Szukaj

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Dnia 28 sierpnia 2018 r., weszła w życie ustawa z dnia 05 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U.2023.913 t.j.). Ustawa wraz z aktami wykonawczymi, stanowi implementację przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. (Dyrektywa NIS).

Wprowadzone regulacje, stanowią fundament budowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, którego celem jest m. in. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego, wypracowanie zasad postępowania z incydentami oraz usuwania ich skutków.

Zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania systemu na poziomie krajowym, mają tzw. Operatorzy Usług Kluczowych (OUK) tj. podmioty świadczące istotne z punktu widzenia społeczno-gospodarczego usługi na rzecz obywateli (podmioty z sektora energetycznego, transportu, bankowości, infrastruktury cyfrowej itd.), w przypadku gdy ich świadczenie zależne jest od systemów informacyjnych (IT i OT).

Uznanie danego podmiotu za OUK odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej właściwego Ministra. Operatorzy Usług Kluczowych zobowiązani są m. in. do utworzenia wewnętrznych struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dokonywania okresowej analizy ryzyka, zbierania informacji o zagrożeniach i podatnościach, stosowania środków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego oraz zgłaszania incydentów poważnych do odpowiedniego CSIRT (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego).

Enea Ciepło sp. z o. o., zgodnie z decyzją Ministra Klimatu, jest Operatorem Usługi Kluczowej wytwarzania ciepła. W związku z powyższym, Spółka jako uczestnik Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, realizuje obowiązki wynikające z Ustawy, będąc jednocześnie ważnym elementem struktur cyberbezpieczeństwa Grupy Enea.

 

                     

 

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.