•     •    


 •     

Zobacz niżej

Do jakiego poziomu zużycia energii elektrycznej
jej ceny będą takie same, jak w 2022 roku

Limit zużycia do 2 000 kWh 

Wszyscy odbiorcy z grup taryfowych G, w tym gospodarstwa domowe, których limit zużycia energii wynosi do 2000 kWh rocznie

Nie należy składać Oświadczenia

Limit zużycia do 2 600 kWh

Osoby uprawnione posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których limit zużycia energii wynosi do 2600 kWh rocznie

Należy złożyć Oświadczenie - wzór poniżej

Limit zużycia do 3 000 kWh

Osoby uprawnione posiadające Kartę Dużej Rodziny albo prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, których limit zużycia energii wynosi do 3000 kWh rocznie

Należy złożyć Oświadczenie - wzór poniżej

Limit zużycia do 2 000 kWh w związku z budową domu

Osoby uprawnione w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego, gdy budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej. 

Należy złożyć Oświadczenie - wzór poniżej


Jeżeli przysługuje Ci zwiększony limit:

2 600 kWh rocznie - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- 3 000 kWh rocznie - Karta Dużej Rodziny lub gospodarstwo rolne,
- 2 000 kWh rocznie - budowa domu,
- iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowymi
pobierz Oświadczenie, zapisz na dysku lokalnym, wypełnij elektronicznie, podpisz elektronicznym podpisem kwalifikowanym i wyślij za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podpisz własnoręcznie i prześlij na adres wskazany na fakturze - szczegóły w pozycji nr 10 poniżej.
 

Pobierz i zapisz Oświadczenie

 

Zobacz oszczędności dzięki Rządowej Tarczy Solidarnościowej

Zapewniamy Polakom bezpieczeństwo dzięki Rządowej Tarczy Solidarnościowej. Chroni ona każdego, zwłaszcza rodziny wielodzietne i osoby z niepełnosprawnościami, aby w 2023 roku nie odczuwały negatywnych skutków wzrostu cen prądu.

Gwarantowana cena energii w 2023 roku obowiązuje:

Limit ustawowy zużycia energii [kWh rocznie]*

Wartość rocznego rachunku przed wprowadzeniem Tarczy Solidarnościowej**

Wartość rocznego rachunku po wprowadzeniu Tarczy Solidarnościowej**

Roczna oszczędność na rachunkach***

 

2 000 kWh dla odbiorców z grup taryfowych G

4 004 zł

2 003 zł

2 001 zł

 

2 600 kWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnością

4 506 zł

2 125 zł

2 381 zł

 

3 000 kWh dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny

7 071 zł

3 791 zł

3 280 zł

 

3 000 kWh dla gospodarstw rolnych

10 416 zł

6 255 zł

4 161 zł

 

250 kWh na działkę dla działek w rodzinnych ogródkach działkowych

422 zł

189 zł

233 zł

 

 

Zobacz więcej informacji o Rządowej Tarczy Solidarnościowej

 

 *) Limit ustawowy [kWh rocznie] - limity zużycia prądu, dla których ceny energii będą zamrożone w 2023 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
**) Szacunki [zł brutto] dla taryfy G11, uwzględniające koszty operacyjne Enei Operator i ustawowe korzyści związane z zamrożeniem cen energii w 2023 roku, przy zakładanym przykładowym rocznym zużyciu: 2 200 kWh dla odbiorców z grup taryfowych G, 2 500 kWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnością, 4 000 kWh dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny, 6 000 kWh dla gospodarstw rolnych i 250 kWh dla działki w rodzinnym ogródku działkowym.
***) Oszczędność roczna [zł brutto] - szacowana różnica w sumie rocznych rachunków za prąd w wyniku zamrożenia cen prądu zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz Ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku w odniesieniu do stawek z taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE obowiązującej w 2023 roku.
 
 

10%

dodatkowego upustu dla oszczędnych!
Na dodatkowe 10% upustu w 2024 roku mogą liczyć odbiorcy, którzy w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zużyją nie więcej niż 90% energii w porównaniu do okresu od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zobacz najczęściej zadawane pytania

Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku

1. Kogo dotyczy Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej?

Zamrożenie cen energii – w ramach ustawowych limitów zużycia - jest dedykowane odbiorcom uprawnionym, to jest odbiorcom końcowym zużywającym energię na potrzeby:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego - w przypadkach wspólnego pomiaru,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
 • budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej.

2. Kiedy zostanie wprowadzone w życie zamrożenie cen energii?

Zamrożenie cen – w ramach ustawowych limitów zużycia będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

3. Jakie przysługują limity zużycia energii?

Od 1 stycznia 2023 roku rozliczenia energii po cenach z Taryfy z 2022 r. dla odbiorców z grup taryfowych G będą obowiązywały w ramach następujących limitów zużycia energii:

 • 2000 kWh rocznie dla wszystkich odbiorców z grup taryfowych G (odbiorców uprawnionych), w tym gospodarstw domowych,
 • 2600 kWh rocznie – w stosunku do odbiorców uprawnionych, którzy posiadają orzeczenie (jedno z następujących):
  - o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  - o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  - o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  - o całkowitej niezdolności do pracy
  - o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  - o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  - że spełniają warunki osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
  lub mieszkają wspólnie z osobą posiadającą takie orzeczenie lub z osobą poniżej 16 roku życia z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • 3000 kWh rocznie dla odbiorców uprawnionych posiadających Kartę Dużej Rodziny albo prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej;
 • 2000 kWh rocznie dla odbiorców uprawnionych w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • iloczynu 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym - w przypadku zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby altan działkowych w rodzinnym ogrodzie działkowym, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru. 

4. Czego dotyczy limit zużycia?

Limit dotyczy rocznego zużycia energii elektrycznej w konkretnym punkcie poboru energii (PPE).

Limity 2000 kWh lub 2600 kWh lub 3000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, odnoszą się do konkretnego punktu poboru energii (PPE), w którym prąd zużywany jest na następujące potrzeby:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego - w przypadkach wspólnego pomiaru,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza
 • budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej..

5. Czy zamrożenie cen obejmie prosumentów?

Tak, jeśli prosument jest odbiorcą końcowym zużywającym energię na potrzeby, o których mowa w punkcie 1 powyżej.       

6. Jak będą rozliczani prosumenci, którzy zgodnie z Ustawą są odbiorcami uprawnionymi?

 • net-metering

Prosumenci należący do grupy taryfowej G, rozliczani w systemie opustów (net-metering), od 1.01.2023 r. będą mieli prawo do korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej – w ramach ustawowych limitów zużycia (2000 kWh lub 2600 kWh lub 3000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). W przypadku prosumentów zużycie energii będzie określane po zbilansowaniu energii pobranej z energią wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej. Po zastosowaniu obowiązującego danego prosumenta opustu 1: 0,7 albo 1: 0,8, ilość nadwyżki energii pobranej nad wyprodukowaną będzie rozliczana przy uwzględnieniu ustawowych limitów zużycia 2000 kWh lub 2600 kWh lub 3000 kWh po cenach z Taryfy z 2022 r.

 • net-billing

Prosumenci należący do grupy taryfowej G, rozliczani w systemie net-billingu będą mieli prawo do korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej tak jak inni odbiorcy z tej grupy taryfowej, tj. w ramach obowiązujących ich limitów energii pobranej z sieci dystrybucyjnej (2000 kWh lub 2600 kWh lub 3000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). W ramach limitów zużycia, w 2023 r. dla prosumentów rozliczanych na podstawie Taryfy, za energię pobraną z sieci zostaną zastosowane ceny i stawki opłat wynikające z obowiązujących w 2022 roku Taryf.

7. Czy limit zużycia odbiorcy uprawnionego przysługuje na więcej niż jeden PPE?

Limit zużycia dla osób uprawnionych, które prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej przysługuje w stosunku do PPE służących rozliczeniom zużycia energii elektrycznej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego, lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej, i których to gruntów dotyczy  decyzja o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego. 

Limit zużycia dla odbiorców uprawnionych posiadających Kartę Dużej Rodziny przysługuje w stosunku do PPE wymienionych w umowie zawartej ze sprzedawcą energii przez rodzica rodziny wielodzietnej, któremu wydano Kartę Dużej Rodziny.

Limit zużycia dla osób uprawnionych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje w stosunku do  PPE, znajdujących się w lokalu/obiekcie, w którym zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością, posiadająca ww.  orzeczenie.

8. Jakie dokumenty trzeba złożyć żeby skorzystać z zamrożenia cen?

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2000 kWh nie składają żadnych dokumentów do sprzedawcy (żadnych wniosków, oświadczeń, załączników). Sprzedawca sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Natomiast warunkiem skorzystania z limitu 2600 lub 3000 kWh lub 2000 kWh w związku z budową budynku mieszkalnego lub iloczynu 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym jest złożenie sprzedawcy Oświadczenia potwierdzającego uprawnienie Odbiorcy do takiego, zwiększonego limitu. Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj: Oświadczenie.

Stosujemy zasadę – jedno Oświadczenie wraz z załącznikami dla jednego PPE.

Do Oświadczenia należy załączyć kopię następujących dokumentów:

 • Rolnik (odbiorca uprawniony prowadzący w dniu wejścia w życie Ustawy gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej) – decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • Odbiorca uprawniony posiadający Kartę Dużej Rodziny (wyłącznie jako rodzic rodziny wielodzietnej) – Karty Dużej Rodziny.

Odbiorca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym z taką osobą składa tylko stosowne Oświadczenie i nie załącza żadnych kopii orzeczenia o niepełnosprawności. Sprzedawca może jednak poprosić Odbiorcę o przedstawienie do wglądu właściwego orzeczenia o niepełnosprawności, w celu weryfikacji Oświadczenia.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

9. Co w przypadku, kiedy Odbiorca posiada Kartę Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej?

Jeśli Odbiorca będący rodzicem rodziny wielodzietnej posiada Kartę Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej,  to chcąc skorzystać ze zwiększonego limitu 3000 kWh, musi dołączyć do prawidłowo wypełnionego Oświadczenia wydrukowane zdjęcie ekranu. 

10. W jakiej formie i gdzie należy składać wymagane dokumenty do Enei?

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2000 kWh nie składają żadnych dokumentów do sprzedawcy. Sprzedawca sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odbiorca uprawniony do zwiększonego limitu kWh (2600 kWh lub 3000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym) składa wymagane Oświadczenie wraz z kompletem dokumentów na piśmie w postaci:

 • papierowej – Oświadczenie w postaci papierowej wymaga własnoręcznego podpisu i złożenia wraz z załącznikami:
  osobiście w BOK albo
  - przesłania drogą pocztową na adres korespondencyjny Enei wskazany na fakturze.
  Jeżeli Klient składa dokumenty osobiście w BOK to nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty. Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie wypełnionego Oświadczenia oraz wymaganych załączników (zobacz pkt 8), a także dodatkowo – do wglądu:
  - oryginał orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku odbiorcy posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującym w gospodarstwie domowym z taką osobą;
  - oryginał ważnej Karty Dużej Rodziny – w przypadku odbiorcy posiadającego taką Kartę.  
 • elektronicznej – Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (certyfikatem podpisu osobistego z e-dowodu) i przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl). 

Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany.

Oświadczenia należy składać wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. W zależności od sposobu złożenia oświadczenia, załączniki mogą mieć postać: kserokopii, skanu lub zdjęcia odpowiedniego dokumentu. 

Zalecamy skorzystanie z wzoru Oświadczenia dostępnego na stronie enea.pl.

11. Do kiedy muszę złożyć stosowne dokumenty jeżeli jestem odbiorcą uprawnionym?

Jeśli odbiorca uprawniony na dzień 18 października 2022 r. spełnia warunki uprawniające do zwiększonego limitu zużycia, podpisane Oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami powinien złożyć (przesłać) do Enei niezwłocznie, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

W przypadku złożenia Oświadczenia drogą korespondencyjną, do zachowania ww. terminu, wystarczy nadanie dokumentów najpóźniej w dniu 30 czerwca 2023 r. w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego lub placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia uprawnienia do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia w trakcie 2023 r., Oświadczenie wraz z załącznikami należy złożyć niezwłocznie po nabyciu tego uprawnienia, maksymalnie jednak w terminie 30 dni od dnia nabycia uprawnienia.

 

12. Co w przypadku jeśli jestem odbiorcą uprawnionym do zwiększonego limitu 2600 kWh lub 3000 kWh lub iloczynu 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowymi, nie złożę dokumentów do końca czerwca 2023 r.?

Jeśli odbiorca uprawniony, który w dniu 18 października 2022 r. spełnia warunki uprawniające do korzystania ze zwiększonych limitów zużycia, w terminie do 30 czerwca 2023 r. nie złoży Oświadczenia - nie będzie mógł skorzystać ze zwiększonych limitów (2600 kWh lub 3000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). Odbiorca uprawniony skorzysta wówczas z limitu 2000 kWh.

 

13. Co w przypadku, kiedy nabędę uprawnienie do skorzystania ze zwiększonego limitu kWh w trakcie 2023 r. ?

Odbiorcy, którzy w trakcie 2023 r. spełnią przesłanki, pozwalające na zakwalifikowanie ich do jednej z grup o zwiększonym limicie zużycia energii, powinni złożyć Oświadczenie niezwłocznie po spełnieniu tych przesłanek, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich spełnienia. W takiej sytuacji zwiększony limit zużycia energii elektrycznej, zastosowany zostanie proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym spełnione zostały te przesłanki.

Jeśli natomiast Oświadczenie zostanie złożone później niż 30 dni od daty spełnienia przesłanek uprawniających do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia, wówczas uprawnienie liczone jest proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone Oświadczenie.

Przykład 1

Klientowi w marcu 2023 r. urodzi się trzecie dziecko, w kwietniu otrzyma w związku z tym Kartę Dużej Rodziny i w tym miesiącu (kwietniu) złoży też do Enei Oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami (mieszcząc się w ustawowym terminie 30 dni). Wówczas zwiększony limit zużycia energii elektrycznej obliczony zostanie w 2023 r. proporcjonalnie od miesiąca kwietnia, kiedy to zostały spełnione przesłanki uprawniające do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia (tj. Klient otrzymał Kartę Dużej Rodziny).

Przykład 2

Klient (lub osoba zamieszkująca z nim wspólnie) w marcu 2023 r. otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, natomiast Oświadczenie złoży w maju (tj. po upływie 30 dni od spełnienia przesłanek uprawniających do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia). Wówczas zwiększony limit zużycia energii elektrycznej zastosowany będzie proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., ale rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono Oświadczenie, czyli od czerwca 2023 r.

14. Co w sytuacji gdy zawieram nową umowę w trakcie 2023 r.: na nowe PPE lub na istniejące PPE?

W przypadku zawarcia w trakcie 2023 r. przez uprawnionego odbiorcę umowy na dostawę energii dla nowego PPE, limit zużycia liczony jest proporcjonalnie do ilości dni wykorzystywania tego PPE w 2023 r. 

Jeśli odbiorca uprawniony w nowym PPE spełnia przesłanki do korzystania z podwyższonych limitów zużycia (2600 lub 3000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym) i złoży wymagane Oświadczenie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, wówczas podwyższone limity będą uwzględniane od daty rozpoczęcia realizacji tej umowy dla nowego PPE (nie wcześniej jednak niż od daty spełnienia przesłanek, warunkujących możliwość skorzystania z tych limitów).

W przypadku zawarcia w trakcie 2023 r. przez uprawnionego odbiorcę umowy na dostawę energii w istniejącym wcześniej PPE (przejęcie licznika od innego odbiorcy), limit zużycia liczony jest od początku 2023 r. Jeśli poprzedni odbiorca zużyje cały limit obowiązujący dla danego PPE, wówczas nowy odbiorca nie będzie mógł skorzystać z limitu zużycia na tym PPE, chyba że limit nowego odbiorcy, jest wyższy niż dotychczas wykorzystany w danym PPE.

15. Co w sytuacji gdy zmienię sprzedawcę energii elektrycznej w 2023 r.?

W przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w trakcie 2023 r. przez odbiorcę uprawnionego, limit zużycia liczony jest od początku 2023 r. niezależnie od tego, które przedsiębiorstwo energetyczne realizuje umowę dla danego PPE. W przypadku zużycia całego limitu obowiązującego dla PPE w trakcie obowiązywania umowy z danym sprzedawcą, po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą użytkownik nie będzie już uprawniony do ponownego skorzystania z limitu zużycia w tym PPE. 

16. Przesłałem (-am) już dokumenty do Enei przed wejściem w życie Ustawy lub złożyłem (-am) niekompletne lub niepodpisane dokumenty. Co się z nimi stanie?

Przesłane do Enei dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z zamrożenia cen, usuniemy w sposób bezpieczny z naszych zasobów w następujących przypadkach:

 • dokumenty zostały przesłane przed wejściem w życie Ustawy,
 • brak wszystkich wymaganych Ustawą dokumentów, np.: zostało przesłane Oświadczenie bez kopii Karty Dużej Rodziny; została przesłana kopia decyzji o podatku rolnym bez Oświadczenia,
 • brak koniecznych danych i klauzul np.: Oświadczenie nie zawiera informacji o nazwie organu podatkowego wydającego decyzję o podatku rolnym,
 • dokumenty nadmiarowe, np.: kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Odbiorca uprawniony w celu skorzystania ze zwiększonego limitu kWh będzie musiał ponownie złożyć do Enei wymagane dokumenty.

Wzór wymaganego Oświadczenia odbiorcy udostępniony jest na stronie enea.pl.

17. Co w sytuacji kiedy Klient jest posiadaczem Karty Dużej Rodziny i jedno z dzieci jest niepełnosprawne? Czy w takie sytuacji limity ulegają zsumowaniu?

Nie, limity zużycia nie sumują się. Odbiorca decyduje, z którego limitu chce skorzystać. W przypadku, gdy odbiorca na Oświadczeniu zaznaczy dwa różne uprawnienia (np. posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) i dołączy kopię Karty Dużej Rodziny, wówczas Enea uwzględni wyższy limit w rozliczeniu z odbiorcą (w opisanym przykładzie limit 3000 kWh dla posiadacza Karty Dużej Rodziny).

18. Jak będę mógł sprawdzić wykorzystany limit / zużycie energii w 2023 r.?

Enea dokona oszacowania zużycia energii na dzień 31 grudnia 2022 r. i na fakturze wskaże ilość zużytych kWh od dnia 1 stycznia 2023 r. Od tego poziomu zużycia będzie rozliczany limit obowiązujący danego odbiorcę (2000/2600/3000 kWh/iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). Odbiorca na podstawie otrzymywanych faktur będzie mógł zsumować swoje zużycie energii  od 1 stycznia 2023 i ocenić kiedy zbliża się lub przekroczy należny limit.

Informacja o ilości zużytej energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym znajduje się:

1. Na drugiej stronie faktury rozliczeniowej (pod nazwą grupy taryfowej) lub

2. Na koncie w eBOK w zakładce „Zużycia i odczyty”, następnie "Historia zużycia". W eBOK należy zsumować wartość zużycia z ostatniego roku*.  Zaloguj się do eBOK 

*Okresy rozliczeniowe obrazujące zużycie mogą nie pokrywać się z rokiem kalendarzowym i mogą stanowić przybliżoną wartość rocznego zużycia w zależności od dat odczytu.

19. Jak będą rozliczani Klienci, którzy w 2023 r. posiadają umowę z gwarancją stałej ceny? 

Odbiorcy uprawnieni, którzy na 2023 r. zawarli umowę z gwarancją stałej ceny, w okresie obowiązywania tej gwarancji będą rozliczani zgodnie z umową. W tym okresie do takich odbiorców nie stosuje się cen określonych ustawowo. Dla części 2023 roku nie objętej umową z gwarancją stałej ceny, obowiązują odbiorców uprawnionych zasady rozliczeń wynikające z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

20. Czy w przypadku elektronicznej wysyłki Oświadczenia wraz z załącznikami (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl) wystarczy podpisać całą wiadomość wymaganym podpisem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym)? 

Nie, należy podpisać osobny plik zawierający Oświadczenie. Oświadczenie dotyczące zamrożenia cen energii elektrycznej składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej, dlatego wymaga odrębnego podpisu złożonego bezpośrednio na druku formularza.

Jak to zrobić?

1. Podpisz podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym sam plik poprawnie wypełnionego Oświadczenia.

2. Załącz do wiadomości elektronicznej  wysyłanej przez eBOK/ePUAP/e-mail podpisane Oświadczenie i ewentualny wymagany załącznik i wyślij do Enei.

UWAGA ! W przypadku korzystania z ePUAP nie wystarczypodpisanie wyłącznie przysyłanej wiadomości. Konieczne jest uprzednie podpisanie załączanego pliku Oświadczenia.

21. Co w przypadku, kiedy wyślę drogą elektroniczną (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl) Oświadczenie w jednym pliku z kopią orzeczenia o niepełnosprawności? 

Z uwagi na zasady ochrony danych osobowych, nie możemy przetwarzać danych wrażliwych znajdujących się na orzeczeniu o niepełnosprawności, dołączonym do Oświadczenia. W związku z tym, zgodnie z RODO przesłany plik zostanie bezpiecznie usunięty z naszej bazy. Celem skorzystania ze zwiększonego limitu 2600 kWh, konieczne będzie ponowne złożenie poprawnie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia.

Premiowanie oszczędzania energii - Upust cenowy

22. Jakie będą zasady naliczania upustu cenowego za mniejsze zużycie energii w 2023 r. ?

Jeśli w danym PPE odbiorcy uprawnionego poziom zużycia energii elektrycznej w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wyniesie nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wówczas Enea w rozliczeniach z takim odbiorcą w 2024 r. zastosuje upust. Upust wyniesie 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i (w przypadku umowy kompleksowej) usługi dystrybucji energii elektrycznej, poniesionej przez odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  

 

23. Czy upust cenowy będzie obejmował prosumentów?

W stosunku do prosumentów należących do grupy taryfowej G, podobnie jak wobec wszystkich innych Odbiorców uprawnionych, którzy w okresie 1.10.2022 r. - 31.12.2023 r. ograniczą swoje zużycie (pobór energii z sieci), w porównaniu do okresu 1.10.2021 r. - 31.12.2022 r., o co najmniej 10 %, zostanie naliczony upust. Upust stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie 1.10.2022 r. - 31.12.2023 r. 

Dodatek elektryczny

24. Gdzie należy się zgłosić celem uzyskania dodatku elektrycznego?

O dodatek elektryczny można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszkania.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

 

Swoje aktualne zużycie energii najszybciej sprawdzisz w eBOK. To bezpieczna i wygodna platforma, która umożliwia m.in. możliwość sprawdzenia stanu konta, aktualnego zużycia, aktywacji e-faktury, czy aktualizacji danych kontaktowych.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

 

Zaloguj się do eBOK

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.