•     •    


 •     

Zobacz niżej

Ceny energii w I półroczu 2024 roku

LIMITY ZUŻYCIA ENERGII, DO KTÓREGO CENY NIE WZROSNĄ OD 1 STYCZNIA 2024 R. DO 30 CZERWCA 2024 R.

 1 500 kWh

– dla wszystkich odbiorców w gospodarstwach domowych 

Nie należy składać Oświadczenia

1 800 kWh

– dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami

2 000 kWh

– dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników

 

125 kWh

– dla każdej z działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym

1 500 kWh

– w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ

GOSPODARSTWA DOMOWE
Karta Dużej Rodziny,
osoby z niepełnosprawnością, rolnicy,
administracje ROD,
inwestorzy w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Jeśli do 31 marca 2024 r. złożyłeś wymagane oświadczenie – nie musisz nic robić. Automatycznie uwzględnimy Twój limit zużycia, wobec którego stosowana będzie zamrożona cena energii w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Powinieneś złożyć oświadczenie do 30 czerwca 2024 r. w przypadku gdy nabyłeś uprawnienia w 2024 roku.

POZOSTAŁE GOSPODARSTWA DOMOWE

Nic nie musisz robić. Limit zużycia energii elektrycznej,  wobec którego stosowana jest zamrożona cena energii w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., został Ci przyznany automatycznie.

Kto składa Oświadczenie?


Powinieneś złożyć oświadczenie do 30 czerwca 2024 r. w przypadku gdy nabyłeś uprawnienia w 2024 roku. 

Pobierz Oświadczenie, zapisz na dysku lokalnym, wypełnij elektronicznie, podpisz elektronicznym podpisem kwalifikowanym i wyślij za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podpisz własnoręcznie i prześlij na adres wskazany na fakturze.

Oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć niezwłocznie po nabyciu tego uprawnienia, maksymalnie jednak w terminie 30 dni od dnia nabycia uprawnienia. W przypadku przekroczenia terminu 30 dni na złożenie oświadczenia zwiększony limit zostanie uwzględniony począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.
 


Termin na składanie oświadczeń na 2024 rok upłynął 31 marca 2024 r. w przypadku gdy:
a) nabyłeś uprawnienia przed 18 października 2022 r. i nie złożyłeś oświadczenia w terminie do 30 czerwca 2023 r.,
b) nabyłeś uprawnienia w 2023 roku i do 31 marca 2024 r. nie złożyłeś oświadczenia.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie są limity zużycia energii w I półroczu 2024 roku?

W ramach przedłużenia mechanizmu zamrożonej ceny energii wprowadzone zostały nowe limity zużycia prądu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. dla odbiorców uprawnionych w taryfie G, wskazanych poniżej:

 • 1500 kWh - dla wszystkich odbiorców z grup taryfowych G (odbiorców uprawnionych), w tym gospodarstw domowych,
 • 1800 kWh – w stosunku do odbiorców uprawnionych, którzy posiadają orzeczenie (jedno z następujących):
  - o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  - o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  - o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  - o całkowitej niezdolności do pracy
  - o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  - o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  - że spełniają warunki osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
  lub mieszkają wspólnie z osobą posiadającą takie orzeczenie lub z osobą poniżej 16 roku życia z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • 2000 kWh dla odbiorców uprawnionych posiadających Kartę Dużej Rodziny albo prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej; 
 • iloczynu 125 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym - w przypadku zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby altan działkowych w rodzinnym ogrodzie działkowym, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru. 
 • 1500 kWh dla odbiorców uprawnionych w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

2. W jakim okresie obowiązuje zamrożona cena energii?

Zgodnie z nowelizacją ustawy zamrożona cena energii obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. 

3. Czy w związku z przedłużeniem mechanizmu zamrożonej ceny energii muszę składać nowe oświadczenie?

Nie musisz nic robić, jeśli:
a. jesteś odbiorcą nieuprawnionym do zwiększonego limitu zużycia energii (gospodarstwo domowe z limitem do 1500 kWh)
b. już wcześniej złożyłeś wymagane oświadczenie – automatycznie zastosujemy zwiększone limity zużycia, wobec którego stosowana będzie zamrożona cena energii w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. 

Jeśli posiadasz uprawnienia do skorzystania ze zwiększonego limitu lub administrujesz ROD lub jesteś inwestorem w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego i nabyłeś wyżej wymienione uprawnienia w 2024 r., a wcześniej nie złożyłeś oświadczenia, to złóż je niezwłocznie.

Powinieneś złożyć oświadczenie w przypadku gdy nabyłeś uprawnienia w 2024 roku.

Termin na złożenie oświadczeń na 2024 r. upłynął 31.03.2024 r. w przypadku gdy:
a. nabyłeś uprawnienia przed 18 października 2022 r. i nie złożyłeś oświadczania w terminie do 30 czerwca 2023 r.
b. nabyłeś uprawnienia w 2023 roku i dotychczas nie złożyłeś oświadczenia.

Złożenie oświadczenia do 31 marca 2024 roku uprawniło Cię do skorzystania ze zwiększonych limitów obowiązujących w I półroczu 2024 roku. W przypadku nabycia uprawnień w 2024 roku powinieneś złożyć oświadczenie niezwłocznie. 

4. W jaki sposób w rozliczeniach będą uwzględniane limity obowiązujące w I półroczu 2024 r.?

Nowe limity zużycia energii elektrycznej na I półrocze 2024 roku będą uwzględniane automatycznie w rozliczeniach. Jeżeli przekroczyłeś podstawowy limit, a jesteś uprawniony do podwyższonego limitu, to dokonamy stosownej korekty rozliczeń, a pozostały wolumen według nowych limitów zużycia energii w cenach zamrożonych zostanie uwzględniony w kolejnych rozliczeniach. W przypadku konieczności skorygowania wystawionych faktur, korekta zostanie wystawiona również automatycznie. Jeśli w wyniku korekty powstanie na Twoim koncie nadpłata to zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych rozliczeń bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań i kontaktu z Eneą.

5. Co w przypadku, jeśli zużycie energii w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. przekroczy określony limit?

Zgodnie z zapisami Ustawy, maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w I półroczu 2024 r. po przekroczeniu limitu wyniesie 858,54 zł/MWh (z VAT i akcyzą)/693 zł/MWh (bez VAT i akcyzy).

6. Co jeżeli nie wykorzystam do 30 czerwca 2024 r. przysługującego limitu?

Bez względu na to, czy limit zostanie wykorzystany w całości lub w części, od 1 lipca 2024 roku Twoje rozliczenia będą prowadzone w oparciu o aktualną Taryfę Sprzedawcy lub cennik na rok 2024.

7. Co jeśli nabędę prawo do podwyższonego limitu w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku?

W przypadku nabycia uprawnienia do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia w II kwartale 2024 r. Oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć niezwłocznie po nabyciu tego uprawnienia, maksymalnie jednak w terminie 30 dni od dnia nabycia uprawnienia. Wówczas odbiorca podwyższony limit będzie miał uwzględniony od miesiąca, w którym wystąpiła przesłanka umożliwiająca zwiększenie limitu zużycia energii po cenie zamrożonej. W przypadku przekroczenia terminu 30 dni na złożenie oświadczenia zwiększony limit zostanie uwzględniony począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

8. Czego dotyczy limit zużycia? 

Limit dotyczy zużycia energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. w konkretnym punkcie poboru energii (PPE).

Limity 1500 kWh lub 1800 kWh lub 2000 kWh lub iloczyn 125 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, odnoszą się do konkretnego punktu poboru energii (PPE), w którym prąd zużywany jest na następujące potrzeby:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego - w przypadkach wspólnego pomiaru,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza
 • budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej.

9. Czy zamrożenie cen obejmie prosumentów?

Tak, jeśli prosument jest odbiorcą końcowym zużywającym energię na potrzeby, o których mowa w pytaniu nr 8 powyżej.          

10. Jak będą rozliczani prosumenci, którzy zgodnie z Ustawą są odbiorcami uprawnionymi? 

 • net-metering

Prosumenci należący do grupy taryfowej G, rozliczani w systemie opustów (net-metering), mają prawo do korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej w I półroczu 2024 roku – w ramach ustawowych limitów zużycia (1500 kWh lub 1800 kWh lub 2000 kWh lub iloczyn 125 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). W przypadku prosumentów zużycie energii będzie określane po zbilansowaniu energii pobranej z energią wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej. Po zastosowaniu obowiązującego danego prosumenta opustu 1:0,7 albo 1:0,8, ilość nadwyżki energii pobranej nad wyprodukowaną będzie rozliczana przy uwzględnieniu ustawowych limitów zużycia 1500 kWh lub 1800 kWh lub 2000 kWh po cenach z Taryfy z 2022 r.

 • net-billing

Prosumenci należący do grupy taryfowej G, rozliczani w systemie net-billingu mają prawo do korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej w I półroczu 2024 roku tak jak inni odbiorcy z tej grupy taryfowej, tj. w ramach obowiązujących ich limitów energii pobranej z sieci dystrybucyjnej (1500 kWh lub 1800 kWh lub 2000 kWh lub iloczyn 125 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). W ramach limitów zużycia, w 2024 r. dla prosumentów rozliczanych na podstawie Taryfy, za energię pobraną z sieci zostaną zastosowane ceny i stawki opłat wynikające z obowiązującej w 2022 roku Taryfy.

11. Czy limit zużycia odbiorcy uprawnionego przysługuje na więcej niż jeden PPE?

Limit zużycia dla osób uprawnionych, które prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej przysługuje w stosunku do PPE służących rozliczeniom zużycia energii elektrycznej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego, lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej, i których to gruntów dotyczy decyzja o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego. 

Limit zużycia dla odbiorców uprawnionych posiadających Kartę Dużej Rodziny przysługuje w stosunku do PPE wymienionych w umowie zawartej ze sprzedawcą energii przez rodzica rodziny wielodzietnej, któremu wydano Kartę Dużej Rodziny.

Limit zużycia dla osób uprawnionych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje w stosunku do  PPE, znajdujących się w lokalu/obiekcie, w którym zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością, posiadająca ww.  orzeczenie.

12. Jakie dokumenty trzeba złożyć żeby skorzystać z zamrożenia cen? 

Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj: Oświadczenie.

Stosujemy zasadę – jedno Oświadczenie wraz z załącznikami dla jednego PPE.

Do Oświadczenia należy załączyć kopię następujących dokumentów:

 • Rolnik (odbiorca uprawniony prowadzący w dniu wejścia w życie Ustawy gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej) – decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • Odbiorca uprawniony posiadający Kartę Dużej Rodziny (wyłącznie jako rodzic rodziny wielodzietnej) – Karty Dużej Rodziny.

Odbiorca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym z taką osobą składa tylko stosowne Oświadczenie i nie załącza żadnych kopii orzeczenia o niepełnosprawności. Sprzedawca może jednak poprosić Odbiorcę o przedstawienie do wglądu właściwego orzeczenia o niepełnosprawności, w celu weryfikacji Oświadczenia.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

13. Co w przypadku, kiedy Odbiorca posiada Kartę Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej?

Jeśli Odbiorca będący rodzicem rodziny wielodzietnej posiada Kartę Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej,  to chcąc skorzystać ze zwiększonego limitu 2000 kWh na I półrocze 2024 roku, musi dołączyć do prawidłowo wypełnionego Oświadczenia wydrukowane zdjęcie ekranu. 

14. W jakiej formie i gdzie należy składać wymagane dokumenty do Enei?

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w I półroczu 2024 roku z limitem 1500 kWh nie składają żadnych dokumentów do sprzedawcy. Sprzedawca sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyjątek stanowią odbiorcy uprawnieni z tytułu zużycia energii na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej, którzy w celu skorzystania z limitu 1500 kWh po cenie zamrożonej, a po jego przekroczeniu z ceny maksymalnej zobowiązani są złożyć Oświadczenie.

Odbiorca uprawniony do zwiększonego limitu kWh na I półrocze 2024 roku (1800 kWh lub 2000 kWh lub iloczyn 125 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym), który nabył uprawnienie w 2024 roku i dotychczas nie złożył oświadczenia, składa wymagane Oświadczenie wraz z kompletem wymaganych dokumentów w postaci:

 • papierowej – Oświadczenie w postaci papierowej wymaga własnoręcznego podpisu i złożenia wraz z załącznikami:
  - osobiście w BOK albo
  - przesłania drogą pocztową na adres korespondencyjny Enei wskazany na fakturze.
  Jeżeli Klient składa dokumenty osobiście w BOK to nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty. Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie wypełnionego Oświadczenia oraz wymaganych załączników (zobacz pytanie nr 12), a także dodatkowo – do wglądu:
  - oryginał orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku odbiorcy posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującym w gospodarstwie domowym z taką osobą;
  - oryginał ważnej Karty Dużej Rodziny – w przypadku odbiorcy posiadającego taką Kartę.  
 • elektronicznej – Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (certyfikatem podpisu osobistego z e-dowodu) i przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl). 

Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany.

Oświadczenia należy składać wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. W zależności od sposobu złożenia oświadczenia, załączniki mogą mieć postać: kserokopii, skanu lub zdjęcia odpowiedniego dokumentu. 

Zalecamy skorzystanie z wzoru Oświadczenia dostępnego na stronie enea.pl.

15. Co w sytuacji gdy zawieram nową umowę w trakcie 2024 r.: na nowe PPE lub na istniejące PPE?

W przypadku zawarcia w trakcie I półrocza 2024 r. przez uprawnionego odbiorcę umowy na dostawę energii dla nowego PPE, limit zużycia liczony jest proporcjonalnie do ilości dni wykorzystywania tego PPE w pierwszym półroczu 2024 r. 

Jeśli odbiorca uprawniony w nowym PPE spełnia przesłanki do korzystania z limitu na I półrocze 2024 roku: 1500 kWh dla odbiorcy uprawnionego z tytułu zużycia energii na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub  limitów zużycia (1800 lub 2000 kWh lub iloczyn 125 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym) i złoży wymagane Oświadczenie w terminie do 31 marca 2024 r., wówczas nowe limity na I półrocze 2024 roku będą uwzględniane od daty rozpoczęcia realizacji tej umowy dla nowego PPE do 30 czerwca 2024 r. (nie wcześniej jednak niż od daty spełnienia przesłanek, warunkujących możliwość skorzystania z tych limitów).

W przypadku zawarcia w trakcie I półrocza 2024 r. przez uprawnionego odbiorcę umowy na dostawę energii w istniejącym wcześniej PPE (przejęcie licznika od innego odbiorcy), limit zużycia na 2024 rok liczony jest od początku 2024 r. Jeśli poprzedni odbiorca zużyje cały limit obowiązujący dla danego PPE, wówczas nowy odbiorca nie będzie mógł skorzystać z limitu zużycia na tym PPE, chyba że limit nowego odbiorcy, jest wyższy niż dotychczas wykorzystany w danym PPE.

16. Co w sytuacji gdy zmienię sprzedawcę energii elektrycznej w 2024 r.?

W przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w trakcie 2024 r. przez odbiorcę uprawnionego, limit zużycia na I półrocze 2024 roku liczony jest od początku 2024 r. niezależnie od tego, które przedsiębiorstwo energetyczne realizuje umowę dla danego PPE. W przypadku zużycia całego limitu obowiązującego dla PPE w trakcie obowiązywania umowy z danym sprzedawcą, po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą użytkownik nie będzie już uprawniony do ponownego skorzystania z limitu zużycia w tym PPE. 

17. Co w sytuacji kiedy Klient jest posiadaczem Karty Dużej Rodziny i jedno z dzieci jest niepełnosprawne? Czy w takie sytuacji limity ulegają zsumowaniu?

Nie, limity zużycia nie sumują się. Odbiorca decyduje, z którego limitu chce skorzystać. W przypadku, gdy odbiorca na Oświadczeniu zaznaczy dwa różne uprawnienia (np. posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) i dołączy kopię Karty Dużej Rodziny, wówczas Enea uwzględni wyższy limit w rozliczeniu z odbiorcą (w opisanym przykładzie limit 2000 kWh na I półrocze 2024 roku dla posiadacza Karty Dużej Rodziny).

18. Jak będę mógł sprawdzić wykorzystany limit / zużycie energii w 2024 r.?

Enea dokona oszacowania zużycia energii na dzień 31 grudnia 2023 r. i na fakturze wskaże ilość zużytych kWh od dnia 1 stycznia 2024 r. Od tego poziomu zużycia będzie rozliczany limit na 2024 rok obowiązujący danego odbiorcę (1500/1800/2000 kWh/iloczyn 125 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). Na podstawie otrzymywanych faktur będzie można zsumować swoje zużycie energii od 1 stycznia 2024 r. i ocenić kiedy zbliża się lub zostanie przekroczony należny limit.

Informacja o ilości zużytej energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym znajduje się:

1. Na drugiej stronie faktury rozliczeniowej (pod nazwą grupy taryfowej) lub

2. Na koncie w eBOK w zakładce „Zużycia i odczyty”, następnie "Historia zużycia". W eBOK należy zsumować wartość zużycia z ostatniego roku*.  Zaloguj się do eBOK 

*Okresy rozliczeniowe obrazujące zużycie mogą nie pokrywać się z rokiem kalendarzowym i mogą stanowić przybliżoną wartość rocznego zużycia w zależności od dat odczytu.

19. Czy klienci, którzy w 2024 r. posiadają umowę z gwarancją stałej ceny, będą objęci mechanizmem zamrożenia cen w I półroczu 2024 roku?

Tak. Jeżeli ceny wynikające z umowy są niższe, niż cena maksymalna lub zamrożona, stosowane będą ceny korzystniejsze dla Klienta.

20. Czy w przypadku elektronicznej wysyłki Oświadczenia wraz z załącznikami (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl) wystarczy podpisać całą wiadomość wymaganym podpisem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym)? 

Nie, należy podpisać osobny plik zawierający Oświadczenie. Oświadczenie dotyczące zamrożenia cen energii elektrycznej składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej, dlatego wymaga odrębnego podpisu złożonego bezpośrednio na druku formularza.

Jak to zrobić?

1. Podpisz podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym sam plik poprawnie wypełnionego Oświadczenia.

2. Załącz do wiadomości elektronicznej  wysyłanej przez eBOK/ePUAP/e-mail podpisane Oświadczenie i ewentualny wymagany załącznik i wyślij do Enei.

UWAGA! W przypadku korzystania z ePUAP nie wystarczy podpisanie wyłącznie przysyłanej wiadomości. Konieczne jest uprzednie podpisanie załączanego pliku Oświadczenia.

21. Jakie stawki mnie obowiązują w ramach limitu na I półrocze 2024, jeśli jestem odbiorcą uprawnionym w taryfie G?

W poniższej tabeli znajdują się ceny energii elektrycznej stosowane w I półroczu 2024 roku do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi w taryfie G, w ramach obowiązującego limitu na pierwsze półrocze 2024 roku (1500 kWh lub 1800 kWh lub 2000 kWh):

a. ceny energii elektrycznej obowiązujące odbiorców w grupie taryfowej G, przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o., którzy posiadają zawartą z ENEA S.A. umowę w oparciu o zatwierdzaną przez Prezesa URE „Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G”:

Grupa
taryfowa
Cena energii
 *netto zł/kWh**brutto zł/kWh
G11/G11p0,41420,5095
G12/G12p  
Strefa I  0,51770,6368
Strefa II  0,24000,2952
G12w  
Strefa I  0,59500,7319
Strefa II  0,25040,3080

* Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
** Podane ceny zawierają podatek od towaru i usług VAT oraz podatek akcyzowy.

b. ceny energii elektrycznej obowiązujące odbiorców w grupie taryfowej G, którzy posiadają zawartą z ENEA S.A. umowę produktową lub umowę w oparciu o „Taryfę dla energii elektrycznej dla klientów z grup taryfowych G korzystających z prawa wyboru sprzedawcy”:

Grupa
taryfowa
Cena energii
 *netto zł/kWh**brutto zł/kWh
G11/G11p0,41420,5095
G12/G12p  
Strefa I  0,51770,6368
Strefa II  0,24000,2952
G12w  
Strefa I  0,59500,7319
Strefa II  0,25040,3080

* Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
** Podane ceny zawierają podatek od towaru i usług VAT oraz podatek akcyzowy.

22. Jakie stawki mnie obowiązują po przekroczeniu limitu, jeśli jestem odbiorcą uprawnionym w taryfie G? 

Powyżej maksymalnego limitu zużycia (1500 kWh lub 1800 kWh lub 2000 kWh) – w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. obowiązuje cena maksymalna, wynikająca z art. 2 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 oraz w 2024 roku, tj. netto 0,6980 zł/kWh, brutto 0,8585 zł/kWh.

1. Jakie są nowe limity zużycia energii w 2023 roku?

W ramach nowelizacji zapisów Tarczy Solidarnościowej zwiększyły się roczne limity zużycia prądu w 2023 r. dla odbiorców uprawnionych w taryfie G oraz w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

 • z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie - dla wszystkich odbiorców z grup taryfowych G (odbiorców uprawnionych), w tym gospodarstw domowych,
 • z 2600 kWh do 3600 kWh rocznie – w stosunku do odbiorców uprawnionych, którzy posiadają orzeczenie (jedno z następujących):
  - o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  - o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  - o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  - o całkowitej niezdolności do pracy
  - o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  - o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  - że spełniają warunki osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
  lub mieszkają wspólnie z osobą posiadającą takie orzeczenie lub z osobą poniżej 16 roku życia z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • z 3000 kWh do 4000 kWh rocznie dla odbiorców uprawnionych posiadających Kartę Dużej Rodziny albo prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej; 
 • z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie dla odbiorców uprawnionych w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Bez zmian pozostał limit:

 • iloczynu 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym - w przypadku zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby altan działkowych w rodzinnym ogrodzie działkowym, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru. 

2. Czy w związku ze zwiększonymi limitami muszę składać nowe oświadczenie?

Jeżeli nabyłeś uprawnienia przed 2023 rokiem i do 30 czerwca 2023 złożyłeś oświadczenie, nie składasz ponownie nowego, złożone oświadczenie pozostaje w mocy, a zwiększony limit naliczymy automatycznie.

Jeżeli nabyłeś uprawnienia w 2023 roku i również złożyłeś już oświadczenie, nie składasz ponownie nowego, ponieważ złożone oświadczenie pozostaje w mocy, a zwiększony limit naliczymy automatycznie.

3. Co w przypadku gdy przekroczyłem dotychczasowy limit? 

Nowe limity zużycia energii elektrycznej będą uwzględniane automatycznie w rozliczeniach. Jeżeli przekroczyłeś dotychczasowy limit, to dokonamy stosownej korekty rozliczeń, a pozostały wolumen według nowych limitów zużycia energii w cenach zamrożonych zostanie uwzględniony w kolejnych rozliczeniach. W przypadku konieczności skorygowania wystawionych faktur, korekta zostanie wystawiona również automatycznie. Jeśli w wyniku korekty powstanie na Twoim koncie nadpłata to zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych rozliczeń bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań i kontaktu z Eneą.

4. Co w przypadku, jeśli roczne zużycie przekroczy określny limit?

Zgodnie z zapisami Ustawy, maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 r. po przekroczeniu limitu wyniesie 858,54 zł/MWh (z VAT i akcyzą)/693 zł/MWh (bez VAT i akcyzy).

5. Co jeśli nabyłem prawo do podwyższonego limitu w trakcie 2023 roku?

Jeśli w trakcie 2023 r. nabyłeś prawo do zwiększonego limitu, a wcześniej nie złożyłeś oświadczenia, to złóż je niezwłocznie. W tym celu pobierz Oświadczenie, zapisz na dysku lokalnym, wypełnij elektronicznie, podpisz elektronicznym podpisem kwalifikowanym i wyślij za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podpisz własnoręcznie i prześlij na adres wskazany na fakturze - szczegóły w pytaniu nr 11 poniżej.

Nie musisz nic robić, jeśli już wcześniej złożyłeś wymagane oświadczenie – automatycznie zwiększymy Twój limit zużycia, wobec którego stosowana będzie zamrożona cen energii.

6. Do kiedy muszę złożyć stosowne dokumenty jeżeli jestem odbiorcą uprawnionym?

W przypadku nabycia uprawnienia do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia w trakcie 2023 r., Oświadczenie wraz z załącznikami należy złożyć niezwłocznie po nabyciu tego uprawnienia, maksymalnie jednak w terminie 30 dni od dnia nabycia uprawnienia. Wówczas odbiorca nabędzie uprawnienia od miesiąca, w którym wystąpiła przesłanka umożliwiająca zwiększenie limitu zużycia energii po cenie zamrożonej. W przypadku przekroczenia terminu 30 dni na złożenie oświadczenia zwiększony limit zostanie uwzględniony rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

7. Czego dotyczy limit zużycia? 

Limit dotyczy rocznego zużycia energii elektrycznej w konkretnym punkcie poboru energii (PPE).

Limity 3000 kWh lub 3600 kWh lub 4000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, odnoszą się do konkretnego punktu poboru energii (PPE), w którym prąd zużywany jest na następujące potrzeby:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego - w przypadkach wspólnego pomiaru,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza
 • budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej.

8. Czy zamrożenie cen obejmie prosumentów?

Tak, jeśli prosument jest odbiorcą końcowym zużywającym energię na potrzeby, o których mowa w pytaniu nr 7 powyżej.         

9. Jak będą rozliczani prosumenci, którzy zgodnie z Ustawą są odbiorcami uprawnionymi? 

 • net-metering

Prosumenci należący do grupy taryfowej G, rozliczani w systemie opustów (net-metering), mają prawo do korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej – w ramach ustawowych limitów zużycia (3000 kWh lub 3600 kWh lub 4000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). W przypadku prosumentów zużycie energii będzie określane po zbilansowaniu energii pobranej z energią wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej. Po zastosowaniu obowiązującego danego prosumenta opustu 1: 0,7 albo 1: 0,8, ilość nadwyżki energii pobranej nad wyprodukowaną będzie rozliczana przy uwzględnieniu ustawowych limitów zużycia 3000 kWh lub 3600 kWh lub 4000 kWh po cenach z Taryfy z 2022 r.

 • net-billing

Prosumenci należący do grupy taryfowej G, rozliczani w systemie net-billingu mają prawo do korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej tak jak inni odbiorcy z tej grupy taryfowej, tj. w ramach obowiązujących ich limitów energii pobranej z sieci dystrybucyjnej (3000 kWh lub 3600 kWh lub 4000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). W ramach limitów zużycia, w 2023 r. dla prosumentów rozliczanych na podstawie Taryfy, za energię pobraną z sieci zostaną zastosowane ceny i stawki opłat wynikające z obowiązującej w 2022 roku Taryfy.

10. Czy limit zużycia odbiorcy uprawnionego przysługuje na więcej niż jeden PPE?

Limit zużycia dla osób uprawnionych, które prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej przysługuje w stosunku do PPE służących rozliczeniom zużycia energii elektrycznej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego, lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej, i których to gruntów dotyczy  decyzja o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego. 

Limit zużycia dla odbiorców uprawnionych posiadających Kartę Dużej Rodziny przysługuje w stosunku do PPE wymienionych w umowie zawartej ze sprzedawcą energii przez rodzica rodziny wielodzietnej, któremu wydano Kartę Dużej Rodziny.

Limit zużycia dla osób uprawnionych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje w stosunku do  PPE, znajdujących się w lokalu/obiekcie, w którym zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością, posiadająca ww.  orzeczenie.

11. Jakie dokumenty trzeba złożyć żeby skorzystać z zamrożenia cen? 

Termin na składanie oświadczeń minął 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie dokumenty mogą złożyć osoby, które w trakcie 2023 roku nabyły uprawnienia do skorzystania z podwyższonego limitu (a wcześniej nie złożyły Oświadczenia).

Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj: Oświadczenie.

Stosujemy zasadę – jedno Oświadczenie wraz z załącznikami dla jednego PPE.

Do Oświadczenia należy załączyć kopię następujących dokumentów:

 • Rolnik (odbiorca uprawniony prowadzący w dniu wejścia w życie Ustawy gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej) – decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • Odbiorca uprawniony posiadający Kartę Dużej Rodziny (wyłącznie jako rodzic rodziny wielodzietnej) – Karty Dużej Rodziny.

Odbiorca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym z taką osobą składa tylko stosowne Oświadczenie i nie załącza żadnych kopii orzeczenia o niepełnosprawności. Sprzedawca może jednak poprosić Odbiorcę o przedstawienie do wglądu właściwego orzeczenia o niepełnosprawności, w celu weryfikacji Oświadczenia.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

12. Co w przypadku, kiedy Odbiorca posiada Kartę Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej?

Jeśli Odbiorca będący rodzicem rodziny wielodzietnej posiada Kartę Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej,  to chcąc skorzystać ze zwiększonego limitu 4000 kWh, musi dołączyć do prawidłowo wypełnionego Oświadczenia wydrukowane zdjęcie ekranu. 

13. W jakiej formie i gdzie należy składać wymagane dokumenty do Enei?

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 3000 kWh nie składają żadnych dokumentów do sprzedawcy. Sprzedawca sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyjątek stanowią odbiorcy uprawnieni z tytułu zużycia energii na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej, którzy w celu skorzystania z limitu 3000 kWh po cenie zamrożonej, a po jego przekroczeniu z ceny maksymalnej zobowiązani są złożyć Oświadczenie.

Odbiorca uprawniony do zwiększonego limitu kWh (3600 kWh lub 4000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym), który dotychczas nie złożył oświadczenia, składa wymagane Oświadczenie wraz z kompletem dokumentów na piśmie w postaci:

 • papierowej – Oświadczenie w postaci papierowej wymaga własnoręcznego podpisu i złożenia wraz z załącznikami:
  - osobiście w BOK albo
  - przesłania drogą pocztową na adres korespondencyjny Enei wskazany na fakturze.
  Jeżeli Klient składa dokumenty osobiście w BOK to nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty. Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie wypełnionego Oświadczenia oraz wymaganych załączników (zobacz pytanie nr 11), a także dodatkowo – do wglądu:
  - oryginał orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku odbiorcy posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującym w gospodarstwie domowym z taką osobą;
  - oryginał ważnej Karty Dużej Rodziny – w przypadku odbiorcy posiadającego taką Kartę.  
 • elektronicznej – Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (certyfikatem podpisu osobistego z e-dowodu) i przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl). 

Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany.

Oświadczenia należy składać wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. W zależności od sposobu złożenia oświadczenia, załączniki mogą mieć postać: kserokopii, skanu lub zdjęcia odpowiedniego dokumentu. 

Zalecamy skorzystanie z wzoru Oświadczenia dostępnego na stronie enea.pl.

14. Co w przypadku jeśli jestem odbiorcą uprawnionym do zwiększonego limitu 3600 kWh lub 4000 kWh lub iloczynu 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowymi, nie złożyłem wymaganych dokumentów?

Jeśli odbiorca uprawniony, który w dniu 18 października 2022 r. spełniał warunki uprawniające do korzystania ze zwiększonych limitów zużycia nie złożył Oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. - nie będzie mógł skorzystać ze zwiększonych limitów (3600 kWh lub 4000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). Odbiorca uprawniony skorzysta wówczas z limitu 3000 kWh.

15. Co w przypadku, kiedy nabędę uprawnienie do skorzystania ze zwiększonego limitu kWh w trakcie 2023 r. i nie złożyłem dotychczas stosownych dokumentów?

Odbiorcy, którzy w trakcie 2023 r. spełnią przesłanki, pozwalające na zakwalifikowanie ich do jednej z grup o zwiększonym limicie zużycia energii, powinni złożyć Oświadczenie niezwłocznie po spełnieniu tych przesłanek, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich spełnienia. W takiej sytuacji zwiększony limit zużycia energii elektrycznej, zastosowany zostanie proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym spełnione zostały te przesłanki.

Jeśli natomiast Oświadczenie zostanie złożone później niż 30 dni od daty spełnienia przesłanek uprawniających do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia, wówczas uprawnienie liczone jest proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone Oświadczenie.

Przykład 1

Klientowi w marcu 2023 r. urodziło się trzecie dziecko, w kwietniu otrzymał w związku z tym Kartę Dużej Rodziny i w tym miesiącu (kwietniu) złożył też do Enei Oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami (mieszcząc się w ustawowym terminie 30 dni). Wówczas zwiększony limit zużycia energii elektrycznej obliczony zostanie w 2023 r. proporcjonalnie od miesiąca kwietnia, kiedy to zostały spełnione przesłanki uprawniające do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia (tj. Klient otrzymał Kartę Dużej Rodziny).

Przykład 2

Klient (lub osoba zamieszkująca z nim wspólnie) w marcu 2023 r. otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, natomiast Oświadczenie złożył w maju (tj. po upływie 30 dni od spełnienia przesłanek uprawniających do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia). Wówczas zwiększony limit zużycia energii elektrycznej zastosowany będzie proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., ale rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono Oświadczenie, czyli od czerwca 2023 r.

16. Co w sytuacji gdy zawieram nową umowę w trakcie 2023 r.: na nowe PPE lub na istniejące PPE?

W przypadku zawarcia w trakcie 2023 r. przez uprawnionego odbiorcę umowy na dostawę energii dla nowego PPE, limit zużycia liczony jest proporcjonalnie do ilości dni wykorzystywania tego PPE w 2023 r. 

Jeśli odbiorca uprawniony w nowym PPE spełnia przesłanki do korzystania z limitu 3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego z tytułu zużycia energii na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub podwyższonych limitów zużycia (3600 lub 4000 kWh lub iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym) i złoży wymagane Oświadczenie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, wówczas podwyższone limity będą uwzględniane od daty rozpoczęcia realizacji tej umowy dla nowego PPE (nie wcześniej jednak niż od daty spełnienia przesłanek, warunkujących możliwość skorzystania z tych limitów).

W przypadku zawarcia w trakcie 2023 r. przez uprawnionego odbiorcę umowy na dostawę energii w istniejącym wcześniej PPE (przejęcie licznika od innego odbiorcy), limit zużycia liczony jest od początku 2023 r. Jeśli poprzedni odbiorca zużyje cały limit obowiązujący dla danego PPE, wówczas nowy odbiorca nie będzie mógł skorzystać z limitu zużycia na tym PPE, chyba że limit nowego odbiorcy, jest wyższy niż dotychczas wykorzystany w danym PPE.

17. Co w sytuacji gdy zmienię sprzedawcę energii elektrycznej w 2023 r.?

W przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w trakcie 2023 r. przez odbiorcę uprawnionego, limit zużycia liczony jest od początku 2023 r. niezależnie od tego, które przedsiębiorstwo energetyczne realizuje umowę dla danego PPE. W przypadku zużycia całego limitu obowiązującego dla PPE w trakcie obowiązywania umowy z danym sprzedawcą, po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą użytkownik nie będzie już uprawniony do ponownego skorzystania z limitu zużycia w tym PPE. 

18. Co w sytuacji kiedy Klient jest posiadaczem Karty Dużej Rodziny i jedno z dzieci jest niepełnosprawne? Czy w takie sytuacji limity ulegają zsumowaniu?

Nie, limity zużycia nie sumują się. Odbiorca decyduje, z którego limitu chce skorzystać. W przypadku, gdy odbiorca na Oświadczeniu zaznaczy dwa różne uprawnienia (np. posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) i dołączy kopię Karty Dużej Rodziny, wówczas Enea uwzględni wyższy limit w rozliczeniu z odbiorcą (w opisanym przykładzie limit 4000 kWh dla posiadacza Karty Dużej Rodziny).

19. Jak będę mógł sprawdzić wykorzystany limit / zużycie energii w 2023 r.?

Enea dokona oszacowania zużycia energii na dzień 31 grudnia 2022 r. i na fakturze wskaże ilość zużytych kWh od dnia 1 stycznia 2023 r. Od tego poziomu zużycia będzie rozliczany limit obowiązujący danego odbiorcę (3000/3600/4000 kWh/iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym). Odbiorca na podstawie otrzymywanych faktur będzie mógł zsumować swoje zużycie energii od 1 stycznia 2023 i ocenić kiedy zbliża się lub przekroczy należny limit.

Informacja o ilości zużytej energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym znajduje się:

1. Na drugiej stronie faktury rozliczeniowej (pod nazwą grupy taryfowej) lub

2. Na koncie w eBOK w zakładce „Zużycia i odczyty”, następnie "Historia zużycia". W eBOK należy zsumować wartość zużycia z ostatniego roku*.  Zaloguj się do eBOK 

*Okresy rozliczeniowe obrazujące zużycie mogą nie pokrywać się z rokiem kalendarzowym i mogą stanowić przybliżoną wartość rocznego zużycia w zależności od dat odczytu.

20. Jak będą rozliczani Klienci, którzy w 2023 r. posiadają umowę z gwarancją stałej ceny? 

Odbiorcy uprawnieni, którzy na 2023 r. zawarli umowę z gwarancją stałej ceny, w okresie obowiązywania tej gwarancji będą rozliczani w następujący sposób:

1. klienci indywidualni –  w okresie, na jaki zawarli umowę z gwarancją ceny, przepisów Ustawy nie stosuje się (art. 8 ust. 1), tak więc w rozliczeniach stosowane będą ceny wynikające z umowy z gwarancją stałej ceny.

2. płatnicy będący odbiorcami uprawnionymi z art. 2 ust 2 lit. od b) do f), którzy są odbiorcami końcowymi z grup taryfowych G z art. 2 ust 2 lit. a) 

a) którzy złożyli Oświadczenie zgodnie z Ustawą z 27 października 2022 r. oraz których ceny wynikające z umowy są wyższe niż ceny maksymalne (785 zł/MWh bez akcyzy) będą mieli zastosowane ceny maksymalne wynikające z ustawy, czyli 785 zł/MWh (790 zł/MWh z akcyzą).

b) którzy złożyli Oświadczenie zgodnie z Ustawą z 27 października 2022 r., a ich ceny wynikające z umowy są równe lub niższe niż ceny maksymalne (785 zł/MWh bez akcyzy) będą mieli zastosowane ceny wynikające z umowy

c) którzy nie złożyli Oświadczenia, będą mieli zastosowane ceny wynikające z umowy.  

21. Czy w przypadku elektronicznej wysyłki Oświadczenia wraz z załącznikami (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl) wystarczy podpisać całą wiadomość wymaganym podpisem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym)? 

Nie, należy podpisać osobny plik zawierający Oświadczenie. Oświadczenie dotyczące zamrożenia cen energii elektrycznej składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej, dlatego wymaga odrębnego podpisu złożonego bezpośrednio na druku formularza.

Jak to zrobić?

1. Podpisz podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym sam plik poprawnie wypełnionego Oświadczenia.

2. Załącz do wiadomości elektronicznej  wysyłanej przez eBOK/ePUAP/e-mail podpisane Oświadczenie i ewentualny wymagany załącznik i wyślij do Enei.

UWAGA! W przypadku korzystania z ePUAP nie wystarczy podpisanie wyłącznie przysyłanej wiadomości. Konieczne jest uprzednie podpisanie załączanego pliku Oświadczenia.

22. Co w przypadku, kiedy wyślę drogą elektroniczną (poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: ustawa@enea.pl) Oświadczenie w jednym pliku z kopią orzeczenia o niepełnosprawności? 

Z uwagi na zasady ochrony danych osobowych, nie możemy przetwarzać danych wrażliwych znajdujących się na orzeczeniu o niepełnosprawności, dołączonym do Oświadczenia. W związku z tym, zgodnie z RODO przesłany plik zostanie bezpiecznie usunięty z naszej bazy. Celem skorzystania ze zwiększonego limitu 3600 kWh, konieczne będzie ponowne złożenie poprawnie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia.

23. Jakie stawki mnie obowiązują w ramach limitu, jeśli jestem odbiorcą uprawnionym w taryfie G?

W poniższej tabeli znajdują się ceny energii elektrycznej stosowane w 2023 roku do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi w taryfie G, w ramach obowiązującego limitu (3000 kWh lub 3600 kWh lub 4000 kWh):

a. Ceny z Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G na rok 2023 r. Enei SA - obowiązuje dla odbiorców w taryfie G, którzy w 2022 r. mieli zwartą z Eneą umowę i byli rozliczani po cenach wynikających z Taryfy lub 2023 r. zawarli z Enea SA nową umowę (nowe PPE, przepisanie umowy na istniejące PPE, zmiana sprzedawcy).

Grupa
taryfowa
Cena energii
 *netto zł/kWh**brutto zł/kWh
G11/G11p0,41420,5095
G12/G12p  
Strefa I  0,51770,6368
Strefa II  0,24000,2952
G12w  
Strefa I  0,59500,7319
Strefa II  0,25040,3080

* Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
** Podane ceny zawierają podatek od towaru i usług VAT oraz podatek akcyzowy.

b. Średnie ceny energii elektrycznej za rok 2022 r. wynikające z taryf sprzedawców z urzędu, opublikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Łączne średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnie ceny dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach
- Ceny, wskaźniki - Urząd Regulacji Energetyki
 - obowiązują dla odbiorców w taryfie G, którzy do końca 2022 r. mieli zwartą umowę produktową z Eneą.

Grupa
taryfowa
Cena energii
 *netto zł/kWh**brutto zł/kWh
G110,41400,5092
G120,40670,5002
Strefa I  0,49290,6063
Strefa II  0,27630,3398
G12w0,39830,4899
Strefa I  0,50240,6180
Strefa II  0,32540,4002

* Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
** Podane ceny zawierają podatek od towaru i usług VAT oraz podatek akcyzowy.

Powyższe ceny energii nie obowiązują odbiorców, którzy mają zawarte umowy z gwarancją ceny w całym lub części 2023 roku.
W okresie, w którym odbiorcę obejmuje gwarancja stałej ceny będzie on rozliczany zgodnie z cenami i stawkami określonymi w umowie lub aneksie.

24. Jakie stawki mnie obowiązują po przekroczeniu limitu, jeśli jestem odbiorcą uprawnionym w taryfie G? 

W poniższej tabeli znajdują się ceny energii elektrycznej stosowane w 2023 roku do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi w taryfie G, po przekroczeniu limitu (3000 kWh lub 3600 kWh lub 4000 kWh).

Poniższe ceny energii nie obowiązują odbiorców, którzy mają zawarte umowy z gwarancją ceny w całym lub części 2023 roku.
W okresie, w którym odbiorcę obejmuje gwarancja stałej ceny będzie on rozliczany zgodnie z cenami i stawkami określonymi w umowie lub aneksie.

Grupa
taryfowa
Cena energii
 *netto zł/kWh**brutto zł/kWh
G11/G11p0,69300,8585
G12/G12p0,69300,8585
G12w0,69300,8585

* Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
** Podane ceny zawierają podatek od towaru i usług VAT oraz podatek akcyzowy.

1. Jakie są zasady naliczania upustu cenowego za mniejsze zużycie energii w 2023 r.? 

Jeśli w danym PPE odbiorcy uprawnionego poziom zużycia energii elektrycznej w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wyniósł nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wówczas Enea w rozliczeniach z takim odbiorcą w 2024 r. zastosuje upust.

Upust wyniesie 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i (w przypadku umowy kompleksowej) usługi dystrybucji energii elektrycznej, poniesionej przez odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

 

Swoje aktualne zużycie energii najszybciej sprawdzisz w eBOK. To bezpieczna i wygodna platforma, która umożliwia m.in. możliwość sprawdzenia stanu konta, aktualnego zużycia, aktywacji e-faktury, czy aktualizacji danych kontaktowych.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

 

Zaloguj się do eBOK

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.