•     •    


 •     

Zobacz niżej

Tarcza Solidarnościowa

Aby chronić odbiorców energii elektrycznej, w październiku 2022 r. rząd wprowadził Tarczę Solidarnościową. Zakłada ona, że ceny energii w 2023 r. będą zamrożone na poziomie z 2022 r.

ZWIĘKSZENIE LIMITÓW ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W ramach nowelizacji zapisów Tarczy Solidarnościowej1 zwiększone zostały roczne limity zużycia prądu w 2023 r. dla odbiorców uprawnionych w taryfie G. Oznacza to, że do wskazanych poniżej limitów, w 2023 r. stosowane są ceny równe cenom z taryfy obowiązującej na dzień 1 stycznia 2022 r.

LIMITY ZUŻYCIA ENERGII, DO KTÓREGO CENY NIE WZROSNĄ

 3 000 kWh

(wcześniej
2 000 kWh)

– dla wszystkich odbiorców w gospodarstwach domowych 

3 600 kWh

(wcześniej
2 600 kWh)

– dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami

4 000 kWh

(wcześniej
3 000 kWh)

– dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników

250 kWh

(bez zmian)

– dla każdej z działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym

3 000 kWh

(wcześniej
2 000 kWh)

– w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Nowe podwyższone limity zostaną przyznane automatycznie.

Termin na składanie oświadczeń minął 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie dokumenty złożyć powinny jedynie osoby, które w trakcie 2023 roku nabyły uprawnienia do skorzystania z podwyższonego limitu. Szczegóły w tabeli poniżej. 

GOSPODARSTWA DOMOWE
Karta Dużej Rodziny
osoby z niepełnosprawnością rolnicy

Jeśli do 30 czerwca 2023 r. złożyłeś wymagane oświadczenie – automatycznie zwiększamy Twój limit zużycia, wobec którego stosowana będzie zamrożona cena energii. Nie składaj ponownie dokumentów.

POZOSTAŁE GOSPODARSTWA DOMOWE

Nic nie musisz robić. Zwiększony limit 3 000 kWh, wobec którego stosowana jest zamrożona cena energii, został Ci przyznany automatycznie.

Jeżeli złożyłeś już oświadczenie, to nowe limity zużycia energii elektrycznej będą automatycznie uwzględniane w rozliczeniach. Nie składaj ponownie nowego oświadczenia.

CENA ENERGII PO PRZEKROCZENIU LIMITU

Maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 r. po przekroczeniu limitu wyniesie 0,8585 zł/kWh (z VAT i akcyzą) / 0,6930 zł/kWh (bez VAT i akcyzy). Wynika to z zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

KTO POWINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE?

Jeśli w trakcie 2023 r. nabyłeś prawo do zwiększonego limitu, a wcześniej nie złożyłeś oświadczenia, to złóż je niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia. W tym celu pobierz Oświadczenie, zapisz na dysku lokalnym, wypełnij elektronicznie, podpisz elektronicznym podpisem kwalifikowanym i wyślij za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podpisz własnoręcznie i prześlij na adres wskazany na fakturze - szczegóły w pytaniu nr 13 w sekcji "Najczęściej zadawane pytania". 

Nie musisz nic robić, jeśli już wcześniej złożyłeś wymagane oświadczenie – automatycznie zwiększymy Twój limit zużycia, wobec którego stosowana będzie zamrożona cen energii. 

Oszczędności dzięki Tarczy Solidarnościowej

Dla wszystkich gospodarstw domowych Rząd wprowadził mechanizm zamrażający ceny energii elektrycznej. Dzięki znowelizowaniu zapisów Tarczy zamrożona cena netto będzie stosowana do określonych limitów zużycia, które zostały dodatkowo podwyższone o 1 MWh.
Cena energii elektrycznej zużywanej powyżej przysługującego limitu również objęta jest mechanizmem stabilizacyjnym i nie przekroczy
0,69 zł za 1 kWh.

Wolumen zużycia energii2

Rachunek roczny 2023 bez Tarczy Solidarnościowej3

Rachunek roczny 2023 z Tarczą Solidarnościową4

Roczna oszczędność na rachunkach5

4 000 kWh (wcześniej 3 000 kWh)

dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz dla gospodarstw rolnych

7 100 zł

3 200 zł

3 900 zł

3 600 kWh (wcześniej 2 600 kWh)

dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnością

6 400 zł

2 900 zł

3 500 zł

3 000 kWh (wcześniej 2 000 kWh)

pozostałe dospodarstwa domowe

5 400 zł

2 500 zł

2 900 zł


Szacowane kwoty brutto6 przy założeniu zużycia energii elektrycznej na poziomie limitu odpowiednio: 3000 kWh, 3600 kWh, 4000 kWh.

 

Zobacz więcej informacji o Rządowej Tarczy Solidarnościowej

 

10%

dodatkowego upustu dla oszczędnych!
Na dodatkowe 10% upustu w 2024 roku mogą liczyć odbiorcy, którzy w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zużyją nie więcej niż 90% energii w porównaniu do okresu od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Najczęściej zadawane pytania

Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku

1. Jakie są nowe limity zużycia energii w 2023 roku?

W ramach nowelizacji zapisów Tarczy Solidarnościowej zwiększyły się roczne limity zużycia prądu w 2023 r. dla odbiorców uprawnionych w taryfie G oraz w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

 • z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie - dla wszystkich odbiorców z grup taryfowych G (odbiorców uprawnionych), w tym gospodarstw domowych,
 • z 2600 kWh do 3600 kWh rocznie – w stosunku do odbiorców uprawnionych, którzy posiadają orzeczenie (jedno z następujących):
  - o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  - o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  - o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  - o całkowitej niezdolności do pracy
  - o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  - o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  - że spełniają warunki osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
  lub mieszkają wspólnie z osobą posiadającą takie orzeczenie lub z osobą poniżej 16 roku życia z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • z 3000 kWh do 4000 kWh rocznie dla odbiorców uprawnionych posiadających Kartę Dużej Rodziny albo prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej; 
 • 2000 kWh rocznie dla odbiorców uprawnionych w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Bez zmian pozostał limit:

 • iloczynu 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym - w przypadku zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby altan działkowych w rodzinnym ogrodzie działkowym, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru. 

2. Czy w związku ze zwiększonymi limitami muszę składać nowe oświadczenie?

Jeżeli nabyłeś uprawnienia przed 2023 rokiem i do 30 czerwca 2023 złożyłeś oświadczenie, nie składasz ponownie nowego, złożone oświadczenie pozostaje w mocy, a zwiększony limit naliczymy automatycznie.

Jeżeli nabyłeś uprawnienia w 2023 roku i również złożyłeś już oświadczenie, nie składasz ponownie nowego, ponieważ złożone oświadczenie pozostaje w mocy, a zwiększony limit naliczymy automatycznie.

3. Co w przypadku gdy przekroczyłem dotychczasowy limit?

Nowe limity zużycia energii elektrycznej będą uwzględniane automatycznie w rozliczeniach. Jeżeli przekroczyłeś dotychczasowy limit, to dokonamy stosownej korekty rozliczeń, a pozostały wolumen według nowych limitów zużycia energii w cenach zamrożonych zostanie uwzględniony w kolejnych rozliczeniach. W przypadku konieczności skorygowania wystawionych faktur, korekta zostanie wystawiona również automatycznie. Jeśli w wyniku korekty powstanie na Twoim koncie nadpłata to zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych rozliczeń bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań i kontaktu z Eneą.

4. Co w przypadku, jeśli roczne zużycie przekroczy określny limit?

Zgodnie z zapisami Ustawy, maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 r. po przekroczeniu limitu wyniesie 858,54 zł/MWh (z VAT i akcyzą)/693 zł/MWh (bez VAT i akcyzy).

5. Co jeśli nabędę prawo do podwyższonego limitu w trakcie 2023 roku?

Jeśli w trakcie 2023 r. nabyłeś prawo do zwiększonego limitu, a wcześniej nie złożyłeś oświadczenia, to złóż je niezwłocznie. W tym celu pobierz Oświadczenie, zapisz na dysku lokalnym, wypełnij elektronicznie, podpisz elektronicznym podpisem kwalifikowanym i wyślij za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podpisz własnoręcznie i prześlij na adres wskazany na fakturze - szczegóły w pytaniu nr 11 poniżej.

Nie musisz nic robić, jeśli już wcześniej złożyłeś wymagane oświadczenie – automatycznie zwiększymy Twój limit zużycia, wobec którego stosowana będzie zamrożona cen energii.

6. Do kiedy muszę złożyć stosowne dokumenty jeżeli jestem odbiorcą uprawnionym?

W przypadku nabycia uprawnienia do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia w trakcie 2023 r., Oświadczenie wraz z załącznikami należy złożyć niezwłocznie po nabyciu tego uprawnienia, maksymalnie jednak w terminie 30 dni od dnia nabycia uprawnienia. Wówczas odbiorca nabędzie uprawnienia od miesiąca, w którym wystąpiła przesłanka umożliwiająca zwiększenie limitu zużycia energii po cenie zamrożonej. W przypadku przekroczenia terminu 30 dni na złożenie oświadczenia zwiększony limit zostanie uwzględniony rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

 

7. Czego dotyczy limit zużycia?

Limit dotyczy rocznego zużycia energii elektrycznej w konkretnym punkcie poboru energii (PPE).

Limity 3000 kWh lub 3600 kWh lub 4000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, odnoszą się do konkretnego punktu poboru energii (PPE), w którym prąd zużywany jest na następujące potrzeby:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego - w przypadkach wspólnego pomiaru,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza
 • budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej..

8. Czy zamrożenie cen obejmie prosumentów?

Tak, jeśli prosument jest odbiorcą końcowym zużywającym energię na potrzeby, o których mowa w pytaniu nr 7 powyżej.          

9. Jak będą rozliczani prosumenci, którzy zgodnie z Ustawą są odbiorcami uprawnionymi?

 • net-metering

Prosumenci należący do grupy taryfowej G, rozliczani w systemie opustów (net-metering), mają prawo do korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej – w ramach ustawowych limitów zużycia (3000 kWh lub 3600 kWh lub 4000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). W przypadku prosumentów zużycie energii będzie określane po zbilansowaniu energii pobranej z energią wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej. Po zastosowaniu obowiązującego danego prosumenta opustu 1: 0,7 albo 1: 0,8, ilość nadwyżki energii pobranej nad wyprodukowaną będzie rozliczana przy uwzględnieniu ustawowych limitów zużycia 3000 kWh lub 3600 kWh lub 4000 kWh po cenach z Taryfy z 2022 r.

 • net-billing

Prosumenci należący do grupy taryfowej G, rozliczani w systemie net-billingu mają prawo do korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej tak jak inni odbiorcy z tej grupy taryfowej, tj. w ramach obowiązujących ich limitów energii pobranej z sieci dystrybucyjnej (3000 kWh lub 3600 kWh lub 4000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). W ramach limitów zużycia, w 2023 r. dla prosumentów rozliczanych na podstawie Taryfy, za energię pobraną z sieci zostaną zastosowane ceny i stawki opłat wynikające z obowiązującej w 2022 roku Taryfy.

10. Czy limit zużycia odbiorcy uprawnionego przysługuje na więcej niż jeden PPE?

Limit zużycia dla osób uprawnionych, które prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej przysługuje w stosunku do PPE służących rozliczeniom zużycia energii elektrycznej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego, lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej, i których to gruntów dotyczy  decyzja o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego. 

Limit zużycia dla odbiorców uprawnionych posiadających Kartę Dużej Rodziny przysługuje w stosunku do PPE wymienionych w umowie zawartej ze sprzedawcą energii przez rodzica rodziny wielodzietnej, któremu wydano Kartę Dużej Rodziny.

Limit zużycia dla osób uprawnionych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje w stosunku do  PPE, znajdujących się w lokalu/obiekcie, w którym zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością, posiadająca ww.  orzeczenie.

11. Jakie dokumenty trzeba złożyć żeby skorzystać z zamrożenia cen?

Termin na składanie oświadczeń minął 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie dokumenty mogą złożyć osoby, które w trakcie 2023 roku nabyły uprawnienia do skorzystania z podwyższonego limitu (a wcześniej nie złożyły Oświadczenia).

Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj: Oświadczenie.

Stosujemy zasadę – jedno Oświadczenie wraz z załącznikami dla jednego PPE.

Do Oświadczenia należy załączyć kopię następujących dokumentów:

 • Rolnik (odbiorca uprawniony prowadzący w dniu wejścia w życie Ustawy gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej) – decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • Odbiorca uprawniony posiadający Kartę Dużej Rodziny (wyłącznie jako rodzic rodziny wielodzietnej) – Karty Dużej Rodziny.

Odbiorca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym z taką osobą składa tylko stosowne Oświadczenie i nie załącza żadnych kopii orzeczenia o niepełnosprawności. Sprzedawca może jednak poprosić Odbiorcę o przedstawienie do wglądu właściwego orzeczenia o niepełnosprawności, w celu weryfikacji Oświadczenia.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

12. Co w przypadku, kiedy Odbiorca posiada Kartę Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej?

Jeśli Odbiorca będący rodzicem rodziny wielodzietnej posiada Kartę Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej,  to chcąc skorzystać ze zwiększonego limitu 4000 kWh, musi dołączyć do prawidłowo wypełnionego Oświadczenia wydrukowane zdjęcie ekranu. 

13. W jakiej formie i gdzie należy składać wymagane dokumenty do Enei?

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 3000 kWh nie składają żadnych dokumentów do sprzedawcy. Sprzedawca sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyjątek stanowią odbiorcy uprawnieni z tytułu zużycia energii na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej, którzy w celu skorzystania z limitu 3000 kWh po cenie zamrożonej, a po jego przekroczeniu z ceny maksymalnej zobowiązani są złożyć Oświadczenie.

Odbiorca uprawniony do zwiększonego limitu kWh (3600 kWh lub 4000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym), który dotychczas nie złożył oświadczenia, składa wymagane Oświadczenie wraz z kompletem dokumentów na piśmie w postaci:

 • papierowej – Oświadczenie w postaci papierowej wymaga własnoręcznego podpisu i złożenia wraz z załącznikami:
  osobiście w BOK albo
  - przesłania drogą pocztową na adres korespondencyjny Enei wskazany na fakturze.
  Jeżeli Klient składa dokumenty osobiście w BOK to nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty. Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie wypełnionego Oświadczenia oraz wymaganych załączników (zobacz pytanie nr 11), a także dodatkowo – do wglądu:
  - oryginał orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku odbiorcy posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującym w gospodarstwie domowym z taką osobą;
  - oryginał ważnej Karty Dużej Rodziny – w przypadku odbiorcy posiadającego taką Kartę.  
 • elektronicznej – Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (certyfikatem podpisu osobistego z e-dowodu) i przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl). 

Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany.

Oświadczenia należy składać wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. W zależności od sposobu złożenia oświadczenia, załączniki mogą mieć postać: kserokopii, skanu lub zdjęcia odpowiedniego dokumentu. 

Zalecamy skorzystanie z wzoru Oświadczenia dostępnego na stronie enea.pl.

14. Co w przypadku jeśli jestem odbiorcą uprawnionym do zwiększonego limitu 3600 kWh lub 4000 kWh lub iloczynu 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowymi, nie złożyłem wymaganych dokumentów?

Jeśli odbiorca uprawniony, który w dniu 18 października 2022 r. spełniał warunki uprawniające do korzystania ze zwiększonych limitów zużycia nie złożył Oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. - nie będzie mógł skorzystać ze zwiększonych limitów (3600 kWh lub 4000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). Odbiorca uprawniony skorzysta wówczas z limitu 3000 kWh.

 

15. Co w przypadku, kiedy nabędę uprawnienie do skorzystania ze zwiększonego limitu kWh w trakcie 2023 r. i nie złożyłem dotychczas stosownych dokumentów?

Odbiorcy, którzy w trakcie 2023 r. spełnią przesłanki, pozwalające na zakwalifikowanie ich do jednej z grup o zwiększonym limicie zużycia energii, powinni złożyć Oświadczenie niezwłocznie po spełnieniu tych przesłanek, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich spełnienia. W takiej sytuacji zwiększony limit zużycia energii elektrycznej, zastosowany zostanie proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym spełnione zostały te przesłanki.

Jeśli natomiast Oświadczenie zostanie złożone później niż 30 dni od daty spełnienia przesłanek uprawniających do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia, wówczas uprawnienie liczone jest proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone Oświadczenie.

Przykład 1

Klientowi w marcu 2023 r. urodziło się trzecie dziecko, w kwietniu otrzymał w związku z tym Kartę Dużej Rodziny i w tym miesiącu (kwietniu) złożył też do Enei Oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami (mieszcząc się w ustawowym terminie 30 dni). Wówczas zwiększony limit zużycia energii elektrycznej obliczony zostanie w 2023 r. proporcjonalnie od miesiąca kwietnia, kiedy to zostały spełnione przesłanki uprawniające do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia (tj. Klient otrzymał Kartę Dużej Rodziny).

Przykład 2

Klient (lub osoba zamieszkująca z nim wspólnie) w marcu 2023 r. otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, natomiast Oświadczenie złożył w maju (tj. po upływie 30 dni od spełnienia przesłanek uprawniających do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia). Wówczas zwiększony limit zużycia energii elektrycznej zastosowany będzie proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., ale rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono Oświadczenie, czyli od czerwca 2023 r.

16. Co w sytuacji gdy zawieram nową umowę w trakcie 2023 r.: na nowe PPE lub na istniejące PPE?

W przypadku zawarcia w trakcie 2023 r. przez uprawnionego odbiorcę umowy na dostawę energii dla nowego PPE, limit zużycia liczony jest proporcjonalnie do ilości dni wykorzystywania tego PPE w 2023 r. 

Jeśli odbiorca uprawniony w nowym PPE spełnia przesłanki do korzystania z limitu 3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego z tytułu zużycia energii na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub podwyższonych limitów zużycia (3600 lub 4000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym) i złoży wymagane Oświadczenie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, wówczas podwyższone limity będą uwzględniane od daty rozpoczęcia realizacji tej umowy dla nowego PPE (nie wcześniej jednak niż od daty spełnienia przesłanek, warunkujących możliwość skorzystania z tych limitów).

W przypadku zawarcia w trakcie 2023 r. przez uprawnionego odbiorcę umowy na dostawę energii w istniejącym wcześniej PPE (przejęcie licznika od innego odbiorcy), limit zużycia liczony jest od początku 2023 r. Jeśli poprzedni odbiorca zużyje cały limit obowiązujący dla danego PPE, wówczas nowy odbiorca nie będzie mógł skorzystać z limitu zużycia na tym PPE, chyba że limit nowego odbiorcy, jest wyższy niż dotychczas wykorzystany w danym PPE.

17. Co w sytuacji gdy zmienię sprzedawcę energii elektrycznej w 2023 r.?

W przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w trakcie 2023 r. przez odbiorcę uprawnionego, limit zużycia liczony jest od początku 2023 r. niezależnie od tego, które przedsiębiorstwo energetyczne realizuje umowę dla danego PPE. W przypadku zużycia całego limitu obowiązującego dla PPE w trakcie obowiązywania umowy z danym sprzedawcą, po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą użytkownik nie będzie już uprawniony do ponownego skorzystania z limitu zużycia w tym PPE. 

18. Co w sytuacji kiedy Klient jest posiadaczem Karty Dużej Rodziny i jedno z dzieci jest niepełnosprawne? Czy w takie sytuacji limity ulegają zsumowaniu?

Nie, limity zużycia nie sumują się. Odbiorca decyduje, z którego limitu chce skorzystać. W przypadku, gdy odbiorca na Oświadczeniu zaznaczy dwa różne uprawnienia (np. posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) i dołączy kopię Karty Dużej Rodziny, wówczas Enea uwzględni wyższy limit w rozliczeniu z odbiorcą (w opisanym przykładzie limit 4000 kWh dla posiadacza Karty Dużej Rodziny).

19. Jak będę mógł sprawdzić wykorzystany limit / zużycie energii w 2023 r.?

Enea dokona oszacowania zużycia energii na dzień 31 grudnia 2022 r. i na fakturze wskaże ilość zużytych kWh od dnia 1 stycznia 2023 r. Od tego poziomu zużycia będzie rozliczany limit obowiązujący danego odbiorcę (3000/3600/4000 kWh/iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). Odbiorca na podstawie otrzymywanych faktur będzie mógł zsumować swoje zużycie energii od 1 stycznia 2023 i ocenić kiedy zbliża się lub przekroczy należny limit.

Informacja o ilości zużytej energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym znajduje się:

1. Na drugiej stronie faktury rozliczeniowej (pod nazwą grupy taryfowej) lub

2. Na koncie w eBOK w zakładce „Zużycia i odczyty”, następnie "Historia zużycia". W eBOK należy zsumować wartość zużycia z ostatniego roku*.  Zaloguj się do eBOK 

*Okresy rozliczeniowe obrazujące zużycie mogą nie pokrywać się z rokiem kalendarzowym i mogą stanowić przybliżoną wartość rocznego zużycia w zależności od dat odczytu.

20. Jak będą rozliczani Klienci, którzy w 2023 r. posiadają umowę z gwarancją stałej ceny?

Odbiorcy uprawnieni, którzy na 2023 r. zawarli umowę z gwarancją stałej ceny, w okresie obowiązywania tej gwarancji będą rozliczani w następujący sposób:

1. klienci indywidualni –  w okresie, na jaki zawarli umowę z gwarancją ceny, przepisów Ustawy nie stosuje się (art. 8 ust. 1), tak więc w rozliczeniach stosowane będą ceny wynikające z umowy z gwarancją stałej ceny.

2. płatnicy będący odbiorcami uprawnionymi z art. 2 ust 2 lit. od b) do f), którzy są odbiorcami końcowymi z grup taryfowych G z art. 2 ust 2 lit. a) 

a) którzy złożyli Oświadczenie zgodnie z Ustawą z 27 października 2022 r. oraz których ceny wynikające z umowy są wyższe niż ceny maksymalne (785 zł/MWh bez akcyzy) będą mieli zastosowane ceny maksymalne wynikające z ustawy, czyli 785 zł/MWh (790 zł/MWh z akcyzą).

b) którzy złożyli Oświadczenie zgodnie z Ustawą z 27 października 2022 r., a ich ceny wynikające z umowy są równe lub niższe niż ceny maksymalne (785 zł/MWh bez akcyzy) będą mieli zastosowane ceny wynikające z umowy

c) którzy nie złożyli Oświadczenia, będą mieli zastosowane ceny wynikające z umowy.  

21. Czy w przypadku elektronicznej wysyłki Oświadczenia wraz z załącznikami (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl) wystarczy podpisać całą wiadomość wymaganym podpisem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym)?

Nie, należy podpisać osobny plik zawierający Oświadczenie. Oświadczenie dotyczące zamrożenia cen energii elektrycznej składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej, dlatego wymaga odrębnego podpisu złożonego bezpośrednio na druku formularza.

Jak to zrobić?

1. Podpisz podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym sam plik poprawnie wypełnionego Oświadczenia.

2. Załącz do wiadomości elektronicznej  wysyłanej przez eBOK/ePUAP/e-mail podpisane Oświadczenie i ewentualny wymagany załącznik i wyślij do Enei.

UWAGA! W przypadku korzystania z ePUAP nie wystarczy podpisanie wyłącznie przysyłanej wiadomości. Konieczne jest uprzednie podpisanie załączanego pliku Oświadczenia.

22. Co w przypadku, kiedy wyślę drogą elektroniczną (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl) Oświadczenie w jednym pliku z kopią orzeczenia o niepełnosprawności?

Z uwagi na zasady ochrony danych osobowych, nie możemy przetwarzać danych wrażliwych znajdujących się na orzeczeniu o niepełnosprawności, dołączonym do Oświadczenia. W związku z tym, zgodnie z RODO przesłany plik zostanie bezpiecznie usunięty z naszej bazy. Celem skorzystania ze zwiększonego limitu 3600 kWh, konieczne będzie ponowne złożenie poprawnie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia.

23. Jakie stawki mnie obowiązują w ramach limitu, jeśli jestem odbiorcą uprawnionym w taryfie G?

W poniższej tabeli znajdują się ceny energii elektrycznej stosowane w 2023 roku do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi w taryfie G, w ramach obowiązującego limitu (3000 kWh lub 3600 kWh lub 4000 kWh):

a. Ceny z Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G na rok 2023 r. Enei SA - obowiązuje dla odbiorców w taryfie G, którzy w 2022 r. mieli zwartą z Eneą umowę i byli rozliczani po cenach wynikających z Taryfy lub 2023 r. zawarli z Enea SA nową umowę (nowe PPE, przepisanie umowy na istniejące PPE, zmiana sprzedawcy).

Grupa
taryfowa
Cena energii
 *netto zł/kWh**brutto zł/kWh
G11/G11p0,41420,5095
G12/G12p  
Strefa I  0,51770,6368
Strefa II  0,24000,2952
G12w  
Strefa I  0,59500,7319
Strefa II  0,25040,3080

* Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
** Podane ceny zawierają podatek od towaru i usług VAT oraz podatek akcyzowy.

b. Średnie ceny energii elektrycznej za rok 2022 r. wynikające z taryf sprzedawców z urzędu, opublikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Łączne średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnie ceny dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach
- Ceny, wskaźniki - Urząd Regulacji Energetyki
 - obowiązują dla odbiorców w taryfie G, którzy do końca 2022 r. mieli zwartą umowę produktową z Eneą.

Grupa
taryfowa
Cena energii
 *netto zł/kWh**brutto zł/kWh
G110,41400,5092
G120,40670,5002
Strefa I  0,49290,6063
Strefa II  0,27630,3398
G12w0,39830,4899
Strefa I  0,50240,6180
Strefa II  0,32540,4002

* Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
** Podane ceny zawierają podatek od towaru i usług VAT oraz podatek akcyzowy.

Powyższe ceny energii nie obowiązują odbiorców, którzy mają zawarte umowy z gwarancją ceny w całym lub części 2023 roku.
W okresie, w którym odbiorcę obejmuje gwarancja stałej ceny będzie on rozliczany zgodnie z cenami i stawkami określonymi w umowie lub aneksie.

24. Jakie stawki mnie obowiązują po przekroczeniu limitu, jeśli jestem odbiorcą uprawnionym w taryfie G?

W poniższej tabeli znajdują się ceny energii elektrycznej stosowane w 2023 roku do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi w taryfie G, po przekroczeniu limitu (3000 kWh lub 3600 kWh lub 4000 kWh).

Poniższe ceny energii nie obowiązują odbiorców, którzy mają zawarte umowy z gwarancją ceny w całym lub części 2023 roku.
W okresie, w którym odbiorcę obejmuje gwarancja stałej ceny będzie on rozliczany zgodnie z cenami i stawkami określonymi w umowie lub aneksie.

Grupa
taryfowa
Cena energii
 *netto zł/kWh**brutto zł/kWh
G11/G11p0,69300,8585
G12/G12p0,69300,8585
G12w0,69300,8585

* Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
** Podane ceny zawierają podatek od towaru i usług VAT oraz podatek akcyzowy.

Premiowanie oszczędzania energii - Upust cenowy

25. Jakie będą zasady naliczania upustu cenowego za mniejsze zużycie energii w 2023 r.?

Jeśli w danym PPE odbiorcy uprawnionego poziom zużycia energii elektrycznej w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wyniesie nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wówczas Enea w rozliczeniach z takim odbiorcą w 2024 r. zastosuje upust. Upust wyniesie 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i (w przypadku umowy kompleksowej) usługi dystrybucji energii elektrycznej, poniesionej przez odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  

 

26. Czy upust cenowy będzie obejmował prosumentów?

W stosunku do prosumentów należących do grupy taryfowej G, podobnie jak wobec wszystkich innych Odbiorców uprawnionych, którzy w okresie 1.10.2022 r. - 31.12.2023 r. ograniczą swoje zużycie (pobór energii z sieci), w porównaniu do okresu 1.10.2021 r. - 31.12.2022 r., o co najmniej 10 %, zostanie naliczony upust. Upust stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie 1.10.2022 r. - 31.12.2023 r. 

Dodatek elektryczny

27. Gdzie należy się zgłosić celem uzyskania dodatku elektrycznego?

O dodatek elektryczny można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszkania.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

 

Swoje aktualne zużycie energii najszybciej sprawdzisz w eBOK. To bezpieczna i wygodna platforma, która umożliwia m.in. możliwość sprawdzenia stanu konta, aktualnego zużycia, aktywacji e-faktury, czy aktualizacji danych kontaktowych.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

 

Zaloguj się do eBOK

 

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127 z późn. zm.)
2 Wolumeny rocznego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym będące jednocześnie limitami zużycia energii elektrycznej w 2023 roku, które uprawniają odbiorców w gospodarstwach domowych do stosowania wobec nich cen i stawek z taryf, o których mowa w art. 3 ust. 1 lub art. 4 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 5 ust. 1 lub ust.3 art. lub 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
3 Szacowana suma rocznych opłat za energię elektryczną w 2023 roku wynikająca z cen oraz stawek taryf dla energii elektrycznej i taryf dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na rok 2023 zaokrąglonych do pełnych 100 zł (słownie: stu złotych).
4 Szacowana suma rocznych opłat za energię elektryczną w 2023 roku wynikająca z cen oraz stawek taryf dla energii elektrycznej i taryf dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonych przez Prezesa URE o których mowa w art. 3 ust. 1 lub art. 4 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 5 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zaokrąglonych do pełnych 100 zł (słownie: stu złotych).
5 Różnica pomiędzy pkt 3) a pkt 4) zaokrąglona do pełnych 100 zł (słownie: stu złotych).
6 Z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług dla energii elektrycznej w:
- 2022 roku – podatek akcyzowy (zwolnienie), podatek od towarów i usług 5 proc.,
- 2023 roku – podatek akcyzowy (5zł/MWh), podatek od towarów i usług 23 proc.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.