Zostań Prosumentem

Kim jest Prosument, a kim jest wytwórca energii z mikroinstalacji?

Prosument to zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) Klient, który spełnia następujące warunki:

 • wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji

 • jest odbiorcą końcowym, czyli nie wykorzystuje energii na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji

 • dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej

 • zużywa wyprodukowaną energię wyłącznie na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą

Prosumentem mogą zostać:

 • osoby fizyczne

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, pod warunkiem, że energię wytwarzaną w mikroinstalcji zużywają na potrzeby niezwiązane z działalnością gospodarczą

 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest regulowana ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 • jednostki sektora finansów publicznych

 • wspólnoty mieszkaniowe

 • kościoły i związki wyznaniowe

WAŻNE! Każdy z powyższych warunków musi zostać spełniony. W przeciwnym razie Klient nie kwalifikuje się do zawarcia umowy jako Prosument.

 

Kim jest wytwórca energii z mikroinstalacji?

Wytwórcami energii z mikroinstalacji są Klienci wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, ale niespełniający chociażby jednego z warunków do zakwalifikowania się jako Prosument.

 

Czym jest mikroinstalacja i jakie są jej rodzaje?

Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW. 

Rodzaje mikroinstalacji:

Panele fotowoltaiczne składają się z ogniw solarnych generujących napięcie elektryczne pod wpływem padającego na nie promieniowania słonecznego. Są one elementem instalacji solarnych, dzięki którym Klient może produkować energię elektryczną na potrzeby własne przechowując jej nadwyżkę w akumulatorach lub odprowadzać do sieci elektroenergetycznej 

 

Elektrownie wiatrowe to urządzenia zamieniające energię ruchu mas powietrza na energię kinetyczną ruchu obrotowego wirnika elektrowni, która następnie przekazywana jest do generatora wytwarzającego energię elektryczną. Poza produkcją energii elektrycznej na potrzeby domowe urządzenia te najczęściej służą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Instalacja hybrydowa to połączenie co najmniej dwóch typów mikroinstalacji, które wytwarzają energię elektryczną

Jak zostać Prosumentem?

Zapoznaj się z naszą ofertą dla Prosumentów.

 

Potencjalni Prosumenci w pierwszej kolejności mają obowiązek poinformowania Operatora Sieci Dystrybucyjnej o chęci przyłączenia mikroinstalacji. Służą do tego dwa formularze zgłoszeniowe:

 • z-mi - (przyłączenie w trybie zgłoszenia), gdy moc mikroinstalacji jest mniejsza od mocy przyłączeniowej i jest to odbiorca końcowy

 • w-mi - (przyłączenie w trybie wydania warunków przyłączenia), gdy moc mikroinstalacji jest większa od mocy przyłączeniowej

W ciągu 30 dni Operator Sieci Dystrybucyjnej wymienia licznik na dwukierunkowy.

 

Dodatkowe informacje uzyskasz pod numerem infolinii Enea Operator 61 850 40 00 oraz na stronie ENERGIA+ Fotowoltaika

 

W celu zawarcia umowy należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • wypełniony Wniosek Prosumenta 

 • tytuł prawny do lokalu

 • potwierdzenie oddania mikroinstalacji do użytku (wystawione przez wykonawcę instalacji)

Dokumenty możesz przekazać nam w jeden wybrany sposób:

Jak rozliczają się Prosumenci?

Prosumenci posiadający umowę kompleksową będą mieli możliwość zbilansowania, w okresie zgodnym z podpisaną umową kompleksową energii pobranej z wyprodukowaną. Współczynniki ilościowe niezbędne do rozliczenia są zależne od mocy instalacji i wynoszą:

 • w przypadku instalacji do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej

 • w przypadku instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej

WAŻNE! Opustowi podlegają zarówno opłaty za energię elektryczną czynną jak i opłaty dystrybucyjne w zakresie składników zmiennych.

 

Okres w jakim można rozliczać energię opisuje pkt.5 Art.4 Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) z 20 lutego 2015 (z późn.zm), który stanowi, że Klient, który wyprodukował nadwyżkę energii posiada 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego na jej zbilansowanie.

 

„Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym.”

 

Poznaj nasze produkty

Energia + Pewna Cena - stała cena energii elektrycznej od Enei

ENERGIA+ Pewna cena

Już dzisiaj zaplanuj z Eneą domowe wydatki nawet na 3 lata. A to wszystko przy minimum formalności!

Zobacz więcej
Energia + Fachowiec - pakiet energii z fachowcem do dyspozycji klienta

ENERGIA+ Fachowiec

Gdy przytrafi Ci się awaria, wezwij fachowca! Stała cena prądu i usługi fachowców w pakiecie.

Zobacz więcej

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.