•    



 •    


 •     

Zobacz niżej

Wzór Oświadczenia

Aby skorzystać z mechanizmu ceny maksymalnej, pobierz Oświadczenie, wypełnij elektronicznie, a następnie prześlij na adres wskazany w pozycji nr 5 poniżej.

Dla uniknięcia błędów sugerujemy nie składać oświadczeń w innej formie, niż na wzorze określonym w rozporządzeniu.

 

Pobierz i zapisz Oświadczenie

Zobacz Instrukcję, jak wypełnić Oświadczenie.

 

Najczęściej zadawane pytania

1. Kogo dotyczy Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243, dalej jako: „Ustawa”)?

Ustawa dotyczy:

 1. Odbiorców uprawnionych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127), w przypadku gdy zużywa energię elektryczną powyżej maksymalnych limitów zużycia energii elektrycznej określonych w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 oraz z uwzględnieniem art. 11 tej ustawy,
 2. Przedsiębiorcy będącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności,
 3. Odbiorcy innego niż podmiot określony w lit. A, będącego małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. Urz. UE LI 261 z 7.10.2022, str. 1), producenta rolnego będącego osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001), lub osobą fizyczną prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.4), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności
 4. Jednostki samorządu terytorialnego, miasto stołeczne Warszawę, związek metropolitalny w województwie śląskim, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 1709 i 1964) lub podmiot świadczący na rzecz tych podmiotów usługi, w tym samorządowy zakład budżetowy, samorządową jednostkę budżetową oraz spółki, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, z zakresu:
 • dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
 • transportu zbiorowego
 • ochrony zdrowia
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • budownictwa mieszkaniowego
 • edukacji publicznej
 • kultury, w tym bibliotek i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania magazynu przeciwpowodziowego
 • utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812)
 • kultury fizycznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599)
 1. podmiotów będących:
 • podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby udzielania tych świadczeń
 • jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.5), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby świadczenia pomocy społecznej noclegownią albo ogrzewalnią
 • noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności,
 • jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.6), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.7), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, 1383 i 2140), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby działalności niegospodarczej
 • podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby tej działalności
 • centrum, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • kołem gospodyń wiejskich, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 poz. 2256), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby swojej działalności
 • podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby tej działalności
 • specjalistycznym ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • spółdzielnią inwalidów lub spółdzielnią niewidomych, o których mowa w art. 181a § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • podmiotem leczniczym będącym jednostką organizacyjną publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby realizacji zadań wynikających z tej ustawy
 • ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301 i 1964), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie
 • placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) albo zakładem aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby działalności pożytku publicznego
 • spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812 i 2140), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • związkiem zawodowym, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • podmiotem prowadzącym działalność w zakresie kultury fizycznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • schroniskiem dla zwierząt w rozumieniu art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • azylem dla zwierząt, o którym mowa w art. 5 pkt 1e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726 i 2185), ogrodem botanicznym, o którym mowa w art. 5 pkt 10 tej ustawy, ogrodem zoologicznym, o którym mowa w art. 5 pkt 11 tej ustawy, lub ośrodkiem rehabilitacji zwierząt, o którym mowa w art. 5 pkt 13 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • okręgowym ośrodkiem wychowawczym, zakładem poprawczym lub schroniskiem dla nieletnich, o których mowa w art. 343 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • wspólnotami mieszkaniowymi, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) albo spółdzielniami mieszkaniowymi, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), w zakresie w jakim nie są odbiorcą uprawnionym, o którym mowa w lit. a i zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 1. podmiotów, którzy z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego jest uprawniony lub zobowiązany do zapewnienia energii elektrycznej w lokalach użytkowanych przez podmioty, o których mowa Art. 2 ust 2 lit. b–e Ustawy, w zakresie, w jakim zapewnia energię elektryczną w tych lokalach, pod warunkiem złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy.

2. Jak zagwarantować sobie cenę maksymalną?

Aby skorzystać z mechanizmu ceny maksymalnej od dnia wejścia w życie Ustawy:
- odbiorca uprawniony wskazany w pkt. 1 w lit b-e (z wyjątkiem lit. e tiret dwudzieste dziewiąte) – do 30 listopada 2022r.
- odbiorca uprawniony wskazany w pkt. 1 w lit. f oraz w pkt. 1 lit. e tiret dwudzieste dziewiąte – do 31 stycznia 2023r.
za wyjątkiem odbiorcy w gospodarstwie domowym, musiał złożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać go za Odbiorcę uprawnionego. 

Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych, wg wzoru opublikowanego przez ministra właściwego do spraw energii, zawiera:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego Oświadczenie za odbiorcę uprawnionego;

2) wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby:

a) podmiotów lub realizacji zadań, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–e Ustawy,

b) inne niż określone w art. 2 pkt 2 lit. b–e Ustawy;

3) określenie szacowanej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2 powyżej;

4) numer punktu poboru energii;

5) datę zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, albo umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

3. Czy będąc mikro-małym-średnim przedsiębiorcą muszę złożyć Oświadczenie, aby sprzedawca zastosował ceny maksymalne?

Tak, należy złożyć wypełnione i podpisane Oświadczenie zgodne ze wzorem opublikowanym przez ministra właściwego do spraw energii.  

4. Czy dostępny jest wzór Oświadczenia, które należy przesłać do Enei?

Tak, Oświadczenie trzeba złożyć na gotowym wzorze. Pobierz wzór Oświadczenia zgodny z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw energii

5. Gdzie i w jakiej formie Klient będzie składał Oświadczenie?

Odbiorca uprawniony może złożyć Oświadczenie w następującej formie:

 • papierowej: 
  - osobiście w BOK (nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty) albo,
  - drogą pocztową z dopiskiem na kopercie "Oświadczenie" na adres korespondencyjny: Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań albo,
  - drogą pocztową z dopiskiem na kopercie "Oświadczenie" na adres korespondencyjny zawarty w umowie,
 • elektronicznej: 
  Najprostszym sposobem jest przesłanie wypełnionego i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (z wykorzystaniem podpisywarki dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) Oświadczenia na adres mailowy: ustawa@enea.pl lub przez eBOK - Zaloguj się do eBOK

Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany

Zalecamy skorzystanie z wzoru Oświadczenia, który jest dostępny na stronie enea.pl zgodny z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw energii.

6. Do kiedy Klient musi złożyć Oświadczenie?

Odbiorca uprawniony musiał złożyć Oświadczenie w terminie do 30 listopada 2022 r., aby sprzedawca zastosował wobec niego cenę maksymalną od 1 grudnia 2022 r. lub także w określonych przypadkach od dnia 24 lutego 2022 r. Złożenie przez Odbiorcę uprawnionego Oświadczenia po 30 listopada 2022 r. zobowiązuje sprzedawcę do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono Oświadczenie.

W przypadku, odbiorców będących:

 • wspólnotami mieszkaniowymi, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) albo spółdzielniami mieszkaniowymi, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), w zakresie w jakim nie są odbiorcą uprawnionym, o którym mowa w lit. a i zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności;
 • podmiotami, którzy z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnieni lub zobowiązani do zapewnienia energii elektrycznej w lokalach użytkowanych przez podmioty, o których mowa w Art. 2 ust 2 lit. b–e Ustawy, w zakresie, w jakim zapewnia energię elektryczną w tych lokalach, pod warunkiem złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy;

w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.

7. W jakim okresie będą obowiązywały ceny maksymalne?

Dla Odbiorców uprawnionych, którzy złożą Oświadczenie, ceny maksymalne mają zastosowanie w rozliczeniach w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  Zgodnie z Ustawą, dla Odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-e Ustawy, którzy złożą Oświadczenie, cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń obejmujących okres od dnia zawarcia przez niego tej umowy lub wejścia w życie tej zmiany lub określenia ceny do dnia 30 listopada 2022 r. jeśli odbiorca ten:

1) po dniu 23 lutego 2022 r. zawarł ze sprzedawcą umowę sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne albo umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne lub

2) po dniu 23 lutego 2022 r. dokonał zmiany warunków umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne lub umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne w zakresie ceny energii elektrycznej zawartej z podmiotem uprawnionym przed tym dniem, lub

3) posiadał umowę sprzedaży, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne albo umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, przewidującą określanie ceny energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

W takich przypadkach, sprzedawca w zakresie dostaw energii elektrycznej, które miały miejsce do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, dokonuje rozliczeń wynikających ze stosowania ceny maksymalnej proporcjonalnie, w miesięcznych ratach, w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r.

W stosunku do odbiorców, którzy nie muszą składać oświadczeń (tj. odbiorcy uprawnieni w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127) -  odbiorcy z gospodarstw domowych, cena maksymalna ma zastosowanie w okresie od dnia przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ww. ustawie do dnia 31 grudnia 2023 r. 

8. Ile wynosi cena maksymalna?

Zgodnie z Ustawą cenę maksymalną rozumie się jako cenę energii elektrycznej wynoszącą:
- 785 zł/MWh do 30 września 2023 roku oraz
- 693 zł/MWh od 1 października 2023 roku
przy czym cena ta nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (Ustawa Roz. 1 art. 2 pkt. 1 lit b).

Cena ta będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z podmiotami użyteczności publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

9. Czy w związku ze zmianą ceny maksymalnej od 1 października 2023 r. muszę ponownie składać Oświadczenie?

Nie trzeba ponownie składać oświadczenia. Zmienioną cenę maksymalną zastosujemy w rozliczeniach, na podstawie oświadczenia, które już mamy.

10. W jaki sposób będą rozliczani Klienci posiadający rozliczenia strefowe?

Zgodnie z Ustawą cena maksymalna będzie stosowana w rozliczeniach z odbiorcą korzystającym z rozliczenia strefowego w każdym miesiącu, w którym średnia cena zakupu energii elektrycznej będzie wyższa od ceny maksymalnej. Średnią ceną zakupu jest średnia cena wszystkich stref ważona ilością energii elektrycznej pobranej w miesiącu. 

11. Obecna umowa kompleksowa/sprzedażowa z Eneą gwarantuje mi niezmienność stawki za energię elektryczną, czy w związku z tym obowiązywać będzie mnie mechanizm ceny maksymalnej?

Tak, jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym wskazanym w Ustawie i złożysz Oświadczenie. 

Jeśli:
gwarancja ceny w zawartej umowie sprzedaży/kompleksowej jest wyższa niż cena maksymalna, będziesz rozliczany według ceny maksymalnej zagwarantowanej Ustawą.
gwarancja ceny w zawartej umowie sprzedaży/kompleksowej jest niższa niż cena maksymalna, w okresie obowiązywania tej ceny, będziesz rozliczany po korzystniejszej stawce wynikającej z umowy.

12. Czy ustawa odnosi się do umów rezerwowych?

Tak, ceny maksymalne mają zastosowanie również w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym, który zawarł umowę sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym. Warunkiem jest złożenie Oświadczenia.  

13. Czy ustawa będzie obejmować również umowy zawierające formuły cenowe oparte o indeksy giełdowe, dla których cena w rozliczeniach jest wyższa niż wynikająca z ustawy?

Tak, ceny maksymalne będą miały w takim przypadku zastosowanie, pod warunkiem złożenia Oświadczenia przez odbiorcę uprawnionego.  

 

14. Czy Klient posiadający status „dużego przedsiębiorcy” będzie objęty ustawą?

Ustawa nie ma zastosowania dla podmiotów ze statusem „dużego przedsiębiorcy”. Ustawa odnosi się do definicji przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570).

Ustawa wprowadza zapisy dla podmiotów, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia energii elektrycznej w lokalach użytkowanych przez podmioty, o których mowa w Art. 2 ust 2 lit. b–e Ustawy, w zakresie, w jakim zapewnia energię elektryczną w tych lokalach, pod warunkiem złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy; w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.

 

15. Co w przypadku, gdy Oświadczenie przesłane do Enei okaże się niekompletne?

Aby móc skorzystać z rozliczeń w oparciu o cenę wynikająca z ustawy należy bardzo skrupulatnie wypełnić załączone na stronie Oświadczenie uzupełniając wszystkie wymagane pola. Oświadczenia błędne lub niekompletne mogą być odrzucone. 

16. Czy można przesłać do Enei wypełnione, podpisane i zeskanowane Oświadczenie?

Nie. Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany. W przypadku przesłania Oświadczenia drogą mailową dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym.

17. Jak wypełnić wniosek?

Przykład wypełnionego wniosku dostępny jest na naszej stronie internetowej - Instrukcja, jak wypełnić Oświadczenie 

18. Dlaczego warto w Oświadczeniu wpisać NIP i adres mailowy firmy oraz numer telefonu?

Wpisanie NIP-u firmy usprawni weryfikację złożonego Oświadczenia a uzupełnienie danych mailowych oraz numer telefonu pozwoli na sprawny kontakt w przypadku błędów w złożonym Oświadczeniu.

19. Gdzie można znaleźć nr PPE?

W treści Oświadczenia, w informacji o punktach poboru energii elektrycznej (PPE) należy wpisać numer albo numery PPE z ostatnio otrzymanej faktury. Numer PPE dostępny jest również w eBOK-u - Zaloguj się do eBOK

20. Gdzie znajdę wskazanie kategorii odbiorcy uprawnionego?

Kategorie odbiorców uprawnionych wymienia pkt. 5 Oświadczenia. Są one także wskazane w informacji zawartej w odpowiedzi na 1 pytanie.

21. Jakie dane dot. zużycia energii elektrycznej mam podać i w jakich jednostkach?

W Oświadczeniu należy podać dane szacunkowe dotyczące przewidywanej wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie objętym ceną maksymalną w kWh.

Dane historyczne dotyczące wielkości zużycia energii elektrycznej, które mogą pomóc oszacować przyszłe zużycie, znajdują się w eBOK-u - Zaloguj się do eBOK.

22. Ile oświadczeń składam jeśli posiadam więcej niż jedną umowę?

Jeśli posiadasz kilka umów na różne PPE możesz złożyć jedno oświadczenie (niezależnie czy jest to umowa kompleksowa czy sprzedażowa). Należy wtedy jednak pamiętać by przy właściwym nr PPE wskazać odpowiednią datę zawarcia umowy, która obejmuje dany PPE. 

23. Co należy wpisać w oświadczeniu w kolumnie nr 3: Data zawarcia umowy?

Wpisz datę, która została wskazana w samej umowie jako oznaczenie roku, miesiąca, dnia, w którym została ona zawarta przez Strony (zwykle w nagłówku umowy).

W przypadku umowy, która była zmieniana aneksami, wpisz samą datę zawarcia umowy, bez dat zawarcia aneksów.

Jeśli zawarłeś z ENEA S.A. więcej niż jedną umowę na różne PPE, której realizacja obejmuje okres stosowania cen maksymalnych, obok numerów PPE wymień datę odpowiedniej zawartej przez Ciebie  umowy z ENEA S.A., która dotyczy danego PPE.

24. Mam status MŚP i całą energię elektryczną zużywam na potrzeby podstawowej działalności, co powinienem wpisać w kolumnie nr 4: Wielkość zużycia energii elektrycznej?

Jeżeli jesteś mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą i zużywasz całą energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności - w kolumnie nr 4  Wielkość zużycia energii elektrycznej – powinieneś wpisać określoną w kWh, przewidywaną przez Ciebie ilość energii elektrycznej, którą będziesz zużywał w okresie stosowania cen maksymalnych. Zgodnie z ustawą ceny maksymalne są stosowane wobec odbiorców uprawnionych do 31.12.2023 r.

25. Mam status MŚP i całą energię elektryczną zużywam na potrzeby podstawowej działalności, co powinienem wpisać w kolumnie nr 5: Część energii elektrycznej objęta ceną maksymalną (%)?

Jeżeli jesteś mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą i zużywasz całą energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności - w kolumnie nr 5 Część energii elektrycznej objęta ceną maksymalną (%)– powinieneś wpisać 100%.

26. Czy jeśli złożę Oświadczenie to cena energii elektrycznej z mojej umowy może być podwyższona?

Nie, jeśli umowa przewiduje w rozliczeniach z Tobą cenę niższą od ceny maksymalnej, będziemy automatycznie stosować cenę niższą (zgodnie z warunkami umowy). Złożenie oświadczenia,  niezależnie od tego jaką Część energii elektrycznej objęta ceną maksymalną wskażesz w tym oświadczeniu (kolumna nr 5), nie spowoduje podwyższenia ceny.

Jeśli korzystasz z cen strefowych lub cen indeksowanych, automatycznie zweryfikujemy, czy Twoja średnia cena energii elektrycznej w danym miesiącu jest wyższa od ceny maksymalnej, czy nie. Jeśli będzie wyższa, obniżymy cenę średnią do ceny maksymalnej. Jeśli będzie niższa, w rozliczeniu będą stosowane ceny umowne. Średnia cena energii elektrycznej w danym miesiącu jest średnią ceną wszystkich stref ważoną ilością energii elektrycznej w każdym miesiącu.

Premiowanie oszczędzania energii - Upust cenowy

27. Kto może skorzystać z upustu?

Upust przysługuje odbiorcy uprawnionemu wskazanemu w art. 2 pkt 2 lit. b) Ustawy, czyli przedsiębiorcy będącemu mikroprzedsiębiorcą, małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

 

28. Kiedy zostanie naliczony upust?

Upust zostanie zastosowany w rozliczeniach w 2024 roku, jeżeli poziom zużycia energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii będzie wynosił nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku.

Treść Ustawy

Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw.

Treść Ustawy

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

 

eBOK to bezpieczna i wygodna platforma, która umożliwia m.in. możliwość sprawdzenia stanu konta, aktualnego zużycia, aktywacji e-faktury, czy aktualizacji danych kontaktowych.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

 

Zaloguj się do eBOK

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasi konsultanci opowiedzą Ci o produkcie i odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania. Wypełnij formularz kontaktowy – oddzwonimy!  

*

"*" - Informacje niezbędne do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

"**" - Zgoda niezbędna do kontaktu w celu realizacji Twojego zgłoszenia

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.