Szukaj

Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy

Zespół Pracowników Grupy ENEA jest kompetentny, różnorodny i zmotywowany. Mamy świadomość, że to dzięki niemu osiągamy założone cele, dlatego nasze podejście do kadry opiera się na równym traktowaniu oraz jasnych kryteriach zatrudniania, wynagradzania i awansu, wspieraniu w rozwoju zawodowym i osobistym oraz dbałości o przyjazną i sprzyjającą współpracy atmosferę. Niezwykle ważne jest dla nas również zdrowie zatrudnionych, czemu dajemy wyraz zarówno w codziennych działaniach, jak i reagując na wyzwania związane z epidemią COVID-19.

Gwarantujemy naszym Pracownikom przestrzeganie ich podstawowych praw: do sprawiedliwego wynagrodzenia, zrzeszania, swobodnego wypowiadania się czy prywatności.

Kadra Grupy

31 grudnia 2021 r. spółki Grupy Kapitałowej ENEA zatrudniały na umowę o pracę łącznie 17 461 osób.

 

Charakter zatrudnienia Pracowników Grupy ENEA

  Łączna liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę

17 461

  w tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy – kobiety

3093

  w tym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy – mężczyźni

14 313

  w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy – kobiety

26

  w tym zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy – mężczyźni

29

  w tym zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony – kobiety

2 845

  w tym zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony – mężczyźni

12 786

  w tym zatrudnieni na pozostałe umowy (w tym: na okres próbny, czas określony, stażową i zastępstwa) – kobiety

290

  w tym zatrudnieni na pozostałe umowy (w tym: na okres próbny, czas określony, stażową i zastępstwa) – mężczyźni

1 540

 

 

Różnorodność Pracowników ze względu na płeć

 

 Różnorodność grup stanowisk w podziale ze względu na płeć

Liczba zatrudnionych

 najwyższa kadra zarządzająca – kobiety

22

 najwyższa kadra zarządzająca – mężczyźni

90

 dyrektorzy – kobiety

40

 dyrektorzy – mężczyźni

168

 kierownicy niższego szczebla – kobiety

244

 kierownicy niższego szczebla – mężczyźni

941

 Pracownicy operacyjni – kobiety

339

 Pracownicy operacyjni – mężczyźni

9 754

 Pracownicy administracyjni – kobiety

2 571

 Pracownicy administracyjni – mężczyźni

3 404

 

Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (gender pay gap)

 

Stosunek średniego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn zatrudnionych w wybranych spółkach Grupy ENEA w podziale na kategorie Pracowników

Grupa Pracowników

Stosunek średniego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn

 

ENEA S.A.

ENEA Operator

ENEA Wytwarzanie

ENEA Elektrownia Połaniec

ENEA Trading

 

Wyższa kadra zarządzająca

 Pracownicy poniżej 30. roku życia

-

-

-

-

-

 Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat

115%

106%

119%

0%

0%

 Pracownicy powyżej 50. roku życia

140%

100%

70%

0%

93%

 Średnia

114%

93%

94%

0%

50%

Średnia kadra zarządzająca

 Pracownicy poniżej 30. roku życia

-

0%

-

-

0%

 Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat

91%

96%

88%

96%

73%

 Pracownicy powyżej 50. roku życia

83%

98%

97%

74%

99%

 Średnia

92%

96%

87%

83%

60%

Pozostali pracownicy

 Pracownicy poniżej 30. roku życia

85%

87%

86%

60%

99%

 Pracownicy z przedziału wiekowego 30-50 lat

85%

86 %

80%

94%

88%

 Pracownicy powyżej 50. roku życia

91%

93%

77%

90%

0%

 Średnia

85%

87%

78%

89%

50%

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Grupa ENEA w obszarze BHP działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na bieżąco dostosowując regulacje wewnętrzne do zmian w tym zakresie. Spółki Grupy dążą do eliminacji wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także do zwiększania świadomości Pracowników w zakresie zagrożeń zawodowych (m.in. za pośrednictwem szkoleń i konkursów wiedzy) oraz ich odpowiedzialności i zaangażowania w poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wprowadzają także kolejne udogodnienia w zakresie ergonomii pracy (np. doposażanie stanowisk pracy w podnóżki czy podkładki pod nadgarstki, wymiana foteli biurowych na posiadające regulację podłokietników).

Ze względu na stan epidemii powołano Sztab Kryzysowy, który na bieżąco monitoruje sytuację związaną z COVID-19, ocenia ryzyko, wydaje zalecenia w kwestii organizacji pracy oraz prowadzi komunikację z Pracownikami na temat zagrożeń poprzez informatory, instrukcje i komunikaty. Praca w biurze została zorganizowana zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego oraz zapewniono możliwość wykonywania pracy zdalnej. Zarządzenia, wskazania i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście trwającej epidemii są opracowywane przez działające na poziomie spółek sztaby ds. przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19. Ponadto zagrożenia związane z tą chorobą i sposoby ochrony przed nią są uwzględniane w procesach oceny ryzyka zawodowego.

 

Informacje na temat regulacji dotyczących bezpieczeństwa pracowników można odnaleźć w naszym najnowszym Raporcie ESG.

Link do raportu

 

Wypadki przy pracy w Grupie ENEA

Wypadki przy pracy w Grupie ENEA w 2021 r.

 

Liczba wypadków śmiertelnych

Liczba wszystkich raportowanych wypadków

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Pracownicy

0

1

0

176

163

162

Podwykonawcy

2

0

016

129

9516

107

 

16Dla Pracowników podwykonawców ENEA Serwis brak danych

 

Programy promocji zdrowia

Wiele spółek Grupy ENEA zapewnia Pracownikom dostęp do prywatnych usług medycznych i opieki zdrowotnej niepowiązanych bezpośrednio z obszarem zawodowym, wykupując dla nich stosowne abonamenty. Regułą jest zapewnianie zatrudnionym pakietu podstawowego, umożliwiającego korzystanie z określonego zestawu konsultacji specjalistycznych i programów profilaktycznych (badania, szczepienia). Pracownicy mogą opłacić rozszerzenie pakietu, jak również objęcie prywatną opieką medyczną członków swojej rodziny. W niektórych spółkach istnieje ponadto możliwość wykupu ubezpieczenia lekowego, w tym dla członków rodziny.

ENEA Połaniec, ENEA Połaniec Serwis oraz ENEA Bioenergia opłacają Pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytowanym Pracownikom możliwość korzystania z ponadstandardowych usług medycznych w lecznicy zlokalizowanej przy zakładzie pracy. Co więcej, Pracownicy tych spółek mogą ubiegać się o wsparcie pracodawcy w sytuacji ciężkiej lub długotrwałej choroby (np. zakup leków czy sprzętu do rehabilitacji, sfinansowanie operacji).

Spółki Grupy oraz Fundacja ENEA regularnie organizują akcje profilaktyczne dla Pracowników, obejmujące porady, prelekcje czy badania.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.