktów powiązanych:

 • ocena stanu obecnego                                                                                                                                                     

 • analiza skutków zmian w otoczeniu legislacyjnym oraz polityczno-gospodarczym

 • prognoza przyszłych trendów rynkowych

Prognozowanie trendów i cen energii elektrycznej oraz produktów powiązanych na potrzeby wewnętrzne GK Enea:

 • w horyzoncie krótko-, średnio- i długoterminowym

 

 

 

* dane za rok obrotowy 2016

 

Spółka została zawiązana w październiku 2010 roku pod nazwą Elko Trading Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Świerże Górne (gmina Kozienice) w województwie mazowieckim. Początkowo pełniła rolę usługodawcy w zakresie handlu hurtowego dla Elektrowni „Kozienice” S. A. (oraz Enea S. A). Wówczas głównym celem Elko Trading była integracja handlu energią, prawami majątkowymi i paliwami produkcyjnymi pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej Enea. We wrześniu 2012 roku rozpoczęła się wielopłaszczyznowa reorganizacja, w skutek której uległa zmianie nazwa przedsiębiorstwa na Enea Trading sp. z o. o., od tej pory spółka rozpoczęła również miarowo i błyskawicznie się rozwijać. W roku 2013 Enea Trading całkowicie przejęła kompetencje w zakresie zaopatrzenia i handlu paliwami produkcyjnymi z Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. oraz Enea Ciepło Sp. z o.o.  Stała się odpowiedzialna za optymalizację aktywów handlowych dla całej Grupy Kapitałowej. Wykorzystując podejście portfelowe, rozpoczęła swoją działalność na nowych rynkach krajowych oraz międzynarodowych (rynek gazu ziemnego, rynek origination, rynek produktów pochodnych), a także wszczęła szczególne starania opanowania działalności Prop-Tradingowej. Od 2014 do 2018 roku przedsiębiorstwo pełniło funkcje Animatora Rynku na Towarowej Giełdzie Energii. Ciągły rozwój i dążenie do realizacji kolejnych celów zaowocowało odgrywaniem przez Enea Trading roli Centrum Odpowiedzialności za handel hurtowy w ramach całej Grupy Kapitałowej Enea.

 


Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.