Szukaj

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):

 • wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
 • handel energią elektryczną (35.14.Z),
 • wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
 • dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
 • handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
 • roboty  związane  z  budową  rurociągów  przesyłowych  i  sieci  rozdzielczych (42.21.Z),
 • wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
 • działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
 • pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
 • badania    naukowe    i    prace    rozwojowe    w    dziedzinie    pozostałych  nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
 • pozostałe  specjalistyczne  roboty  budowlane,  gdzie  indziej  niesklasyfikowane (43.99.Z),
 • naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
 • naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
 • naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
 • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
 • wynajem  i  dzierżawa  pozostałych  maszyn,  urządzeń  oraz  dóbr  materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
 • produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),
 • produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),
 • produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z),
 • produkcja baterii i akumulatorów (27.20.Z),
 • produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),
 • instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
 • telekomunikacja (61),
 • transport lądowy oraz transport rurociągowy (49),
 • handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46),
 • handel   detaliczny,   z   wyłączeniem   handlu   detalicznego   pojazdami samochodowymi (47),
 • magazynowanie i działalność usługowa wspierająca transport (52),
 • działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
 • badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
 • pozostała  działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna,  gdzie  indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
 • działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
 • pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),
 • działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyk i oraz działalność powiązana (62),
 • reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
 • technika (85.32.A),
 • opieka zdrowotna (86),
 • działalność organizacji członkowskich (94),
 • działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93),
 • działalność  związana z  produkcją  filmów,  nagrań  wideo,  programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59),
 • działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała  działalność  usługowa  w  zakresie  rezerwacji  i  działalności  z  nią związane (79),
 • działalność wydawnicza (58),
 • konserwacja  i  naprawa  pojazdów  samochodowych,  z  wyłączeniem  motocykli (45.20.Z),
 • sprzedaż  detaliczna  części  i  akcesoriów  do  pojazdów  samochodowych,  z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
 • sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
 • hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),
 • sprzedaż  hurtowa  i  detaliczna  pozostałych  pojazdów  samochodowych,  z wyłączeniem motocykli (45.19.Z),
 • pozostała  finansowa  działalność  usługowa,  gdzie  indziej  niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z).
 • działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)
 • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
 • pozostałe  doradztwo  w  zakresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i zarządzania (70.22.Z)
 • przetwarzanie  danych;  zarządzanie  stronami  internetowymi  (hosting)  i  podobna działalność (63.11.Z)
 • działalność  związana  z  wyszukiwaniem  miejsc  pracy  i  pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
 • działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
 • górnictwo ropy naftowej (06.10.Z)
 • górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z)
 • pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z)
 • działalność  usługowa  wspomagająca  eksploatację  złóż  ropy  naftowej  i  gazu ziemnego (09.10.Z)
 • działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z)
 • wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z)
 • wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich (43.13.Z)
 • działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z)
 • sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)
 • transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A)
 • transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B)
 • działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
 • działalność portali internetowych (63.12.Z)
 • wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)
 • naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
 • naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)
Źródło: Statut Enea SA

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: system

Rejestr zmian dokumentu:

28-02-2020Publikacja dokumentu
15-05-2018Publikacja dokumentu
27-12-2016Zmiana redakcyjna dokumentu
20-03-2015Zmiana redakcyjna dokumentu
15-01-2015Utworzenie dokumentu
Informacje o dokumencie
Utworzył:system,  data: 15-01-2015
Opublikował:jan.bialy,  data: 15-05-2018
Ostatnio modyfikował:roman.witalis,  data: 28-02-2020

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.