Szukaj

Ochrona środowiska

 

PRZEDE WSZYSTKIM OCHRONA ŚRODOWISKA

Elektrownia Kozienice sąsiaduje z obszarami niezwykle cennymi przyrodniczo, podlegającymi prawnej ochronie, tj.: obszarem Natura 2000 "Dolina Środkowej Wisły" i kompleksem leśnym "Puszcza Kozienicka". Od południa tereny Elektrowni ograniczają lasy Kozienickiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w 1983 roku. Można spotkać tu ponad 40 gatunków roślin chronionych oraz zwierzynę: łosie, jelenie, daniele, sarny, dziki, borsuki, lisy i bardzo rzadkie gatunki ptaków: bociany czarne, orliki krzykliwe, żurawie i kraski. Pod tym względem jest to jeden z najbogatszych kompleksów leśnych
w kraju, porównywalny do Puszczy Białowieskiej.

W trosce o ten ekologiczny kompleks Elektrownia realizuje wiele przedsięwzięć
inwestycyjno-modernizacyjnych z zakresu ochrony środowiska, które umożliwiają spełnienie obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń w zakresie:

 

OCHRONA POWIETRZA

Ochrona  powietrza sprowadza się w praktyce do redukcji emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń do poziomów określonych w wymaganiach prawa. Od 1 stycznia 2016 roku aktem prawnym determinującym standardy emisji jest tzw. dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED). Wg przywołanej dyrektywy obowiązywać będą  następujące standardy emisji:

● SO2 – 200 mg/Nm3,

● pył – 20 mg/Nm3,

● NOX – 200 mg/Nm3.

Dotrzymanie powyższych limitów jest możliwe dzięki realizacji wielu inwestycji i modernizacji.

Ograniczenie emisji dwutlenku siarki – w 2015 roku przekazano do eksploatacji kolejną, czwartą już instalację odsiarczania spalin - IOS IV. Wraz z instalacjami IOS I, IOS II i IOS III stanowi ona gwarancję odsiarczenia wszystkich spalin powstających podczas pracy bloków Elektrowni.

Ograniczenie emisji pyłu – uzyskano poprzez właściwą eksploatację istniejących elektrofiltrów, jak również ich sukcesywną wymianę na nowoczesne, wysokosprawne jednostki. Elektrofiltry przy współpracy z instalacjami odsiarczania spalin zapewniają wysoką skuteczność odpylania spalin (odpylanie dwustopniowe).

Ograniczenie emisji tlenków azotu – uzyskano dzięki zastosowaniu metod pierwotnych w postaci zrealizowanej w latach poprzednich zabudowie palników niskoemisyjnych oraz realizowanej w ostatnich latach  zabudowie  instalacji do katalitycznego odazotowania spalin (SCR).

 

OCHRONA WÓD

Elektrownia Kozienice posiada zmodernizowany system oczyszczalni ścieków gwarantujący parametry odprowadzanych ścieków zgodne z obowiązującymi normami. Na terenie zakładu funkcjonuje siedem oczyszczalni ścieków:

● mechaniczno - biologiczna ścieków bytowych,
● mechaniczna ścieków deszczowo-przemysłowych z bloków 8 x 200 MW,
● mechaniczna ścieków deszczowo-przemysłowych z bloków 2 x 500 MW,
● cztery chemiczne ścieków z instalacji odsiarczania spalin zintegrowane całkowicie z instalacjami odsiarczania spalin.

Elektrownia posiada skutecznie działającą stację uzdatniania wody DEMI II, pracującą w oparciu o technologię odwróconej osmozy. Dzięki niej całkowicie wyeliminowano pobór wody podziemnej ze studni głębinowych dla celów technologicznych. Produkcja wody zdemineralizowanej do uzupełniania obiegu parowo-wodnego kotłów realizowana jest w całości w oparciu o wodę z Wisły. Ponadto w celu ochrony Wisły przed zanieczyszczeniem termicznym, niesionym wraz z wodami pochłodniczymi, Elektrownia wykorzystuje skuteczne chłodnie wentylatorowe.

 

GOSPODARKI ODPADAMI

Racjonalne i efektywne zarządzanie odpadami w Elektrowni opiera się na trzech zasadach. W pierwszej kolejności podejmowane są działania mające na celu minimalizowanie powstawania odpadów, poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technologii i wyselekcjonowanych surowców oraz optymalizowanie procesów wytwarzania energii. W drugiej kolejności Elektrownia podejmuje szereg działań maksymalizujących ilość odpadów poddawanych odzyskowi. Wiele rodzajów wytwarzanych odpadów stanowi doskonałe materiały nadające się do powtórnego użycia. Elektrownia wciąż poszukuje i nawiązuje współpracę z licznymi firmami, które specjalizują się w odzyskiwaniu odpadów. Dopiero w trzeciej kolejności, kiedy nie znajduje się możliwości odzysku odpadów, są one unieszkodliwiane na składowisku, w którego posiadaniu jest Elektrownia.

Każdego roku Elektrownia realizuje wielomilionowe inwestuje dokonując modernizacji już istniejących obiektów składowiska jak również wdrażając innowacyjne rozwiązania. Systematycznie realizowane są zabiegi  jest zabezpieczające  przed wtórnym pyleniem poprzez pokrywanie powierzchni składowiska substancjami błonotwórczymi. Tworzą one elastyczną powłokę uniemożliwiającą poderwanie przez wiatr popiołów lotnych. Równocześnie na składowisku funkcjonuje system zraszaczy, rozpylający wodę na pola składowiska, nawadniając i wiążąc powierzchniową warstwę popiołów. Dodatkowo prowadzony jest obsiew obwałowań składowiska mieszankami traw, które tworzą naturalną warstwę zabezpieczającą. Taką samą funkcję spełniają nasadzane drzewa i krzewy.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.