Kim jest wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji?

Wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji to w odróżnieniu od Prosumenta podmiot prowadzący działalność gospodarczą regulowaną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.

Czym jest mikroinstalacja i jakie są jej rodzaje?

Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW. 

Rodzaje mikroinstalacji:

Panele fotowoltaiczne składają się z ogniw solarnych generujących napięcie elektryczne pod wpływem padającego na nie promieniowania słonecznego. Są one elementem instalacji solarnych, dzięki którym Klient może produkować energię elektryczną na potrzeby własne, przechowując jej nadwyżkę w akumulatorach lub odprowadzać ją do sieci elektroenergetycznej

Instalacja hybrydowa to połączenie co najmniej dwóch typów mikroinstalacji, które wytwarzają energię elektryczną

Elektrownie wiatrowe to urządzenia zamieniające energię ruchu mas powietrza na energię kinetyczną ruchu obrotowego wirnika elektrowni, która następnie przekazywana jest do generatora wytwarzającego energię elektryczną.

Elektrownie wodne  to urządzenia wykorzystujące do produkcji energii elektrycznej hydroenergię czyli energię spadku śródlądowych  wód powierzchniowych, z wyłączeniem  energii  uzyskiwanej  z pracy pompowej w elektrowniach  szczytowo - pompowych lub elektrowniach wodnych z członem pompowym

Jak zostać wytwórcą energii elektrycznej w mikroinstalacji?

Umowy jakie zawierają wytwórcy energii elektrycznej w mikroinstalacji przyłączeni do sieci Enea Operator Sp. z o.o. to:

dwie umowy dystrybucyjne (umowa na pobór energii z sieci przez wytwórcę oraz umowa na wprowadzenie energii przez wytwórcę do sieci) – zawierane z Enea Operator Sp. z o.o.,

umowę sprzedaży energii elektrycznej z mikroinstalacji, na podstawie której Enea S.A. kupuje oferowaną i niewykorzystaną przez tych wytwórców energię elektryczną – zawierane przez Enea Trading Sp. z o.o. w imieniu Enea S.A.,

umowę sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby własne wytwórcy z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej.

 

W pierwszej kolejności należy zawrzeć z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) umowę o oświadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na wprowadzenie energii z mikroinstalacji do sieci OSD. W tym przypadku nie można dokonywać zakupu energii elektrycznej i usługi dystrybucji na podstawie umowy kompleksowej. Jeśli wytwórca aktualnie posiada taką umowę musi ona zostać rozdzielona. Zobacz jak możesz zawrzeć umowę dystrybucyjną.

Dodatkowe informacje uzyskasz pod numerem infolinii Enea Operator 61 850 40 00.

 

W celu zawarcia umowy zakupu przez Enea S.A. energii elektrycznej z mikroinstalacji należy złożyć następujące dokumenty:

  • wypełniony Wniosek o zawarcie umowy
  • wypełnione Oświadczenie wytwórcy o wyborze kupującego energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji (dokument uzyskany od ENEA Operator Sp. z o.o. po zawarciu umowy dystrybucyjnej dla mikroinstalacji)

 Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać na adres e-mail etr.hou@enea.pl.

Na podstawie przesłanych informacji zostanie przygotowana umowa, która zostanie przesłana  na wskazany we wniosku adres korespondencyjny celem weryfikacji danych przez Klienta. Po ustaleniu ostatecznego brzmienia zapisów do kontrahenta zostanie przesłana umowa w dwóch egzemplarzach podpisana przez reprezentację Enea S.A.

Po zawarciu przedmiotowej umowy Oświadczenie wytwórcy o wyborze kupującego energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji zostanie podpisane przez przedstawiciela Enea S.A. i przekazane do Enea Operator Sp. z o.o.

 

W przypadku zainteresowania zawarciem umowy sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby własne

z Enea S.A. prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@enea.pl.

 

 

Zwracamy uwagę, iż opisane powyżej postępowanie nie dotyczy wytwórców którzy wystartowali w aukcyjnym systemie wsparcia a także wytwórców którzy chcieliby skorzystać z systemu wsparcia w postaci taryf gwarantowanych – system FiT.

Zakup oraz rozliczanie energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci

Enea S.A. ma obowiązek zakupu, oferowanej i niewykorzystanej przez wytwórców niebędących prosumentami, energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci Enea Operator Sp. z o.o. Jest dla tych wytwórców także sprzedawcą zobowiązanym. Obowiązek ten istnieje niezależnie od tego czy wytwórca kupuje energię od Enea S.A. czy też od innego sprzedawcy.

 

Energia kupowana jest przez Enea S.A. jako sprzedawcę zobowiązanego po cenie równej 100 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ceny te ogłaszane są przez Prezesa URE w terminie do 90 dni od zakończenia danego kwartału.

 

Rozliczenie kupowanej przez Enea S.A. energii elektrycznej odbywa się w okresach kwartalnych, na podstawie wystawionej przez wytwórcę faktury.

Poznaj nasze produkty

ENERGIA+  Stała cena

Zapewnij swojej firmie spokój i bezpieczeństwo budżetowe. Stała cena energii nawet na 3 lata.

Zobacz więcej

ENERGIA+ Zawsze taniej

Dla firm, które chcą płacić mniej za prąd. Teraz nawet o 20% mniej niż w cenach standardowych.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.