Istotne warunki zamówienia

Opłaty za sprzedaż energii elektrycznej:

 • Cena energii elektrycznej (zł/kWh lub zł/MWh)
 • Opłata za obsługę handlową (zł/m-c) – pobierana za każdy układ pomiarowo-rozliczeniowy

Opłaty za usługi dystrybucji:

 • Składnik stały stawki sieciowej (zł/kW/m-c)
 • Składnik zmienny stawki sieciowej (zł/kWh lub zł/MWh)
 • Stawka jakościowa (zł/kWh lub zł/MWh)
 • Stawka opłaty przejściowej (zł/kW/m-c)
 • Opłata abonamentowa (zł/m-c)

W zakresie sprzedaży energii elektrycznej Enea SA oferuje rozliczanie w oparciu o:

 • aktualną "Taryfę dla energii elektrycznej" lub
 • indywidualną wycenę z ceną gwarantowaną.

W przypadku rozliczania sprzedaży energii w oparciu o "Taryfę dla energii elektrycznej" ceny energii elektrycznej i stawki opłaty handlowej określone w powyższej Taryfie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie na wskutek zmiany kosztów wpływających na ich kalkulację, a w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa wpływających na koszt prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, w tym przepisów prawa podatkowego;
 • wydania wobec Enea SA decyzji administracyjnych wpływających na koszt  prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, w szczególności przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • zmiany innych istotnych okoliczności faktycznych odnoszących się do Enea SA i wpływających na koszt działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.

Oprócz rozliczania sprzedaży energii elektrycznej w oparciu o zatwierdzaną decyzją Zarządu Enea SA "Taryfę dla energii elektrycznej" Enea SA oferuje również swoim Klientom możliwość skorzystania z indywidualnej wyceny. Zaletą tego rozwiązania jest niezmienność cen energii i stawki opłaty handlowej w całym okresie obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej. Enea SA zastrzega sobie prawo zmiany cen energii elektrycznej wyłącznie w przypadku zmiany następujących aktów prawnych mających wpływ na ceny energii elektrycznej:

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami);
 • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), w zakresie akcyzy na energię elektryczną;
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 969);
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawiania do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1314).

Przyjętym w Enea SA terminem płatności za energię elektryczną jest termin 14 dni od wystawienia faktury. Powyższe wynika z faktu, że w przypadku świadczenia usługi kompleksowej ceny i stawki opłat wynikające z zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, "Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej" Operatora Systemu Dystrybucyjnego - Enea Operator sp. z o. o., zostały skalkulowane dla 14 dniowego terminu płatności. Ponadto uzależnienie terminu płatności od daty otrzymania faktury za energię elektryczną powoduje konieczność wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu płatności i określenia czy zasadnym jest naliczanie odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie wpływa na kalkulację cenową oferty.

Za termin zapłaty uznaje się natomiast dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Enea SA. Praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność powyższego stanowiska, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy.

Uwaga

Rozliczania za świadczone usługi dystrybucji dokonywane są w oparciu o "Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej" lokalnego OSD  zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w procesie administracyjnym związanym z zatwierdzaniem wyżej wymienionej Taryfy, dokonuje analizy poszczególnych kosztów przedsiębiorstw i w konsekwencji ceny i stawki opłat kalkulowane są wyłącznie na podstawie kosztów uznanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za uzasadnione.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.