Szukaj

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dla osób uczestniczących w rekrutacjach Enea Ciepło Serwis sp. z o.o.

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:

1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczących Pana/Pani zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach (punkt 1 i/lub 2) lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

 

Informacja Administratora danych:

 

[Administrator Danych Osobowych]

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Enea Ciepło Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Starosielce 2/1, 15-670 Białystok.

 

[Inspektor Ochrony Danych]

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ecs.iod@enea.pl

 

[Cel i podstawy przetwarzania danych]

Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

2. podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3. dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub/i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO udzielona w celu przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub/i niewskazanych w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy;

4. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

[Odbiorcy danych osobowych]

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.

 

[Czas przechowywania danych]

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

 

[Pana/Pani prawa]

Posiada Pan/Pani prawo żądania:

1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;

2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;

3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;

4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;

5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;

6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;

7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

 

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ecs.iod@enea.pl

 

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.