W związku z nowelizacją ustawy o OZE z 19 lipca 2019 r. która umożliwia przedsiębiorcom będącym wytwórcami energii elektrycznej w Mikroinstalacji

skorzystanie z prosumenckiego systemu rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej informujemy, iż w przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy na nowych zasadach:

- w przypadku wytwórców, którzy aktualnie posiadają zawarte umowy na postawie których sprzedają nadwyżki wyprodukowanej energii z mikroinstalacji do ENEA S.A., a chcieliby przejść

na prosumencki system rozliczeń, prosimy o kontakt

- w przypadku nowych klientów zainteresowanych skorzystaniem z prosumenckiego systemu rozliczeń prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi tutaj

Kim jest wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji?

Wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji to w odróżnieniu od Prosumenta energii odnawialnej podmiot prowadzący działalność gospodarczą regulowaną ustawą Prawo przedsiębiorców, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.

Czym jest mikroinstalacja i jakie są jej rodzaje?

Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW. 

Rodzaje mikroinstalacji:

Panele fotowoltaiczne składają się z ogniw solarnych generujących napięcie elektryczne pod wpływem padającego na nie promieniowania słonecznego. Są one elementem instalacji solarnych, dzięki którym Klient może produkować energię elektryczną na potrzeby własne, przechowując jej nadwyżkę w akumulatorach lub odprowadzać ją do sieci elektroenergetycznej

Instalacja hybrydowa to połączenie co najmniej dwóch typów mikroinstalacji, które wytwarzają energię elektryczną

Elektrownie wiatrowe to urządzenia zamieniające energię ruchu mas powietrza na energię kinetyczną ruchu obrotowego wirnika elektrowni, która następnie przekazywana jest do generatora wytwarzającego energię elektryczną.

Elektrownie wodne  to urządzenia wykorzystujące do produkcji energii elektrycznej hydroenergię czyli energię spadku śródlądowych  wód powierzchniowych, z wyłączeniem  energii  uzyskiwanej  z pracy pompowej w elektrowniach  szczytowo - pompowych lub elektrowniach wodnych z członem pompowym

Jak zostać wytwórcą energii elektrycznej w mikroinstalacji?

Umowy jakie zawierają wytwórcy energii elektrycznej w mikroinstalacji przyłączeni do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Enea Operator Sp. z o.o. to:

umowa kompleksowa (1) – zawierana w przypadku, gdy wytwórca dokonuje zakupu energii elektrycznej od ENEA S.A., umowa ta reguluje kwestie dotyczące usługi dystrybucyjnej dla kierunku pobór przez wytwórcę energii elektrycznej z sieci OSD oraz zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne obiektu. W przypadku, gdy wytwórca dokonuje zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne od innego sprzedawcy niż ENEA S.A., wówczas nie zawiera umowy kompleksowej, natomiast zawiera dodatkowo umowę o świadczenie usług dystrybucji dla Mikroinstalacji dla kierunku pobór przez wytwórcę energii elektrycznej z sieci OSD (1A), której stroną jest ENEA Operator Sp. z o.o.

umowa dystrybucyjna dla Mikroinstalacji (2) – umowa o świadczenie usług dystrybucji dla Mikroinstalacji dla kierunku wprowadzenie przez wytwórcę energii elektrycznej do sieci OSD zawierana z Enea Operator Sp. z o.o.. Zobacz jak możesz zawrzeć umowę dystrybucyjną.

umowę sprzedaży energii elektrycznej(3) z mikroinstalacji, na podstawie której Enea S.A. kupuje oferowaną i niewykorzystaną przez wytwórców energię elektryczną – umowa zawierana przez Enea Trading Sp. z o.o. w imieniu Enea S.A.,

W pierwszej kolejności należy zawrzeć umowę kompleksową (1) lub umowę o świadczenie usług dystrybucji dla Mikroinstalacji dla kierunku pobór przez wytwórcę energii elektrycznej z sieci OSD (1A), następnie należy zawrzeć z OSD umowę o oświadczenie usług dystrybucji dla mikroinstalacji dla kierunku wprowadzenie przez wytwórcę energii elektrycznej do sieci OSD (2) a następnie umowę sprzedaży energii elektrycznej (3).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem infolinii Enea Operator 61 850 40 00.

 

W celu zawarcia umowy zakupu przez Enea S.A. energii elektrycznej z mikroinstalacji należy złożyć wniosek Wniosek o zawarcie umowy.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres e-mail epg.umowy@enea.pl.

 

Na podstawie przesłanych informacji w pierwszej kolejności dokonane zostanie zgłoszenie kupującego energię elektryczną od klienta za pośrednictwem Platformy Wymiany Informacji prowadzonej przez OSD.

W drugiej kolejności przygotowana zostanie umowa, którą Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku o zawarcie umowy, celem jej weryfikacji i uzupełnienia brakujących danych. Po ustaleniu ostatecznej treści umowy, zostanie ona przesłana do Klienta w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Klient ma możliwość podpisania umowy: (i) w formie elektronicznej – wówczas podpisuje umowę podpisem elektronicznym kwalifikowanym i wysyła ją na adres e-mail epg.umowy@enea.pl albo (ii) w formie papierowej – wówczas drukuje umowę w 2 egzemplarzach, podpisuje i odsyła na adres spółki wskazany w otrzymanej korespondencji.

Następnie umowa zostanie podpisana zgodnie z reprezentacją Enea S.A. i jeden egzemplarz odesłany zwrotnie do Klienta.

 

W przypadku zainteresowania zawarciem umowy sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby własne z Enea S.A. prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

 

 

Zwracamy uwagę, iż opisane powyżej postępowanie nie dotyczy wytwórców którzy wystartowali w aukcyjnym systemie wsparcia a także wytwórców którzy chcieliby skorzystać z systemu wsparcia w postaci taryf gwarantowanych – system FiT.

Zakup oraz rozliczanie energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci

Enea S.A. ma obowiązek zakupu, oferowanej i niewykorzystanej przez wytwórców niebędących Prosumentami energii odnawialnej, energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci Enea Operator Sp. z o.o. Jest dla tych wytwórców także sprzedawcą zobowiązanym. Obowiązek ten istnieje niezależnie od tego czy wytwórca kupuje energię od Enea S.A. czy też od innego sprzedawcy.

 

Energia kupowana jest przez Enea S.A. jako sprzedawcę zobowiązanego po cenie równej 100 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ceny te ogłaszane są przez Prezesa URE w terminie do 90 dni od zakończenia danego kwartału.

 

Rozliczenie kupowanej przez Enea S.A. energii elektrycznej odbywa się w okresach kwartalnych, na podstawie wystawionej przez wytwórcę faktury.

Poznaj nasze produkty

ENEA Optima

Oprogramowanie, które dzięki zdalnej transmisji danych daje możliwość kontroli i optymalizacji kosztów.

Zobacz więcej

ENERGIA+ Fotowoltaika

Szukasz rozwiązania, które pozwoli ograniczyć koszty prowadzenia Twojej działalności? Wybierz fotowoltaikę dla firm!

Zobacz więcej

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.