Szukaj

Świerże Górne, Znak sprawy: FHU.2425.9.2022

data publikacji: 2022-07-06 | termin składania ofert: 2022-07-13 13:30 | termin otwarcia ofert: 2022-07-13

typ postępowania: Niepubliczny | rodzaj zamówienia: Usługa | tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Numer postepowania: FHU.2425.9.2022

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne, 26-900 Kozienice, Polska

NIP: 812 00 05 470, REGON: 670908367. Informacja tel.: 48 614-24-14, fax: 48 614-35-16 Kancelaria Ogólna: 48 614-16-55, fax: 48 614-10-55, adres internetowy: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000536267 Kapitał zakładowy: 2.046.049.500,00 PLN, nr BDO 000002098

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZŁOMU Z ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.

 

 1. Przedmiot sprzedaży.
  1. Przedmiotem sprzedaży jest złom zgromadzony w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. podzielony na następujące pozycje:

Lp.

Nazwa pozycji

Kod odpadu

Ilość [t]

1

Złom miedzi  wióry

17 04 01

0,042

2

Złom miedzi kable

17 04 11

2,664

3

Złom miedzi odpady

17 04 01

0,246

4

Złom mosiądzu stopowego odpady

17 04 01

0,174

5

Złom mosiądzu stopowego wióry

17 04 01

         0,028

6

Złom i odpady brązu stopowego wióry

17 04 01

0,202

7

Złom aluminium wióry

17 04 02

0,086

8

Złom aluminium odpady

17 04 02

0,588

9

Złom aluminium kable

17 04 11

4,99

10

Złom akumulatorów ołowiowych

16 06 01*

4,128

11

Złom i odpady stopu łożysk

17 04 06

0,104

12

Złom stalowy mieszany

17 04 05

435,317

13

Złom z krążników ogumowanych

17 04 05

9,40

14

Złom części elektronicznych

16 02 16

0,894

15

Złom części elektronicznych komputery

16 02 14

0,31

16

Złom części elektronicznych monitory

16 02 13*

0,194

17

Złom z szyn

17 04 05

22,74

18

Złom stalowy wióry

12 01 01

46,64

19

Złom z kul i pierścieni

17 04 05

24,10

20

Złom silników elektrycznych

17 04 07

0,428

21

Złom części elektrycznych

16 02 16

1,448

22

Złom stalowo-chromowy

17 04 05

6,51

23

Złom ze stali nierdzewnej

17 04 05

0,346

 

Sprzedający zastrzega możliwość zmiany przewidywanej do sprzedaży ilości złomu. Faktycznie sprzedana ilość złomu może ulec zmianie -10%+50% w stosunku do ilości określonej w Tabeli.

Sprzedający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - mail: mariusz.maciag@enea.pl

 

 1. Termin realizacji (odbioru):

w terminie do 50 dni licząc od dnia wyznaczonego w przesłanym przez Sprzedającego powiadomieniu o możliwości realizacji umowy.

1.3.  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.4. Sprzedający dopuszcza złożenie przez jednego Kupującego wyłącznie jednej oferty (na jedną, kilka lub wszystkie pozycje od 1 do 23).

 

 1. Wadium wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

 1. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

3.1.  Oferty muszą spełniać wymagania Specyfikacji Warunków Sprzedaży.

3.2.  Kupujący musi znajdować się w sytuacji finansowej i prawnej zapewniającej realizację zakupu.

3.3.  Każdy z Kupujących może złożyć tylko jedną ofertę, dotyczy to również podmiotów wspólnie składających ofertę zakupu.

3.4.  O zakup przedmiotu sprzedaży mogą się ubiegać Kupujący, którzy złożą dokumenty wyszczególnione w Załącznikach Nr 1 ÷ 9 do formularza „Oferta”.

3.5.  Kupujący wspólnie ubiegający się o udzielenie sprzedaży ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie sprzedaży albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie realizacji sprzedaży.

 

 1. Kryteria oceny ofert - Najwyższa Cena Ofertowa. Sprzedający odrębnie będzie oceniał oferty na każdą
  pozycję, od 1 do 23 przy zastosowaniu kryterium: Najwyższa Cena Ofertowa.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.
  1. Termin: do dnia 13.07.2022 r. do godz. 13.30
  2. Miejsce: Kancelaria Ogólna pok. nr 6 mieszczącej się w Budynku Archiwum Zakładowego (znajdującego się przy Budynku Administracyjnym) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 2. Termin otwarcia ofert.
  1. Termin: 13.07.2022 r. godz. 14:00
  2. Otwarcia Ofert dokonuje Komisja Przetargowa. Otwarcie ofert jest zamknięte dla Kupujących.

 

 1. Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.

 

 1. Język oferty – polski.

 

 1. Dokumenty i warunki ich uzyskania:

Specyfikacja Warunków Sprzedaży (SWS) – dostępna na stronie internetowej ENEA
Wytwarzanie sp. z o.o.: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie, zakładka zamówienia - zamówienia niepubliczne. Można ją również uzyskać osobiście u Sprzedającego lub przesyłką pocztową za zwrotnym poświadczeniem odbioru na koszt Kupującego.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 1. Nazwiska osób uprawnionych do kontaktów: Rafał Brodowski; tel. (48) 614 10 37,
  Artur Kukułowicz; tel. (48) 614 14 04.

 

Aplikuj na stanowisko

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.