Szukaj

Fotowoltaika dla każdej Gminy

Fotowoltaika dla każdej Gminy

Enea Nowa Energia Sp. z o.o., będąca częścią Grupy Kapitałowej Enea - wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, w tym produkcji ze źródeł odnawialnych realizuje Program pn. „Fotowoltaika dla każdej Gminy” - budowa farm fotowoltaicznych na terenach należących do Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Program wspierający rozwój OZE na terenach gmin wiejskich i miejsko - wiejskich we współpracy z samorządami wpisuje się w transformację energetyczną Grupy Enea, która nastawiona jest na budowę źródeł zeroemisyjnych. Enea swoimi działaniami dąży do zwiększenia dynamiki rozwoju odnawialnych źródeł energii celem dywersyfikacji miksu paliwowego, rozwoju rozproszonych źródeł energii oraz zwiększenia udziału Segmentu OZE w produkcji energii elektrycznej.

 

W celu realizacji powyższego zapraszamy do współpracy Gminy chcące przyczynić się do rozwoju OZE w Polsce.

 

Zainteresowanych współpracą Gospodarzy Gmin prosimy o wskazanie nieruchomości spełniających następujące wymagania:

 • powierzchnia nieruchomości gruntowej od 2 ha (dopuszczalne są działki bezpośrednio sąsiadujące ze sobą) w bliskiej odległości linii SN/WN czy GPZ,
 • klasa gruntu wyłącznie IV – VI lub nieużytki na terenie niezalesionym,
 • grunty nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub z zapisami w MPZP dopuszczającymi pozyskiwanie energii z OZE,
 • grunty poza obszarami chronionymi oraz cennymi przyrodniczo: Natura 2000, ochrona ptaków czy siedlisk, parki i rezerwaty przyrody,
 • tereny poza strefami archeologicznymi oraz strefami ochrony krajobrazu (zabytki),
 • nieruchomości zlokalizowane poza terenem zalewowym,
 • ukształtowanie gruntu - płaski lub nieznacznie nachylony (w kierunku południowym),
 • działka bez drzew i zabudowań - dopuszczalne są jedynie drzewa i krzewy możliwe do wycięcia.

Z inwestycji jaką jest farma fotowoltaiczna wynika szereg korzyści dla Gminy przystępującej do współpracy:

 • czynsz dzierżawny za wieloletnią dzierżawę nieruchomości,
 • zysk z opłat tytułem podatku od nieruchomości, który trafi do budżetu Gminy i zasili nakłady inwestycyjne,
 • możliwość wykorzystania posiadanych nieużytków,
 • redukcja emisji CO2,
 • obniżenie emisji pyłów PM10 związanych z m.in. procesami spalania paliw stałych i ciekłych,
 • świadomość bycia „EKO” i dbania o środowisko,
 • postrzeganie Gminy na obszarze której zostały wybudowane farmy fotowoltaiczne jako nowoczesnej,
 • atut wizerunkowy dla miejscowości  w której funkcjonują farmy fotowoltaiczne - rejony ich lokalizacji oceniane są jako nowoczesne, przyjazne nowym technologiom i nowym inwestorom.

 

Zainteresowanych Gospodarzy Gmin prosimy o przesłanie na adres ene.grunty@enea.pl danych kontaktowych i informacji o lokalizacji nieruchomości pod farmę fotowoltaiczną (gmina, powiat, obręb, województwo, nr działki) wraz z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów lub uzupełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego poniżej.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.