Szukaj

Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy

Zespół Pracowników Grupy ENEA jest kompetentny, różnorodny i zmotywowany. Mamy świadomość, że to dzięki niemu osiągamy założone cele, dlatego nasze podejście do kadry opiera się na równym traktowaniu oraz jasnych kryteriach zatrudniania, wynagradzania i awansu, wspieraniu w rozwoju zawodowym i osobistym oraz dbałości o przyjazną i sprzyjającą współpracy atmosferę. Niezwykle ważne jest dla nas również zdrowie zatrudnionych, czemu dajemy wyraz zarówno w codziennych działaniach, jak i reagując na wyzwania związane z epidemią COVID-19.

 

Zapewniamy dobre i stabilne warunki zatrudnienia oraz dostęp do pakietu świadczeń pozapłacowych. Pracujemy nad kulturą organizacyjną zapewniającą wzajemny szacunek, respektowanie różnorodności i wsparcie współpracowników. Staramy się w ten sposób tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko pracy. Gwarantujemy Pracownikom pełne przestrzeganie ich praw, w szczególności do równego traktowania, odpoczynku, sprawiedliwego wynagrodzenia, zrzeszania się oraz prywatności.

Kadra Grupy

31 grudnia 2022 r. spółki GK ENEA zatrudniały na umowę o pracę łącznie 17 588 osób, w tym ENEA S.A. – 421 osób.

 

 

2022

Łączna liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę

17 588

w tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy – kobiety

3 227

w tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy – mężczyźni

14 308

w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy – kobiety

26

w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy – mężczyźni

27

w tym zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony – kobiety

2 890

w tym zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony – mężczyźni

13 029

w tym zatrudnieni na pozostałe umowy (w tym: na okres próbny, czas określony, stażową i zastępstwa) – kobiety

363

w tym zatrudnieni na pozostałe umowy (w tym: na okres próbny, czas określony, stażową i zastępstwa) – mężczyźni

1 306

 

 

Różnorodność grup stanowisk w podziale ze względu na płeć

2022

najwyższa kadra zarządzająca (tj. członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej) – kobiety1)

37

najwyższa kadra zarządzająca – mężczyźni1)

123

dyrektorzy – kobiety

41

dyrektorzy – mężczyźni

171

kierownicy niższego szczebla – kobiety2)

267

kierownicy niższego szczebla – mężczyźni2)

975

Pracownicy operacyjni – kobiety

299

Pracownicy operacyjni – mężczyźni

9 642

Pracownicy administracyjni – kobiety

2 646

Pracownicy administracyjni – mężczyźni

3 547

1) Uwzględniono także osoby zatrudnione na podstawie kontraktów oraz Pracowników powołanych do rad nadzorczych.

2) Włącznie z nadsztygarami i dyspozytorami p/z.

 

Stosunek średniego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn (gender pay gap) zatrudnionych w wybranych spółkach Grupy w oparciu o umowę o pracę w podziale na kategorie Pracowników przedstawia się następująco:

Grupa Pracowników

Stosunek średniego wynagrodzenia1) kobiet do mężczyzn

ENEA S.A.

ENEA
Operator

ENEA
Wytwarzanie

ENEA
Elektrownia
Połaniec

ENEA
Trading

Dyrektorzy

Pracownicy poniżej 30. roku życia

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat

111%

116%

104%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Pracownicy powyżej 50. roku życia

96%

139%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

97%

Średnie wynagrodzenie kobiet/mężczyzn

107%

123%

96%

Nie dotyczy

94%

Menedżerowie niższego szczebla, tj. kierownicy i ich odpowiednicy (w tym nadsztygarzy i dyspozytorzy p/z)

Pracownicy poniżej 30. roku życia

81%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat

94%

94%

87%

93%

49%

Pracownicy powyżej 50. roku życia

93%

100%

106%

80%

88%

Średnie wynagrodzenie kobiet/mężczyzn

96%

97%

91%

89%

68%

Pracownicy administracyjni

Pracownicy poniżej 30. roku życia

86%

84%

69%

84%

60%

Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat

86%

83%

75%

90%

92%

Pracownicy powyżej 50. roku życia

89%

89%

74%

82%

69%

Średnie wynagrodzenie kobiet/mężczyzn

85%

88%

72%

84%

74%

Pracownicy operacyjni

Pracownicy poniżej 30. roku życia

Nie dotyczy

82%

81%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat

Nie dotyczy

78%

71%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Pracownicy powyżej 50. roku życia

Nie dotyczy

80%

83%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Średnie wynagrodzenie kobiet/mężczyzn

Nie dotyczy

79%

77%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1) Pensja podstawowa plus dodatkowe kwoty, takie jak wysługa lat, bonusy uwzględniające premie pieniężne i w postaci udziałów lub akcji, wypłaty w ramach świadczeń, nadgodziny, ekwiwalenty oraz wszelkie dodatkowe zwroty i zasiłki (np. za dojazd, na opiekę nad dzieckiem, zasiłek mieszkaniowy). Zaraportowane dane dotyczą wyłącznie wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Grupa śledzi nowe rozwiązania techniczne oraz organizacyjne wpływające na poziom BHP. Jego stan jest stale monitorowany i poprawiany, co gwarantują przyjęte polityki, procedury oraz instrukcje. Wymagają one m.in. regularnego dokonywania przeglądów narzędzi i sprzętu, bieżącego kontrolowania warunków pracy oraz wpływania na świadomość i zachowania Pracowników.

 

Najważniejsze działania podejmowane przez GK ENEA w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w pracy:

  • wdrażanie skutecznych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • respektowanie zaleceń służby medycyny pracy, z uwzględnieniem badań lekarskich,
  • prowadzenie regularnych szkoleń z zakresu BHP, zarówno programów dla nowych Pracowników, jak i szkoleń okresowych,
  • kształtowanie właściwych warunków pracy oraz minimalizowanie pojawiających się ryzyk,
  • opracowanie odpowiedniej dokumentacji, określającej ryzyko na stanowiskach pracy oraz sposoby zapobiegania wypadkom,
  • dbanie o ergonomię pracy przed komputerem,
  • stałe monitorowanie i analizowanie zdarzeń wypadkowych,
  • edukowanie kadry w zakresie bezpieczeństwa.

 

Informacje na temat regulacji dotyczących bezpieczeństwa pracowników można odnaleźć w naszym najnowszym Raporcie ESG.

Link do raportu

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.