Aktualności

Enea Ciepło uczestnikiem Targów Praktyk i Staży Politechniki Białostockiej

W pierwszym tygodniu kwietnia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej Enea Ciepło zaprezentowała swoje oferty praktyk przygotowane specjalnie dla studentów tej uczelni.

Targi Praktyk i Staży są cyklicznym projektem realizowanym od kilku lat przez Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej. Tegoroczne wydarzenie miało formułę tzw. dni branżowych na każdym z wydziałów białostockiej uczelni technicznej, dzięki czemu Enea Ciepło mogła przedstawić swoje oferty praktyk studentom Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Wydziału Mechanicznego. Białostocka spółka ciepłownicza z Grupy Enea propozycje praktyk przygotowała specjalnie z myślą o studentach kierunków: energetyka cieplna oraz inżynieria środowiska.

Uczestnicząc w Targach Praktyk i Staży Politechniki Białostockiej, Enea Ciepło promowała markę Enea wśród studentów, absolwentów i specjalistów, a także wzmacniała wizerunek firmy, jako eksperta w branży ciepłowniczej. Enea Ciepło w ciągu dwóch dni miała realną możliwość pozyskania kandydatów na praktyki studenckie.

Enea Ciepło przekazała Podlaskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża dary rzeczowe ze zbiórki pracowniczej na rzecz uchodźców z Ukrainy

Kilkaset opakowań z żywnością długoterminową, paczki ze środkami ochrony osobistej, opakowania z artykułami chemicznymi, opatrunkami medycznymi, pieluchami i kocami. To efekt półtoratygodniowej zbiórki darów prowadzonej wśród pracowników Enei Ciepło i Enei Ciepło Oddziału Elektrociepłowni Białystok.

Pracownicy białostockiej, ciepłowniczej spółki z Grupy Enea od początku trwania zbiórki chętnie angażowali się w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy, którzy zostali poszkodowani przez wojnę. Od trzeciego marca do dwóch specjalnie wyznaczonych sal w Enei Ciepło i Enei Ciepło Oddziale Elektrociepłowni Białystok związki zawodowe i pracownicy spółki przynosili artykuły pierwszej potrzeby m.in: żywność z długim terminem ważności, podstawowe kosmetyki, środki czystości oraz pieluchy i proszki do prania.  W tym samym czasie podobne zbiórki darów rzeczowych prowadzone były w pięćdziesięciu lokalizacjach we wszystkich spółkach z Grupy Enea.

W dniu 11.03.2022 Prezes Enei Ciepło Pan Cezary Ołdakowski  wszystkie dary zebrane przez pracowników Enei Ciepło i Enei Ciepło Oddziału Elektrociepłowni Białystok przekazał Podlaskiemu Oddziałowi Regionalnemu Polskiego Czerwonego Krzyża. Dary ze zbiórki trafią do uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają obecnie w województwie podlaskim.

W tym tygodniu Enea Ciepło dostarczy dary ze zbiórki dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy.  W ramach akcji pomocowych spółka udostępnia nie tylko swoje firmowe samochody. W domkach letniskowych w Rajgrodzie, które należą do kompleksu wypoczynkowego Grupy Enea w lecie będą mogli przebywać uchodźcy z Ukrainy.  

Enea Ciepło z Certyfikatem Zgodności Systemu Należytej Staranności

Enea Ciepło kolejny raz pozytywnie przeszła recertyfikację Systemu Należytej Staranności (SNS) przy zakupach biomasy, który dedykowany jest jednostce wytwórczej Elektrociepłowni Białystok.

Ciepłownicza spółka z Grupy uzyskała pozytywny wynik audytu zgodności systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS), który został przeprowadzony 27 grudnia 2021. Tym samym spółka otrzymała Certyfikat Zgodności Systemu Należytej Staranności.  Oznacza to, że Enea Ciepło wdrożyła i stosuje system oparty na zasadach należytej staranności (SNS) w obszarze oceny i kwalifikacji dostawców biomasy na cele energetyczne pochodzącej z Polski i importu, zgodny z wytycznymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Certyfikat potwierdza spełnienie przez spółkę wszystkich wymaganych standardów i skuteczne funkcjonowanie systemu.

Dokumentacja systemowa, funkcjonująca w Enea Ciepło, obejmuje takie działania, jak: oceny wstępne dostawców,  oceny ryzyka związane z pochodzeniem i rodzajem biomasy, oceny okresowe dostawców, prowadzenie Listy Kwalifikowanych Dostawców Biomasy, przeprowadzanie audytów dokumentacji pochodzenia biomasy, miejsc wytwarzania i składowania biomasy, miejsc pozyskania surowców, z których została wyprodukowana biomasa.

Certyfikat jest ważny do 29 grudnia 2022 roku, jego posiadanie zaleca Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Grupa Enea wsparła żołnierzy WOT patrolujących rejon granicy polsko-białoruskiej

Enea Ciepło przekazała 25 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu
w Białymstoku sprzęt, który trafi do żołnierzy służących na polsko-białoruskiej granicy z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W województwie podlaskim, od 3 września 2021 r. żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczą w operacji Silne Wsparcie. Ich głównym zadaniem jest wspieranie działań funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz pomoc lokalnej społeczności z rejonów przygranicznych. Podlascy terytorialsi prowadzą patrole piesze i mobilne terenów przygranicznych.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej służący na granicy wyposażeni są w broń etatową i sprzęt optoelektroniczny do obserwacji (w tym noktowizję oraz termowizję). Mają też plecaki medyczne, w których są  m.in. koce termiczne i folie NRC zabezpieczające przed wychłodzeniem organizmu. Teraz dodatkowo dzięki wsparciu Grupy Enea żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej będą dodatkowo dysponować  800 ogrzewaczami do ciała, 800 ogrzewaczami do stóp i 870 specjalnymi światłami Light Stick BCB. Grupa Enea docenia codzienne działania podlaskich terytorialsów na polsko – białoruskiej granicy, dlatego chciała wesprzeć ich konkretnym sprzętem, który przyda im się podczas patroli terenów przygranicznych.

Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej monitorują sytuację w strefie nadgranicznej również z powietrza, zapewniają też sprawność oświetlenia strefy. Podlascy terytorialsi będą na granicy do czasu zakończenia kryzysu migracyjnego. 

W 2022 roku odbiorcy Enei Ciepło zapłacą mniej za energię cieplną

Od 1 stycznia 2022 roku zaczyna czasowo obowiązywać obniżona z 23% na 8 % stawka VAT dla dostaw energii cieplnej. Regulacja jest częścią rządowego pakietu antyinflacyjnego i przełoży się na obniżenie rachunków odbiorców Enei Ciepło.

Przyjęty pakiet obniżający czasowo podatki jest elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, która ma łagodzić negatywne skutki wzrostu cen na rynku energii. W grudniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła w Enei Ciepło. W związku z tym, 1 stycznia 2022 r. białostocka spółka wprowadzi do rozliczeń z odbiorcami energii cieplnej nowe ceny. Uśredniony wzrost opłat dla odbiorców będzie wynosił 8,33 %. Mimo tego, odbiorcy Enei Ciepło, dzięki czasowo obowiązującej, obniżonej z 23% do 8% stawce podatku VAT na dostawy energii cieplnej w 2022 roku zapłacą około 5 % mniej za ciepło. Dotyczy to odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta Białystok i gminy Juchnowiec Kościelny (Kleosin).

Obniżka cen będzie obowiązywać w I kw. 2022 r., ale przedstawiciele rządu deklarują, że w zależności od sytuacji na rynku możne być wydłużona na kolejny okres. Warto podkreślić, że możliwe są również kolejne obniżki, Minister Finansów skierował do komisarza Unii Europejskiej ds. gospodarki wniosek o obniżenie VAT na energię cieplną do 0%. Ewentualna zgoda spowoduje dalszy spadek cen energii cieplnej.

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, od 1 stycznia 2022 roku zmniejszają się  stawki VAT na ciepło, energię elektryczną i gaz ziemny.  Od 1 stycznia stawka VAT na dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import energii cieplnej i gazu ziemnego będzie wynosić 8 %. Obniżki mają obowiązywać do 31 marca 2022 roku.

Enea Ciepło uzyskała certyfikat Kryterium Zrównoważonego Rozwoju Instytutu Nafty i Gazu (KZR INiG). Jest to pierwszy polski system certyfikacji biopaliw na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Enea Ciepło pozytywnie przeszła audyt certyfikujący system Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR) przeprowadzony przez Dekra Certification. Białostocka Spółka z Grupy Enea 1 grudnia 2021 roku otrzymała Certyfikat, potwierdzający spełnienie wymagań KZR w ramach dobrowolnego systemu certyfikacji Instytutu Nafty i Gazu (INiG), w zakresie działalności: producent ciepła i/lub energii elektrycznej.

Certyfikat Enei Ciepło jest ważny od 01.12.2021 do 30.11.2022. Obejmuje on swoim zakresem Jednostkę nr 1 (BMM) w Enei Ciepło źródło Elektrociepłownia Białystok. W ramach audytu certyfikowano materiały: zrębki drzewne, pellet z łusek słonecznika, pestki owoców miękkich, ziarna zbóż niepełnowartościowe. Od 1 stycznia 2022 roku biomasa spalana w jednostce wytwórczej nr 1 (BMM) w Enei Ciepło Elektrociepłowni Białystok powinna spełniać Kryteria Zrównoważonego Rozwoju (KZR) tak, aby energia wytworzona w tej jednostce, mogła zostać uznana za energię OZE. W przypadku niespełnienia KZR dla paliwa z biomasy, energia elektryczna wytworzona w z takiego paliwa, nie będzie mogła być uznana za wkład w realizację udziału energii odnawialnej państw członkowskich Unii Europejskiej.

Certyfikat KZR pozwala na produkcję ciepła i energii elektrycznej z biomasy, wyprodukowanej, przetworzonej i pozyskanej bez naruszania obowiązującego prawa lokalnego i międzynarodowego, w sposób zrównoważony. Oznacza to poszanowanie środowiska, miejsc prawnie chronionych, o wysokiej bioróżnorodności oraz nienaruszanie praw człowieka: jego praw pracowniczych, prawa do ziemi, wody, czystego powietrza oraz odpowiedzialnych relacji społecznych.

Kryteria Zrównoważonego Rozwoju obejmują cały łańcuch produkcji paliw z biomasy, od etapu pozyskania surowca do etapu jego ostatecznego wykorzystania, z uwzględnieniem wszystkich powiązań w łańcuchu dostaw. Każdy uczestnik Systemu KZR ma określone zobowiązania, zgodnie z wymaganiami  Systemu, ścieżką i zakresem certyfikacji.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaleca, by wobec obowiązujących przepisów Unii Europejskiej wykorzystywać dobrowolne systemy certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS w odniesieniu do paliw z biomasy. System KZR INiG jest jedynym polskim systemem certyfikacji, jego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie. System certyfikacji odnosi się do wszystkich rodzajów biomasy, biokomponentów oraz odpadów zebranych i wytworzonych na terenie Unii Europejskiej. System KZR INiG określa standardy i procedury, jakie muszą być stosowane w całym łańcuchu produkcji biomasy i biopaliw. Znajduje się on na liście uznanych przez Komisję Europejską systemów certyfikacji. 

Enea Ciepło i Politechnika Białostocka rozpoczynają współpracę przy innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych

Enea Ciepło i Politechnika Białostocka podpisały umowę o współpracy. Jej celem jest wykorzystanie wiedzy naukowców z Politechniki Białostockiej i praktyki specjalistów ciepłowniczej spółki z Grupy Enea do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Projekty mają służyć zwiększeniu efektywności produkcji i dystrybucji oraz wykorzystaniu ciepła i energii elektrycznej w działalności Enei  Ciepło.

Porozumienie zakłada zidentyfikowanie możliwych do wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych o charakterze innowacyjnym z obszaru ciepłownictwa i energetyki. Dzięki współpracy, spółka będzie mogła w praktyczny sposób korzystać z wiedzy naukowców Politechniki Białostockiej i opracowywanych na uczelni technologii. Współpraca zakłada również wsparcie eksperckie ze strony Politechniki, m.in. przy sporządzaniu ekspertyz oraz opinii do projektów prowadzonych przez spółkę.

Podpisane porozumienie otwiera również możliwość ścisłej współpracy uczelni wyższej i spółki ciepłowniczej przy pracach dyplomowych, doktorskich czy habilitacyjnych studentów oraz pracowników Politechniki Białostockiej. Planowane jest także podejmowanie inicjatyw, dotyczących rozwoju określonych kompetencji i umiejętności potrzebnych studentom do pracy w ciepłownictwie. W kolejnym etapie współpracy, może przełożyć się to na realizację staży i praktyk dla studentów, absolwentów i pracowników naukowych Politechniki Białostockiej w strukturach Enei Ciepło. W przyszłości obie strony chcą ściśle współpracować przy organizacji seminariów i konferencji naukowo-badawczych.

Enea Ciepło wchodzi w skład Grupy Enea, jednego z największych koncernów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialnego za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Białostocka spółka jest centrum kompetencyjnym w dziedzinie ciepłownictwa w Grupie. Enea Ciepło jest przedsiębiorstwem multipaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w oparciu o różne nośniki energii: węgiel, biomasę i gaz. Spółka systematycznie dąży do zmniejszenia procentowego udziału węgla w swoim miksie energetycznym realizując tym samym założenia polityki energetycznej kraju. Enea Ciepło posiada znak jakości „NO SMOG” uzyskany w procesie certyfikacji w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego, zainicjowanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Instalacje Enei Ciepło produkują ciepło w sposób o wiele bardziej ekologiczny i przyjazny dla środowiska, niż przydomowe kotłownie węglowe, czyniąc wykorzystanie ciepła systemowego jednym z bardziej efektywnych sposobów na walkę ze smogiem. System ciepłowniczy Enea Ciepło posiada status efektywnego energetycznie. 

Enea Ciepło dzięki udziałowi w konkursie NCBR sprawdzi możliwości wykorzystania zielonego wodoru w ciepłownictwie

Enea Ciepło podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na prace badawczo-rozwojowe dotyczące możliwości wykorzystania zielonego wodoru w ciepłownictwie. Zadaniem konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka z Grupy Enea jest stworzenie koncepcji zasilania silnika gazowego zielonym wodorem wyprodukowanym w elektrolizerze dzięki energii elektrycznej pochodzącej w 100% z OZE. Powstała w ten sposób energia ma być wykorzystywana w ciepłownictwie. Konsorcjum z udziałem Enea Ciepło otrzyma 500 tys. zł brutto na realizację prac w I etapie konkursu NCBR.

Konsorcja i firmy zakwalifikowane do konkursu w ramach projektu "Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”, mają sprawdzić hipotezę badawczą o rynkowej wykonalności systemu elektrociepłowniczego, który będzie mógł dostarczać odbiorcom ciepło i energię elektryczną pozyskane w co najmniej 80% z odnawialnych źródeł energii.  W konkursie Enea Ciepło działając wspólnie z Zakładami Pomiarowo-Badawczymi Energetyki „ENEGROPOMIAR” z Gliwic,  wykona  koncepcję zasilania silnika gazowego zielonym wodorem wyprodukowanym w elektrolizerze, który zasilany jest w 100% energią elektryczną wyprodukowaną ze źródeł OZE.

W proponowanym przez konsorcjum z udziałem Enei Ciepło rozwiązaniu uwzględniono elektrolizer, magazyn wodoru, silnik gazowy, akumulator ciepła oraz kocioł szczytowy. Całkowita planowana zainstalowana moc cieplna to 1,1 MW, natomiast elektryczna to 0,45 MW. Enea Ciepło wspólnie z Zakładami Pomiarowo – Badawczymi Energetyki „ENEGROPOMIAR” są jednymi z dziesięciu podmiotów, zakwalifikowanych do I etapu  prac badawczo-rozwojowych, w ramach którego opracują  swoje koncepcje na innowacyjny model funkcjonowania systemu elektrociepłowniczego.  Po zakończeniu I etapu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybierze najlepsze rozwiązanie i  przekaże zwycięzcy na jego realizację 36 mln zł brutto.

Celem przedsięwzięcia „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” jest opracowanie innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych w połączeniu z kogeneracją opartą o odnawialne źródła energii. Zrealizowane projekty mają zwrócić uwagę  na kwestie: ochrony powietrza i klimatu oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej (zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto) do 2050 r. zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Projekty z wykorzystaniem m.in.: zielonego wodoru, energii słonecznej, energii wiatrowej czy biogazu powinny umożliwiać redukowanie roli konwencjonalnych technologii wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na rzecz zero i niskoemisyjnych nowoczesnych rozwiązań w ciepłownictwie. Zrealizowane w przedsięwzięciu "Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym" konkursowe prace badawczo – rozwojowe mają przyczynić się do upowszechniania technologii odnawialnych źródeł energii w polskim elektrociepłownictwie.

Enea Ciepło rozpoczęła sezon grzewczy 2021/2022

Ponad 90 % ciepła z wysokosprawnej kogeneracji i OZE. Enea Ciepło rozpoczęła sezon grzewczy w Białymstoku.

20 września Enea Ciepło rozpoczęła oficjalnie sezon grzewczy 2021/2022.Białostocka spółka z Grupy Enea jako jedna z niewielu spółek w Polsce posiada efektywny energetycznie system ciepłowniczy, w którym wytwarzanie energii cieplnej w ponad 90 % pochodzi z wysokosprawnej kogeneracji i OZE. Instalacje spółki pracują już w tzw. trybie dostaw zimowych, a wykonane w sezonie letnim liczne modernizacje sieci przyczynią się do oszczędności ciepła i niezawodności dostaw.

Enea Ciepło jest w pełni przygotowana do zapewnienia dostaw ciepła do ponad 230 tys. mieszkańców Białegostoku i pobliskiego Kleosina. W sezonie grzewczym spółka będzie ogrzewała ponad 3 880 budynków. Wśród nich przeszło 2,7 tys. są to budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe, ich znaczna część należy do 14 białostockich spółdzielni mieszkaniowych. Ponad 240 to budynki użyteczności publicznej takie jak szpitale, przychodnie, szkoły i przedszkola. Enea Ciepło ogrzewa również białostockie dworce, stadiony, hospicja, domy kultury, a także obiekty handlowe.

Łączna kubatura budynków ogrzewanych przez Eneę Ciepło przekroczy 41 550 tys. m³. Ogrzewana z sieci powierzchnia mieszkalna to ponad 5 850 tys. m2, a powierzchnię ogrzewaną użytkową szacuje się na ponad 2 870 tys. m2.

Do końca sierpnia 2021 r. Enea Ciepło przebudowała prawie 3,4 km wyeksploatowanych sieci kanałowych starszej generacji na sieci preizolowane. W tym czasie wykonanych zostało również ok. 2,1 km zupełnie nowych sieci ciepłowniczych, również w technologii preizolowanej co znacznie poprawia efektywność przesyłu ciepła i ogranicza straty.

Do połowy września 2021 r. powstało 12 nowych węzłów ciepłowniczych, kolejnych 37 węzłów zmodernizowano. Dodatkowo kontynuowano ich telemetryzację, czyli zdalne zbieranie danych, które ułatwia i usprawnia proces zarządzania siecią. Do końca tego roku łączne nakłady inwestycyjne w Enei Ciepło wyniosą ok. 52 mln zł.

W Białymstoku funkcjonują dwa systemy dostawy energii cieplnej. Pierwszym z nich jest system sieci, w której nośnikiem ciepła jest woda (sieci wodne), w drugim systemie nośnikiem jest para (sieci parowe). Długość sieci wodnej przekracza 292 km, a parowej 14 km. Moc zamówiona na ten sezon przez odbiorców ciepła w wodzie będzie wyniosła około 690 MW, a moc zamówiona przez odbiorców ciepła w parze powyżej 24 MW.

Białostocka spółka z Grupy Enea zabezpiecza aż 75% zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Białegostoku. Pozostałe 25% pokrywanych jest z innych źródeł energii cieplnej np. z gazu czy z prądu. Enea Ciepło posiada efektywny energetycznie system ciepłowniczy, w którym powyżej 90% stanowi ciepło z wysokosprawnej kogeneracji i OZE, przy czym udział ciepła z OZE stanowi około 50 %. 

Enea Ciepło modernizuje sieci ciepłownicze na białostockim osiedlu Białostoczek

W ramach projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II” Enea Ciepło kontynuuje modernizacje sieci na białostockim osiedlu Białostoczek, którą rozpoczęła w listopadzie 2020 r. Prace modernizacyjne polegają na wymianie wykonanych w starej technologii kanałowych sieci z przyłączami na nowe sieci i przyłącza w technologii preizolowanej. Modernizacja sieci na osiedlu Białostoczek prowadzona jest zgodnie z harmonogramem.  Przebudowa sieci cieplnej magistralnej i osiedlowej wraz z przyłączami obejmuje rejony ulic: Białostoczek, Radzymińskiej, Oleckiej, Sitarskiej, Sokólskiej, Olsztyńskiej, Zagumiennej, Racławickiej i Łańcuckiej. Rurociągi na tych ulica wykonane zostały blisko czterdzieści lat temu. Dalsza eksploatacja sieci ciepłowniczych bez ich wymiany wiązałaby się ze zwiększonym ryzykiem awarii, nieplanowanymi przerwami w dostawie ciepła. Proces wymiany sieci kanałowych na preizolowane jest niezbędny, powinien odbywać się sukcesywnie  i etapowo w celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przez Eneę Ciepło mieszkańcom Białegostoku. Całkowita długość inwestycji na osiedlu Białostoczek wynosi 4234,05 m. Do tej pory wykonano już 2294,39 m sieci wraz z przyłączami, co daje 54% wykonania. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec października tego roku.

Enea Ciepło systematycznie modernizuje i rozbudowuje sieć ciepłowniczą w Białymstoku. Jest to jedno z kluczowych zamierzeń inwestycyjnych spółki. Uzyskanie dofinansowania z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko pozwoliło Enei Ciepło na zwiększenie zakresu prac modernizacyjnych polegających na przebudowie istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej na sieci preizolowane. Realizacja tej inwestycji zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła, pozwoli na zapewnienie optymalnych warunków dostarczania ciepła naszym odbiorcom, poprawi jakość i pewność dostawy ciepła poprzez obniżenie awaryjności sieci, wpłynie na zredukowanie strat ciepła w procesie przesyłu i dystrybucji, a tym samym ograniczenie wielkości emisji gazów i pyłów  oraz zapewni trwałość i rozwój systemu ciepłowniczego w Białymstoku. Prace modernizacyjne na sieciach przyczyniają się do lepszej izolacyjności termicznej i w konsekwencji do oszczędności energii, redukcji kosztów remontów, awarii i konserwacji sieci.

Projekt „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii – etap II” obejmuje przebudowę 23,4 km sieci cieplnych. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2017 r. Z 27 zadań wchodzących w skład projektu w 2017 r. zrealizowano 7 zadań, w 2018 r.  9 zadań, w 2019 r. 4 zadania, w 2020 r. 3 zadania. W ramach 23 zadań zrealizowanych w latach 2017-2020 przebudowano łącznie 16,94 km sieci oraz wymieniono 0,60 km izolacji na sieci napowietrznej. W 2020 r. Enea Ciepło zmodernizowała ponad 3,5 km sieci cieplnych. Rok wcześniej było to ponad 3,3 km. W 2018 i 2017 ciepłownicza spółka z Grupy Enea zmodernizowała odpowiednio ponad 3,8 km i 2,9 km sieci cieplnych. Natomiast w 2016 roku było to ponad 2,1 km sieci cieplnych. 

Nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki Cieplnej

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy dla ciepła w Enei Ciepło 1 listopada 2020 r. białostocka spółka wprowadza do rozliczeń z odbiorcami energii cieplnej nowe ceny. Taryfa zawiera opłaty i stawki opłat za ciepło (stałe i zmienne). Zmiana taryf dotyczy odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na ternie miasta Białystok i gminy Juchnowiec Kościelny (Kleosin). Szczegółowe informacje znajdują się w na stronie internetowej Enea Ciepło w zakładce: "Przyłącz się do ciepła systemowego". Po wejściu w tę zakładkę, powinno kierować się w "Cennik ciepła w  parze" i "Cennik ciepła w wodzie". 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.