Szukaj

Przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu z ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. - Świerże Górne

data publikacji: 2022-03-28 | termin składania ofert: 2022-04-08 12:00 | termin otwarcia ofert: 2022-04-08

typ postępowania: Niepubliczny | rodzaj zamówienia: Usługa | tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Numer postepowania: FHU.2425.2.2022 - Świerże Górne

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne, 26-900 Kozienice, Polska

NIP: 812 00 05 470, REGON: 670908367. Informacja tel.: 48 614-24-14, fax: 48 614-35-16 Kancelaria Ogólna: 48 614-16-55, fax: 48 614-10-55, adres internetowy: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000536267 Kapitał zakładowy: 2.046.049.500,00 PLN, nr BDO 000002098

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZŁOMU Z ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.

 

 1. Przedmiot sprzedaży.
  1. Przedmiotem sprzedaży jest złom zgromadzony w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. podzielony na następujące pozycje:

Lp.

Nazwa pozycji

Kod odpadu

Ilość [t]

1

ZŁOM MIEDZI  WIÓRY

170401

0,026

2

ZŁOM MIEDZI KABLE

170411

2,554

3

ZŁOM MIEDZI ODPADY

170401

0,246

4

ZŁOM MOSIĄDZU STOPOWEGO ODPADY

170401

0,112

5

ZŁOM MOSIĄDZU STOPOWEGO WIÓRY

170401

      0,006

6

ZŁOM I ODPADY BRĄZU STOPOWEGO WIÓRY

170401

0,114

7

ZŁOM ALUMINIUM WIÓRY

170402

0,082

8

ZŁOM ALUMINIUM ODPADY

170402

0,588

9

ZŁOM ALUMINIUM KABLE

170411

4,990

10

ZŁOM AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH

160601*

3,858

11

ZŁOM I ODPADY STOPU ŁOŻYSK

170406

0,080

12

ZŁOM STALOWY MIESZANY

170405

378,929

13

ZŁOM Z KRĄŻNIKÓW OGUMOWANYCH

170405

7,380

14

ZŁOM CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH

160216

2,362

15

ZŁOM CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH MONITORY

160213*

0,322

16

ZŁOM CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH PERYFERIA

160214

5,396

17

ZŁOM Z SZYN

170405

22,740

18

ZŁOM STALOWY WIÓRY

120101

41,000

19

ZŁOM Z KUL I PIERŚCIENI

170405

24,100

20

ZŁOM SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

170407

0,248

21

ZŁOM CZĘŚCI ELEKTRYCZNYCH

160216

0,988

22

ZŁOM UŻYTKOWY STALOWO-CHROMOWY

170405

6,100

23

ZŁOM ZE STALI NIERDZEWNEJ

170405

0,300

 

 

Sprzedający zastrzega możliwość zmiany przewidywanej do sprzedaży ilości złomu. Faktycznie sprzedana ilość złomu może ulec zmianie -10%+50% w stosunku do ilości określonej w Tabeli.

Sprzedający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - mail: mariusz.maciag@enea.pl

 

 1. Termin realizacji (odbioru):

1.2. w terminie do 50 dni licząc od dnia wyznaczonego w przesłanym przez Sprzedającego powiadomieniu o możliwości realizacji umowy.

1.3.  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.4. Sprzedający dopuszcza złożenie przez jednego Kupującego wyłącznie jednej oferty (na jedną, kilka lub wszystkie pozycje od 1 do 23).

 

 1. Wadium wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

 1. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

3.1.  Oferty muszą spełniać wymagania Specyfikacji Warunków Sprzedaży.

3.2.  Kupujący musi znajdować się w sytuacji finansowej i prawnej zapewniającej realizację zakupu.

3.3.  Każdy z Kupujących może złożyć tylko jedną ofertę, dotyczy to również podmiotów wspólnie składających ofertę zakupu.

3.4.  O zakup przedmiotu sprzedaży mogą się ubiegać Kupujący, którzy złożą dokumenty wyszczególnione w Załącznikach Nr 1 ÷ 9 do formularza „Oferta”.

3.5.  Kupujący wspólnie ubiegający się o udzielenie sprzedaży ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie sprzedaży albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie realizacji sprzedaży.

 

 1. Kryteria oceny ofert - Najwyższa Cena Ofertowa. Sprzedający odrębnie będzie oceniał oferty na każdą
  pozycję, od 1 do 23 przy zastosowaniu kryterium: Najwyższa Cena Ofertowa.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.
 2. Termin: do dnia 08.04.2022 r. do godz. 12.00
 3. Miejsce: Kancelaria Ogólna pok. nr 6 mieszczącej się w Budynku Archiwum Zakładowego (znajdującego się przy Budynku Administracyjnym) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 4. Termin otwarcia ofert.
 5. Termin: 08.04.2022 r. godz. 13:00
 6. Otwarcia Ofert dokonuje Komisja Przetargowa. Otwarcie ofert jest zamknięte dla Kupujących.

 

 1. Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.

 

 1. Język oferty – polski.

 

 1. Dokumenty i warunki ich uzyskania:

Specyfikacja Warunków Sprzedaży (SWS) – dostępna na stronie internetowej ENEA
Wytwarzanie sp. z o.o.: www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie, zakładka zamówienia - zamówienia niepubliczne. Można ją również uzyskać osobiście u Sprzedającego lub przesyłką pocztową za zwrotnym poświadczeniem odbioru na koszt Kupującego.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 1. Nazwiska osób uprawnionych do kontaktów: Rafał Brodowski; tel. (48) 614 10 37,  Artur Kukułowicz; tel. (48) 614 14 04.

Aplikuj na stanowisko

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.