Szukaj

Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu ds. Finansowych Enea S.A.

Ogłoszenie

Rady Nadzorczej ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

Działając na podstawie § 13 ust. 3-6 Statutu ENEA S.A., Rada Nadzorcza ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych, wszczęte ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki w dniu 19.11.2020 r.” należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie  ENEA S.A. na adres: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, do dnia 04.12.2020 r. do godziny 14.00. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do ENEA S.A. na ww. adres - decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych powinni spełniać następujące wymogi:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych
  albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełniać inne niż określone w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych,
  a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

preferowani będą kandydaci posiadający:

 1. doświadczenie w zakresie planowania i zarządzania finansami, rachunkowości, audytu i kontroli finansowej oraz organizowania finansowania  projektów inwestycyjnych;
 2. doświadczenie w  negocjacjach z instytucjami finansowymi w sprawie finansowania dłużnego z wykorzystaniem mechanizmów kredytowych i obligacyjnych;

dodatkowym atutem będzie:

 1. znajomość języka angielskiego;
 2. dyplom MBA, stopień doktora nauk ekonomicznych lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami.

Każdy kandydat składa pisemne zgłoszenie, które zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania
wraz z adresem do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres  e-mail, określenie stanowiska na jakie kandydat kandyduje.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata
  w pracy zawodowej (CV) oraz list motywacyjny;
 2. oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata oraz staż pracy,
  w tym: dyplom ukończenia studiów wyższych, udokumentowany staż pracy. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W przypadku poświadczenia dokumentów przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;
 3. oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych i stażu pracy;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 7. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1, kod pocztowy 60-201, zawartych w dokumentach przekazanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdej chwili.”;
 8. w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku – oświadczenia o złożeniu Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. 2020, poz.306 tj. z dnia 13.02.2020 r.) albo oświadczenia o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z art. 7 ust. 3a tej Ustawy;
 9. w odniesieniu do obywateli polskich – poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające
  do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o zobowiązaniu kandydata do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie;
 10. oświadczenie o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym i karno-skarbowym;
 11. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wystawione nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń;
 12. oświadczenie w przedmiocie przynależności do partii politycznej i należeniu do składu organu reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 13. oświadczenie o pełnieniu funkcji społecznego współpracownika albo zatrudnieniu w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 14. oświadczenie o zatrudnieniu przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 15. oświadczenie w przedmiocie uczestnictwa w organach albo pełnienia funkcji na podstawie mandatu pochodzącego z wyborów bezpośrednich lub pośrednich w jednostce samorządu terytorialnego;
 16. oświadczenie w przedmiocie pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej lub ponadzakładowej organizacji związkowej działającej w podmiocie, którego dotyczy postępowanie;
 17. oświadczenie w przedmiocie prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów lub złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 07.12.2020 r. o godzinie 11.00.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w dniach 09-11.12.2020 r. w Biurze ENEA S.A. Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12, z możliwością przeprowadzenia rozmów za pomocą środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (wideokonferencja). Dokładny termin i miejsce rozmowy określone będą w zaproszeniu wysłanym kandydatowi na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Dodatkowo, kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin rozmowy.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa;
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz z uwzględnieniem specyfiki stanowiska Członka Zarządu
  ds. Finansowych;
 4. wiedza z zakresu zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
 5. wiedza z zakresu ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 6. wiedza z zakresu zasad nadzoru właścicielskiego;
 7. przedstawienie przez kandydatów doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych w Spółce;
 8. sprawdzenie znajomości języka angielskiego;

Sposób oceny kandydata

Ocena odpowiedzi poszczególnych kandydatów na pytania dotyczące zagadnień związanych
z postępowaniem kwalifikacyjnym jest dokonywana indywidualnie przez każdego z Członków Rady Nadzorczej.

Informacje o Spółce:

Kandydaci mogą uzyskać informacje o ENEA S.A. na stronie internetowej Spółki pod adresem www.enea.pl.

Informacje dodatkowe dotyczące postępowania kwalifikacyjnego:

 1. niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 2. Rada Nadzorcza Spółki może zakończyć postępowanie kwalifikacyjne w każdym czasie
  bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów;
 3. kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadomieni zostaną o jego wynikach listem poleconym;
 4. Rada Nadzorcza Spółki informuje, iż kandydaci w procesie postępowania kwalifikacyjnego
  na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych zostaną poddani ocenie i weryfikacji przez Radę Nadzorczą ENEA S.A.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Górecka 1, kod pocztowy 60-201;

2) Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: esa.iod@enea.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora danych;

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych;

4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy i działań przed zawarciem umowy,

c) art. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,

 d) art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Uzasadnionym interesem realizowanym przez ENEA S.A. jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa;

 1. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 2. odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 1. podmioty dostarczające korespondencję,
 2. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora danych;
 1. dostęp do danych mogą uzyskać uprawnione organy publiczne, jeżeli będzie to prawnie uzasadnione;
 2. dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania;
 3. informujemy o przysługującym prawie do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d) przenoszenia danych,

e) usunięcia danych,

f) sprzeciwu w zakresie, o którym mowa w art. 21 RODO;

 1. informujemy o prawie do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać przesyłając maila z informacją o wycofaniu na adres esa.iod@enea.pl;
 2. informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.