Szukaj

Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w drodze aukcji elektroniczej

ENEA S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012483, NIP: 7770020640, REGON: 630139960, kapitał zakładowy: 529 731 093 zł, kapitał wpłacony: 529 731 093 zł (dalej Sprzedający)

ogłasza sprzedaż

w drodze aukcji elektronicznej prawa własności lokalu użytkowego wraz z przynależnym do niego garażem o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 53,86 m² dla którego prowadzona jest księga wieczysta lokalowa, położonego przy ul. Kościelnej 41 w Komornikach oraz prawa własności budynku warsztatowego o powierzchni użytkowej wynoszącej 19,09 m² wraz z udziałem we wspólnej części budynku i w gruncie za cenę wywoławczą 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) VAT zw.

Lokal użytkowy wraz z garażem oraz budynek warsztatowy, zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 87/4 w obrębie Komorniki.

Opis lokalu:

Lokal użytkowy usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościelnej 41, który zlokalizowany jest w pobliżu centrum Komornik.
Lokal posiada powierzchnię użytkową 33,27 m² składa się z jednego większego pomieszczenia i dwóch mniejszych, łazienki z WC oraz korytarza. Stan techniczny lokalu należy uznać jako dobry, a sam lokal posiada bardzo funkcjonalny układ pomieszczeń. Wejście do lokalu znajduje się bezpośrednio z zewnątrz, po schodach wyłożonych płytkami.

Warunki uczestnictwa:

 1. 1. Warunkiem udziału w aukcji jest przesłanie drogą elektroniczną na adres: kinga.tarlowska-witek@enea.pl i slawomir.brzezinski@enea.pl;
  1. zgłoszenia o zamiarze uczestniczenia w aukcji z podaniem:
   • imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu,
   • numeru kontaktowego,
   • adresu email.
  2. wypełnionego wzoru oświadczenia o nieistnieniu przesłanek wyłączjących uczestnictwo w postepowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. wniesienie wadium w wymaganej kwocie:
   • wadium, musi zostać wniesione  do dnia 31 lipca 2024 r. pod rygorem nie dopuszczenia
    do aukcji w kwocie 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych),
   • wadium można wnosić wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy ENEA S.A. nr 30 1020 1026 0000 1702 0238 9740 wraz z dopiskiem „Wadium: Aukcja – Komorniki lokal użytkowy, ul. Kościelna 41”. Dniem wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego ENEA S.A. kwotą wadium,
   • potwierdzenie wpłacenia wadium należy przesłać do dnia 31 lipca 2024 r. do godziny 15:00 na adres: kinga.tarlowska-witek@enea.pl i slawomir.brzezinski@enea.pl;
 2. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia przedmiotu sprzedaży, która będzie wyższa niż cena wywoławcza.
 3. Wadium złożone przez uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub po unieważnieniu aukcji. Zwrot wadium nastąpi bez oprocentowania na wskazany przez uczestników rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu aukcji.
 4. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego gdy uczestnik, który wpłacił wadium nie przystąpił do aukcji.
 6. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego gdy uczestnik, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 7. Zaistnienie podstawy zwrotu uczestnikom lub przepadku na rzecz Sprzedającego wniesionego wadium ustala się na podstawie protokołu.

Termin i tryb aukcji

 1. Operatorem aukcji elektronicznej jest Logintrade S.A.
 2. Aukcja odbędzie się na platformie Logintrade.NET.
 3. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie aukcji przez Operatora aukcji w terminie od 2 do 7 dni od terminu wpłaty wadium drogą elektroniczną na wskazany adres email.
 4. Postępowanie odbędzie się w formie aukcji zwyżkowej. Wysokość minimalnego postąpienia: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
 5. Wygrywa uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę nabycia przedmiotu sprzedaży, która będzie wyższa niż cena wywoławcza.
 6. Przeniesienie prawa własności nastąpi na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego po sporządzeniu protokołu z Aukcji.

Pouczenie o skutkach uchylania się od zawarcia umowy.

 1. Nie stawienie się wybranego oferenta w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego do podpisania umowy sprzedaży będzie uznane za odstąpienie od zawarcia umowy i będzie skutkowało utratą wadium wpłaconego przez wybranego oferenta.
 2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1, Sprzedający przedstawi ofertę zawarcia umowy sprzedaży oferentowi, który złożył ofertę sklasyfikowaną na drugim miejscu lub unieważni postępowanie aukcyjne.

Udzielanie informacji.

 1. Organizator aukcji elektronicznej udziela informacji dotyczących aukcji i przedmiotu aukcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. w siedzibie w Poznaniu (60-198) Poznań, przy ul. Pastelowej 8; telefon: (61) 884 89 39, (61) 884 55 60.
 2. Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: kinga.tarlowska-witek@enea.pl i slawomir.brzezinski@enea.pl. Przedmiot sprzedaży będzie można oglądać w miejscowości Komorniki przy ul. Kościelnej 41  w dniu 19 lipca 2024 r., po uprzednim ustaleniu godziny wizji lokalnej z Panią Kingą Tarłowską-Witek (nr tel. 61 884 89 39) lub Panem Sławomirem Brzezińskim (nr tel. 61 884 64 63).

Koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Wszelkie koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Unieważnienie aukcji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji na każdym jej etapie, w tym również unieważnienia bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w drodze aukcji elektronicznej położonego przy ul. Piastowskiej 59A w Świnoujściu

ENEA S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012483, NIP: 7770020640, REGON: 630139960, kapitał zakładowy: 529 731 093 zł, kapitał wpłacony: 529 731 093 zł (dalej Sprzedający)

Ogłasza sprzedaż

w drodze aukcji elektronicznej lokalu użytkowego o pow. 58,70 m², położonego przy ul. Piastowskiej 59A w Świnoujściu wraz z udziałem we wspólnej części budynku i w gruncie za cenę wywoławczą 520 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) VAT zw.

Lokal zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 149/1 w obrębie 0006, Świnoujście, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą gruntową KW nr SZ1W/00005239/4.

Opis lokalu:

Lokal użytkowy usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w centrum Świnoujścia, przy ul. Piastowskiej 59, w odległości około 2,5 km od pasa nadmorskiego. Lokal posiada powierzchnię użytkową 58,70 m² i składa się z sali sprzedaży, pomieszczenia magazynowego, zaplecza socjalnego, łazienki z wc oraz korytarza wewnętrznego. Stan techniczny lokalu należy uznać jako dobry, a sam lokal posiada bardzo funkcjonalny układ pomieszczeń. Wejście do lokalu znajduje się bezpośrednio z poziomu chodnika ulicy Piastowskiej. Lokal dobrze wyeksponowany, a jego ścianę frontową stanowią duże witryny okienne.

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem udziału w aukcji jest przesłanie drogą elektroniczną na adres: agata.lukaszuk@enea.pl i slawomir.brzezinski@enea.pl; zgłoszenia o zamiarze uczestniczenia w aukcji z podaniem:
  • imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu,
  • numeru kontaktowego,
  • adresu email.
  1. wypełnionego wzoru oświadczenia o nieistnieniu przesłanek wyłączjących uczestnictwo w postepowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
  2. wniesienie wadium w wymaganej kwocie:
   • wadium, musi zostać wniesione  do dnia 19.07.2024 r. do godziny 15:00 pod rygorem nie dopuszczenia
    do aukcji w kwocie 52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych złotych),
   • wadium można wnosić wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy ENEA S.A. nr 30 1020 1026 0000 1702 0238 9740 wraz z dopiskiem „Wadium: Aukcja – Świnoujście lokal użytkowy, ul. Piastowska 59A”. Dniem wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego ENEA S.A. kwotą wadium,
   • potwierdzenie wpłacenia wadium należy przesłać do dnia 19.07.2024 r. do godziny 15:00 na adres: agata.lukaszuk@enea.pl i slawomir.brzezinski@enea.pl;
 2. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia przedmiotu sprzedaży, która będzie wyższa niż cena wywoławcza.
 3. Wadium złożone przez uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub po unieważnieniu aukcji. Zwrot wadium nastąpi bez oprocentowania na wskazany przez uczestników rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu aukcji.
 4. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego gdy uczestnik, który wpłacił wadium nie przystąpił do aukcji.
 6. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego gdy uczestnik, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 7. Zaistnienie podstawy zwrotu uczestnikom lub przepadku na rzecz Sprzedającego wniesionego wadium ustala się na podstawie protokołu.

Termin i tryb aukcji

 1. Operatorem aukcji elektronicznej jest Logintrade S.A.
 2. Aukcja odbędzie się na platformie Logintrade.NET.
 3. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie aukcji przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty wpłaty wadium drogą elektroniczną na wskazany adres email.
 4. Postępowanie odbędzie się w formie aukcji zwyżkowej. Wysokość postąpienia: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
 5. Aukcję wygrywa uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę nabycia przedmiotu sprzedaży, która będzie wyższa niż cena wywoławcza.

Pouczenie o skutkach uchylania się od zawarcia umowy.

 1. Nie stawienie się wybranego oferenta w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego do podpisania umowy sprzedaży będzie uznane za odstąpienie od zawarcia umowy i będzie skutkowało utratą wadium wpłaconego przez wybranego oferenta.
 2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1, Sprzedający przedstawi ofertę zawarcia umowy sprzedaży oferentowi, który złożył ofertę sklasyfikowaną na drugim miejscu lub unieważni postępowanie przetargowe.

Udzielanie informacji.

 1. Organizator Przetargu udziela informacji dotyczących postępowania przetargowego i przedmiotu przetargu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie w Poznaniu (60-198 Poznań, przy ul. Pastelowej 8 lub telefonicznie: (61) 884 86 06, (61) 884 64 63,
 2. Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: agata.lukaszuk@enea.pl, slawomir.brzezinski@enea.pl Przedmiot sprzedaży będzie można oglądać w miejscowości Świnoujście przy ul. Piastowskiej 59A w dniach 12.07.2024 r., po uprzednim ustaleniu godziny wizji lokalnej z Panią Agatą Łukaszuk (nr tel. 61 884 86 06).

Koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Wszelkie koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Unieważnienie aukcji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji na każdym jej etapie, w tym również unieważnienia bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie aukcji elektronicznej - lokal mieszkalny w Szczecinie ul. Dembowskiego 25/72

ENEA S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012483, NIP: 7770020640, REGON: 630139960, kapitał zakładowy: 529.731.093 zł, kapitał wpłacony: 529.731.093 zł (dalej Sprzedający) ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu numer 72 (siedemdziesiąt dwa) położonego przy ulicy Dembowskiego 25 w Szczecinie, o powierzchnia użytkowej wynoszącej 37,13 m2  (składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju), znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” z siedzibą w Szczecinie.

Cena wywoławcza wynosi  274 000,00 zł

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem udziału w aukcji jest: przesłanie droga elektroniczną na adres: wojciech.wostal@enea.pl i monika.gajda@enea.pl:
 1. zgłoszenia o zamiarze uczestniczenia w aukcji z podaniem:
 • imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu,
 • numeru kontaktowego,
 • adresu email.
 1. przesłanie wypełnionego wzoru oświadczenia o nieistnieniu przesłanek wyłączających uczestnictwo w postępowaniu.
 2. wniesienie wadium w wymaganej kwocie
 • wadium, musi zostać wniesione  do dnia 19.07.2024 r. pod rygorem nie dopuszczenia
  do aukcji w kwocie 27 400 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych),
 • wadium można wnosić wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy ENEA S.A nr 30 1020 1026 0000 1702 0238 9740 wraz z dopiskiem „Wadium: Aukcja – Dembowskiego 25/72 w Szczecinie. Dniem wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego ENEA S.A. kwotą wadium.
 1. potwierdzenie wpłacenia wadium należy przesłać do dnia 19.07.2024 r. na adres: wojciech.wostal@enea.pl i monika.gajda@enea.pl:
 2. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 3. Wadium złożone przez uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub po unieważnieniu aukcji. Zwrot wadium nastąpi bez oprocentowania na wskazany przez uczestników rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego gdy uczestnik, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 6. Zaistnienie podstawy zwrotu uczestnikom lub przepadku na rzecz Sprzedającego wniesionego wadium ustala się na podstawie protokołu.

Termin i tryb aukcji

 1. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie aukcji z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną na wskazany adres email.
 2. Operatorem aukcji elektronicznej jest Logintrade S.A.
 3. Aukcja odbędzie się na platformie Logintrade.NET.
 4. Postępowanie odbędzie się w formie aukcji elektronicznej. Wysokość minimalnego postąpienia:

     1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych)

 1. Wygrywa uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę nabycia przedmiotu sprzedaży, która będzie wyższa niż cena wywoławcza.

Pouczenie o skutkach uchylania się od zawarcia umowy.

 1. Nie stawienie się wybranego oferenta w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego
  do podpisania umowy sprzedaży będzie uznane za odstąpienie od zawarcia umowy i będzie skutkowało utratą wadium wpłaconego przez wybranego oferenta.
 2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1, Sprzedający przedstawi ofertę zawarcia umowy sprzedaży oferentowi, który złożył ofertę sklasyfikowana na drugim miejscu lub unieważni postępowanie przetargowe.

Udzielanie informacji.

 1. Organizator Aukcji udziela informacji dotyczących postępowania i przedmiotu Aukcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. w siedzibie w Poznaniu (60-198 Poznań),
  przy ul. Pastelowej 8; telefon: 061 884 87 78, 061 884 52 17.
 2. Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: wojciech.wostal@enea.pl
  i monika.gajda@enea.pl:
 3. Przedmiot sprzedaży można oglądać w miejscowości Szczecin przy ul. Dembowskiego 25/72
  po uprzednim potwierdzeniu wizji lokalnej z Panem Wojciechem Wostalem  (nr tel. 61 884 87 78) lub Panią Moniką Gajda (nr tel. 61 884 52 17).

Koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Wszelkie koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Unieważnienie aukcji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji na każdym jej etapie, w tym również unieważnienia bez podania przyczyny.

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli informacyjnej, z którą można zapoznać się na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/dane-osobowe

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie aukcji elektronicznej - lokal mieszkalny w Szczecinie ul. Gorkiego 28/8

ENEA S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012483, NIP: 7770020640, REGON: 630139960, kapitał zakładowy: 529.731.093 zł, kapitał wpłacony: 529.731.093 zł (dalej Sprzedający) ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu numer 8 (osiem) położonego przy ulicy Gorkiego 28 w Szczecinie, o powierzchnia użytkowej wynoszącej 40,50 m2 składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju oraz znajdującego się w zasobach Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Szczecinie.

Cena wywoławcza wynosi  311 000 zł

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem udziału w aukcji jest: przesłanie droga elektroniczną na adres: wojciech.wostal@enea.pl i monika.gajda@enea.pl:
 1. zgłoszenia o zamiarze uczestniczenia w aukcji z podaniem:
 • Imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu,
 • numeru kontaktowego,
 • adresu email.
 1. przesłanie wypełnionego wzoru oświadczenia o nieistnieniu przesłanek wyłączających uczestnictwo w postępowaniu.
 2. wniesienie wadium w wymaganej kwocie
 • wadium, musi zostać wniesione  do dnia 19.07.2024 r. pod rygorem nie dopuszczenia
  do aukcji w kwocie 31 100 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto złotych),
 • wadium można wnosić wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy ENEA S.A nr 30 1020 1026 0000 1702 0238 9740 wraz z dopiskiem „Wadium: Aukcja – Gorkiego 28/8 w Szczecinie. Dniem wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego ENEA S.A. kwotą wadium.
 1. potwierdzenie wpłacenia wadium należy przesłać do dnia 19.07.2024 r. na adres: wojciech.wostal@enea.pl i monika.gajda@enea.pl:
 2. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 3. Wadium złożone przez uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub po unieważnieniu aukcji. Zwrot wadium nastąpi bez oprocentowania na wskazany przez uczestników rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego gdy uczestnik, którego oferta została przyjęta, uchyli
  się od zawarcia umowy.
 6. Zaistnienie podstawy zwrotu uczestnikom lub przepadku na rzecz Sprzedającego wniesionego wadium ustala się na podstawie protokołu.

Termin i tryb aukcji

 1. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie aukcji z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną na wskazany adres email.
 2. Operatorem aukcji elektronicznej jest Logintrade S.A.
 3. Aukcja odbędzie się na platformie Logintrade.NET.
 4. Postępowanie odbędzie się w formie aukcji elektronicznej. Wysokość minimalnego postąpienia: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych)
 5. Wygrywa uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę nabycia przedmiotu sprzedaży, która będzie wyższa niż cena wywoławcza.

Pouczenie o skutkach uchylania się od zawarcia umowy.

 1. Nie stawienie się wybranego oferenta w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego do podpisania umowy sprzedaży będzie uznane za odstąpienie od zawarcia umowy i będzie skutkowało utratą wadium wpłaconego przez wybranego oferenta.
 2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1, Sprzedający przedstawi ofertę zawarcia umowy sprzedaży oferentowi, który złożył ofertę sklasyfikowana na drugim miejscu lub unieważni postępowanie przetargowe.

Udzielanie informacji.

 1. Organizator Aukcji udziela informacji dotyczących postępowania i przedmiotu Aukcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. w siedzibie w Poznaniu (60-198 Poznań),
  przy ul. Pastelowej 8; telefon: 061 884 87 78, 061 884 52 17.
 2. Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: wojciech.wostal@enea.pl
  i monika.gajda@enea.pl
 3. Przedmiot sprzedaży można oglądać w miejscowości Szczecin przy ul. Gorkiego 28/8
  po uprzednim potwierdzeniu wizji lokalnej z Panem Wojciechem Wostalem  (nr tel. 61 884 87 78) lub Panią Moniką Gajda (nr tel. 61 884 52 17).

Koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Wszelkie koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Unieważnienie aukcji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji na każdym jej etapie, w tym również unieważnienia bez podania przyczyny.

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli informacyjnej, z którą można zapoznać się na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/dane-osobowe

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie aukcji elektronicznej - lokal mieszkalny w Szczecinie ul. Grochowa 16/2

ENEA S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012483, NIP: 7770020640, REGON: 630139960, kapitał zakładowy: 529.731.093 zł, kapitał wpłacony: 529.731.093 zł (dalej Sprzedający) ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu numer 2 (dwa) położonego przy ulicy Grochowej 16 w Szczecinie, o powierzchni użytkowej wynoszącej 33,10 m2 (składającego się z jednego pokoju
z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju) znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CHROBRY” w upadłości z siedzibą w Szczecinie.

Cena wywoławcza wynosi  265 000 zł

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem udziału w aukcji jest: przesłanie droga elektroniczną na adres: wojciech.wostal@enea.pl i monika.gajda@enea.pl:
 1. zgłoszenia o zamiarze uczestniczenia w aukcji z podaniem:
 • imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu,
 • numeru kontaktowego,
 • adresu email.
 1. przesłanie wypełnionego wzoru oświadczenia o nieistnieniu przesłanek wyłączających uczestnictwo w postępowaniu.
 2. wniesienie wadium w wymaganej kwocie
 • wadium, musi zostać wniesione  do dnia 19.07.2024 r. pod rygorem nie dopuszczenia
  do aukcji w kwocie 26 500 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych),
 • wadium można wnosić wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy ENEA S.A nr 30 1020 1026 0000 1702 0238 9740 wraz z dopiskiem „Wadium: Aukcja –Grochowa 16/2 Szczecin”. Dniem wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego ENEA S.A. kwotą wadium.
 1. potwierdzenie wpłacenia wadium należy przesłać do dnia 19.07.2024 r. na adres: wojciech.wostal@enea.pl i monika.gajda@enea.pl:
 2. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 3. Wadium złożone przez uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub po unieważnieniu aukcji. Zwrot wadium nastąpi bez oprocentowania na wskazany przez uczestników rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego gdy uczestnik, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 6. Zaistnienie podstawy zwrotu uczestnikom lub przepadku na rzecz Sprzedającego wniesionego wadium ustala się na podstawie protokołu.

Termin i tryb aukcji

 1. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie aukcji z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną na wskazany adres email.
 2. Operatorem aukcji elektronicznej jest Logintrade S.A.
 3. Aukcja odbędzie się na platformie Logintrade.NET.
 4. Postępowanie odbędzie się w formie aukcji elektronicznej. Wysokość minimalnego postąpienia: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych)
 5. Wygrywa uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę nabycia przedmiotu sprzedaży, która będzie wyższa niż cena wywoławcza.

Pouczenie o skutkach uchylania się od zawarcia umowy.

 1. Nie stawienie się wybranego oferenta w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego
  do podpisania umowy sprzedaży będzie uznane za odstąpienie od zawarcia umowy i będzie skutkowało utratą wadium wpłaconego przez wybranego oferenta.
 2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1, Sprzedający przedstawi ofertę zawarcia umowy sprzedaży oferentowi, który złożył ofertę sklasyfikowana na drugim miejscu lub unieważni postępowanie przetargowe.

Udzielanie informacji.

 1. Organizator Aukcji udziela informacji dotyczących postępowania i przedmiotu Aukcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. w siedzibie w Poznaniu (60-198 Poznań),
  przy ul. Pastelowej 8; telefon: 061 884 87 78, 061 884 52 17.
 2. Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: wojciech.wostal@enea.pl
  i monika.gajda@enea.pl:
 3. Przedmiot sprzedaży można oglądać w miejscowości Szczecin przy ul. Grochowej 16/2
  po uprzednim potwierdzeniu wizji lokalnej z Panem Wojciechem Wostalem (nr tel. 61 884 87 78) lub Panią Moniką Gajda (nr tel. 61 884 52 17).

Koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Wszelkie koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Unieważnienie aukcji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji na każdym jej etapie, w tym również unieważnienia bez podania przyczyny.

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli informacyjnej, z którą można zapoznać się na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/dane-osobowe

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie aukcji elektronicznej - lokal mieszkalny w Szamotułach ul. Nowowiejskiego 6a/20 

ENEA S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012483, NIP: 7770020640, REGON: 630139960, kapitał zakładowy: 529.731.093 zł, kapitał wpłacony: 529.731.093 zł (dalej Sprzedający) ogłasza sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 20 (dwadzieścia) położonego przy ulicy Nowowiejskiego 6A w Szamotułach wraz z przynależną do lokalu piwnicą oraz przynależnym udziałem wynoszącym 53/1000 we wspólnych częściach budynku i w gruncie zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1901, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczysta nr PO1A/00017693/5, o powierzchni użytkowej wynoszącej 66,05 m2, (składającego się z trzech pokoi, łazienki, kuchni, WC, korytarza, balkonu oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 8,61 m2).

Cena wywoławcza wynosi 275 000,00 zł

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem udziału w aukcji jest przesłanie drogą elektroniczną na adres: wojciech.wostal@enea.pl;monika.gajda@enea.pl;
 1. zgłoszenia o zamiarze uczestniczenia w aukcji z podaniem:
  • imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adresu e-mail.
 1. przesłanie wypełnionego wzoru oświadczenia o nieistnieniu przesłanek wyłączających uczestnictwo w postępowaniu.
 2. wniesienie wadium w wymaganej kwocie:
  • wadium, musi zostać wniesione  do dnia 19.07.2024 r. pod rygorem nie dopuszczenia do aukcji w kwocie  27 500 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysiący pięćset złotych),
  • wadium można wnosić wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy ENEA S.A nr 30 1020 1026 0000 1702 0238 9740 wraz z dopiskiem „Wadium: Aukcja – Szamotuły Nowowiejskiego 6A/20”. Dniem wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego ENEA S.A. kwotą wadium.
 1. potwierdzenie wpłacenia wadium należy przesłać do dnia 19.07.2024 r. na adres: wojciech.wostal@enea.pl;monika.gajda@enea.pl;
 2. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 3. Wadium złożone przez uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub po unieważnieniu aukcji. Zwrot wadium nastąpi bez oprocentowania na wskazany przez uczestników rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego gdy uczestnik, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 6. Zaistnienie podstawy zwrotu uczestnikom lub przepadku na rzecz Sprzedającego wniesionego wadium ustala się na podstawie protokołu.

Termin i tryb aukcji

 1. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie aukcji z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną na wskazany adres email.
 2. Operatorem aukcji elektronicznej jest Logintrade S.A.
 3. Aukcja odbędzie się na platformie Logintrade.NET.
 4. Postępowanie odbędzie się w formie aukcji elektronicznej. Wysokość minimalnego postąpienia: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
 5. Wygrywa uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę nabycia przedmiotu sprzedaży, która będzie wyższa niż cena wywoławcza.

Pouczenie o skutkach uchylania się od zawarcia umowy.

 1. Nie stawienie się wybranego oferenta w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego do podpisania umowy sprzedaży będzie uznane za odstąpienie od zawarcia umowy i będzie skutkowało utratą wadium wpłaconego przez wybranego oferenta.
 2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1, Sprzedający przedstawi ofertę zawarcia umowy sprzedaży oferentowi, który złożył ofertę sklasyfikowana na drugim miejscu lub unieważni postępowanie przetargowe.

Udzielanie informacji.

 1. Organizator Aukcji udziela informacji dotyczących postępowania i przedmiotu Aukcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. w siedzibie w Poznaniu (60-198 Poznań), przy ul. Pastelowej 8; telefon: 061 884 87 78, 061 884 52 17.
 2. Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: wojciech.wostal@enea.pl;monika.gajda@enea.pl;
 3. Przedmiot sprzedaży można oglądać w miejscowości Szamotuły ul. Nowowiejskiego 6A/20 po uprzednim potwierdzeniu wizji lokalnej z Panem Wojciechem Wostalem (nr tel. 61 884 87 78) lub Panią Moniką Gajda (nr tel. 61 884 52 17).

Koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Wszelkie koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Unieważnienie aukcji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji na każdym jej etapie, w tym również unieważnienia bez podania przyczyny.

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli informacyjnej, z którą można zapoznać się na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/dane-osobowe.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie aukcji elektronicznej – lokal mieszkalny w Bydgoszczy ul. Czerkaska 23/23 

ENEA S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012483, NIP: 7770020640, REGON: 630139960, kapitał zakładowy: 529.731.093 zł, kapitał wpłacony: 529.731.093 zł (dalej Sprzedający) ogłasza sprzedaż prawo własności do samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku przy ul. Czerkaskiej 23 w Bydgoszczy z przynależną piwnicą wraz z udziałem 4768/169082 w częściach wspólnych budynków, urządzeniach infrastruktury przedmiotowej nieruchomości zabudowanej zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 26 w obrębie nr 174 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1B/00046214/4 oraz udziału 34377/169345 w działce nr 27 o pow. 1 702 m2 objętą KW nr BY1B/00015804/1, o powierzchni użytkowej wynoszącej 47,68 m2 składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Cena wywoławcza wynosi 348 000,00 zł

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem udziału w aukcji jest przesłanie drogą elektroniczną na adres: wojciech.wostal@enea.pl;monika.gajda@enea.pl;
 1. zgłoszenia o zamiarze uczestniczenia w aukcji z podaniem:
  • imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adresu e-mail.
 1. przesłanie wypełnionego wzoru oświadczenia o nieistnieniu przesłanek wyłączających uczestnictwo w postępowaniu.
 2. wniesienie wadium w wymaganej kwocie:
  • wadium, musi zostać wniesione  do dnia 19.07.2024 r. pod rygorem nie dopuszczenia do aukcji w kwocie  34 800 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych),
  • wadium można wnosić wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy ENEA S.A nr 30 1020 1026 0000 1702 0238 9740 wraz z dopiskiem „Wadium: Aukcja –Bydgoszcz Czerkaska 23/23”. Dniem wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego ENEA S.A. kwotą wadium.
 1. potwierdzenie wpłacenia wadium należy przesłać do dnia 19.07.2024 r. na adres: wojciech.wostal@enea.pl;monika.gajda@enea.pl;
 2. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 3. Wadium złożone przez uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub po unieważnieniu aukcji. Zwrot wadium nastąpi bez oprocentowania na wskazany przez uczestników rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego gdy uczestnik, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 6. Zaistnienie podstawy zwrotu uczestnikom lub przepadku na rzecz Sprzedającego wniesionego wadium ustala się na podstawie protokołu.

Termin i tryb aukcji

 1. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie aukcji z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną na wskazany adres email.
 2. Operatorem aukcji elektronicznej jest Logintrade S.A.
 3. Aukcja odbędzie się na platformie Logintrade.NET.
 4. Postępowanie odbędzie się w formie aukcji elektronicznej. Wysokość minimalnego postąpienia: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych)
 5. Wygrywa uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę nabycia przedmiotu sprzedaży, która będzie wyższa niż cena wywoławcza.

Pouczenie o skutkach uchylania się od zawarcia umowy.

 1. Nie stawienie się wybranego oferenta w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego do podpisania umowy sprzedaży będzie uznane za odstąpienie od zawarcia umowy i będzie skutkowało utratą wadium wpłaconego przez wybranego oferenta.
 2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1, Sprzedający przedstawi ofertę zawarcia umowy sprzedaży oferentowi, który złożył ofertę sklasyfikowana na drugim miejscu lub unieważni postępowanie przetargowe.

Udzielanie informacji.

 1. Organizator Aukcji udziela informacji dotyczących postępowania i przedmiotu Aukcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. w siedzibie w Poznaniu (60-198 Poznań), przy ul. Pastelowej 8; telefon: 061 884 87 78, 061 884 52 17.
 2. Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: wojciech.wostal@enea.pl;monika.gajda@enea.pl;
 3. Przedmiot sprzedaży można oglądać w miejscowości Bydgoszcz ul. Czerkaska 23/23 po uprzednim potwierdzeniu wizji lokalnej z Panem Wojciechem Wostalem ( nr tel. 61884 87 78) lub Panią Moniką Gajda (nr tel. 61 884 52 17)

Koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Wszelkie koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Unieważnienie aukcji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji na każdym jej etapie, w tym również unieważnienia bez podania przyczyny.

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli informacyjnej, z którą można zapoznać się na stronie internetowej https://www.enea.pl/pl/dane-osobowe.

Uzasadnienia dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu spółek zależnych

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w drodze aukcji elektronicznej - Komorniki ul. Kościelna 41

ENEA S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012483, NIP: 7770020640, REGON: 630139960, kapitał zakładowy: 529 731 093 zł, kapitał wpłacony: 529 731 093 zł (dalej Sprzedający)

ogłasza sprzedaż 

w drodze aukcji elektronicznej prawa własności lokalu użytkowego wraz z przynależnym do niego garażem o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 53,86 m² dla którego prowadzona jest księga wieczysta lokalowa, położonego przy ul. Kościelnej 41 w Komornikach oraz prawa własności budynku warsztatowego o powierzchni użytkowej wynoszącej 19,09 m² wraz z udziałem we wspólnej części budynku i w gruncie za cenę wywoławczą 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) VAT zw.

Lokal użytkowy wraz z garażem oraz budynek warsztatowy, zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 87/4 w obrębie Komorniki.

Opis lokalu:

Lokal użytkowy usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościelnej 41, który zlokalizowany jest w pobliżu centrum Komornik.

Lokal posiada powierzchnię użytkową 33,27 m² składa się z jednego większego pomieszczenia i dwóch mniejszych, łazienki z WC oraz korytarza. Stan techniczny lokalu należy uznać jako dobry,
a sam lokal posiada bardzo funkcjonalny układ pomieszczeń. Wejście do lokalu znajduje się bezpośrednio z zewnątrz, po schodach wyłożonych płytkami. 

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem udziału w aukcji jest przesłanie drogą elektroniczną na adres: kinga.tarlowska-witek@enea.plslawomir.brzezinski@enea.pl
 1. zgłoszenia o zamiarze uczestniczenia w aukcji z podaniem:
 • imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu,
 • numer telefonu kontaktowego osoby biorącej udział w aukcji,
 • adresu e-mail.
 1. wypełnionego wzoru oświadczenia o nieistnieniu przesłanek wyłączjących uczestnictwo w postepowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. wniesienie wadium w wymaganej kwocie:
 • wadium, musi zostać wniesione  do dnia 28 czerwca 2024 r. pod rygorem nie dopuszczenia do aukcji w kwocie  22 000,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych),
 • wadium można wnosić wyłącznie w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy ENEA S.A.             nr 30 1020 1026 0000 1702 0238 9740 wraz z dopiskiem „Wadium: Aukcja – Komorniki lokal użytkowy, ul. Kościelna 41”. Dniem wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego ENEA S.A. kwotą wadium,
 • potwierdzenie wpłacenia wadium należy przesłać do dnia 28 czerwca 2024 r.  do godziny 15:00 na adres:
  kinga.tarlowska-witek@enea.plslawomir.brzezinski@enea.pl;
 1. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia przedmiotu sprzedaży, która będzie wyższa niż cena wywoławcza.
 2. Wadium złożone przez uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub po unieważnieniu aukcji. Zwrot wadium nastąpi bez oprocentowania na wskazany przez uczestników rachunek bankowy w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu aukcji.
 3. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 4. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego gdy uczestnik, który wpłacił wadium nie przystąpił do aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego gdy uczestnik, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 6. Zaistnienie podstawy zwrotu uczestnikom lub przepadku na rzecz Sprzedającego wniesionego wadium ustala się na podstawie protokołu.

Termin i tryb aukcji

 1. Operatorem aukcji elektronicznej jest Logintrade S.A.
 2. Aukcja odbędzie się na platformie Logintrade.NET.
 3. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie aukcji przez Operatora aukcji w terminie od 2 do 7 dni od terminu wpłaty wadium drogą elektroniczną na wskazany adres email.
 4. Postępowanie odbędzie się w formie aukcji zwyżkowej. Wysokość minimalnego postąpienia: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
 5. Wygrywa uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę nabycia przedmiotu sprzedaży, która będzie wyższa niż cena wywoławcza.
 6. Przeniesienie prawa własności nastąpi na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego po sporządzeniu protokołu z Aukcji.

Pouczenie o skutkach uchylania się od zawarcia umowy.

 1. Nie stawienie się wybranego oferenta w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego do podpisania umowy sprzedaży będzie uznane za odstąpienie od zawarcia umowy i będzie skutkowało utratą wadium wpłaconego przez wybranego oferenta.
 2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1, Sprzedający przedstawi ofertę zawarcia umowy sprzedaży oferentowi, który złożył ofertę sklasyfikowaną na drugim miejscu lub unieważni postępowanie aukcyjne.

Udzielanie informacji.

 1. Organizator aukcji elektronicznej udziela informacji dotyczących aukcji i przedmiotu aukcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. w siedzibie w Poznaniu (60-198) Poznań, przy ul. Pastelowej 8; telefon: (61) 884 89 39, (61) 884 55 60.
 2. Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: kinga.tarlowska-witek@enea.plslawomir.brzezinski@enea.pl Przedmiot sprzedaży będzie można oglądać w miejscowości Komorniki przy ul. Kościelnej 41 w dniu 14 czerwca 2024 r., po uprzednim ustaleniu godziny wizji lokalnej z Panią Kingą Tarłowską-Witek (nr tel. 61 884 89 39) lub Panem Sławomirem Brzezińskim (nr tel. 61 884 64 63).

Koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Wszelkie koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Unieważnienie aukcji.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji na każdym jej etapie, w tym również unieważnienia bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Tuszynach w drodze aukcji elektronicznej

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w drodze aukcji elektronicznej

Ogłoszenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. ws. wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu ENEA S.A. - 05.02.2024 r.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej ENEA S.A. ws. wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu ENEA S.A. - 05.02.2024 r.

Uchwały w sprawie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółek zależnych

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: system

Rejestr zmian dokumentu

19-07-2024Publikacja dokumentu
19-07-2024Publikacja dokumentu
18-07-2024Publikacja dokumentu
17-07-2024Publikacja dokumentu
17-07-2024Publikacja dokumentu
12-07-2024Publikacja dokumentu
11-07-2024Publikacja dokumentu
09-07-2024Publikacja dokumentu
09-07-2024Publikacja dokumentu
08-07-2024Publikacja dokumentu
04-07-2024Publikacja dokumentu
04-07-2024Publikacja dokumentu
04-07-2024Publikacja dokumentu
26-06-2024Publikacja dokumentu
25-06-2024Publikacja dokumentu
24-06-2024Publikacja dokumentu
20-06-2024Publikacja dokumentu
18-06-2024Publikacja dokumentu
18-06-2024Publikacja dokumentu
18-06-2024Publikacja dokumentu
17-06-2024Publikacja dokumentu
17-06-2024Publikacja dokumentu
17-06-2024Publikacja dokumentu
17-06-2024Publikacja dokumentu
17-06-2024Publikacja dokumentu
17-06-2024Publikacja dokumentu
17-06-2024Publikacja dokumentu
17-06-2024Publikacja dokumentu
17-06-2024Publikacja dokumentu
13-06-2024Publikacja dokumentu
13-06-2024Publikacja dokumentu
05-06-2024Publikacja dokumentu
05-06-2024Publikacja dokumentu
05-06-2024Publikacja dokumentu
05-06-2024Publikacja dokumentu
05-06-2024Publikacja dokumentu
05-06-2024Publikacja dokumentu
04-06-2024Publikacja dokumentu
29-05-2024Publikacja dokumentu
29-05-2024Publikacja dokumentu
29-05-2024Publikacja dokumentu
29-05-2024Publikacja dokumentu
14-05-2024Publikacja dokumentu
14-05-2024Publikacja dokumentu
13-05-2024Publikacja dokumentu
13-05-2024Publikacja dokumentu
02-05-2024Publikacja dokumentu
29-04-2024Publikacja dokumentu
29-04-2024Publikacja dokumentu
29-04-2024Publikacja dokumentu
26-04-2024Publikacja dokumentu
18-04-2024Publikacja dokumentu
16-04-2024Publikacja dokumentu
16-04-2024Publikacja dokumentu
15-04-2024Publikacja dokumentu
15-04-2024Publikacja dokumentu
15-04-2024Publikacja dokumentu
15-04-2024Publikacja dokumentu
15-04-2024Publikacja dokumentu
15-04-2024Publikacja dokumentu
15-04-2024Publikacja dokumentu
15-04-2024Publikacja dokumentu
08-04-2024Publikacja dokumentu
08-04-2024Publikacja dokumentu
05-04-2024Publikacja dokumentu
05-04-2024Publikacja dokumentu
05-04-2024Publikacja dokumentu
05-04-2024Publikacja dokumentu
05-04-2024Publikacja dokumentu
05-04-2024Publikacja dokumentu
19-03-2024Publikacja dokumentu
19-03-2024Publikacja dokumentu
15-03-2024Publikacja dokumentu
15-03-2024Publikacja dokumentu
15-03-2024Publikacja dokumentu
15-03-2024Publikacja dokumentu
14-03-2024Publikacja dokumentu
14-03-2024Publikacja dokumentu
13-03-2024Publikacja dokumentu
12-03-2024Publikacja dokumentu
06-02-2024Publikacja dokumentu
05-02-2024Publikacja dokumentu
05-02-2024Publikacja dokumentu
05-02-2024Publikacja dokumentu
05-02-2024Publikacja dokumentu
11-12-2023Publikacja dokumentu
11-12-2023Publikacja dokumentu
15-11-2023Publikacja dokumentu
09-11-2023Publikacja dokumentu
09-11-2023Publikacja dokumentu
09-11-2023Publikacja dokumentu
09-11-2023Publikacja dokumentu
30-10-2023Publikacja dokumentu
27-10-2023Publikacja dokumentu
27-10-2023Publikacja dokumentu
27-10-2023Publikacja dokumentu
27-10-2023Publikacja dokumentu
19-10-2023Publikacja dokumentu
17-10-2023Publikacja dokumentu
17-10-2023Publikacja dokumentu
17-10-2023Publikacja dokumentu
11-10-2023Publikacja dokumentu
11-10-2023Publikacja dokumentu
11-10-2023Publikacja dokumentu
11-10-2023Zmiana redakcyjna dokumentu
11-10-2023Publikacja dokumentu
09-10-2023Publikacja dokumentu
09-10-2023Publikacja dokumentu
09-10-2023Publikacja dokumentu
09-10-2023Publikacja dokumentu
09-10-2023Publikacja dokumentu
09-10-2023Publikacja dokumentu
09-10-2023Publikacja dokumentu
09-10-2023Publikacja dokumentu
01-09-2023Publikacja dokumentu
31-08-2023Publikacja dokumentu
31-08-2023Publikacja dokumentu
31-08-2023Publikacja dokumentu
31-08-2023Publikacja dokumentu
31-08-2023Publikacja dokumentu
31-08-2023Publikacja dokumentu
31-08-2023Publikacja dokumentu
31-08-2023Publikacja dokumentu
31-08-2023Publikacja dokumentu
31-08-2023Publikacja dokumentu
30-08-2023Publikacja dokumentu
30-08-2023Publikacja dokumentu
30-08-2023Publikacja dokumentu
30-08-2023Publikacja dokumentu
30-08-2023Publikacja dokumentu
30-08-2023Publikacja dokumentu
30-08-2023Publikacja dokumentu
30-08-2023Publikacja dokumentu
30-08-2023Publikacja dokumentu
30-08-2023Publikacja dokumentu
30-08-2023Publikacja dokumentu
07-08-2023Publikacja dokumentu
07-08-2023Publikacja dokumentu
04-08-2023Publikacja dokumentu
04-08-2023Publikacja dokumentu
04-08-2023Odpublikowanie dokumentu
04-08-2023Publikacja dokumentu
04-08-2023Publikacja dokumentu
04-08-2023Publikacja dokumentu
04-08-2023Publikacja dokumentu
02-08-2023Publikacja dokumentu
21-07-2023Publikacja dokumentu
27-06-2023Publikacja dokumentu
22-06-2023Publikacja dokumentu
22-06-2023Publikacja dokumentu
14-06-2023Publikacja dokumentu
14-06-2023Publikacja dokumentu
14-06-2023Publikacja dokumentu
29-05-2023Publikacja dokumentu
22-05-2023Publikacja dokumentu
15-05-2023Publikacja dokumentu
18-04-2023Publikacja dokumentu
17-04-2023Publikacja dokumentu
17-04-2023Publikacja dokumentu
17-04-2023Publikacja dokumentu
29-03-2023Publikacja dokumentu
29-03-2023Publikacja dokumentu
29-03-2023Publikacja dokumentu
29-03-2023Publikacja dokumentu
29-03-2023Publikacja dokumentu
22-03-2023Publikacja dokumentu
22-03-2023Publikacja dokumentu
22-03-2023Publikacja dokumentu
22-03-2023Publikacja dokumentu
21-03-2023Publikacja dokumentu
21-03-2023Publikacja dokumentu
21-03-2023Publikacja dokumentu
21-03-2023Publikacja dokumentu
21-03-2023Publikacja dokumentu
21-03-2023Publikacja dokumentu
15-03-2023Publikacja dokumentu
15-03-2023Publikacja dokumentu
01-03-2023Publikacja dokumentu
01-03-2023Publikacja dokumentu
08-02-2023Publikacja dokumentu
08-02-2023Publikacja dokumentu
08-02-2023Publikacja dokumentu
08-02-2023Publikacja dokumentu
08-02-2023Publikacja dokumentu
08-02-2023Publikacja dokumentu
08-02-2023Publikacja dokumentu
08-02-2023Publikacja dokumentu
08-02-2023Publikacja dokumentu
30-01-2023Publikacja dokumentu
30-01-2023Publikacja dokumentu
30-01-2023Publikacja dokumentu
30-01-2023Publikacja dokumentu
30-01-2023Publikacja dokumentu
30-01-2023Publikacja dokumentu
30-01-2023Publikacja dokumentu
30-01-2023Publikacja dokumentu
30-01-2023Publikacja dokumentu
13-01-2023Publikacja dokumentu
13-01-2023Publikacja dokumentu
13-01-2023Publikacja dokumentu
13-01-2023Publikacja dokumentu
13-01-2023Publikacja dokumentu
08-12-2022Publikacja dokumentu
01-12-2022Publikacja dokumentu
01-12-2022Publikacja dokumentu
01-12-2022Publikacja dokumentu
01-12-2022Publikacja dokumentu
18-11-2022Publikacja dokumentu
18-11-2022Publikacja dokumentu
18-11-2022Publikacja dokumentu
20-10-2022Publikacja dokumentu
27-07-2022Publikacja dokumentu
13-07-2022Publikacja dokumentu
01-07-2022Publikacja dokumentu
01-06-2022Publikacja dokumentu
01-06-2022Publikacja dokumentu
23-05-2022Publikacja dokumentu
18-05-2022Publikacja dokumentu
18-05-2022Publikacja dokumentu
25-04-2022Publikacja dokumentu
25-04-2022Publikacja dokumentu
12-04-2022Publikacja dokumentu
12-04-2022Publikacja dokumentu
12-04-2022Publikacja dokumentu
12-04-2022Publikacja dokumentu
22-12-2021Publikacja dokumentu
22-12-2021Publikacja dokumentu
15-11-2021Publikacja dokumentu
17-06-2021Publikacja dokumentu
15-06-2021Publikacja dokumentu
09-12-2020Publikacja dokumentu
09-12-2020Publikacja dokumentu
09-12-2020Publikacja dokumentu
09-12-2020Publikacja dokumentu
19-11-2020Publikacja dokumentu
24-09-2020Publikacja dokumentu
07-08-2020Publikacja dokumentu
07-08-2020Publikacja dokumentu
07-08-2020Publikacja dokumentu
07-08-2020Publikacja dokumentu
07-08-2020Publikacja dokumentu
04-08-2020Publikacja dokumentu
24-07-2020Publikacja dokumentu
24-07-2020Publikacja dokumentu
17-06-2020Publikacja dokumentu
17-06-2020Publikacja dokumentu
17-06-2020Publikacja dokumentu
28-02-2020Publikacja dokumentu
19-09-2019Publikacja dokumentu
29-04-2019Publikacja dokumentu
22-03-2019Publikacja dokumentu
22-03-2019Publikacja dokumentu
16-01-2019Publikacja dokumentu
15-05-2018Publikacja dokumentu
31-08-2017Publikacja dokumentu
31-08-2017Publikacja dokumentu
31-08-2017Publikacja dokumentu
31-08-2017Publikacja dokumentu
31-08-2017Publikacja dokumentu
31-08-2017Publikacja dokumentu
31-08-2017Publikacja dokumentu
31-08-2017Publikacja dokumentu
31-08-2017Publikacja dokumentu
19-04-2017Publikacja dokumentu
19-04-2017Zmiana redakcyjna dokumentu
06-04-2017Odpublikowanie dokumentu
06-04-2017Utworzenie dokumentu
Informacje o dokumencie
Utworzył:system,  data: 06-04-2017
Opublikował:Sebastian Petrus,  data: 19-04-2017
Ostatnio modyfikował:Radek Majewski,  data: 19-07-2024

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.