Szukaj

Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie Rady Nadzorczej ENEA Centrum Sp. z o.o. ws. wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu ENEA Centrum - 08.04.2024 r.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej ENEA Centrum Sp z o.o. ws. wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu ENEA Centrum - 08.04.2024 r.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w drodze aukcji elektronicznej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE AUKCJI ELEKTRONICZEJ

ENEA S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012483, NIP: 7770020640, REGON: 630139960, kapitał zakładowy: 529 731 093 zł, kapitał wpłacony: 529 731 093 zł (dalej Sprzedający)

ogłasza sprzedaż
w drodze aukcji elektronicznej prawa własności lokalu użytkowego wraz z przynależnym do niego garażem o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 53,86 m² dla którego prowadzona jest księga wieczysta lokalowa, położonego przy ul. Kościelnej 41 w Komornikach oraz prawa własności budynku warsztatowego o powierzchni użytkowej wynoszącej 19,09 m² wraz z udziałem we wspólnej części budynku i w gruncie za cenę wywoławczą 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) VAT zw.
Lokal użytkowy wraz z garażem oraz budynek warsztatowy, zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 87/4 w obrębie Komorniki.

Opis lokalu:

Lokal użytkowy usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościelnej 41, który zlokalizowany jest w pobliżu centrum Komornik.
Lokal posiada powierzchnię użytkową 33,27 m² składa się z jednego większego pomieszczenia i dwóch mniejszych, łazienki z WC oraz korytarza. Stan techniczny lokalu należy uznać jako dobry, a sam lokal posiada bardzo funkcjonalny układ pomieszczeń. Wejście do lokalu znajduje się bezpośrednio z zewnątrz, po schodach wyłożonych płytkami.

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem udziału w aukcji jest przesłanie drogą elektroniczną na adres: kinga.tarlowska-witek@enea.pl;slawomir.brzezinski@enea.pl;
  1. zgłoszenia o zamiarze uczestniczenia w aukcji z podaniem:
   • imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu,
   • numer telefonu kontaktowego osoby biorącej udział w aukcji,
   • adresu e-mail.
  2. wypełnionego wzoru oświadczenia o nieistnieniu przesłanek wyłączjących uczestnictwo w postepowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. wniesienie wadium w wymaganej kwocie:
   • wadium, musi zostać wniesione do dnia 19 kwietnia 2024 r. pod rygorem nie dopuszczenia do aukcji w kwocie 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych),
   • wadium można wnosić wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy ENEA S.A. nr 30 1020 1026 0000 1702 0238 9740 wraz z dopiskiem „Wadium: Aukcja – Komorniki lokal użytkowy, ul. Kościelna 41”. Dniem wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego ENEA S.A. kwotą wadium,
   • potwierdzenie wpłacenia wadium należy przesłać do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00 na adres: kinga.tarlowska-witek@enea.pl;slawomir.brzezinski@enea.pl;
 2. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia przedmiotu sprzedaży, która będzie wyższa niż cena wywoławcza.
 3. Wadium złożone przez uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub po unieważnieniu aukcji. Zwrot wadium nastąpi bez oprocentowania na wskazany przez uczestników rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu aukcji.
 4. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego gdy uczestnik, który wpłacił wadium nie przystąpił do aukcji.
 6. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego gdy uczestnik, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 7. Zaistnienie podstawy zwrotu uczestnikom lub przepadku na rzecz Sprzedającego wniesionego wadium ustala się na podstawie protokołu.

Termin i tryb aukcji

 1. Operatorem aukcji elektronicznej jest Logintrade S.A.
 2. Aukcja odbędzie się na platformie Logintrade.NET.
 3. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie aukcji przez Operatora aukcji w terminie od 2 do 7 dni od terminu wpłaty wadium drogą elektroniczną na wskazany adres email.
 4. Postępowanie odbędzie się w formie aukcji zwyżkowej. Wysokość minimalnego postąpienia: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
 5. Wygrywa uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę nabycia przedmiotu sprzedaży, która będzie wyższa niż cena wywoławcza.
 6. Przeniesienie prawa własności nastąpi na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego po sporządzeniu protokołu z Aukcji.

Pouczenie o skutkach uchylania się od zawarcia umowy.

 1. Nie stawienie się wybranego oferenta w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego do podpisania umowy sprzedaży będzie uznane za odstąpienie od zawarcia umowy i będzie skutkowało utratą wadium wpłaconego przez wybranego oferenta.
 2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1, Sprzedający przedstawi ofertę zawarcia umowy sprzedaży oferentowi, który złożył ofertę sklasyfikowaną na drugim miejscu lub unieważni postępowanie aukcyjne.

Udzielanie informacji.

 1. Organizator aukcji elektronicznej udziela informacji dotyczących aukcji i przedmiotu aukcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. w siedzibie w Poznaniu (60-198) Poznań, przy ul. Pastelowej 8; telefon: (61) 884 89 39, (61) 884 55 60.
 2. Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: kinga.tarlowska-witek@enea.pl;slawomir.brzezinski@enea.pl Przedmiot sprzedaży będzie można oglądać w miejscowości Komorniki przy ul. Kościelnej 41 w dniu 5 kwietnia 2024 r., po uprzednim ustaleniu godziny wizji lokalnej z Panią Kingą Tarłowską-Witek (nr tel. 61 884 89 39) lub Panem Sławomirem Brzezińskim (nr tel. 61 884 64 63).

Koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Wszelkie koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Unieważnienie aukcji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji na każdym jej etapie, w tym również unieważnienia bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Tuszynach w drodze aukcji elektronicznej

Ogłoszenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. ws. wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu ENEA S.A. - 05.02.2024 r.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. ws. wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu ENEA S.A. - 05.02.2024 r.

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu ENEA ELKOGAZ sp. z o.o.

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu ENEA POWER&GAS TRADING sp. z o.o.

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu ENEA POWER&GAS TRADING sp. z o.o. wraz z uchwałą NZW ENEA POWER&GAS TRADING Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu Enea Innowacje sp. z o.o.

Uzasadnienie ENEA S.A. jako podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych, dla uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Enea Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

 

Spełniając obowiązek informacyjny, ENEA S.A. uzasadnia oddanie głosów za uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (dalej: NZW) spółki Enea Innowacje Sp. z o.o. (dalej: Enea Innowacje) ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego  w wysokości wyższej  niż określona zgodnie z Art. 4 ust 2 Ustawy
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa) (Dz. U. 2016 poz. 1202 z dnia 09.08.2016 r.).

NZW spółki Enea Innowacje należącej do Grupy Kapitałowej ENEA  podjęło w dniu 21.12.2021 r. Uchwałę nr 1 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego przyjmując, że kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona przez Zgromadzenie Wspólników i zostanie ustalona w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość. Górna granica tak ustalonego przedziału jest wyższa wobec górnej granicy przedziału przynależnego spółce zgodnie z Art. 4 ust 2 pkt 1 Ustawy z opisanych poniżej przyczyn.

Grupa Kapitałowa ENEA założyła w obowiązującej strategii rozwoju, że działalność innowacyjna będzie prowadzona głównie w oparciu o wyodrębnione struktury organizacyjne, zdolne do realizowania zadań w zakresie innowacji i inwestowania w nowe technologie z uwzględnieniem specyficznych wymagań dla tego rodzaju działalności. Czynnikiem koniecznym do skutecznej realizacji projektów innowacyjnych jest dokonywanie trafnych ocen w zakresie dojrzałości technologii, perspektyw ich rozwoju oraz związanych z nimi kosztów i czynników ryzyka. Centralnym ośrodkiem dedykowanym do zarządzania obszarem innowacji w Grupie Kapitałowej ENEA stała się Enea Innowacje Sp. z o.o.

Enea Innowacje została powołana przez Zarząd ENEA S.A. w dniu 29.09.2015 roku
i zajmuje się przedsięwzięciami, które mają szansę stać się w przyszłości realnymi, innowacyjnymi produktami oferowanymi przez Grupę Kapitałową ENEA i generować w niej dodatkowe strumienie przychodów. Spółka aktywnie uczestniczy w realizacji istotnych
i kluczowych projektów innowacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA, a także integracji istotnych procesów biznesowych i organizacyjnych.

Technologie i rozwiązania, w które inwestuje Enea Innowacje wymagają bezpośredniej współpracy z polskimi i zagranicznymi firmami typu start-up, dysponującymi niezbędnym know-how i rozwijającymi nowoczesne rozwiązania technologiczne, które dzięki zasobom finansowym oraz wiedzy i doświadczeniu branżowemu w Enea Innowacje pozwalają znacząco skrócić czas niezbędny do wdrożenia rynkowego.

Enea Innowacje stanowi swoisty interfejs pomiędzy działalnością start-upów i dużych przedsiębiorstw, dysponując niezbędnym budżetem inwestycyjnym, dobrze zmotywowanymi pracownikami i efektywnymi regulacjami wewnętrznymi.

Z powyższych powodów Enea Innowacje działa na podstawie dedykowanych, elastycznych i dynamicznych struktur organizacyjnych oraz stosuje profesjonalne, rynkowe mechanizmy zarządzania projektami w celu budowania przewagi konkurencyjnej.

W Enea Innowacje alokowane są umiejętności oraz wiedza dotycząca zarządzania innowacjami w Grupie Kapitałowej ENEA. Od menedżerów zarządzających firmami wdrażającymi innowacje wymagana jest specyficzna, unikalna wiedza rynkowa oraz duża wiedza specjalistyczna z obszaru szeroko rozumianej energetyki. Grono osób, dysponujących niezbędną wiedzą merytoryczną i doświadczeniem w zakładaniu
i profesjonalnym prowadzeniu tego rodzaju przedsięwzięć jest w Polsce ograniczone.  Osoby zarządzające spółką muszą posiadać doświadczenie w ocenie zasadności inwestowania w wysoce ryzykowne projekty na polskich i europejskich rynkach energii. Są to wysoko cenione umiejętności z uwagi na globalny rynek energii.

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu ENEA Nowa Energia sp. z o.o.

Uzasadnienie ENEA S.A. jako podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych, dla uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Enea Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Spełniając obowiązek informacyjny, ENEA S.A. uzasadnia oddanie głosów za uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (dalej: NZW) spółki Enea Nowa Energia Sp. z o.o. (dalej: Enea Nowa Energia) ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego na podstawie Art. 4 ust. 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa).

NZW spółki Enea Nowa Energia należącej do Grupy Kapitałowej ENEA podjęło w dniu 08.12.2020 r. Uchwałę nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego przyjmując, że kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona przez Zgromadzenie Wspólników i zostanie ustalona w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w Ustawie z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.

Enea Nowa Energia została zawiązana przez Zarząd ENEA S.A. w dniu 05.11.2019 roku, a pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2020 r. Celem jej założenia było rozdzielenie produkcji energii „czarnej” od produkcji energii „zielonej” w instalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zgodnie ze "Strategią Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 roku z perspektywą 2035 roku" zatwierdzoną uchwałą nr 70/X/2019 z dnia 12.12.2019 r. Rady Nadzorczej ENEA S.A. zakłada się dynamiczny rozwój źródeł OZE w Grupie Kapitałowej. ENEA Nowa Energia jako podmiot powołany  w celu realizacji strategii grupowej w obszarze odnawialnych źródeł energii, odpowiedzialny będzie za rozwój istotnych i kluczowych projektów OZE. W skład spółki wchodzą aktywa OZE Grupy Kapitałowej ENEA rozwijane do tej pory w ramach Segmentu OZE w spółce ENEA Wytwarzanie. Powstanie spółki Enea Nowa Energia wpisuje się w trwający proces transformacji polskiej i europejskiej energetyki. Grupa Kapitałowa ENEA zgodnie ze Strategią Rozwoju ma koncentrować się na zrównoważonej transformacji aktywów w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii oraz inwestycjach w nowe produkty i usługi, a za część strategii związaną z OZE opowiadać ma spółka Enea Nowa Energia. W założeniu przejęcie przez ENEA Nowa Energia wydzielonego z Enei Wytwarzanie Segmentu OZE ma umożliwić utworzenie silnego, skonsolidowanego podmiotu, który będzie aktywnym inwestorem na krajowym rynku OZE. Korzyść z utworzenia spółki ENEA Nowa Energia ma płynąć także z poszerzenia możliwości pozyskiwania finansowania na rozwój projektów OZE.

Zakłada się, że do roku 2025 moc jednostek wytwórczych opartych o odnawialne źródła energii znacznie wzrośnie w stosunku do roku 2018. Dzięki zwiększeniu mocy źródeł odnawialnych przewiduje się znaczny wzrost udziału produkcji energii elektrycznej pochodzącej z OZE w łącznym wolumenie produkcji energii elektrycznej. Tak dynamiczny wzrost nowych mocy wytwórczych OZE powinien przełożyć się na znaczący szacunkowy wzrost EBITDA Segmentu OZE.

Po przejęciu przez ENEA Nowa Energia działalności OZE, podstawowy cel jej działalności to eksploatacja instalacji OZE w Grupie Kapitałowej ENEA oraz rozwój poprzez wzrost aktywów w wyniku programów inwestycyjnych o znacznej wartości i realizacji procesów akwizycyjnych, a przede wszystkim prowadzenie działań mających na celu dynamiczny wzrost udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł OZE w Grupie Kapitałowej ENEA.

Do głównych wyzwań stojących przed Członkami Zarządu ENEA Nowa Energia należy zaliczyć budowanie silnej marki na rynku OZE, a także efektywne wykorzystywanie narzędzi marketingu wizerunkowego oraz organizacja działań mających na celu promocję marki. Dodatkowo oczekiwane jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w zakresie zwiększenia efektywności zarządzania kapitałem i operacjami ENEA Nowa Energia, poprzez bieżące i szybkie reagowanie na warunki wewnętrzne i zewnętrzne. Skoncentrowanie działań na zmiennym i wciąż rozwijającym się rynku odnawialnych źródeł energii, umożliwi szybkie reagowanie na jego potrzeby oraz pozwoli na optymalizację kosztów stałych, procesów zarządzania i podejmowania decyzji oraz nakładów inwestycyjnych. Spółka aktywnie uczestniczy w realizacji Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA w powyższym zakresie.

Do zadań Członków Zarządu ENEA Nowa Energia należy utrzymanie oraz dynamiczny rozwój Spółki mając przede wszystkim na uwadze rolę OZE w ramach ścieżki transformacji sektora energetycznego w Polsce. Osoby zarządzające muszą posiadać kwalifikacje w ocenie zasadności inwestowania w programy inwestycyjne związane z odnawialnymi źródłami energii. Dodatkowo zakres odpowiedzialności oraz wyzwań, którym będą musieli sprostać Członkowie Zarządu w ENEA Nowa Energia jest bardzo rozległy i wymagający ponadprzeciętnego zaangażowania i profesjonalizmu przy założeniu realizacji bardzo ambitnych celów zgodnych z narzuconą ścieżką transformacji sektora energetycznego w Polsce.

Pobierz załączniki

Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

 

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o.

Uzasadnienie ENEA Wytwarzanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiotu uprawnionego do wykonywania praw udziałowych, dla uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. dot. zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Spełniając obowiązek informacyjny, ENEA Wytwarzanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzasadnia oddanie głosów za uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (dalej: NZW) spółki Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. (dalej jako MEC Piła sp. z o.o.) ustalającą wysokość części stałej wynagrodzenia członków organu zarządzającego w wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej jako „Ustawa”).

NZW spółki Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. podjęło w dniu 10 czerwca 2021 r. uchwałę Nr 1 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki MEC Piła sp. z o.o. przyjmując, że kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalona w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do  8 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.

Grupa Kapitałowa ENEA założyła w obowiązującej strategii rozwoju, że działalność poszczególnych obszarów będzie prowadzona w oparciu o wyodrębnione struktury organizacyjne, zdolne
do realizowania zadań w zakresie inwestowania w określonych segmentach, z uwzględnieniem specyficznych wymagań dla danego rodzaju działalności. Do podjęcia wiążących korporacyjnych decyzji o realizowaniu takich zadań niezbędne jest wykonanie starannego i wszechstronnego rozpoznania.

Czynnikiem koniecznym do skutecznej realizacji planowanych projektów jest dokonywanie trafnych ocen w zakresie akwizycji, technologii, perspektyw rozwoju oraz związanych z nimi kosztów i czynników ryzyka.

MEC Piła sp. z o.o. jest w Grupie Kapitałowej ENEA od 2008 roku i zajmuje się przedsięwzięciami, które mają szansę stać się w przyszłości realnymi, nowoczesnymi produktami i generować w niej dodatkowe strumienie przychodów. Spółka aktywnie uczestniczy w realizacji istotnych i kluczowych projektów akwizycyjnych Grupy Kapitałowej ENEA (m.in. związanych z opracowaniem koncepcji  wyodrębnienia segmentu CIEPŁO, pozyskiwania kolejnych podmiotów do tego segmentu i ich integracji z już istniejącym obszarem oraz dywersyfikacji źródeł wytwórczych z uwzględnieniem kogeneracji). MEC Piła sp. z o.o. jest jedną z wiodących spółek sektora ciepłowniczego w Grupie, która poza produkcją, przesyłem i sprzedażą energii cieplnej, produkuje i sprzedaje wytwarzaną w procesie kogeneracji gazowej - energię elektryczną. MEC Piła sp. z o.o. prowadzi obecnie jedną z większych inwestycji wykorzystując przy tym środki pozyskane z NFOŚiGW:

 • „Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”  nr POIS.01.06.01-00-0008/19  w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I,
 • „Przebudowa sieci ciepłowniczej dla efektywnej dystrybucji ciepła w Pile” nr POIS.01.05.00-0032/19 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I.

Od menedżerów zarządzających firmami wdrażającymi strategię Grupy Kapitałowej ENEA wymagana jest duża wiedza specjalistyczna i doświadczenie z obszaru szeroko rozumianej energetyki.

Należy nadmienić że zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników Zarząd Spółki może liczyć od jednej do trzech osób. Aktualnie Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Wszystkie zadania związane z realizacją projektów inwestycyjnych realizuje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu MEC Piła sp. z o.o. kieruje równocześnie jednoosobowo spółką Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach (dalej jako PEC sp. z o.o.) – funkcję Prezesa PEC sp. z o.o. pełni bez wynagrodzenia, co służy optymalizacji kosztów funkcjonowania MEC Piła sp. z o.o. oraz PEC sp. z o.o.

Uchwały w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Enea S.A. publikuje Uchwały Walnego Zgromadzenia Enea S.A. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu Enea S.A.”

Pobierz załączniki

Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Uchwała w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej


ENEA ELKOGAZ chwała 1

ENEA ELKOGAZ chwała 1(2)

ENEA Nowa Energia uchwała 1

ENEA Nowa Energia uchwała 1(2)

Uchwały w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółek zależnych

  Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu ENEA Pomiary sp. z o.o.

  Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia Prezesa Zarządu PV Genowefa sp. z o.o.

  Rejestr zmian dokumentu

  Autor dokumentu: system

  Rejestr zmian dokumentu

  08-04-2024Publikacja dokumentu
  08-04-2024Publikacja dokumentu
  05-04-2024Publikacja dokumentu
  05-04-2024Publikacja dokumentu
  05-04-2024Publikacja dokumentu
  05-04-2024Publikacja dokumentu
  05-04-2024Publikacja dokumentu
  05-04-2024Publikacja dokumentu
  19-03-2024Publikacja dokumentu
  19-03-2024Publikacja dokumentu
  15-03-2024Publikacja dokumentu
  15-03-2024Publikacja dokumentu
  15-03-2024Publikacja dokumentu
  15-03-2024Publikacja dokumentu
  14-03-2024Publikacja dokumentu
  14-03-2024Publikacja dokumentu
  13-03-2024Publikacja dokumentu
  12-03-2024Publikacja dokumentu
  06-02-2024Publikacja dokumentu
  05-02-2024Publikacja dokumentu
  05-02-2024Publikacja dokumentu
  05-02-2024Publikacja dokumentu
  05-02-2024Publikacja dokumentu
  11-12-2023Publikacja dokumentu
  11-12-2023Publikacja dokumentu
  15-11-2023Publikacja dokumentu
  09-11-2023Publikacja dokumentu
  09-11-2023Publikacja dokumentu
  09-11-2023Publikacja dokumentu
  09-11-2023Publikacja dokumentu
  30-10-2023Publikacja dokumentu
  27-10-2023Publikacja dokumentu
  27-10-2023Publikacja dokumentu
  27-10-2023Publikacja dokumentu
  27-10-2023Publikacja dokumentu
  19-10-2023Publikacja dokumentu
  17-10-2023Publikacja dokumentu
  17-10-2023Publikacja dokumentu
  17-10-2023Publikacja dokumentu
  11-10-2023Publikacja dokumentu
  11-10-2023Publikacja dokumentu
  11-10-2023Publikacja dokumentu
  11-10-2023Zmiana redakcyjna dokumentu
  11-10-2023Publikacja dokumentu
  09-10-2023Publikacja dokumentu
  09-10-2023Publikacja dokumentu
  09-10-2023Publikacja dokumentu
  09-10-2023Publikacja dokumentu
  09-10-2023Publikacja dokumentu
  09-10-2023Publikacja dokumentu
  09-10-2023Publikacja dokumentu
  09-10-2023Publikacja dokumentu
  01-09-2023Publikacja dokumentu
  31-08-2023Publikacja dokumentu
  31-08-2023Publikacja dokumentu
  31-08-2023Publikacja dokumentu
  31-08-2023Publikacja dokumentu
  31-08-2023Publikacja dokumentu
  31-08-2023Publikacja dokumentu
  31-08-2023Publikacja dokumentu
  31-08-2023Publikacja dokumentu
  31-08-2023Publikacja dokumentu
  31-08-2023Publikacja dokumentu
  30-08-2023Publikacja dokumentu
  30-08-2023Publikacja dokumentu
  30-08-2023Publikacja dokumentu
  30-08-2023Publikacja dokumentu
  30-08-2023Publikacja dokumentu
  30-08-2023Publikacja dokumentu
  30-08-2023Publikacja dokumentu
  30-08-2023Publikacja dokumentu
  30-08-2023Publikacja dokumentu
  30-08-2023Publikacja dokumentu
  30-08-2023Publikacja dokumentu
  07-08-2023Publikacja dokumentu
  07-08-2023Publikacja dokumentu
  04-08-2023Publikacja dokumentu
  04-08-2023Publikacja dokumentu
  04-08-2023Odpublikowanie dokumentu
  04-08-2023Publikacja dokumentu
  04-08-2023Publikacja dokumentu
  04-08-2023Publikacja dokumentu
  04-08-2023Publikacja dokumentu
  02-08-2023Publikacja dokumentu
  21-07-2023Publikacja dokumentu
  27-06-2023Publikacja dokumentu
  22-06-2023Publikacja dokumentu
  22-06-2023Publikacja dokumentu
  14-06-2023Publikacja dokumentu
  14-06-2023Publikacja dokumentu
  14-06-2023Publikacja dokumentu
  29-05-2023Publikacja dokumentu
  22-05-2023Publikacja dokumentu
  15-05-2023Publikacja dokumentu
  18-04-2023Publikacja dokumentu
  17-04-2023Publikacja dokumentu
  17-04-2023Publikacja dokumentu
  17-04-2023Publikacja dokumentu
  29-03-2023Publikacja dokumentu
  29-03-2023Publikacja dokumentu
  29-03-2023Publikacja dokumentu
  29-03-2023Publikacja dokumentu
  29-03-2023Publikacja dokumentu
  22-03-2023Publikacja dokumentu
  22-03-2023Publikacja dokumentu
  22-03-2023Publikacja dokumentu
  22-03-2023Publikacja dokumentu
  21-03-2023Publikacja dokumentu
  21-03-2023Publikacja dokumentu
  21-03-2023Publikacja dokumentu
  21-03-2023Publikacja dokumentu
  21-03-2023Publikacja dokumentu
  21-03-2023Publikacja dokumentu
  15-03-2023Publikacja dokumentu
  15-03-2023Publikacja dokumentu
  01-03-2023Publikacja dokumentu
  01-03-2023Publikacja dokumentu
  08-02-2023Publikacja dokumentu
  08-02-2023Publikacja dokumentu
  08-02-2023Publikacja dokumentu
  08-02-2023Publikacja dokumentu
  08-02-2023Publikacja dokumentu
  08-02-2023Publikacja dokumentu
  08-02-2023Publikacja dokumentu
  08-02-2023Publikacja dokumentu
  08-02-2023Publikacja dokumentu
  30-01-2023Publikacja dokumentu
  30-01-2023Publikacja dokumentu
  30-01-2023Publikacja dokumentu
  30-01-2023Publikacja dokumentu
  30-01-2023Publikacja dokumentu
  30-01-2023Publikacja dokumentu
  30-01-2023Publikacja dokumentu
  30-01-2023Publikacja dokumentu
  30-01-2023Publikacja dokumentu
  13-01-2023Publikacja dokumentu
  13-01-2023Publikacja dokumentu
  13-01-2023Publikacja dokumentu
  13-01-2023Publikacja dokumentu
  13-01-2023Publikacja dokumentu
  08-12-2022Publikacja dokumentu
  01-12-2022Publikacja dokumentu
  01-12-2022Publikacja dokumentu
  01-12-2022Publikacja dokumentu
  01-12-2022Publikacja dokumentu
  18-11-2022Publikacja dokumentu
  18-11-2022Publikacja dokumentu
  18-11-2022Publikacja dokumentu
  20-10-2022Publikacja dokumentu
  27-07-2022Publikacja dokumentu
  13-07-2022Publikacja dokumentu
  01-07-2022Publikacja dokumentu
  01-06-2022Publikacja dokumentu
  01-06-2022Publikacja dokumentu
  23-05-2022Publikacja dokumentu
  18-05-2022Publikacja dokumentu
  18-05-2022Publikacja dokumentu
  25-04-2022Publikacja dokumentu
  25-04-2022Publikacja dokumentu
  12-04-2022Publikacja dokumentu
  12-04-2022Publikacja dokumentu
  12-04-2022Publikacja dokumentu
  12-04-2022Publikacja dokumentu
  22-12-2021Publikacja dokumentu
  22-12-2021Publikacja dokumentu
  15-11-2021Publikacja dokumentu
  17-06-2021Publikacja dokumentu
  15-06-2021Publikacja dokumentu
  09-12-2020Publikacja dokumentu
  09-12-2020Publikacja dokumentu
  09-12-2020Publikacja dokumentu
  09-12-2020Publikacja dokumentu
  19-11-2020Publikacja dokumentu
  24-09-2020Publikacja dokumentu
  07-08-2020Publikacja dokumentu
  07-08-2020Publikacja dokumentu
  07-08-2020Publikacja dokumentu
  07-08-2020Publikacja dokumentu
  07-08-2020Publikacja dokumentu
  04-08-2020Publikacja dokumentu
  24-07-2020Publikacja dokumentu
  24-07-2020Publikacja dokumentu
  17-06-2020Publikacja dokumentu
  17-06-2020Publikacja dokumentu
  17-06-2020Publikacja dokumentu
  28-02-2020Publikacja dokumentu
  19-09-2019Publikacja dokumentu
  29-04-2019Publikacja dokumentu
  22-03-2019Publikacja dokumentu
  22-03-2019Publikacja dokumentu
  16-01-2019Publikacja dokumentu
  15-05-2018Publikacja dokumentu
  31-08-2017Publikacja dokumentu
  31-08-2017Publikacja dokumentu
  31-08-2017Publikacja dokumentu
  31-08-2017Publikacja dokumentu
  31-08-2017Publikacja dokumentu
  31-08-2017Publikacja dokumentu
  31-08-2017Publikacja dokumentu
  31-08-2017Publikacja dokumentu
  31-08-2017Publikacja dokumentu
  19-04-2017Publikacja dokumentu
  19-04-2017Zmiana redakcyjna dokumentu
  06-04-2017Odpublikowanie dokumentu
  06-04-2017Utworzenie dokumentu
  Informacje o dokumencie
  Utworzył:system,  data: 06-04-2017
  Opublikował:Sebastian Petrus,  data: 19-04-2017
  Ostatnio modyfikował:Sebastian Petrus,  data: 08-04-2024

  Informacja

  Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.