Prosument energii odnawialnej

Kim jest Prosument energii odnawialnej?

Prosument energii odnawialnej to zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) Klient, który spełnia następujące warunki:

 • wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji na własne potrzeby

 • jest odbiorcą końcowym, czyli nie wykorzystuje energii na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji

 • wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi jego przeważającej działalności gospodarczej

Prosumentem energii odnawialnej mogą zostać, w szczególności:

 • osoby fizyczne

 • przedsiębiorcy, pod warunkiem, że wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest regulowana ustawą z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 • jednostki sektora finansów publicznych

 • wspólnoty mieszkaniowe

 • kościoły i związki wyznaniowe

WAŻNE! Każdy z powyższych warunków musi zostać spełniony. W przeciwnym razie wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji nie kwalifikuje się do zawarcia umowy jako Prosument energii odnawialnej.

 

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą wytwarzającym energię elektryczną i posiadasz obecnie umowę, na podstawie której odsprzedajesz Enei wyprodukowaną przez siebie energię, a chciałbyś zostać prosumentem energii odnawialnej to skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.

 

Czym jest mikroinstalacja i jakie są jej rodzaje?

Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW. 

Rodzaje mikroinstalacji:

Panele fotowoltaiczne składają się z ogniw solarnych generujących napięcie elektryczne pod wpływem padającego na nie promieniowania słonecznego. Są one elementem instalacji solarnych, dzięki którym Klient może produkować energię elektryczną na potrzeby własne przechowując jej nadwyżkę w akumulatorach lub odprowadzać do sieci elektroenergetycznej 

 

Elektrownie wiatrowe to urządzenia zamieniające energię ruchu mas powietrza na energię kinetyczną ruchu obrotowego wirnika elektrowni, która następnie przekazywana jest do generatora wytwarzającego energię elektryczną. Poza produkcją energii elektrycznej na potrzeby domowe urządzenia te najczęściej służą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Instalacja hybrydowa to połączenie co najmniej dwóch typów mikroinstalacji, które wytwarzają energię elektryczną

Jak zostać Prosumentem energii odnawialnej?

Zapoznaj się z naszą ofertą dla Prosumentów energii odnawialnej.

 

Potencjalni Prosumenci energii odnawialnej mają obowiązek poinformowania Operatora Sieci Dystrybucyjnej o chęci przyłączenia mikroinstalacji. Służy do tego poniższy formularz zgłoszeniowy:

Razem z wnioskiem należy złożyć określone w punkcie 13 wz-mi załączniki:

W przypadku przyłączenia magazynu energii należy wypełnić Dane magazynu energii elektrycznej przyłączonego w mikroinstalacji.

 

 

Po otrzymaniu wniosku w ciągu 30 dni Operator Sieci Dystrybucyjnej wymienia licznik na dwukierunkowy. Dodatkowe informacje uzyskasz pod numerem infolinii Enea Operator 61 850 40 00 oraz na stronie ENERGIA+ Fotowoltaika.

 

Od dnia wymiany licznika będziesz rozliczany jako Prosument.  Wyślemy również do Ciebie nową umowę kompleksową aktualizującą zapisy dotychczasowej umowy kompleksowej dotyczące sposobu rozliczania. Po wymianie licznika na dwukierunkowy nie musisz się z nami kontaktować i składać dodatkowych wniosków*.

 

Uwaga! W przypadku zmiany danych lub warunków posiadanej umowy pobierz wniosek u-do, wypełnij i przekaż do nas.

 

*Jeśli aktualnie nie masz zawartej z nami umowy o świadczenie usługi kompleksowej to w celu jej przygotowania powinieneś przekazać do nas poprawnie wypełniony i podpisany wniosek u-do

 

Dlaczego zostały wprowadzone nowe zasady rozliczeń prosumenckich?

Nowe zasady rozliczeń prosumenckich w Polsce zostały wprowadzone Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Wejście w życie większości przepisów nastąpiło od 1 kwietnia 2022 r. Podstawowy cel tych zmian to:

 

 • odciążenie krajowej sieci elektroenergetycznej i próba zapobieżenia lokalnym problemom w sieci dystrybucyjnej – sieci elektroenergetyczne w Polsce nie są gotowe na tak dynamiczny rozwój fotowoltaiki

 • zapobieganie przewymiarowaniu instalacji OZE i zachęcenie prosumentów do instalowania magazynów energii 

 • wyprodukowana energia jest docelowo wykorzystywana na zaspokojenie bieżącego zużycia

 • nadwyżka wytworzonej energii jest sprzedawana do sieci i rozliczana po cenach rynkowych – środki z tego tytułu trafiają na konto prosumenckie

 • kwota zakupu energii elektrycznej jest pokrywana w pierwszej kolejności ze środków z depozytu prosumenckiego

 • rozliczenie następuje według wartości (a nie ilości) energii wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci

 

Nowy system ma zapewnić dalszy, stabilny rozwój energetyki obywatelskiej, a także zachęcić prosumentów do inwestowania w instalacje dostosowane do własnych potrzeb, tj. uwzględniające produkcję energii na własne potrzeby (w szczególności zaspokajających  autokonsumpcję)   oraz do inwestowania w magazyny energii. Wdrożenie net-billingu jest również dostosowaniem polskich uregulowań prawnych do  tzw. unijnej dyrektywy rynkowej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej) oraz dyrektywy RED II. W obu dokumentach, Unia Europejska nakłada na kraje członkowskie obowiązek ustalenia takiego systemu prosumenckiego, który pozwalałby na oddzielne rozliczanie energii wprowadzonej i pobranej z sieci, a tym samym uczestnictwo w rynku energii.

 

Wprowadzony nowy system rozliczeń prosumentów umożliwia wdrożenie na rynku energii nowych modeli biznesowych, uwzględniających m.in. odkup energii od prosumentów po cenie bieżącej oraz magazynowanie energii. Prosumenci zyskują większą swobodę zawierania umów i wyboru konkurencyjnej oferty na sprzedaż nadwyżek energii. Pojawienie się nowych modeli biznesowych zwiększa elastyczność systemu elektroenergetycznego i jednocześnie pozwoli na dalszy przyrost instalacji prosumenckich w Polsce, umożliwiając tym samym zwiększanie udziału ilości energii pochodzących ze źródeł odnawialnych.

 

Zmiana systemu rozliczeń powinna także wpłynąć na zachowania inwestycyjne przyszłych prosumentów w zakresie odstąpienia od przewymiarowania instalacji, przyczyniając się tym samym do skrócenia okresu zwrotu inwestycji. Warto także skorzystać z programów wsparcia tego sektora, np.: „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze”, „Agroenergia”.

Jak działa system rozliczeń net-metering?

Jest to system rozliczeń oparty na opustach, w którym wyprodukowana energia w pierwszej kolejności wykorzystywana jest na zaspokojenie bieżącego zużycia energii elektrycznej dla danego lokalu/obiektu. Odsyłanie energii nie wiąże z żadnymi opłatami bezpośrednimi dla prosumentów. Obowiązuje natomiast potrącenie w wysokości 20% lub 30% nadwyżek (wynikające z rozliczenia 1:0,8 lub 1:0,7), które stanowi wynagrodzenie równoważące koszty usług dystrybucji, których nie ponosi prosument tylko sprzedawca energii.

 • Nadwyżki z systemu o mocy nie większej niż 10 kW są bilansowane w stosunku 1:0,8 (oddając 1000 kWh, odzyskujemy 800 kWh)

 • Nadwyżki z instalacji o mocy większej lub równej 10 kW są bilansowane w stosunku 1:0,7 (odsyłając 1000 kWh, odzyskujemy 700 kWh).

Należy pamiętać, że: 

 • Prosument korzysta z rozliczeń w systemie opustów przez 15 lat od dnia pierwszego wprowadzenia energii do sieci

 • Na odbiór odesłanej energii Prosument ma 12 miesięcy licząc od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym energia została wprowadzona do sieci

 • Moc mikroinstalacji prosumenckiej nie może przekroczyć 50kW

 • Energia produkowana w mikroinstalacji musi być wykorzystywana na potrzeby własne i nie może stanowić przeważającej części działalności gospodarczej (w przypadku podmiotów biznesowych).

Kto może korzystać z dotychczasowego sposobu rozliczeń (net-metering)?

Ze „starego” sposobu rozliczeń mogą korzystać Prosumenci, których mikroinstalacja została przyłączona do sieci:

 • do 31 marca 2022 r.

 • po 31 marca 2022 r. na podstawie kompletnego i poprawnego zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 8d4 ustawy - Prawo energetyczne, złożonego przez tego Prosumenta energii odnawialnej w terminie do 31 marca 2022 r.

   

  lub

 • w ramach projektu parasolowego Prosument, który do 31 marca 2022 r. zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, oraz złoży do Operatora Sieci Dystrybucyjnej poprawne zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci po dniu 31 marca 2022, ale nie później niż do 31 grudnia 2023 r. 

Jak działa system rozliczeń net-billing?

W ramach net-billingu, każdy Prosument staje się aktywnym uczestnikiem rynku energii, a nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowane i wprowadzone do sieci są wyceniane przez sprzedawcę zobowiązanego lub sprzedawcę wybranego, po cenie rynkowej. Energia pobrana z sieci przez Prosumenta podlega takim samym stawkom, jak w przypadku innych odbiorców energii elektrycznej nie będących Prosumentami wraz z opłatami dystrybucyjnymi (opłaty stałe i zmienne). W pierwszym okresie funkcjonowania tego modelu rozliczeń nadwyżki energii będą wyceniane po cenie rynkowej według średniej ceny miesięcznej na giełdzie, a od lipca 2024 r. według giełdowej stawki godzinowej. Rozliczenie wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i energii elektrycznej pobranej z sieci, będzie prowadzone kosztowo czyli w złotówkach, nie w kilowatogodzinach. 

 

Należy pamiętać, że:

 • W rozliczeniach bierze udział tzw. depozyt prosumencki, czyli specjalny fundusz, zapisany na koncie prosumenckim  

 • Sprzedaż nadwyżek energii nie jest objęta podatkiem VAT ani PIT

 • Wartość depozytu zgromadzonego na koncie prosumenckim może być wykorzystywana w kolejnych 12 miesiącach, następujących po miesiącu, w którym środki zasiliły depozyt. W przypadku  gdy wartość depozytu nie zostanie wykorzystana przez okres 12 miesięcy, wówczas w 13-tym miesiącu nadwyżka pozostała w depozycie  w kwocie nie wyższej niż 20% wartości energii odłożonej w depozycie 12 miesięcy wcześniej,   jest traktowana jako nadpłata i zostanie zwrócona na wskazany przez Klienta rachunek bankowy

 • W przypadku ujemnych cen energii na giełdzie prosument powinien wyłączyć instalację. Ryzyko wystąpienia cen ujemnych wystąpi po wprowadzeniu rozliczenia w oparciu o ceny godzinowe czyli od 1 lipca 2024 r.

Kogo dotyczy nowy system rozliczeń (net-billing)? 

„Nowy” system rozliczeń dotyczy Prosumentów, którzy:

 • przyłączą mikroinstalację do sieci/złożyli wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci po 31 marca 2022 r.

   

  lub

 • będąc dotychczas Prosumentem rozliczanym na zasadach net-meteringu, zdecydują o przejściu do nowego modelu rozliczeń

Nowelizacja ustawy OZE. Jaki jest harmonogram wdrożenia nowych przepisów?

Poniższy harmonogram został określony ustawowo.

 • od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. wszyscy Prosumenci, także ci przyłączeni do sieci po 1 kwietnia 2022 r. zostali rozliczeni według starego systemu net-meteringu

 • od 1 lipca 2022 r. wszyscy Prosumenci, przyłączeni do sieci po 1 kwietnia 2022 r. będą rozliczani według systemu net-billingu, z zastrzeżeniem, że w okresie: 

  • od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. ceny za nadwyżki prądu przekazane do sieci w ramach net-billingu będą obliczane jako średnia cena energii  z poprzedniego miesiąca na giełdowym Rynku Dnia Następnego

  • od 1 lipca 2024 r. ceny za energię przekazywaną do sieci w ramach net-billingu będą wyznaczane w oparciu o ceny godzinowe na giełdowym Rynku Dnia Następnego.

Na czym polega bilansowanie sumaryczne - godzinowe?

Od 1 kwietnia 2022 r. dla  wszystkich Prosumentów, bez względu na wybrany model rozliczeń (net-metering lub net-billing), stosowane jest godzinowe bilansowanie  energii pobranej i wprowadzonej do sieci. Wynik bilansowania każdej godziny będzie uwzględniany w rozliczeniach jako suma bilansów z nadwyżką energii pobranej oraz bilansów z nadwyżką energii wprowadzonej na wszystkich fazach instalacji elektrycznej.

 

W przypadku rozliczania na starych zasadach net-meteringu suma zbilansowanych energii będzie następnie netowana i stanowiła podstawę do wyliczenia opłat za energie elektryczną czynną i opłaty dystrybucyjne w zakresie składników zmiennych oraz ilości energii zapisywanej w Wirtualnym Magazynie Energii.

 

Aktualnie zainstalowane liczniki pozwalają na rozliczanie zgodnie z metodą wektorową i nie ma konieczności ich wymiany. 

Czym są faktury prognozowe dla Prosumenta?

Prognozy są to faktury wystawiane na przyszłe okresy rozliczeniowe na podstawie wyszacowanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego danych. Faktury prognozowe wysyłane są do Klientów z 6 lub 12 miesięcznym cyklem rozliczeniowym oraz 1 lub 2 miesięczną prognozą.

 

Prognozy wyznaczane są w oparciu o dane rzeczywiste (zużycie i pobór) z odpowiedniego okresu poprzedniego roku na podstawie średniodobowego zużycia i średniodobowej produkcji energii. W przypadku nowo zawieranych umów pierwsze prognozy wystawiane są na podstawie średniodobowego zużycia zadeklarowanego w umowie.

 

Jeśli kwota do zapłaty wynikająca z prognozy nie jest dostosowana do instalacji lub rzeczywistego zużycia, masz prawo wystąpić o  jej zmianę, składając wniosek do sprzedawcy.

 

UWAGA! Z wnioskiem o zmianę prognoz można wystąpić jeden raz w roku.

Jak odczytać informacje na fakturze prosumenckiej?

Poniżej znajdziesz wzór faktury prosumenckiej z opisami i informacjami, które pomogą Ci zrozumieć co oznaczają i z czego wynikają poszczególne składniki faktury dla Prosumenta, w tym dotyczące sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji oraz rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci.

Czy muszę mieć podpisaną umowę kompleksową, żeby być Prosumentem?

W celu skorzystania z systemu rozliczeń dla Prosumentów możesz mieć zawartą umowę kompleksową lub sprzedażową, jeśli punkt poboru energii z mikroinstalacją znajduje się w obszarze działania Enei Operator.

 

Natomiast w przypadku punktu z mikroinstalacją na obszarze działania innego OSD niż Enea Operator uzyskanie statusu Prosumenta może nastąpić jedynie w przypadku zawarcia umowy kompleksowej. 

W jaki sposób nastąpi rozliczenie, jeśli sprzedam więcej energii niż kupię?

Wysokość ewentualnej nadpłaty (niewykorzystanej w okresie 12 miesięcy), zwracanej przez sprzedawcę, nie może przekroczyć 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Oznacza to, że w przypadku  gdy wartość depozytu utworzonego w danym miesiącu nie zostanie wykorzystana przez okres 12 kolejnych miesięcy, wówczas w 13-tym miesiącu nadwyżka z tego miesiąca pozostała jeszcze w depozycie jest traktowana jako nadpłata i zostanie zwrócona na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w kwocie nie wyższej niż 20% wartości energii odłożonej w depozycie 12 miesięcy wcześniej.

Jak przejść na system rozliczeń net-billing?

Prosument rozliczany w systemie net-meteringu może wystąpić o zmianę sposobu rozliczenia na system net-billing w każdym momencie. W tym celu powinien nie później niż 21 dni przed początkiem kolejnego kwartału, złożyć pisemne oświadczenie do sprzedawcy o skorzystaniu z zasad prowadzenia rozliczeń na zasadach net-billingu.

 

Rozliczenia te będą stosowane od pierwszego dnia kolejnego kwartału, lecz nie wcześniej niż od 1 lipca 2022 roku, przez okres 15 lat, skrócony o okres korzystania przez tego prosumenta energii odnawialnej z rozliczeń prowadzonych w systemie opustów.

 

W celu dokonania zmiany należy dostarczyć do Enei wypełniony wniosek o zawarcie umowy u-do, na którym konieczne jest umieszczenie informacji o chęci zmiany sposobu rozliczania na net-billing.

 

UWAGA! Zmiana systemu rozliczeń jest jednorazowa, po przejściu na net-billing nie ma możliwości powrotu na net-metering.

Czy zmiana warunków umowy spowoduje zmianę systemu rozliczeń na net-billing?

Nie. Zmiana warunków umowy, w tym zmiana grupy taryfowej/okresu rozliczeniowego/mocy wytwórczej (jeśli nie przekroczy 50KV) nie zmieni praw prosumenckich nabytych przed 1 kwietnia 2022 r. 

Czy zmiana odbiorcy będzie zmieniała sposób rozliczania Prosumenta? 

Nie. Jeśli pierwsze wytworzenie energii elektrycznej wraz z jej wprowadzeniem do sieci nastąpiło przed 1 kwietnia 2022 r.  W przypadku określenia sposobu rozliczeń pod uwagę brana jest data pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci z mikroinstalacji dla danego punktu poboru energii (PPE), a nie data podpisania umowy/zmiany Odbiorcy. 

W jaki sposób należy liczyć bieg 15-letniego okresu wsparcia dla Prosumentów?

Obowiązek rozliczenia, energii przez sprzedawcę zobowiązanego powstaje od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii i wprowadzenia jej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i trwa przez okres kolejnych 15 lat punktem początkowym jest moment wprowadzenia po raz pierwszy energii do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji. Przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii do sieci co do zasady następuje tylko raz. Kolejny właściciel np. domu z instalacją fotowoltaiczną na dachu, zawierając umowę sprzedaży lub kompleksową we własnym imieniu będzie kontynuował rozpoczęty już 15-letni okres wsparcia.

 

UWAGA! W przypadku zmiany właściciela okres 15 lat nie odnawia się lecz jest kontynuowany.

Czym jest depozyt prosumencki oraz konto prosumenckie?

Jako Prosument dysponujesz swoim indywidualnym kontem u sprzedawcy, na którym rozliczane są:

 • ilości energii elektrycznej wytworzonej i pobranej

 • wartości energii elektrycznej wytworzonej i pobranej

   

  oraz

 • wynikająca z nich wartość środków za nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci – tzw. depozyt prosumencki

   

Z depozytu prosumenckiego w pierwszej kolejności pokrywane są środki na zakup przez Ciebie energii od sprzedawcy prowadzącego konto prosumenta. Zakup jest dokonywany na podstawie ceny sprzedaży energii elektrycznej uwzględniającej obowiązkowe obciążenia podatkowe i fiskalne. Nie ma możliwości rozliczenia z depozytu kosztów usług dystrybucji.

 

Kwota środków stanowiąca depozyt prosumencki może być rozliczana na koncie prosumenckim przez 12 miesięcy od dnia przypisania tej kwoty jako depozyt prosumencki na Twoim koncie. Na rozliczenie ze sprzedawcą w pierwszej kolejności przeznacza się środki o najstarszej dacie przypisania do konta prosumenta jako depozyt prosumencki. Jeżeli nie wykorzystasz zgromadzonych dla danego miesiąca kalendarzowego środków w depozycie prosumenckim w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, to niewykorzystane środki stanowią nadpłatę, która jest zwracana Tobie przez sprzedawcę, w terminie nie dłuższym niż do końca 13. miesiąca następującego po danym miesiącu.

 

Wysokość zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Po upływie 12 miesięcy od dnia przypisania danej kwoty środków do depozytu prosumenckiego niewykorzystane lub niezwrócone środki umarza się.

Z czego wynika różnica pomiędzy odczytem z licznika oraz falownika? 

Rozliczenia dokonywane są wyłącznie na podstawie wskazań licznika dwukierunkowego, który rejestruje ilość energii pobranej i oddanej do sieci i dokonuje bilansowanie godzinowe. Jest to zgodne z zawartą umową kompleksową lub sprzedaży.

 

Falownik rejestruje ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną, która w pierwszej kolejności zużywana jest na potrzeby własne (tzw. autokonsumpcja). Wyłącznie nadwyżka wytwarzanej energii, która nie została zużyta na potrzeby własne, zostaje wprowadzona do sieci.

Jak zawrzeć umowę prosumencką na zasadach rozliczeń net-metering w ramach projektu parasolowego?

W celu zawarcia Umowy prosumenckiej na zasadach rozliczeń net-metering przez Klientów, którzy do 31.03.2022 r. zawarli z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem realizującym projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) umowę na dofinansowanie, zakup lub montaż mikroinstalacji, konieczne jest złożenie dodatkowego pisemnego oświadczenia.

 

Oświadczenie musi być złożone do Enei w następującym brzmieniu:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że w terminie do 31 marca 2022 r. zawarłem umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, oraz na dzień złożenia oświadczenia umowa ta nie została rozwiązana.”

 

Treść oświadczenia wynika wprost z zapisów Ustawy z dnia 27 stycznia 2022 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 467) Art.1 pkt 2 ppkt 9

 

Ważne!

Wraz z oświadczeniem konieczne jest złożenie wypełnionego wniosku u-do, na którym należy umieścić dopisek o rozliczaniu na zasadach net-metering.

 

Oświadczenie wraz z wnioskiem u-do można składać:

 • wysyłając na adres korespondencyjny

  ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

 • przesyłając skan lub zdjęcie poprzez formularz Napisz do nas, po zalogowaniu się do eBOK lub przy użyciu formularza kontaktowego czy czatu na stronie enea.pl

 • osobiście, odwiedzając najbliższe Biuro Obsługi Klienta. Zachęcamy do rezerwacji wizyty!

Prosument lokatorski, co to takiego?

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzającej m.in instytucję tzw. prosumenta lokatorskiego zakłada, że prosument indywidualny, którego mikroinstalacja OZE (czyli maksymalnie o mocy 50 kW) przyłączona jest do części wspólnej budynku wielolokalowego, będzie otrzymywał całość wynagrodzenia za energię na wskazane przez siebie konto.

Kto może zostać prosumentem lokatorskim?

Model prosumenta lokatorskiego dedykowany jest prosumentom energii odnawialnej (prosumentom indywidualnym), wytwarzającym energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego korzystający z rozliczeń na zasadach net-billing i wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji spełniającej warunki określone w przepisach tj.

 • mikroinstalacja przyłączona jest za układem pomiarowo-rozliczeniowym (licznikiem) części wspólnej budynku wielolokalowego o przeważającej funkcji mieszkalnej,
 • moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego o przeważającej funkcji mieszkalnej, w tym jego części wspólnej i części składającej się z indywidualnych lokali, 
 • mikroinstalacja umiejscowiona jest na budynku wielolokalowym o przeważającej części mieszkalnej (np. na jego dachu, balkonie, elewacji).

Pozyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na:

 • rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej;
 • obniżenie opłat (np. na fundusz remontowy, energia elektryczna, ciepło, gaz, administracja, sprzątanie) związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona instalacja OZE;
 • obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta.

Na czym polegają rozliczenia prosumenta lokatorskiego?

Rozliczenie energii będzie składać się z dwóch etapów:

 

1. Za energię wytworzoną i zużytą w ciągu tej samej godziny prosument indywidualny/lokatorski nie będzie płacił jej ceny ani wnosił zmiennych opłat związanych z jej dystrybucją, ponieważ stanowić ona będzie tzw. autokonsumpcję.

 

2. Nadwyżki godzinowe (czyli powstające w sytuacji, gdy energii wytworzonej w ciągu godziny jest więcej niż zużytej w tym samym czasie) będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej (a od 1 lipca 2024 cenie godzinowej), a następnie wypłacane w 100% na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego.

Czy status prosumenta lokatorskiego przysługuje tylko nowo przyłączonym mikroinstalacjom?

Nie. Prosumentem lokatorskim będzie można zostać niezależnie od czasu przyłączenia mikroinstalacji. Zatem do rozliczeń według zasad prosumenta lokatorskiego kwalifikują się mikroinstalacje przyłączone zarówno przed wejściem w życie przepisów, jak i te, które zostaną przyłączone po ich wejściu.

Jak zostać prosumentem lokatorskim?

Aby zostać prosumentem lokatorskim wymagane będzie złożenie wniosku do swojego sprzedawcy energii, który na podstawie powziętych informacji zmieni formę rozliczeń najpóźniej od drugiego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

Do czasu złożenia i realizacji wniosku zgromadzone środki depozytu prosumenckiego będą rozliczane na standardowych zasadach dla innych prosumentów indywidualnych.

Poznaj nasze produkty

FOTOWOLTAIKA+

Wybieraj i łącz produkty, by dzięki fotowoltaice i ekourządzeniom wytwarzać, gromadzić i wykorzystywać energię na własne potrzeby.

Zobacz więcej

Enea Smart

Odkryj zalety inteligentnych rozwiązań Enea Smart w połączeniu z energią elektryczną. Cena energii niższa od ceny z Taryfy Enei. Oferta zawiera dodatkową miesięczną opłatę handlową.

Zobacz więcej

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.