Szukaj

Zasady postępowania Grupy Enea

Zasady postępowania pokazują nam, jak powinniśmy postępować w codziennych sytuacjach zawodowych, względem siebie, naszych interesariuszy oraz środowiska naturalnego, w którym działamy. Dzięki nim ponad piętnaście tysięcy pracowników Grupy Enea ma podobne postawy w pracy i tworzy spójny wizerunek Grupy Enea.

 1. Dbałość o zasoby – oznacza że:
 • dbamy i szanujemy majątek i zasoby Grupy Enea;
 • korzystamy z wszelkich zasobów Grupy Enea w sposób odpowiedzialny, wyłącznie w celach związanych z jej działalnością i na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych;
 • mamy świadomość potrzeby ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Grupę Enea na szkodę;
 • dokładamy najwyższej staranności w zakresie ochrony wszelkich informacji, z którymi mamy do czynienia, w ramach pełnionych przez siebie funkcji i zadań, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz procedurami obowiązującymi u Pracodawcy i w Grupie Enea.

2. Wysoka i stała jakość – oznacza że:

 • w codziennej pracy kierujemy się jednakowymi, transparentnymi zasadami postępowania wobec klientów oraz pozostałych Interesariuszy, mając na uwadze wysoką jakość i efektywność podejmowanych działań;
 • dążymy do bycia dostawcą wysokich jakościowo usług;
 • wywiązujemy się z podjętych zobowiązań terminowo i rzetelnie;
 • dążymy do wdrażania i stosowania najnowszych rozwiązań biznesowych i technicznych;
 • stosujemy przejrzyste zasady negocjacyjne, dążąc do polubownego rozwiązywania sporów;
 • reklamacje i wnioski rozpatrujemy z należytą starannością w możliwie najkrótszych terminach.

3. Szacunek do drugiego człowieka i przeciwdziałanie nieakceptowalnym zachowaniom – oznacza że:

 • nie akceptujemy jakichkolwiek przejawów mobbingu i dyskryminacji oraz innych niewłaściwych zachowań zarówno względem Pracowników, jak i innych Interesariuszy;
 • kierujemy się zasadą równego traktowania Pracowników i nie tolerujemy dyskryminacji zarówno na etapie zatrudniania, jak i w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, a także w codziennych stosunkach panujących pomiędzy Pracownikami każdego szczebla Grupy Enea, a także w stosunkach z Klientem;
 • nie akceptujemy jakichkolwiek zachowań dyskryminujących osoby, które sygnalizują problemy związane ze stosowaniem Kodeksu Etyki;
 • podejmujemy działania oraz wdrażamy mechanizmy chroniące Pracowników przed nieakceptowalnymi zachowaniami, w tym działaniami noszącymi znamiona mobbingu lub dyskryminacji;
 • nie akceptujemy obmawiania, ośmieszania i używania wyrażeń powszechnie używanych za wulgarne;
 • traktujemy z jednakowym szacunkiem każdego człowieka bez względu na zajmowane stanowisko, miejsce zatrudnienia, czy staż pracy;
 • różnicę wieku traktujemy jako źródło bezcennej wiedzy i doświadczenia, z których korzystamy przy realizacji projektów;
 • jesteśmy tolerancyjni dla innych bez względu na ich płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, a także orientację seksualną; szanujemy prawa, godność i wolność osobistą innych osób.

4. Dbałość o środowisko naturalne – oznacza że:

 • dbamy o środowisko naturalne i podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu jego ochrony, niezależnie od miejsca i rodzaju wykonywanej pracy;
 • w sposób racjonalny korzystamy z zasobów naturalnych i energii;
 • dążymy do zapewnienia należytej ochrony środowiska naturalnego stosując się do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także wewnętrznych regulacji;
 • włączamy się do działań i aktywnie uczestniczymy w akcjach edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego i budowania świadomości ekologicznej;
 • podejmujemy działania mające na celu zapobieganie wystąpieniu awarii zagrażających naturalnemu środowisku.

5. Otwarty dialog – oznacza że:

 • stawiamy na otwarty i uczciwy dialog zarówno wewnątrz Grupy Enea, jak i w kontaktach z naszym otoczeniem;
 • aktywnie dążymy do polubownego rozwiązywania ewentualnych konfliktów;
 • respektujemy prawo do zrzeszania się w dowolnej organizacji działającej w ramach Grupy Enea;
 • podejmujemy trudne tematy, w szczególności dotyczące zasad i przestrzegania Kodeksu Etyki;
 • prowadzimy rzetelną politykę informacyjną zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Grupy Enea;
 • dążymy do otwartej i aktywnej komunikacji z mediami przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie w Grupie Enea regulacji.

6. Przyjazne miejsce pracy – oznacza że:

 • dokładamy wszelkich starań, aby atmosfera w miejscu pracy sprzyjała współpracy;
 • kierujemy się zasadą przestrzegania i ochrony praw pracowniczych;
 • prowadzimy aktywną politykę socjalną;
 • dbamy o edukację i rozwijanie kompetencji oraz podnoszenie umiejętności zawodowych Pracowników;
 • przestrzegamy zasad gwarantujących równe szanse w zakresie rekrutacji, szkoleń i awansów;
 • dbamy o zapewnienie jednolitych, obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny Pracowników;
 • zapewniamy transparentne zasady wynagradzania, adekwatne do powierzonej pracy i posiadanych kompetencji;
 • dbamy o zdrowie i życie Pracowników; tworzymy bezpieczne środowisko pracy oraz ograniczamy ryzyka wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia;
 • decyzje dotyczące zatrudnienia, awansu, wynagrodzenia, szkolenia, rozwoju oraz zwolnienia podejmujemy jedynie na podstawie obiektywnych kryteriów.

7. Innowacyjność i rozwój – oznacza że:

 • budujemy przewagę konkurencyjną Grupy Enea dzięki sprawnemu, postępowemu podejściu w każdej dziedzinie jej działalności;
 • wdrażamy unikatowe, autorskie rozwiązania niedostępne dla konkurencji;
 • dostarczamy ciągle doskonalone produkty i usługi, wyprzedzając oczekiwania klientów dzięki zmotywowanym zespołom pracującym w organizacji nastawionej na rozwój;
 • dążymy do rozwoju Grupy Enea jako całości, ze szczególnym naciskiem na wspieranie indywidualnych talentów oraz pracy zespołowej;
 • realizujemy proces ciągłej identyfikacji, oceny i implementacji rozwiązań innowacyjnych w Grupie Enea w ramach tzw. otwartych innowacji.

8. Transparentność, przeciwdziałanie korupcji oraz konfliktom interesów – oznacza że:

 • nie dopuszczamy do czerpania oraz oferowania innym jakichkolwiek korzyści z tytułu sprawowanych funkcji i pełnionych obowiązków; szczególną wagę przywiązujemy do nieprzyjmowania i niedawania upominków, które z uwagi na swój charakter, wartość lub kontekst sytuacyjny mogłyby wpłynąć na obiektywność i rzetelność wykonywania obowiązków służbowych; stosujemy się do regulacji obowiązujących w Grupie Enea w tym zakresie;
 • żadne upominki bądź inne benefity nam proponowane nie mogą mieć wpływu na nasze decyzje;
 • unikamy jakichkolwiek form nepotyzmu;
 • nie akceptujemy jakichkolwiek przejawów korupcji, w tym przyjmowania i wręczania łapówek;
 • unikamy relacji, które mogłyby wpłynąć na naszą decyzję lub spowodować pozorny lub rzeczywisty konflikt pomiędzy naszymi prywatnymi interesami, a interesem Grupy Enea czy interesami poszczególnych Spółek;
 • nie uczestniczymy w procesie podejmowania decyzji odnośnie nawiązania stosunków biznesowych z kontrahentami, jeśli wiążą nas z nimi prywatne bezpośrednie lub pośrednie relacje rodzinne, zawodowe lub biznesowe;
 • unikamy sytuacji, które mogą potencjalnie powodować konflikt interesów;
 • otwarcie komunikujemy przypadki, które mogą stanowić źródło konfliktu interesów;
 • w relacji z partnerami biznesowymi nie dążymy do uzyskania dodatkowych korzyści osobistych (materialnych i niematerialnych);
 • współpracujemy jedynie z wiarygodnymi partnerami biznesowymi, których wybieramy w oparciu o transparentne i jednolite kryteria.

9. Przejrzysta polityka informacyjna – oznacza że:

 • prowadzimy intensywną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną budującą zaufanie społeczne i pracownicze;
 • w kontaktach z otoczeniem troszczymy się o wizerunek Grupy Enea;
 • podejmujemy otwarty dialog z Interesariuszami;
 • dbamy o komunikację wewnętrzną budującą świadomość identyfikacji z Grupą Enea;
 • stosujemy zasadę równego dostępu Pracowników do informacji o Pracodawcy (podejmowanych działaniach i wydarzeniach) bez względu na miejsce zatrudnienia;

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.